భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 172 – 190

ఛాప్టర్ X - సెక్షన్లు 172 నుంచి 190 - కోర్టు ధిక్కరణ నేరాలు (కంటెంప్ట్స్ ఆఫ్ లాఫుల్ అథారిటి ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ X 172 172. ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి లేదా ఇతర కొనసాగే యొక్క సేవ నివారించేందుకు Absconding .-

ఎవరైతే అతడ్ని ఒక ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయితో పనిచేశాడు ఉండటానికిలో absconds, నోటీసు లేదా ఆర్డర్ చట్టబద్ధంగా పోటీ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నుండి కొనసాగే, ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఆ విధమైన ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు లేదా ఆర్డర్ జారీ, నిర్ణయించబడతాయి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఒక నెల, లేదా జరిమానాతో ఇది ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా మే రెండింటినీ; లేదా, ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి లేదా నోటీసు లేదా ఆర్డర్ వ్యక్తిలో హాజరు ఉంటే లేదా ఏజెంట్, లేదా సాధారణ తో, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ఒక పత్రాన్ని ఉత్పత్తి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో ఖైదు ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి. 138 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

172. Absconding to avoid service of summons or other proceeding.- Whoever absconds in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue such summons, notice or order, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; or, if the summons or notice or order is to attend in person or by agent, or to produce a document in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. 138

ఛాప్టర్ X 173 173. ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి లేదా ఇతర కొనసాగే యొక్క సేవ నివారించడం, లేదా

వాటి ప్రచురణ నివారించడం .-- ఎవరైతే అతడ్ని కావాలని ఏ పద్ధతిలో ఏ, తనను న, లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి న serving నిరోధిస్తుంది చట్టబద్ధంగా ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నుండి కొనసాగే ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు లేదా ఆర్డర్ పోటీ, వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్, వంటి ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు లేదా సంచిక ఆర్డర్, లేదా కావాలని ఏ ఏ స్థానానికి చట్టపరమైన affixing నిరోధిస్తుంది ఇటువంటి ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు లేదా ఆర్డర్, లేదా కావాలని ఏ వంటి ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు లేదా ఆర్డర్ నుండి తొలగిస్తుంది ఏదైనా స్థలం అది న్యాయబద్ధంగా పెట్టబడి ఉంది ఏ, లేదా కావాలని, ఏ ప్రకటనతో చట్టపరమైన మేకింగ్ నిరోధిస్తుంది వంటి చట్టబద్ధంగా పోటీ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్, యొక్క అధికారం క్రింద ఇటువంటి ప్రకటన ప్రత్యక్ష పబ్లిక్ సర్వెంట్, తయారు చేయడానికి, ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా ఐదు వందల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి రూపాయలు, లేదా రెండూ తో; లేదా, ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు, క్రమంలో లేదా ప్రకటన లోని హాజరు ఉంటే వ్యక్తి లేదా agent ద్వారా, లేదా, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ఒక పత్రాన్ని ఉత్పత్తి ఒక ఆరు నెలల విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా కోసం సాధారణ ఖైదు తో ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి జరిమానాతో ఇది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

173. Preventing service of summons or other proceeding, or preventing publication thereof.--Whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself, or on any other person, of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, such public servant, to issue such summons, notice or order, or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or order, or intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed, or intentionally prevents the lawful making of any proclamation, under the authority of any public servant legally competent, as such public servant, to direct such proclamation to be made, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; or, if the summons, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent, or to produce a document in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 174 174. ప్రజల నుండి ఒక ఆర్డర్ విధేయతలో non-హాజరు

servant .-- ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టబద్ధంగా వ్యక్తి లేదా ఒక ద్వారా హాజరు వెళ్ళే ఉండటం ఒక ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి విధేయత ఒక నిర్దిష్ట స్థలం, సమయం, నోటీసు, వద్ద agent చట్టబద్ధంగా ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ నుండి కొనసాగే క్రమంలో, లేదా ప్రకటన పోటీ, వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా, అదే సంచిక కావాలని ఆ స్థలం లేదా సమయంలో హాజరు తొలగించేది, లేదా నిష్క్రమిస్తాడు అతను సమయం ముందు హాజరు వెళ్ళే ఎక్కడ స్థలం నుండి ఇది వద్ద అతనికి బయలుదేరు కోసం, చట్టపరమైన ఉంది ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా ఐదు వందల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి రూపాయలు, లేదా రెండూ తో; లేదా, ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి, నోటీసు, క్రమంలో లేదా ప్రకటన లోని హాజరు ఉంటే సులభంగా ఖైదుతో వ్యక్తి లేదా జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ లో ఏజెంట్, ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండింటినీ. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ, చట్టబద్ధంగా 1 * [హై కోర్ట్] ముందు కనిపించడం వెళ్ళే ఉండటం కలకత్తా వద్ద, ఆ కోర్ట్ నుండి జారీ ఒక దావా విధేయత లో, కావాలనే కనిపించడం విస్మరించాడు. ఒకలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది ఈ విభాగాన్ని. (బి) A, చట్టపరంగా ఒక 2 * [జిల్లా ముందు కనిపించడం వెళ్ళే ఉండటం జడ్జ్], ఒక సాక్ష్యంగా, ఒక ఈపుస్తకంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి విధేయత ఆ జారీ 2 * [జిల్లా జడ్జి] కావాలని కనిపించడం విస్మరించాడు. ఒక కట్టుబడి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

174. Non-attendance in obedience to an order from public servant.--Whoever, being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order, or proclamation proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue the same, intentionally omits to attend at that place or time, or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; or, if the summons, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent in a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. Illustrations (a) A, being legally bound to appear before the 1*[High Court] at Calcutta, in obedience to a subpoena issuing from that Court, intentionally omits to appear. A has committed the offence defined in this section. (b) A, being legally bound to appear before a 2*[District Judge], as a witness, in obedience to a summons issued by that 2*[District Judge] intentionally omits to appear. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ X 175 175. వ్యక్తి ద్వారా పబ్లిక్ సర్వెంట్ వరకు పత్రం ఉత్పత్తి పెట్టడం

చట్టపరంగా అది ఉత్పత్తి వెళ్ళే .-- చట్టబద్ధంగా ఉత్పత్తి వెళ్ళే ఉండటం ఎవరైతే అతడ్ని, లేదా, వంటి, ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ అప్ పత్రం బట్వాడా కావాలనే అలా ఉత్పత్తి లేదా అదే అప్ బట్వాడా, ఉండాలి వరకు తొలగించేది ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష నెల, లేదా జరిమానాతో ఇది ఐదు వందల రూపాయల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా తో రెండు; (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

175. Omission to produce document to public servant by person legally bound to produce it.--Whoever, being legally bound to produce or deliver up any document to any public servant, as such, intentionally omits so to produce or deliver up the same, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both;


1. Subs. A.O. ద్వారా 1950, "సుప్రీం కోర్ట్" కోసం. 2. Subs. ఇబిడ్., "జిల్లా జడ్జి" కోసం. 139 లేదా, పత్రం ఉత్పత్తి లేదా ఒక కోర్ట్ వరకు పంపిణీ చేయడం అవసరమైతే జస్టిస్, వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదు తో ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, లేదా మే ఆరు నెలల, లేదా జరిమానాతో ఇది రెండింటినీ. బొమ్మలు A, చట్టపరంగా ఒక ముందు ఒక పత్రాన్ని ఉత్పత్తి వెళ్ళే ఉండటం 1 * [జిల్లా కోర్టు], కావాలని అదే ఉత్పత్తి విస్మరించాడు. ఒక ఉంది ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by the A.O. 1950, for "Supreme Court". 2. Subs. ibid., for "Zila Judge". 139 or, if the document is to be produced or delivered up to a Court of Justice, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. Illustration A, being legally bound to produce a document before a 1*[District court], intentionally omits to produce the same. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ X 176 176. ద్వారా పబ్లిక్ సర్వెంట్ కు నోటీసు లేదా సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని పెట్టడం

వ్యక్తి చట్టబద్ధంగా అది ఇవ్వాలని వెళ్ళే .-- చట్టబద్ధంగా ఇవ్వాలని వెళ్ళే ఉండటం ఎవరైతే అతడ్ని, ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు లేదా ఏదైనా ప్రజలకు ఏ విషయం పై సమాచారాన్ని furnish కు servant, వంటి, కావాలనే ఇటువంటి నోటీసు ఇవ్వాలని లేదా వరకు తొలగించేది పద్ధతిలో, అవసరమైన సమయంలో అలాంటి సమాచారాన్ని furnish చట్టం, ఇది మే పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా ఐదు వందల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి రూపాయలు, లేదా రెండూ తో; లేదా, అవసరం నోటీసు లేదా సమాచారం ఇవ్వబడుతుంది ఉంటే గౌరవిస్తుంది ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్, లేదా ప్రయోజనం కోసం అవసరం, లేదా గాను ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ నివారించడం ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదు ఒక నేరస్థుడి ఆందోళన, ఇది ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఆరు నెలల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానాతో ఇది వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ తో; 2 * [లేదా, ఇచ్చిన అవసరం నోటీసు లేదా సమాచారం ఉంటే సెక్షన్ 565 యొక్క ఉప విభాగం (1) కింద జారీ ఒక ఆర్డర్ ద్వారా అవసరం యొక్క ఖైదుతో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆఫ్, 1898 (1898 యొక్క 5), ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి మే జరిమానా ఇది, లేదా రెండూ కలిసి.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

176. Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it.--Whoever, being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant, as such, intentionally omits to give such notice or to furnish such information in the manner and at the time required by law, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; or, if the notice or information required to be given respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; 2*[or, if the notice or information required to be given is required by an order passed under sub-section (1) of section 565 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.]

ఛాప్టర్ X 177 177. Furnishing తప్పుడు సమాచారం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టబద్ధంగా వెళ్ళే ఉండటం

వంటి, ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ విషయం పై సమాచారాన్ని furnish కు,, అతను తెలియదు విషయం పై నిజమైన, సమాచారం గుర్తు లేదా ఉంది తప్పుడు నమ్ముతారు వరకు కారణం సాధారణతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో ఖైదు ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు; లేదా, అతను చట్టబద్ధంగా వెళ్ళే ఇది సమాచారం గౌరవిస్తుంది ఇవ్వాలని ఉంటే ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్, లేదా ప్రయోజనం కోసం అవసరం, లేదా గాను ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ నివారించడం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఒక నేరస్థుడి ఆందోళన, రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ, ఒక landholder, లోపల ఒక హత్య కమిషన్ తెలుసుకోవడం తన ఎశ్త్రేట్ పరిమితులను, willfully యొక్క మేజిస్ట్రేట్ misinforms మరణం పర్యవసానంగా ప్రమాదంలో ద్వారా సంభవించింది ఆ జిల్లా ఒక పాము కాటు. ఒక ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని దోషి ఉంది. (బి) A,, ఒక గ్రామం కాపలాదారు తెలుసుకోవడం ఒక గణనీయమైన శరీర స్ట్రేంజర్స్ ఒక dacoity కట్టుదిట్టం చేయడానికి తన గ్రామం ద్వారా అనుమతించింది Z యొక్క house లో, ఒక పొరుగున ఉన్న ఒక సంపన్న వ్యాపారి నివసిస్తున్న స్థలం, నిబంధన 5, విభాగాన్ని VII, 3 కింద వెళ్ళే ఉండటం * రెగ్యులేషన్ బెంగాల్ కోడ్ III, 1821, ప్రారంభ, punctual సమాచారం ఇవ్వాలని సమీప పోలీస్ స్టేషను యొక్క అధికారికి పైన వాస్తవానికి, willfully పోలీసు అధికారి misinforms ఆ అనుమానాస్పద ఒక బాడీ అక్షరాలలో dacoity కట్టుదిట్టం చేసే దృష్టితో గ్రామం ద్వారా జారీ వేరొక దిశలో ఒక నిర్దిష్ట సుదూర స్థలం. ఇక్కడ ఒక దోషి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగాన్ని చివరి భాగంలో నిర్వచించిన. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

177. Furnishing false information.--Whoever, being legally bound to furnish information on any subject to any public servant, as such, furnishes, as true, information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; or, if the information which he is legally bound to give respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. Illustrations (a) A, a landholder, knowing of the commission of a murder within the limits of his estate, wilfully misinforms the Magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake. A is guilty of the offence defined in this section. (b) A, a village watchman, knowing that a considerable body of strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Z, a wealthy merchant residing in a neighbouring place, and being bound under clause 5, section VII, 3*Regulation III, 1821, of the Bengal Code, to give early and punctual information of the above fact to the officer of the nearest police station, wilfully misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit dacoity in a certain distant place in a different direction. Here A is guilty of the offence defined in the latter part of this section.


1. Subs. A.O. ద్వారా 1950, "జిల్లా కోర్టు" కోసం. 2. ఇన్లు. 1939 యొక్క చట్టం 22 ద్వారా, S. 2. 3. రిపబ్లిక్ 1862 యొక్క చట్టం 17 ద్వారా. 140 1 * [విభాగంలో 176 Explanation.-లో, ఈ విభాగంలో పదం "నేరాన్ని", 2 * [భారతదేశం] బయటకు ఏ ప్రదేశం వద్ద కట్టుబడి ఏ చట్టం కలిగి 2 లో కట్టుబడి ఉంటే, ఇది * [భారతదేశం], ఏ కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది నామంగా విభాగాలు,, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396 తర్వాత, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460;, పదం "నిందితుడి" నేరాన్ని ఆరోపించారు ఎవరు ఏ వ్యక్తి కలిగి ఏ వంటి చట్టం.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by the A.O. 1950, for "Zila Court". 2. Ins. by Act 22 of 1939, s. 2. 3. Rep. by Act 17 of 1862. 140 1*[Explanation.-In section 176 and in this section the word "offence" includes any act committed at any place out of 2*[India], which, if committed in 2*[India], would be punishable under any of the following sections, namely, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 and 460; and the word "offender" includes any person who is alleged to have been guilty of any such act.]

ఛాప్టర్ X 178 178. వెంటనే పబ్లిక్ ద్వారా అవసరమైనప్పుడు నిరాకరించిన ప్రమాణాన్ని లేదా అంగీకార సూచన

అది చేయడానికి servant .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఒక ప్రమాణాన్ని 3 ద్వారా తనను తాను bind తిరస్కరించింది * [లేదా అంగీకార సూచన] ఒక ద్వారా తనను తాను bind చాలా అవసరం ఉన్నప్పుడు, నిజం రాష్ట్రానికి అతను కనుక bind కలదు ఆ అవసరం చట్టబద్ధంగా పోటీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ తనను, ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఆరు నెలల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానాతో ఇది వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

178. Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it.--Whoever refuses to bind himself by an oath 3*[or affirmation] to state the truth, when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 179 179. ప్రశ్న అధికారం పబ్లిక్ సర్వెంట్ సమాధానం నిరాకరించిన .--

ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టబద్ధంగా ఏ ఏ విషయం పై సత్యం రాష్ట్రానికి వెళ్ళే ఉండటం పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం తిరస్కరించింది అతనికి డిమాండ్ యొక్క వ్యాయామం ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ఆ విషయం తాకడం ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క చట్టపరమైన అధికారాలు, సాధారణతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో ఖైదు ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

179. Refusing to answer public servant authorized to question.-- Whoever, being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 180 180. ప్రకటన సైన్ ఇన్ నిరాకరించిన .-- ఏ సైన్ ఇన్ తిరస్కరించింది ఎవరైతే అతడ్ని

ఒక ద్వారా ఆ ప్రకటన సైన్ ఇన్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ప్రకటన, అతనికి చేసిన అతను ఆ సైన్ ఇన్ కలదు ఆ అవసరం చట్టబద్ధంగా పోటీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ప్రకటన, ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఐదు వరకు ఉండవచ్చు మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానాతో ఇది వంద రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

180. Refusing to sign statement.--Whoever refuses to sign any statement made by him, when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 181 181. పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా ప్రమాణాన్ని లేదా అంగీకార సూచన న తప్పుడు ప్రకటన

వ్యక్తి ఒక ప్రమాణాన్ని లేదా అంగీకార సూచన .-- ఎవరైతే అతడ్ని, నిర్వహించే అధికారం చట్టపరంగా ఒక ప్రమాణాన్ని 3 కట్టుబడి ఉండటం * [లేదా అంగీకార సూచన] సత్యం రాష్ట్రానికి ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా చట్టం ద్వారా అధికారం ఇతర వ్యక్తి ఏ విషయం పై ఇటువంటి ప్రమాణాన్ని 3 నిర్వహించే * [లేదా అంగీకార సూచన], చేస్తుంది, అటువంటి ప్రజలకు servant లేదా ఆ విషయం తాకడం aforesaid ఇతర వ్యక్తి,, ఏ తప్పుడు, ఇది, ఇది ప్రకటన అతను ఏ తెలుసు లేదా నమ్మకం తప్పుడు లేదా నిజమైన నమ్ముతారు లేదు, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

181. False statement on oath or affirmation to public servant or person authorized to administer an oath or affirmation.--Whoever, being legally bound by an oath 3*[or affirmation] to state the truth on any subject to any public servant or other person authorized by law to administer such oath 3*[or affirmation], makes, to such public servant or other person as aforesaid, touching that subject, any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ X 182 182. తప్పుడు సమాచారం, తో పబ్లిక్ సర్వెంట్ కారణం ఉద్దేశంతో ఉపయోగించడానికి తన

మరొక వ్యక్తి యొక్క గాయం చట్టపరమైన శక్తి. 4 * [182. పబ్లిక్ సర్వెంట్ కారణం ఉద్దేశంతో తప్పుడు సమాచారం, మరొక వ్యక్తి యొక్క గాయం .-- ఎవరైతే అతడ్ని తన చట్టపరమైన శక్తి ఉపయోగించడం ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ వరకు అతను తెలుసు లేదా నమ్మకం ప్రకారం ఇది ఏ సమాచారాన్ని ఇస్తుంది కారణం తద్వారా ఉద్దేశంతో, లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా, తప్పుడు ఉండాలి అతను తద్వారా ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్-కారణం అని (a) ఇది వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ తప్పక ఏదైనా లేదా తొలగించింది వరకు లేదా తొలగించింది కాదు అది గౌరవిస్తూ వాస్తవాలను నిజమైన రాష్ట్ర అలాంటి సమాచారాన్ని అతనిని ద్వారా తెలిసింది ఇచ్చిన, లేదా ఉంది (బి) కు వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క చట్టపరమైన శక్తి ఉపయోగించడం ఏ వ్యక్తి యొక్క గాయం లేదా కోపానికి, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి, లేదా ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు జరిమానా ఇది తో వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

182. False information, with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person. 4*[182. False information, with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person.--Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant- (a) to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him, or (b) to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.


1. ఇన్లు. 1894 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 5 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, sch. "స్టేట్స్" కోసం. 3. ఇన్లు. 1873 యొక్క చట్టం 10, S. 15. 4. Subs. 1895 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 1, అసలు s. కోసం 182. 141 దృష్టాంతాలతో (a) ఒక ఒక మేజిస్ట్రేట్ తెలియజేస్తూ, ఆ Z, తాబేదారుడు ఒక పోలీసు-officer, ఇటువంటి మేజిస్ట్రేట్ కు,, విధి లేదా దుష్ప్రవర్తన యొక్క నిర్లక్ష్యతకు దోషి ఉంది తప్పుడు ఉండాలి అలాంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం, అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం ఆ సమాచారం మేజిస్ట్రేట్ ఒక ఉంది Z. కొట్టివేసేందుకు కారణం అవుతుంది ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. (బి) ఒక మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే Z ఉప్పు contraband ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ చెప్తుంది ఒక రహస్య ప్రదేశం లో, తప్పుడు ఉండాలి అలాంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం, తెలుసుకోవడం ఇది సమాచారం పరిణామం అని అవకాశం ఉందని Z. ఒక వరకు కోపానికితో హాజరయ్యారు Z యొక్క పూర్వసిద్ధాంతములలోని శోధన, కట్టుబడి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. (c) మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే అతను దాడి ఒక పోలీసు తెలియజేస్తూ,, ఒక నిర్దిష్ట గ్రామం యొక్క పొరుగు ప్రాంతంలో robbed. అతను లేదు తన assailants ఒకటిగా ఏ వ్యక్తి యొక్క పేరు సూచించి, అది తెలుసు ఈ సమాచారం యొక్క పర్యవసానంగా పోలీసు అవకాశం ఉంటుంది కోపానికి వరకు గ్రామంలో విచారణ, ఇన్స్టిట్యూట్ శోధనలు తయారు గ్రామస్థులు లేదా వాటిని కొన్ని. ఒక కింద ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది ఈ విభాగాన్ని.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Ins. by Act 3 of 1894, s. 5 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and sch. for "the States". 3. Ins. by Act 10 of 1873, s. 15. 4. Subs. by Act 3 of 1895, s. 1, for the original s. 182. 141 Illustrations (a) A informs a Magistrate that Z, a police-officer, subordinate to such Magistrate, has been guilty of neglect of duty or misconduct, knowing such information to be false, and knowing it to be likely that the information will cause the Magistrate to dismiss Z. A has committed the offence defined in this section. (b) A falsely informs a public servant that Z has contraband salt in a secret place, knowing such information to be false, and knowing that it is likely that the consequence of the information will be a search of Z's premises, attended with annoyance to Z. A has committed the offence defined in this section. (c) A falsely informs a policeman that he has been assaulted and robbed in the neighbourhood of a particular village. He does not mention the name of any person as one of his assailants, but knows it to be likely that in consequence of this information the police will make enquiries and institute searches in the village to the annoyance of the villagers or some of them. A has committed an offence under this section.]

ఛాప్టర్ X 183 183. చట్టపరమైన అధికారం ద్వారా ఆస్తి తీసుకొని నిరోధాన్ని

ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ .-- యొక్క తీసుకొని ఏ ప్రతిఘటన అందిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని యొక్క ఏ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క చట్టపరమైన అధికారం ద్వారా ఆస్తి, తెలుసుకోవడం లేదా, ఆయన పబ్లిక్ సర్వెంట్ నమ్మడానికి కారణం కలిగి ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఆరు నెలల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానాతో ఇది ఒక వేల విస్తరించడానికి మే రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

183. Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant.--Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 184 184. అధికారం ద్వారా అమ్మకానికి కోసం ఇవ్వబడ్డ ఆస్తి అడ్డుకోవడం అమ్మకానికి

పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క .-- ఎవరైతే అతడ్ని కావాలని ఏ అమ్మకానికి obstructs ఏ ప్రజల చట్టపరమైన అధికారం ద్వారా అమ్మకానికి కోసం ఇవ్వబడ్డ ఆస్తి servant, వంటి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి ఇది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

184. Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant.--Whoever intentionally obstructs any sale of property offered for sale by the lawful authority of any public servant, as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 185 185. ద్వారా అమ్మకానికి కోసం ఇవ్వబడ్డ ఆస్తి కోసం అక్రమ కొనుగోలు లేదా బిడ్

పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క అధికారం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఆస్తి ఏ అమ్మకానికి వద్ద నిర్వహించిన అలాంటి, కొనుగోళ్లు లేదా వీడ్కోలుగా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క చట్టపరమైన అధికారం, స్వయంగా లేదా ఏదైనా లేదో ఏ వ్యక్తి యొక్క ఖాతా ఏ ఆస్తి కోసం ఇతర, వీరిలో అతను ఆ కొనుగోలు చేసేందుకు ఒక చట్టపరమైన అసమర్థతచే కింద ఉండాలి తెలుసు ఆ అమ్మకానికి వద్ద ఆస్తి, లేదా ఉద్దేశించి కాదు వంటి ఆస్తి కోసం వీడ్కోలు అతను వంటి వేలంపాట ద్వారా తనను తాను లేస్ ఇది కింద బాధ్యతలు నిర్వహించడం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి, లేదా జరిమానా ఇదితో రెండు విస్తరించడానికి మే వంద రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

185. Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant.--Whoever, at any sale of property held by the lawful authority of a public servant, as such, purchases or bids for any property on account of any person, whether himself or any other, whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property at that sale, or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 186 186. ప్రజల ఉత్సర్గలో పబ్లిక్ సర్వెంట్ అడ్డుకోవడం

విధులు .-- స్వచ్ఛందంగా ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ obstructs ఎవరైతే అతడ్ని తన ప్రజా విధులను ఉత్సర్గ, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా ఈ రెండింటి ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి జరిమానాతో ఇది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

186. Obstructing public servant in discharge of public functions.--Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ X 187 187. ఇవ్వాలని చట్టం కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ సర్వెంట్ సహాయంగా పెట్టడం

సహాయం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, మారతాయి లేదా furnish చట్టం కట్టుబడి ఉండటం సహాయం తన ప్రజా విధి అమలు ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ వరకు, కావాలనే ఇటువంటి సహాయం అందించడానికి తొలగించేది, తో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదాతో ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదు రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి జరిమానా ఇది; , సహాయం ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ అతనిపై డిమాండ్ ఉంటే అమలు యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఇటువంటి డిమాండ్ చేయడానికి చట్టపరంగా పోటీ న్యాయబద్ధంగా ఆఫ్ జస్టిస్, లేదా నివారించడం ఒక కోర్ట్ జారీ చేసిన ఏ ప్రక్రియ ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్, లేదా అణచివేయడానికి ఈ సంఘటనతో, లేదా affray, లేదా నేరం లేదా ఒక నేరాన్ని దోషి ఒక వ్యక్తి apprehending, లేదా చట్టపరమైన అదుపు నుంచి తప్పించుకొని కలిగి, సాధారణతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో ఖైదు ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి ఇది. 142 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

187. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance.--Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court of Justice, or of preventing the commission of an offence, or suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. 142

ఛాప్టర్ X 188 188. క్రమానికి అవిధేయతను వెంటనే పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ప్రకటించబడింది .--, ఒక క్రమంలో ద్వారా, ఆ తెలుసుకుని ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ఎవరైతే అతడ్ని ప్రకటించబడింది

న్యాయబద్ధంగా వంటి క్రమంలో promulgate వరకు అధికారంలోకి, అతను దూరంగా దర్శకుడు ఒక నిర్దిష్ట చట్టం నుండి, లేదాలో కొన్ని ఆస్తి కలిగి ఉన్న కొన్ని క్రమంలో తీసుకోవాలని తన స్వాధీనంలో లేదా తన నిర్వహణ కింద. ఇటువంటి దిశలో disobeys, నిర్ణయించబడతాయి, వంటి అవిధేయతను కారణాలు లేదా ఆంత్రావరోధం కారణం ఉంటుంది ఉంటే, కు కోపానికి లేదా గాయం, లేదా నిరోధకం, కోపానికి లేదా గాయం ప్రమాదం, న్యాయబద్ధంగా పనిచేస్తున్నరంగం ఏ వ్యక్తులు, సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో రెండు వందల రూపాయల వరకు, లేదా రెండూ తో: , అవిధేయతను కారణాలు లేదా మానవకు ప్రమాదం కారణం ఉంటుంది ఉంటే జీవితం, ఆరోగ్య లేదా భద్రత, లేదా కారణాలు లేదా ఒక సంఘటనతో లేదా affray, కారణం ఉంటుంది ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి, లేదా ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు జరిమానా ఇది తో వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. Explanation.-ఇది నిందితుడి ఉద్దేశము ఉండాలని అవసరం లేదు హాని ఉత్పత్తి, లేదా ఉత్పత్తిగా అవకాశం తన అవిధేయతను contemplate కు హాని. అది, ఆయన disobeys ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ తెలుసని సరిపోతుంది , అతని అవిధేయతను ఉత్పత్తి, లేదా ఉత్పత్తి అవకాశం ఉందని, ​​హాని. బొమ్మలు ఒక ఆర్డర్ న్యాయబద్ధంగా వరకు అధికారంలోకి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ప్రకటించబడింది ఉంది ఒక మతపరమైన ఊరేగింపు కలదు ఆ దర్శకత్వం, అటువంటి క్రమంలో ప్రకటించబడింది ఒక నిర్దిష్ట వీధి డౌన్ పాస్ లేదు. తెలిసిచేసిన క్రమంలో disobeys,, తద్వారా జరిగిన అల్లర్లు ప్రమాదం కారణాలు. ఒకలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది ఈ విభాగాన్ని. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.-- Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management. disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any persons lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both: and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. Explanation.-It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm. Illustration An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgated such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

*విమర్శ - భారతీయ శిక్షా స్మృతిలోని చాలా సెక్షన్లు విధించే జరిమానా డబ్బు చాలా తక్కువ. ఆ జరిమానా డబ్బు ఈ కాలానికి సరిపోదు. ఉదాహరణకు, 188 సెక్షన్ ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఎవరైనా పై అధికార్ల ఆదేశాలను అమలుచేయటానికి తిరస్కరిస్తే, ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి 200 రూపాయల జరిమానాగా శిక్ష విధించమని చెబుతుంది. 2011 సంవత్సరంలో ఈ 200 రూపాయలు చెల్లించటానికి ఏ నేరస్థుడు బాధపడి, మారిపోతాడు. Many of the Sections in the Indian Penal Code Monetary Fine amounts have become out dated for E.g.- Under Section 188 which is for Disobedience to order duly promulgated by public servant—Prescribes the fine amount to be only two hundred rupees.-- which in today's India can hardly have any deterrent effect upon any Criminal.

ఛాప్టర్ X 189 189. పబ్లిక్ సర్వెంట్ .-- ఏ అవ్ట్ ఉంది ఎవరైతే అతడ్నికు గాయం భయం

ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ కు గాయం భయం, లేదా ఏ వ్యక్తికి వీరిలో అతను ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ప్రయోజనం కోసం, ఆసక్తి నమ్మకం ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ చట్టం చేయటానికి, లేదా forbear లేదా ఆలస్యానికి ప్రేరేపిస్తుంది యొక్క పబ్లిక్ ఫంక్షన్ల వ్యాయామంతో కనెక్ట్ ఏ చట్టం, do ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

189. Threat of injury to public servant.--Whoever holds out any threat of injury to any public servant, or to any person in whom he believes that public servant to be interested, for the purpose of inducing that public servant to do any act, or to forbear or delay to do any act, connected with the exercise of the public functions of such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ X 190 190. వర్తించే కల్పించుకోకుండా వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి గాయం భయం

పబ్లిక్ సర్వెంట్ .-- ఏ బెదిరింపును ఉంది ఎవరైతే అతడ్ని వరకు రక్షణ కోసం ఆ వ్యక్తి ప్రేరేపించే ప్రయోజనం కోసం ఏ వ్యక్తికి గాయం రక్షణ కోసం ఒక చట్టపరమైన అప్లికేషన్ మేకింగ్ కల్పించుకోకుండా లేదా అంతం చేయు అనే ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ గాయం వ్యతిరేకంగా చట్టబద్ధంగా వరకు వంటి అధికారంలోకి ఇటువంటి రక్షణ ఇస్తాయి, లేదా ఇటువంటి రక్షణ కల్పించాల్సిన కారణం, నిర్ణయించబడతాయి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

190. Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant.--Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give such protection, or to cause such protection to be given, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు