భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 299 - 377

ఛాప్టర్ XVI - సెక్షన్లు 299 నుంచి 377 - మానవ శరీరానికి హాని కలిగించే నేరాలు మార్చు

ప్రాణ హాని (హత్య తో కలిసి), కల్పబుల్ హోమిసైడ్ (సెక్షన్లు 299 నుంచి 311) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 299 299. దోషపూరిత నరహత్యకు .-- ఒక చట్టం చేయడం ద్వారా మరణానికి కారణమవుతుంది ఎవరైతే అతడ్ని

దీనివల్ల మరణం ఉద్దేశంతో, లేదా, దీనివల్ల ఉద్దేశంతో ఇటువంటి శారీరక గాయం వంటి మరణానికి కారణం ఉంటుంది, లేదా జ్ఞానం తో అతను మరణానికి కారణం అలాంటి చట్టం ద్వారా అవకాశం ఉన్న, యొక్క నేరాన్ని చేస్తాడు దోషపూరిత నరహత్యకు. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ ఉద్దేశంతో, ఒక పిట్ పైగా స్టిక్, టర్ఫ్ లేస్ తద్వారా మరణం అవకాశం ఉందని మరణానికి కారణమయ్యే లేదా జ్ఞానం తో తద్వారా ఏర్పడే. Z, నేల అది న సంస్థ, treads భావించారు, పడతాడు, చంపబడ్డాడు. ఒక దోషపూరిత యొక్క నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది నరహత్య. (బి) ఒక Z ఒక బుష్ వెనుక ఉండాలి తెలుసు. B ఇది తెలీదు. A,, కారణం ఉద్దేశించి, లేదా అది Z మరణించిన కారణమవుతుంది ఉండాలి తెలుసుకోవడం బుష్ కాల్పులకు B ప్రేరేపిస్తుంది. B ఇక్కడ B ఉండవచ్చు Z. మంటలు, చంపేస్తాడు సంఖ్య నేరాన్ని దోషి; కానీ ఒక దోషపూరిత యొక్క నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది నరహత్య. (c), అది చంపడానికి, దొంగిలించి ఉద్దేశంతో ఒక మాంసానికి వద్ద షూటింగ్ ద్వారా, ఒక బుష్ వెనుక ఎవరు హత్య B, ; ఒక అతను ఉందని తెలియకుండా. ఇక్కడ, ఒక ఒక అశాస్త్రీయ చట్టం చేయడం జరిగినది అయితే, అతను దోషపూరిత దోషి కాదు నరహత్య, ఆయన B చంపడానికి భావించలేదు లేదా చేయడం ద్వారా మరణం కారణం అతను తెలుసు అని ఒక చట్టం మరణం కారణమవుతుంది జరిగింది. మరొక ఎవరు శరీర గాయం కారణాలు ఎవరు వివరణ 1.-ఒక వ్యక్తి ఒక రుగ్మత, వ్యాధి లేదా శరీర infirmity కింద laboring, ఉంది తద్వారా ఇతర మరణం పెంచుతాయి, కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి అతని మరణం సంభవించే. మరణం శరీర గాయం, వ్యక్తి కలుగుతుంది వివరణ 2.-ఎక్కడ ఎవరు వంటి శరీర గాయం కారణంగా కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి కారణాలు మరణం, సరైన పరిష్కారాలకు, skilful చికిత్సకు resorting ద్వారా అయితే మరణం నిరోధించే ఉండవచ్చు. వివరణ 3.-లో ఒక పిల్లల మరణం యొక్క దీనివల్ల తల్లి గర్భం నరహత్య లేదు. కానీ అది దోషపూరిత నరహత్యకు వరకు మొత్తం మే ఆ బాల యొక్క భాగాన్ని కలిగి ఉంటే, ఒక దేశం బాల మరణానికి కారణం వరకు బాల పీల్చుకున్నప్పుడు లేదా ఉండకపోవచ్చు, అయితే, ముందుకు తీసుకొచ్చారు పూర్తిగా జననం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

299. Culpable homicide.--Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide. Illustrations (a) A lays sticks and turf over a pit, with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offence of culpable homicide. (b) A knows Z to be behind a bush. B does not know it. A, intending to cause, or knowing it to be likely to cause Z's death, induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offence; but A has committed the offence of culpable homicide. (c) A, by shooting at a fowl with intent to kill and steal it, kills B, who is behind a bush; A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. Explanation 1.-A person who causes bodily injury to another who is labouring under a disorder, disease or bodily infirmity, and thereby accelerates the death of that other, shall be deemed to have caused his death. Explanation 2.-Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skilful treatment the death might have been prevented. Explanation 3.-The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide. But it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child, if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born.

ఛాప్టర్ XVI 300 300. హత్య .-- సందర్భాలలో తప్ప ఇప్పటినుండి దోషపూరిత, excepted

మరణం సంభవించే ఇది ద్వారా చట్టం జరుగుతుంది ఉంటే నరహత్య, హత్య ఉంది మరణానికి కారణమయ్యే లేదా-ఉద్దేశంతో 167 2ndly.-ఉంటే అది వంటి శరీర దీనివల్ల ఉద్దేశంతో జరుగుతుంది నిందితుడిగా గాయం మరణానికి కారణం అవకాశం ఉంటుంది తెలుసు హాని కలుగుతుంది ఎవరికైతే వ్యక్తి. లేదా- 3rdly.-ఉంటే అది శారీరక గాయం కలిగించే ఉద్దేశంతో జరుగుతుంది మిగిల్చింది ఉద్దేశించబడింది ఏ వ్యక్తి, దేహ గాయం ఉంది మరణం, లేదా-కారణం ప్రకృతి సాధారణ కోర్సులో తగినంత చట్టం పాల్పడిన వ్యక్తి అది అని తెలుసు 4thly.-ఉంటే imminently అది, అన్ని సంభావ్యత లో, మరణం కారణం ఉండాలి అని ప్రమాదకరమైన, లేదా ఇటువంటి శారీరక గాయం వంటి మరణానికి కారణం ఉంటుంది, చట్టం చేస్తాడు దీనివల్ల ప్రమాదం incurring కోసం ఏ అవసరం లేదు లేకుండా మరణం లేదా ఇటువంటి aforesaid గా గాయం. దృష్టాంతాలతో (A) అతనిని చంపి ఉద్దేశంతో ఒక రెమ్మలు Z. Z మరణిస్తాడు పరిణామం. ఒక హత్య చేస్తాడు. (బి) A, Z వంటి ఒక వ్యాధి కింద laboring ఉన్నట్లు తెలిసిన ఒక బ్లో తన మరణానికి కారణం ఉంటుంది, ఉద్దేశంతో అతనిని దాడులకు శరీర గాయం కలిగించే. Z బ్లో యొక్క పరిణామం మరణిస్తాడు. ఒక నేరాన్ని ఉంది హత్య, బ్లో తగినంత ఉండి ఉండకపోవచ్చు అయితే ఒక ధ్వనిలో ఒక వ్యక్తి మరణానికి కారణం వరకు ప్రకృతి సాధారణ కోర్సు ఆరోగ్య రాష్ట్రంలో. కానీ A, Z ఏ కింద laboring అని తెలియకుండా ఉంటే వ్యాధి యొక్క సాధారణ కోర్సులో అతనిని కాదు వంటి బ్లో ఇస్తుంది ప్రకృతి, ఇక్కడ A, ఆరోగ్య యొక్క సౌండ్ రాష్ట్రంలో ఒక వ్యక్తి చంపడానికి అయితే అతను అతను చేసివుండకపోతే శరీర గాయం కారణం ఉద్దేశము ఉండవచ్చు,, హత్య దోషి లేదు సాధారణలో వలె మరణం, లేదా ఇటువంటి శారీరక గాయం కారణం భావించలేదు ప్రకృతి కోర్సు మరణం కారణం కావచ్చు. (C) కావాలని Z ఒక కత్తి-కట్ లేదా తగినంత క్లబ్-గాయం ఇస్తుంది ప్రకృతి యొక్క సాధారణ కోర్సులో ఒక మనిషి మరణం సంభవిస్తుంది. Z మరణిస్తాడు పర్యవసానంగా. అతను లేకపోయినప్పటికీ, ఇక్కడ A, హత్య దోషి ఉంది Z మరణించిన కారణం ఉద్దేశించబడింది. (డి) ఏ అవసరం లేదు లేకుండా ఒక ఉద్దేశించి ఒక లోడ్ ఫిరంగి మంటలు వ్యక్తులు, వాటిని ఒకటి కోల్పోతున్నారు. ఒక అతను అయినప్పటికీ, హత్య దోషి ఉంది ఏదైనా నిర్దిష్ట వ్యక్తిగత చంపడానికి ఒక చేసేవాడు డిజైన్ లేదు. మినహాయింపు 1.-చేసినప్పుడు దోషపూరిత నరహత్యకు కాదు murder.-దోషపూరిత నిందితుడి, పవర్ కోల్పోయింది సమయంలో ఉంటే నరహత్య హత్య కాదు సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation ద్వారా స్వీయ నియంత్రణ, మరణం కారణాలు provocation ఇచ్చింది లేదా వ్యక్తి ఏ ఇతర యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది తప్పు లేదా ప్రమాదంలో వ్యక్తి. పైన మినహాయింపు కింది provisos కట్టుబడి ఉంటుంది: - Provocation కోరింది లేదా స్వచ్ఛందంగా రెచ్చగొట్టింది కాదు First.-దట్ ఏ వ్యక్తి హాని లేదా చంపడం చేస్తున్న ఒక సాకుగా నిందితుడి ద్వారా. Provocation చేసిన ఏదైనా ఇచ్చిన కాదు Secondly.-దట్ చట్టం విధేయత, లేదా చట్టపరమైన వ్యాయామంలో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క శక్తులు. Provocation చేసిన ఏదైనా ఇచ్చిన కాదు Thirdly.-దట్ ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి యొక్క చట్టపరమైన వ్యాయామం. Provocation సమాధి, తగినంత ఆకస్మికంగా జరిగినది Explanation.-ఉందా హత్య అవసరం నుండి నేరాన్ని నిరోధించడానికి వాస్తవానికి ఒక ప్రశ్న ఉంది. 168 దృష్టాంతాలతో (A) ఎ, ప్రేమ యొక్క ప్రభావం కింద ఒక provocation ద్వారా సంతోషిస్తున్నాము Z ఇచ్చిన, కావాలని Y, Z యొక్క బాల కోల్పోతున్నారు. ఈ inasmuch, హత్య ఉంది provocation బాల, మరణం ఇచ్చిన కాదు గా బాల కారణంగా సంభవించిన చట్టం చేయడంలో ప్రమాదంలో లేదా దురదృష్టం వల్ల కాదని provocation ద్వారా. (బి) Y ఈ న, A. ఎ నుండి సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation ఇస్తుంది provocation, ఉండాలనుకునే లేదా తెలుసుకోవడం కానీ, Y వద్ద తుపాకీ మంటలు స్వయంగా అతనిని సమీపంలో ఉన్న Z, చంపడానికి అవకాశం, కానీ బయటకు దృష్టి వరకు. ఒక ఇక్కడ చంపేస్తాడు Z. ఒక హత్య కట్టుబడి, కేవలం దోషపూరిత చేయలేదు నరహత్య. (C) న్యాయబద్ధంగా Z, ఒక bailiff అరెస్టు చేశారు ఉంది. ఒక సంతోషిస్తున్నాము ఉంది ఆకస్మికంగా, హింసాత్మక అభిరుచి ఖైదు ద్వారా, చంపేస్తాడు Z. ఈ హత్య ఉంది, provocation ఒక పబ్లిక్ చేసిన ఒక విషయం ద్వారా ఇవ్వబడింది inasmuch గా తన అధికారాలను వ్యాయామంలో servant. (D) ఒక Z, ఒక మేజిస్ట్రేట్ ముందు సాక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది. Z అని అతను ఒక యొక్క చేరడం వలన పదం నమ్మకం, A perjured కలిగి లేదు తనను తాను. ఒక ఈ పదాల ద్వారా ఆకస్మికంగా అభిరుచి తరలించబడింది, Z. చంపేస్తాడు ఉంది ఈ హత్య ఉంది. (ఇ) ఒక ప్రయత్నాలు Z యొక్క ముక్కు తగ్గింపు వరకు. హక్కు వ్యాయామంలో Z, ప్రైవేట్ రక్షణ, అతను అలా నిరోధించడానికి ఒక యొక్క ఉంచి లేస్. ఒక ఉంది పర్యవసానంగా ఆకస్మికంగా, హింసాత్మక అభిరుచి తరలించబడింది, చంపేస్తాడు Z. ఈ provocation చేసిన ఒక విషయం ద్వారా ఇవ్వడం జరిగినది inasmuch గా, హత్య ఉంది ప్రైవేట్ రక్షణ హక్కు వ్యాయామం. (F) Z దాడులకు B. B హింసాత్మక Rage సంతోషిస్తున్నాము ఈ provocation ద్వారా ఉంది. B యొక్క Rage లాభం పొందడానికి, కారణం ఉద్దేశించి A, ఒక bystander, అతనికి Z చంపడానికి, ఆ పనికి B యొక్క చేతి లోకి ఒక కత్తితో ఉంచుతాయి. B చంపేస్తాడు Z కత్తితో. ఇక్కడ B మాత్రమే దోషపూరిత నరహత్యకు కట్టుబడి, కానీ ఉండవచ్చు ఒక హత్య దోషి ఉంది. మినహాయింపు 2.-దోషపూరిత నరహత్యకు హత్య కాదు నిందితుడిలో ఉంటే ప్రైవేట్ రక్షణ లేదా వ్యక్తి యొక్క కుడి మంచి విశ్వాసంలో వ్యాయామం లేదా ఆస్తి, చట్టం ద్వారా అతనికి ఇచ్చిన పవర్ మించి, కారణాలు అతను అలాంటి కుడి వ్యాయామం ఉంది వీరిలో వ్యతిరేకంగా వ్యక్తి మరణం premeditation లేకుండా రక్షణ, మరిన్ని చేయడం ఏ ఉద్దేశం లేకుండా కంటే హాని వంటి రక్షణ కోసం అవసరం. బొమ్మలు Z కారణం వంటి పద్ధతిలో, ఒక లేదు horsewhip ప్రయత్నాలు A. వరకు బాధపడుతున్న హాని ఒక తుపాకీ అవ్ట్ తొలగిస్తారు. Z దాడిలో కొనసాగితే. ఒక అతను ఏ ఇతర ద్వారా తనను తాను నివారించగల మంచి విశ్వాసం నమ్మకం horsewhipped నుండి, రెమ్మలు Z చనిపోయిన. A, హత్య జరిగిన చేయలేదు కానీ కేవలం దోషపూరిత నరహత్యకు. మినహాయింపు 3.-దోషపూరిత నరహత్యకు, నిందితుడి ఉంటే హత్య కాదు ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం లేదా కోసం నటన ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ సహాయపడుతుంది ప్రజా న్యాయం పురోగతి,, చట్టం ద్వారా అతనికి ఇచ్చిన అధికారాలను మించి , అతను, మంచి విశ్వాసం లో, నమ్మకం ప్రకారం ఇది ఒక చట్టం చేయడం ద్వారా మరణానికి కారణమవుతుంది వంటి తన బాధ్యతను కారణంగా ఉత్సర్గ కోసం చట్టపరమైన, అవసరం దీని మరణం ఉంది వ్యక్తి వైపు పబ్లిక్ సర్వెంట్, అనారోగ్యంతో-చేస్తుంది లేకుండా కారణమయ్యాయి. అది కట్టుబడి ఉంటే మినహాయింపు 4.-దోషపూరిత నరహత్యకు హత్య కాదు ఒక మీద ప్రేమ యొక్క వేడిలో అకస్మాత్తుగా పోరాటంలో premeditation లేకుండా ఆకస్మిక వైరం, నిందితుడి లేకుండా అకారణ ప్రయోజనం తీసిన కలిగి యొక్క లేదా ఒక క్రూరమైన లేదా అసాధారణ రీతిలో నటించాడు. Explanation.-ఇది అపజయానికి దారి తీసింది పార్టీ అందిస్తుంది ఇది అలాంటి సందర్భాలలో ఉంది provocation లేదా మొదటి దాడి చేస్తాడు. మినహాయింపు 5.-దోషపూరిత నరహత్యకు హత్య లేనప్పుడు వ్యక్తి దీని మరణం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు పైన ఉండటం, కలుగుతుంది, ఇబ్బంది పడుతుంది మరణం లేదా తన సొంత సమ్మతితో మరణం ప్రమాదం పడుతుంది. 169 బొమ్మలు A, instigation ద్వారా, స్వచ్ఛందంగా Z, పద్దెనిమిది కింద ఒక వ్యక్తి కారణాలు సంవత్సరాలు, ఆత్మహత్యకు. ఇక్కడ, Z యొక్క యువత యొక్క ఖాతా న, అతను జరిగినది తన సొంత మరణ సమ్మతి ఇవ్వడం సామర్థ్యంలేనిదనే; ఒక అందువలన ప్రేరేపించిన ఉంది హత్య. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

300. Murder.--Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or- 167 2ndly.-If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. or- 3rdly.-If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or- 4thly.-If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death, or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. Illustrations (a) A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in consequence. A commits murder. (b) A, knowing that Z is labouring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Z dies in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. But if A, not knowing that Z is labouring under any disease, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health, here A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder, if he did not intend to cause death, or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. (c) A intentionally gives Z a sword-cut or club-wound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder, although he may not have intended to cause Z's death. (d) A without any excuse fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder, although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. Exception 1.-When culpable homicide is not murder.-Culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident. The above exception is subject to the following provisos:- First.-That the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. Secondly.-That the provocation is not given by anything done in obedience to the law, or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant. Thirdly.-That the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence. Explanation.-Whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offence from amounting to murder is a question of fact. 168 Illustrations (a) A, under the influence of passion excited by a provocation given by Z, intentionally kills Y, Z's child. This is murder, inasmuch as the provocation was not given by the child, and the death of the child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation. (b) Y gives grave and sudden provocation to A. A, on this provocation, fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z, who is near him, but out of sight. A kills Z. Here A has not committed murder, but merely culpable homicide. (c) A is lawfully arrested by Z, a bailiff. A is excited to sudden and violent passion by the arrest, and kills Z. This is murder, inasmuch as the provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his powers. (d) A appears as a witness before Z, a Magistrate. Z says that he does not believe a word of A's deposition, and that A has perjured himself. A is moved to sudden passion by these words, and kills Z. This is murder. (e) A attempts to pull Z's nose. Z, in the exercise of the right of private defence, lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence, and kills Z. This is murder, inasmuch as the provocation was giving by a thing done in the exercise of the right of private defence. (f) Z strikes B. B is by this provocation excited to violent rage. A, a bystander, intending to take advantage of B's rage, and to cause him to kill Z, puts a knife into B's hand for that purpose. B kills Z with the knife. Here B may have committed only culpable homicide, but A is guilty of murder. Exception 2.-Culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith of the right of private defence or person or property, exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defence without premeditation, and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defence. Illustration Z attempts to horsewhip A, not in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Z persists in the assault. A believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots Z dead. A has not committed murder, but only culpable homicide. Exception 3.-Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds the powers given to him by law, and causes death by doing an act which he, in good faith, believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill-will towards the person whose death is caused. Exception 4.-Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offender's having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. Explanation.-It is immaterial in such cases which party offers the provocation or commits the first assault. Exception 5.-Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of eighteen years, suffers death or takes the risk of death with his own consent. 169 Illustration A, by instigation, voluntarily causes Z, a person under eighteen years of age, to commit suicide. Here, on account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death; A has therefore abetted murder.

ఛాప్టర్ XVI 301 301. కంటే ఇతర వ్యక్తి యొక్క దీనివల్ల మరణం ద్వారా దోషపూరిత నరహత్యకు

దీని మరణం వ్యక్తి ఉద్దేశించబడింది .-- ఒక వ్యక్తి, ఏదైనా చేయడం ద్వారా ఇది ఉంటే అతను అనుకున్నట్లు లేదా మరణం కారణమవుతుంది ఉండాలి తెలుసు, దోషపూరిత చేస్తాడు దీని మరణం అతడు యూదు ఏ వ్యక్తి యొక్క మరణానికి కారణమైనందుకు ద్వారా నరహత్య అనుకున్నట్లు లేదా, కారణమవుతుంది ఉండాలి దోషపూరిత నరహత్యకు స్వయంగా తెలుసు నిందితుడి ద్వారా కట్టుబడి ఇది కలిగి ఉంటుంది, ఇది వివరణ ఉంది అతను దీని మరణం అతను ఉద్దేశించిన వ్యక్తి మరణం సంభవించే ఉంటే చెయ్యబడింది లేదా కారణమవుతుంది అతను తనను తెలుసు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

301. Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended.--If a person, by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, commits culpable homicide by causing the death of any person, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to he likely to cause.

ఛాప్టర్ XVI 302 302. హత్య .-- హత్య చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష ఉండాలి

మరణం, లేదా 1 తో శిక్షించటం * [జీవితం కోసం ఖైదు], కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

  • (మనిషిని) హత్య చేసిన నేర మనిషికి యావజ్జీవిత కారాగార శిక్ష లేదా మరణ శిక్ష విధించటమే కాకుండా జరిమానా కూడా విధించబడును.

302. Punishment for murder.--Whoever commits murder shall be punished with death, or 1*[imprisonment for life], and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 303 303. జీవిత నేరస్థుడిని ద్వారా హత్య .-- ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష, కింద ఉండటం

1 వాక్యం * [జీవితం కోసం ఖైదు], హత్య చేస్తాడు, ఉండాలి మరణశిక్ష. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

  • ఎవరైతే యావజ్జీవిత కారాగార శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఖైదీ, అతను (తనే) హత్య అను నేరము చేసిన యెడల ఆటువంటి ఖైదీకి మరణ శిక్ష విధించ బడును.

303. Punishment for murder by life-convict.--Whoever, being under sentence of 1*[imprisonment for life], commits murder, shall be punished with death.

ఛాప్టర్ XVI 304 304. దోషపూరిత నరహత్యకు శిక్ష హత్య అవసరం లేదు .--

ఎవరైతే అతడ్ని హత్య అవసరం లేదు దోషపూరిత నరహత్యకు చేస్తాడు ఉండాలి 1 తో శిక్షించటం * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఈ రెండింటి ఖైదు పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు మరణం సంభవించే ఇది ద్వారా చట్టం జరుగుతుంది ఉంటే, జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు మరణానికి కారణమైనందుకు ఉద్దేశంతో. లేదా శరీర గాయం కలిగించే యొక్క గా మరణానికి కారణం ఉంటుంది; లేదా ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో చట్టం అమలు చేస్తే, పది సంవత్సరాల వరకు, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో అది మరణం కారణమవుతుంది అని జ్ఞానం తో, అయితే ఏ లేకుండా మరణానికి కారణం, లేదా ఇటువంటి శారీరక గాయం కారణం ఉద్దేశంగా అవకాశం ఉంది మరణం సంభవిస్తుంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

304. Punishment for culpable homicide not amounting to murder.-- Whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with 1*[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. or of causing such bodily injury as is likely to cause death; or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both, if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death, or to cause such bodily injury as is likely to cause death.

304A. నిర్లక్ష్యం ద్వారా మరణానికి కారణమైనందుకు. 2 * [304A. నిర్లక్ష్యం ద్వారా మరణానికి కారణమైనందుకు .-- ఎవరైతే అతడ్ని కారణాలు అవసరం లేదు ఏ రాష్ లేదా అజాగ్రతగా బండి చట్టం చేయడం ద్వారా ఏ వ్యక్తి మరణం దోషపూరిత నరహత్యకు వరకు గాని యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

304A. Causing death by negligence. 2*[304A. Causing death by negligence.--Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.]

304B. కట్నం మరణం. 3 * [304B. కట్నం మరణం .-- (1) ఎక్కడ ఒక మహిళ మరణం ఉంది ఏ బర్న్స్ లేదా శరీర గాయం కారణంగా లేదా కింద కంటే జరుగుతుంది ఏడు ఆమె వివాహం సంవత్సరాలు, అది లోపల సాధారణ పరిస్థితులలో త్వరలోనే ఆమె మరణం ముందు ఆమె లేదా క్రూరత్వం గురయ్యారు చూపించాయి ఆమె భర్త ద్వారా వేధింపు లేదా ఆమె భర్త ఏ సంబంధిత కోసం, లేదా లో కట్నం కోసం ఏ డిమాండ్, తో కనెక్షన్, అలాంటి మరణం అని ఉండాలి "కట్నం మరణం", భర్త లేదా సంబంధిత కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి ఆమె మరణం సంభవించే. Explanation.-కోసం ఈ ఉప విభాగం యొక్క ప్రయోజనాల, "కట్నం" నిర్ణయించబడతాయి, వరకట్నం నిషేధం చట్టం సెక్షన్ 2 లో అదే అర్ధం లేదు 1961 (1961 యొక్క 28). (2) ఎవరైతే అతడ్ని కట్నం మరణశిక్ష ఉండాలి చేస్తాడు కంటే తక్కువ ఏడు సంవత్సరాల సాధ్యం కలదు ఒక పదం కోసం ఖైదు కానీ ఇది జీవితం కోసం ఖైదు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

304B. Dowry death. 3*[304B. Dowry death.-- (1) Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called "dowry death", and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanation.-For the purposes of this sub-section, "dowry" shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961). (2) Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life.]


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. ఎస్ 304A ఇన్లు జరిగింది. 1870, S. యొక్క చట్టం 27 ద్వారా 12. 3. ఇన్లు. 1986 యొక్క చట్టం 43 ద్వారా, S. 10 (w.e.f. 19-11-1986). 170 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. S. 304A was ins. by Act 27 of 1870, s. 12. 3. Ins. by Act 43 of 1986, s. 10 (w.e.f. 19-11-1986). 170

ఛాప్టర్ XVI 305 305. పిల్లల లేదా insane వ్యక్తి ఆత్మహత్య Abetment .-- ఏ ఉంటే

వయస్సు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వ్యక్తి, ఏ insane వ్యక్తి, ఏ delirious వ్యక్తి, ఏ ఇడియట్, లేదా నిషా ఒక రాష్ట్రంలో ఏ వ్యక్తి చేస్తాడు ఇటువంటి ఆత్మహత్య కమిషన్ abets ఎవరైతే అతడ్ని ఆత్మహత్య,, ఉండాలి మరణం లేదా 1 తో శిక్షించటం * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఖైదు పది సంవత్సరాల మించి, కాదు ఒక పదాన్ని కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

305. Abetment of suicide of child or insane person.--If any person under eighteen years of age, any insane person, any delirious person, any idiot, or any person in a state of intoxication commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with death or 1*[imprisonment for life], or imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 306 306. ఆత్మహత్య Abetment .-- ఏ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఉంటే, ఎవరైతే అతడ్ని

abets వంటి ఆత్మహత్య కమిషన్, తో శిక్ష ఉండాలి పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

306. Abetment of suicide.--If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 307 307. హత్య ప్రయత్నం .-- వంటి ఉద్దేశంతో ఏ చట్టం లేదు ఎవరైతే అతడ్ని

లేదా జ్ఞానం, పరిస్థితులలో ఆ, ఆ చట్టం ద్వారా అతను ఉంటే మరణం సంభవించే, అతను హత్య దోషి ఉంటుంది, తో శిక్ష ఉండాలి పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు హర్ట్ ఏ కారణమైంది ఉంటే,, ; సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి ఇటువంటి చట్టం ద్వారా వ్యక్తి, నిందితుడి గానీ బాధ్యులు ఉండాలి 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఇటువంటి శిక్షించబడటానికిగా hereinbefore ఉంది ప్రస్తావన. జీవిత అపరాధులకు ద్వారా ప్రయత్నిస్తుంది. జీవిత convicts.-2 ప్రయత్నాలు * [ఏ వ్యక్తి కింద అతిక్రమిస్తున్న చేసినప్పుడు ఈ విభాగాన్ని 1 వాక్యం ఉంది * [జీవితం కోసం ఖైదు], అతను మే, హాని కలుగుతుంది ఉంటే, మరణశిక్ష ఉంటుంది.] దృష్టాంతాలతో (a) ఉద్దేశంతో Z వద్ద ఒక రెమ్మలు వంటి కింద, అతన్ని చంపడానికి పరిస్థితులలో ఆ, మరణం ప్రారంభమయ్యాయి ఉంటే ఒక హత్య దోషి ఉంటుంది. ఒక ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు (బి) యొక్క ఒక పిల్లల యొక్క మరణానికి కారణమైనందుకు ఉద్దేశంతో A, టెండర్ను సంవత్సరాల, ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది ఒక ఎడారి స్థానంలో అది బహిర్గతం పిల్లల మరణం సంభవించవచ్చు లేదు అయితే, ఈ భాగం ద్వారా నిర్వచించింది. (c), హత్య Z ఉద్దేశించి, ఒక తుపాకీ కొనుగోలు చేసి దానిని లోడుచేస్తుంది. ఒక చేయలేదు ఇంకా నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. ఒక అతను కట్టుబడి ఉంది Z. వద్ద తుపాకీ మంటలు నేరాన్ని అతను గాయాలను Z వంటి కాల్పుల ద్వారా ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన,, ఒకవేళ, అతను చివరి భాగంలో అందించిన శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంది 3 * ఈ విభాగంలో [మొదటి పేరా]. (d) A, పాయిజన్ ద్వారా Z హత్య ఉద్దేశించి, కొనుగోళ్లు పాయిజన్, ఒక యొక్క ఉంచడం మిగిలిపోయింది ఇది ఆహారంతో అదే మిశ్రమాలతో; ఒక ఉంది ఇంకా ఈ విభాగంలో నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. ఒక Z యొక్క పట్టికలో ఆహారం ప్రదేశాలు లేదా Z యొక్క పట్టిక న ఇది స్థానానికి Z యొక్క సేవకులు దానిని అందిస్తుంది. ఒక ఉంది ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

307. Attempt to murder.--Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and, if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to 1*[imprisonment for life], or to such punishment as is hereinbefore mentioned. Attempts by life-convicts. Attempts by life-convicts.-2*[When any person offending under this section is under sentence of 1*[imprisonment for life], he may, if hurt is caused, be punished with death.] Illustrations (a) A shoots at Z with intention to kill him, under such circumstances that, if death ensued A would be guilty of murder. A is liable to punishment under this section (b) A, with the intention of causing the death of a child of tender years, exposes it in a desert place A has committed the offence defined by this section, though the death of the child does not ensue. (c) A, intending to murder Z, buys a gun and loads it. A has not yet committed the offence. A fires the gun at Z. He has committed the offence defined in this section, and, if by such firing he wounds Z, he is liable to the punishment provided by the latter part of 3*[the first paragraph of] this section. (d) A, intending to murder Z by poison, purchases poison and mixes the same with food which remains in A's keeping; A has not yet committed the offence in this section. A places the food on Z's table or delivers it to Z's servants to place it on Z's table. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ XVI 308 308. దోషపూరిత నరహత్యకు పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తాము .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ చట్టం లేదు

అలాంటి ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానంతో, పరిస్థితులలో ఆ, ఉంటే అతను ఆ చట్టం కారణంగా మరణం ద్వారా, అతను దోషపూరిత నరహత్యకు దోషి ఉంటుంది హత్య అవసరం, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి కాదు మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండూ తో;, హాని వంటి చట్టం ద్వారా ఏ వ్యక్తి కారణమైంది ఉంటే, కమిటీ ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

308. Attempt to commit culpable homicide.--Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if hurt is caused to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. ఇన్లు. 1870, s.11 యొక్క చట్టం 27 ద్వారా. 3. ఇన్లు. 1891, s.2, Sch యొక్క చట్టం 12 ద్వారా. II. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. Ins. by Act 27 of 1870, s.11. 3. Ins. by Act 12 of 1891, s.2 and Sch. II.


171 బొమ్మలు A, సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation న, కింద, Z వద్ద తుపాకీ మంటలు ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఆ అతను అక్కడ ఏర్పడిన మరణం ద్వారా అతను నేరాన్ని ఉంటుంది ఉంటే హత్య అవసరం లేదు దోషపూరిత నరహత్య. ఒక కట్టుబడి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171 Illustration A, on grave and sudden provocation, fires a pistol at Z, under such circumstances that if he there by caused death he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ XVI 309 309. ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నం .-- ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తుంది, అటువంటి నేరానికి యొక్క కమిషన్ వైపు ఏ చట్టం లేదు ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక సంవత్సరం 1 * విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి [లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి.]
  • విమర్శ. విభాగం ఆత్మాహుతి ఒక విజయవంతం ప్రయత్నం కోసం శిక్ష అవ్ట్ 309 metes. బదులుగా తగిన సలహా అందించడం కంటే, విభాగాన్ని బాధితుడు శిక్షించే ఇష్టపడతారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

309. Attempt to commit suicide.--Whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offence, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year 1*[or with fine, or with both.]

  • విమర్శ .Section 309 metes out punishment for an unsuccessful attempt to suicide. Rather than providing suitable counseling, the section prefers to punish the victim.
ఛాప్టర్ XVI 310 310. తుగ్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఈ చట్టం పాసింగ్ తర్వాత ఏ సమయంలో,

అలవాటు కోసం ఏ ఇతర లేదా ఇతరులు సంబంధం ఉండాలి లేదా ద్వారా దోపిడీ పాల్పడే లేదా బాల-దొంగిలించడం యొక్క ఉద్దేశం హత్యతో పాటు, ఒక దోపిడీదారుడు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

310. Thug.--Whoever, at any time after the passing of this Act, shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child-stealing by means of or accompanied with murder, is a thug.

ఛాప్టర్ XVI 311 311. శిక్ష .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఒక దోపిడీదారుడు, తో శిక్ష ఉండాలి

2 [జీవితం కోసం ఖైదు], కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

311. Punishment.--Whoever is a thug, shall be punished with 2[imprisonment for life], and shall also be liable to fine.

గర్భస్రావం కలిగించటం, పుట్టబోయే (ఇంకా పుట్టని) బిడ్డలకు హాని చేయటం ( గాయ పరచటం), ఎక్స్‌పోజర్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫేంట్స్, కన్సీల్‌మెంట్ ఆఫ్ బర్త్స్ (పిల్లల పుట్టుకను వెల్లడించకుండా దాచటం). (సెక్షన్లు 312 నుంచి 318) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 312 312. దీనివల్ల miscarraige .-- స్వచ్ఛందంగా ఒక మహిళ కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని

గర్భస్రావానికి బాల తో, వంటి గర్భస్రావంలో ఏర్పడిన కాదు ఉండాలి ఉంటే మహిళ జీవితం సేవ్ ప్రయోజనం కోసం మంచి విశ్వాసం, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో;, ఉంటే మహిళ బాలతో శీఘ్ర ఉంటుంది, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. గర్భస్రావానికి తనకు కారణాలు ఎవరు Explanation.-ఒక మహిళ, లోపల ఉంది ఈ విభాగం యొక్క అర్థం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

312. Causing miscarraige.--Whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, shall if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation.-A woman who causes herself to miscarry, is within the meaning of this section.

ఛాప్టర్ XVI 313 313. మహిళ యొక్క అనుమతి లేకుండా గర్భస్రావం దీనివల్ల .-- ఎవరైతే అతడ్ని

లేకుండా చివరి ముందు విభాగంలో నిర్వచించిన నేరాన్ని చేస్తాడు మహిళ యొక్క సమ్మతి, లేదో మహిళ, బాలతో శీఘ్ర లేదా కాదు 2 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదాతో శిక్ష ఉండాలి పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

313. Causing miscarriage without woman's consent.--Whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with 2*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 314 314. చట్టం వలన మరణం గర్భస్రావం కారణం ఉద్దేశంతో పూర్తి .--

ఎవరైతే అతడ్ని, బాల ఉన్న స్త్రీ యొక్క గర్భస్రావం కారణం ఉద్దేశంతో, అలాంటి మహిళ యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది ఏ చట్టం, శిక్ష ఉండాలి లేదు వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో పది సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; చట్టం మహిళ యొక్క అనుమతి లేకుండా చేస్తే. చట్టం మహిళ యొక్క అనుమతి లేకుండా చేస్తే .--, చట్టం జరుగుతుంది ఉంటే మహిళ యొక్క అనుమతి లేకుండా, తో గాని శిక్ష ఉండాలి 2 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా పైన పేర్కొన్న శిక్ష తో. Explanation.-ఇది ఈ నేరాన్ని అవసరమైన కాదని నిందితుడి చట్టం మరణం కారణమవుతుంది తెలుసు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

314. Death caused by act done with intent to cause miscarriage.-- Whoever, with intent to cause the miscarriage of a woman with child, does any act which causes the death of such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; if act done without woman's consent. if act done without woman's consent.--and if the act is done without the consent of the woman, shall be punished either with 2*[imprisonment for life], or with the punishment above mentioned. Explanation.-It is not essential to this offence that the offender should know that the act is likely to cause death.

ఛాప్టర్ XVI 315 315. చట్టం బాల సజీవంగా లేదా జననం ఉండటం నిరోధించడానికి ఉద్దేశంతో పూర్తి

అది పుట్టిన తరువాత డై కారణం .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ శిశువు జననం ముందు తద్వారా నుండి ఆ బాల నివారించడం ఉద్దేశంతో ఏ చట్టం లేదు సజీవంగా లేదా దాని పుట్టిన తరువాత డై, దీనివల్ల జననం, ద్వారా లేదు ఉండటం ఇటువంటి


1. Subs. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 7, "కోసం, కూడా బాధ్యులు ఉండాలి "జరిమానా. 2. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


172 ఆ బాల సజీవంగా జననం అడ్డుకునే చట్టం, లేదా అది డై కారణమౌతుంది దాని పుట్టిన తరువాత,, అలాంటి చట్టం మంచి విశ్వాసంలో ఏర్పడిన కాదు ఉండాలి ఉంటే తల్లి జీవితం సేవ్ యొక్క ఉద్దేశం, తో శిక్ష ఉంటుంది పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth.--Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such


1. Subs. by Act 8 of 1882, s. 7, for "and shall also be liable to fine". 2. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


172 act prevent that child from being born alive, or causes it to die after its birth, shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 316 316. చట్టం ద్వారా సత్వర పుట్టబోయే పిల్లల దీనివల్ల మరణం అవసరం

దోషపూరిత నరహత్యకు .-- వంటి పరిస్థితులలో ఏ చట్టం లేదు ఎవరైతే అతడ్ని, అతను తద్వారా మరణం సంభవించే ఉంటే అతను దోషపూరిత దోషి అని నరహత్య, చట్టం ద్వారా లేదు శీఘ్ర పుట్టబోయే మరణానికి కారణం బాల, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. బొమ్మలు A, అతను ఒక గర్భవతి మరణానికి కారణం అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన మహిళ, అది మహిళ మరణం సంభవించే ఉంటే, ఇది, ఒక చట్టం లేదు దోషపూరిత నరహత్యకు వరకు మొత్తం. మహిళ గాయపడ్డారు, కానీ డై లేదు; కానీ ఆమె గర్భవతి అని ఒక పుట్టబోయే త్వరగా పిల్లల మరణం ఉంది తద్వారా కారణమయ్యాయి. ఒక ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని దోషి ఉంది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide.--Whoever does any act under such circumstances, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Illustration A, knowing that he is likely to cause the death of a pregnant woman, does an act which, if it caused the death of the woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured, but does not die; but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ XVI 317 317. ఎక్స్పోజరు, పన్నెండు సంవత్సరాల కింద పిల్లల యొక్క పరిత్యజన, ద్వారా

పేరెంట్ లేదా దాని సంరక్షణ .-- ఎవరైతే అతడ్ని తండ్రి అనే లేదా కలిగి వ్యక్తి పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న పిల్లల యొక్క తల్లి, లేదా సంరక్షణలో కలిగి అలాంటి బిడ్డ, ఏ స్థానంలో వంటి బాల బహిర్గతం లేదా వదిలి ఉండాలి పూర్తిగా వంటి బాల వదిలిపెట్టి యొక్క ఉద్దేశం, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. Explanation.-ఈ విభాగం యొక్క ట్రయల్ నివారించేందుకు ఉద్దేశించినది కాదు కేసు వంటి హత్య లేదా దోషపూరిత నరహత్యకు కోసం నిందితుడి ఉంటే, ఉండవచ్చు బాల బహిర్గతం యొక్క పర్యవసానంగా మరణిస్తున్నారు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

317. Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it.--Whoever being the father or mother of a child under the age of twelve years, or having the care of such child, shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both. Explanation.-This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide, as the case may be, if the child die in consequence of the exposure.

ఛాప్టర్ XVI 318 318. చనిపోయిన శరీరం యొక్క రహస్య నిర్మూలన ద్వారా పుట్టిన దాగి .--

ఎవరైతే అతడ్ని, ద్వారా రహస్యంగా పాటించి పాతిపెట్టి ఉండి ఉండడానికి లేదా మృతదేహం పారవేసేందుకు అటువంటి బాల లేదా తర్వాత లేదా దాని పుట్టిన సమయంలో ముందు డై లేదో ఒక పిల్లల యొక్క, కావాలనే తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా ప్రయత్నాలను వంటి జన్మ కప్పిపుచ్చడానికి బాల, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి పదం, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

318. Concealment of birth by secret disposal of dead body.-- Whoever, by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

గాయపరచటం (సెక్షన్లు 319 నుంచి 338) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 319 319. హర్ట్ (గాయపరచటం).-- ఎవరైతే ఒకరికి శరీర నొప్పిని, వ్యాధిని లేదా జబ్బుని కలుగ చేస్థారో అటువంటి దానిని గాయపరచటం అంటారు.

యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

319. Hurt.--Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.

ఛాప్టర్ XVI 320 320. బాధపడుతున్న హాని .-- హాని యొక్క కింది రకాల మాత్రమే ఉన్నాయి

"బాధపడుతున్న" విధముగా: - First.-Emasculation. గాని కంటి దృష్టి Secondly.-శాశ్వత privation. గాని చెవి వినికిడి Thirdly.-శాశ్వత privation. ఏ సభ్యుడు లేదా ఉమ్మడి యొక్క Fourthly.-Privation. Fifthly.-డిస్ట్రక్షన్ లేదా అధికారాలను శాశ్వత impairing ఏ సభ్యుడు లేదా ఉమ్మడి. తల లేదా ముఖం యొక్క Sixthly.-శాశ్వత disfiguration. Seventhly.-ఫ్రాక్చర్ లేదా ఒక ఎముక లేదా దంతాల యొక్క dislocation. జీవితం దెబ్బతినే ప్రమాదం లేదా ఇది దీని వలన Eighthly.-ఏదైనా హాని తీవ్రమైన శారీరకలో ఇరవై రోజుల స్పేస్ సమయంలో ఉండాలి బాధితునికి నొప్పి, లేదా అతని సాధారణ వృత్తులకు అనుసరించండి సాధ్యం కాలేదు. 173 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

320. Grievous hurt.--The following kinds of hurt only are designated as "grievous":- First.-Emasculation. Secondly.-Permanent privation of the sight of either eye. Thirdly.-Permanent privation of the hearing of either ear. Fourthly.-Privation of any member or joint. Fifthly.-Destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint. Sixthly.-Permanent disfiguration of the head or face. Seventhly.-Fracture or dislocation of a bone or tooth. Eighthly.-Any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of twenty days in severe bodily pain, or unable to follow his ordinary pursuits. 173

ఛాప్టర్ XVI 321 321. స్వచ్ఛందంగాకు హాని .-- ఎవరైతే అతడ్ని అతను ఏ వ్యక్తికి హాని కారణం తద్వారా అవకాశం ఉంది, తద్వారా ఏ వ్యక్తికి హాని కారణం లేదని తద్వారా ఏ వ్యక్తికి బాధించి, లేదా జ్ఞానంతో దీనివల్ల యొక్క theintention తో ఏ చట్టం లేదు, మాట్లాడుతూ "స్వచ్ఛందంగా దీనివల్ల "హాని కారణం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

321. Voluntarily causing hurt.--Whoever does any act with theintention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person, and does thereby cause hurt to any person, is said "voluntarily to cause hurt".

ఛాప్టర్ XVI 322 322. స్వచ్ఛందంగా దీనివల్ల బాధపడుతున్న హాని .-- ఎవరైతే అతడ్ని స్వచ్ఛందంగా

కారణాలు అతను అనుకున్నట్లు ఇది హాని కారణం ఉంటే, హాని లేదా తనను తెలుసు కారణమవుతుంది ఉంటుంది బాధపడుతున్న హాని, ఒకవేళ అతను దీని వలన హాని బాధపడుతున్న హాని ఉంది, "స్వచ్ఛందంగా బాధపడుతున్న హాని కారణం" చెప్పబడింది. Explanation.-ఒక వ్యక్తి బాధపడుతున్న కారణం స్వచ్ఛందంగా చెప్పారు లేదు అతను రెండు బాధపడుతున్న హాని కారణాలు, అనుకున్నట్లు తప్ప హాని లేదా తెలుసు తనను తాను బాధపడుతున్న హాని కారణమవుతుంది ఉండాలి. కాని అతను చెప్పబడింది తనను ఉండాలనుకునే లేదా తెలుసుకోవడం ఉంటే స్వచ్ఛందంగా, బాధపడుతున్న హాని కారణం ఒక రకమైన బాధపడుతున్న హాని కారణమవుతుంది ఉంటుంది, అతను నిజానికి కారణాలు బాధపడుతున్న మరొక రకమైన గాయపడింది. బొమ్మలు A, శాశ్వతంగా అవకాశం తనను తెలుసుకోవడం ఉండాలనుకునే disfigure Z యొక్క ముఖం, Z శాశ్వతంగా లేదు, ఇది ఒక బ్లో ఇస్తుంది disfigure Z యొక్క ముఖం, కానీ ఇది Z తీవ్రమైన శారీరక నొప్పి పడుతుంటారు కారణాలు ఇరవై రోజుల స్పేస్ కోసం. ఒక స్వచ్ఛందంగా బాధపడుతున్న హాని దారితీసింది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

322. Voluntarily causing grievous hurt.--Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, is said "voluntarily to cause grievous hurt". Explanation.-A person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt. But he is said voluntarily to cause grievous hurt, if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. Illustration A, intending of knowing himself to be likely permanently to disfigure Z's face, gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face, but which causes Z to suffer severe bodily pain for the space of twenty days. A has voluntarily caused grievous hurt.

ఛాప్టర్ XVI 323 323. స్వచ్ఛందంగా హాని .-- ఎవరైతే అతడ్ని,, సెక్షన్ 334 ద్వారా కోసం అందించిన సందర్భంలో తప్ప స్వచ్ఛందంగా, హాని కారణాలు ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి, లేదా జరిమానాతో కారణమైనందుకు శిక్ష ఒకటి విస్తరించడానికి ఇవి వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

323. Punishment for voluntarily causing hurt.--Whoever, except in the case provided for by section 334, voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 324 324. స్వచ్ఛందంగా ప్రమాదకరమైన ఆయుధాలు లేదా అంటే ద్వారా బాధించి దీనివల్ల .--

విషయంలో తప్ప స్వచ్ఛందంగా, సెక్షన్ 334 ద్వారా కోసం అందించిన ఎవరైతే అతడ్ని,, షూటింగ్ గుచ్చుతున్న లేదా ఏ వాయిద్యం ద్వారా బాధించి కారణాలు, ఉంది కత్తిరించి, లేదా పోరాట ఒక ఆయుధం కూడా వాడుకుంది, ఏ వాయిద్యం మరణం కారణమవుతుంది, లేదా అగ్ని లేదా ఏ వేడి పదార్థం యొక్క అర్ధం, లేదా ద్వారా ఏ పాయిజన్ లేదా ఏదైనా క్షయం చేసేస్తుంది పదార్థం ద్వారా, లేదా ఏ ద్వార పేలుడు పదార్థం లేదా అది ఇది ఏ పదార్థం ద్వార, inhale వరకు మ్రింగటం, లేదా స్వీకరించేందుకు మానవ శరీరానికి విషతుల్య రక్తం లోకి, లేదా ఏ జంతు ద్వార, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

324. Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means.-- Whoever, except in the case provided for by section 334, voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 325 325. స్వచ్ఛందంగా కారణమైనందుకు శిక్ష బాధపడుతున్న hurt.-ఎవరైతే అతడ్ని, సెక్షన్ 335, స్వచ్ఛందంగా causesgrievous హాని ద్వారా కోసం అందించిన సందర్భంలో తప్ప, ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

325. Punishment for voluntarily causing grievous hurt.-Whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causesgrievous hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 326 326. స్వచ్ఛందంగా ప్రమాదకర ఆయుధాలను ద్వారా బాధపడుతున్న హాని కలిగించే లేదా

అంటే .-- సందర్భంలో తప్ప విభాగంలో 335 ద్వారా కోసం అందించిన ఎవరైతే అతడ్ని,, స్వచ్ఛందంగా కోసం ఏ వాయిద్యం ద్వారా బాధపడుతున్న హాని కారణాలు షూటింగ్, గుచ్చుతున్న లేదా కత్తిరించి, లేదా ఒక కూడా వాడుకుంది, ఏ వాయిద్యం నేరాన్ని యొక్క ఆయుధం, మరణానికి కారణం ఉంటుంది, లేదా అగ్ని లేదా ద్వార, లేదా ఏ పాయిజన్ యొక్క అర్ధం లేదా ఏదైనా క్షయం చేసేస్తుంది ద్వారా ఏ వేడి పదార్థం పదార్థం, లేదా ఏ పేలుడు పదార్థం ద్వారా, లేదా ఏ ద్వార దానికి, inhale వరకు మానవ శరీరానికి విషతుల్య ఇది పదార్థం తినడం,, లేదా రక్త లోకి అందుకోవడానికి, లేదా ఏ జంతు ద్వార,

  • [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదాతో 1 తో శిక్ష ఉండాలి

పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.


1. Subs, 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


174 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

326. Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means.--Whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.


1. Subs, by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


174

ఛాప్టర్ XVI 327 327. స్వచ్ఛందంగా ఆస్తి బలవంతంగా తీసుకోవాలని హాని కలిగించే, లేదా అవరోధంగా వరకు

ఒక చట్టం ఒక అక్రమ వరకు .-- స్వచ్ఛందంగా హాని కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం బాధితునికి నుండి, లేదా ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి నుండి extorting యొక్క ఉద్దేశం బాధితునికి లో, ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత లేదా constraining యొక్క బాధితునికి లేదా ఏదైనా అలాంటి బాధితునికి ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి ఇది, చట్టవిరుద్ధం లేదా ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ సులభతరం చేసే ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

327. Voluntarily causing hurt to extort property, or to constrain to an illegal to an act.--Whoever voluntarily causes hurt, for the purpose of extorting from the sufferer, or from any person interested in the sufferer, any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 328 328. పాల్పడుతున్నారు ఉద్దేశంతో పాయిజన్ యొక్క అర్ధం, మొదలైనవి, ద్వారా బాధించి దీనివల్ల

, నేరాన్ని .-- వరకు నిర్వహించే లేదా ఏదైనా తీసుకోవలసిన కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని వ్యక్తి ఏ పాయిజన్ లేదా ఏదైనా stupefying, మత్తు లేదా unwholesome ఔషధ, లేదా వ్యక్తికి హాని కారణం ఉద్దేశంతో, లేదా ఇతర విషయం లేదా ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ పాల్పడుతున్నారు లేదా సులభతరం ఉద్దేశంతో, అతను తద్వారా హాని కారణం అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

328. Causing hurt by means of poison, etc., with intent to commit and offence.--Whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug, or other thing with intent to cause hurt to such person, or with intent to commit or to facilitate the commission of an offence or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 329 329. స్వచ్ఛందంగా ఆస్తి బలవంతంగా తీసుకోవాలని బాధపడుతున్న హాని కలిగించే, లేదా

ఒక అక్రమ చట్టం నిరోధించు .-- స్వచ్ఛందంగా బాధపడుతున్న హాని కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని బాధితునికి నుండి extorting ప్రయోజనం కోసం లేదా ఏదైనా వ్యక్తి నుండి బాధితునికి ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత, లేదా ఆసక్తి బాధితునికి లేదా అలాంటి బాధితునికి ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి constraining చట్టవిరుద్ధం లేదా కమిషన్ సులభతరం చేసే ఆ ఏదైనా ఒక నేరాన్ని, 1 తో శిక్ష ఉండాలి * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

329. Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.--Whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything that is illegal or which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 330 330. స్వచ్ఛందంగా ఒప్పుకోలు బలవంతంగా లేదా బలవంతపెట్టిందికు హాని కలిగించే

ఆస్తి పునరుద్ధరణ .-- స్వచ్ఛందంగా హాని కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం బాధితునికి నుండి లేదా ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి నుండి extorting యొక్క ఉద్దేశం బాధితునికి, ఏ ఒప్పుకోలు లేదా దారి తీయవచ్చు ఏ సమాచారం లో ఒక నేరాన్ని లేదా దుష్ప్రవర్తన గుర్తింపును, లేదా ప్రయోజనం కోసం బాధితునికి లేదా బాధితునికి ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి constraining ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన పునరుద్ధరించాలని పునరుద్ధరించు లేదా కారణం భద్రతా లేదా ఏ క్లెయిమ్ లేదా డిమాండ్ సంతృప్తి, లేదా సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన యొక్క పునరుద్ధరణ అవసరం ఏర్పడవచ్చు భద్రత, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు. Illustriations (a) ఎ, ఒక పోలీసు-officer కు Z ప్రేరేపించడానికి క్రమంలో Z tortures అతను ఒక నేరం అంగీకరించారు. ఒక ఈ కింద ఒక నేరాన్ని యొక్క guily ఉంది విభాగం. (బి) A, ఒక పోలీసు-officer, అతన్ని ఔట్ బిందువు ప్రేరేపించడానికి B tortures ఇక్కడ కొన్ని దోచుకున్న ఆస్తి పేరుకుపోయిన. ఒక ఒక నేరాన్ని దోషి ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద. (c), ఒక ఆదాయం అధికారి, అతన్ని బలవంతపెట్టింది గాను z tortures Z. నుండి కారణంగా ఒక నేరాన్ని దోషి ఉంది ఆదాయం కొన్ని arrears పే ఈ విభాగాన్ని కింద. (d) A, ఒక జమీందారు, అతనికి బలవంతపెట్టింది గాను ఒక raiyat tortures తన అద్దెకు చెల్లిస్తారు. ఒక ఈ భాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని దోషి ఉంది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

330. Voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property.--Whoever voluntarily causes hurt, for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer, any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Illustriations (a) A, a police-officer, tortures Z in order to induce Z to confess that he committed a crime. A is guily of an offence under this section. (b) A, a police-officer, tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. A is guilty of an offence under this section. (c) A, a revenue officer, tortures z in order to compel him to pay certain arrears of revenue due from Z. A is guilty of an offence under this section. (d) A, a zamindar, tortures a raiyat in order to compel him to pay his rent. A is guilty of an offence under this section.

ఛాప్టర్ XVI 331 331. స్వచ్ఛందంగా ఒప్పుకోలు బలవంతంగా తీసుకోవాలని బాధపడుతున్న హాని కలిగించే, లేదా

ఆస్తి పునరుద్ధరణ .-- స్వచ్ఛందంగా కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని బలవంతపెట్టింది వరకు బాధితునికి నుండి extorting ప్రయోజనం కోసం లేదా నుండి బాధపడుతున్న హాని బాధితునికి ఏ ఒప్పుకోలు లేదా ఏదైనా ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి ఒక నేరాన్ని యొక్క గుర్తింపును లేదా దారి తీయవచ్చు ఇది సమాచారం దుష్ప్రవర్తన, లేదా బాధితునికి constraining ప్రయోజనం కోసం లేదా ఏదైనా వ్యక్తి


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ".


175 పునరుద్ధరించాలని పునరుద్ధరించడానికి లేదా కారణం బాధితునికి ఆసక్తి ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత, లేదా ఏ క్లెయిమ్ లేదా డిమాండ్ సంతృప్తి లేదా సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని ఏ పునరుద్ధరించాలని అవసరం ఏర్పడవచ్చు ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కలదు గాని కూడా జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

331. Voluntarily causing grievous hurt to extort confession, or to compel restoration of property.--Whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


175 interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 332 332. స్వచ్ఛందంగా తన నుండి పబ్లిక్ సర్వెంట్ అణిచివేయటానికి హాని కలిగించే

విధి .-- స్వచ్ఛందంగా ఒక పబ్లిక్ ఉండటం ఏ వ్యక్తికి హాని కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని తన బాధ్యతను ఉత్సర్గలో servant వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా, లేదా తో ఆ వ్యక్తి లేదా ఏ ఇతర పబ్లిక్ సర్వెంట్ నిరోధించడానికి లేదా అణిచివేయటానికి ఉద్దేశం ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా తన విధి ఛార్జింగ్ నుండి, లేదా యొక్క పర్యవసానంగా ఏదైనా పూర్తి లేదా చట్టపరమైన ఆ వ్యక్తి చేసిన ప్రయత్నం ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా తన బాధ్యతను ఉత్సర్గ, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

332. Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty.--Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 333 333. స్వచ్ఛందంగా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అణిచివేయటానికి బాధపడుతున్న హాని కలిగించే

తన విధి నుండి .-- ఎవరైతే అతడ్ని స్వచ్ఛందంగా ఏ వ్యక్తికి బాధపడుతున్న హాని కారణాలు ఇటువంటి ప్రజా తన బాధ్యతను ఉత్సర్గలో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం servant, లేదా ఆ వ్యక్తి లేదా ఏ ఇతర నిరోధించడానికి లేదా అణిచివేయటానికి ఉద్దేశంతో, వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా తన విధి ఛార్జింగ్ నుండి లేదాలో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏదైనా యొక్క పరిణామం పూర్తి లేదా ఆ వ్యక్తి చేసిన ప్రయత్నం ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా తన బాధ్యతను చట్టపరమైన ఉత్సర్గ, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

333. Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty.--Whoever voluntarily causes grievous hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 334 334. స్వచ్ఛందంగా provocation న హాని కలిగించే .-- ఎవరైతే అతడ్ని

స్వచ్ఛందంగా సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation న హాని కారణాలు, ఒకవేళ అతడు యూదు అనుకున్నట్లు లేదా ఏ వ్యక్తికి హాని కారణమవుతుంది ఉండాలి స్వయంగా తెలుసు provocation ఇచ్చింది వ్యక్తి కంటే ఇతరతో శిక్ష ఉండాలి ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు నెల, లేదా జరిమానాతో ఇది ఐదు వందల రూపాయల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా తో రెండు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

334. Voluntarily causing hurt on provocation.--Whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 335 335. స్వచ్ఛందంగా provocation న బాధపడుతున్న హాని కలిగించే .-- ఎవరైతే అతడ్ని

1 * [స్వచ్ఛందంగా] కారణాలు సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation న బాధపడుతున్న బాధించి, అతడు యూదు అనుకున్నట్లు లేదా తెలిస్తే తాను బాధపడుతున్న కారణమవుతుంది ఉండాలి provocation ఇచ్చింది వ్యక్తి కంటే ఇతర ఏ వ్యక్తికి హాని ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఇవి, లేదా జరిమానా ఇదితో రెండు విస్తరించడానికి మే వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. Explanation.-చివరి రెండు విభాగాలు అదే లోబడి ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్ 1, విభాగాన్ని 300 గా provisos. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

335. Voluntarily causing grievous hurt on provocation.--Whoever 1*[voluntarily] causes grievous hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to four years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both. Explanation.-The last two sections are subject to the same provisos as Exception 1, section 300.

ఛాప్టర్ XV 336 336. ఇతరుల అడ్డంకికి జీవితం లేదా వ్యక్తిగత భద్రతా చట్టం .-- ఎవరైతే అతడ్ని

ఏ చట్టం కాబట్టి rashly లేదా negligently మానవ జీవితం లేదా endanger కూడా లేదు వ్యక్తిగత భద్రతా ఇతరులు, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం లేదా జరిమానాతో వివరణ ఇది రెండు వందల, యాభై రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

336. Act endangering life or personal safety of others.--Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 337 337. చట్టం అడ్డంకికి జీవితం లేదా వ్యక్తిగత భద్రతా ద్వారా బాధించి దీనివల్ల

ఇతరులు .-- కనుక rashly ఏ చట్టం చేయడం ద్వారా ఏ వ్యక్తికి హాని కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని లేదా negligently మానవ జీవితం, లేదా వ్యక్తిగత భద్రతా endanger వరకు గా ఇతరులు, కొరకు గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఐదు వందల రూపాయల వరకు, లేదా రెండూ కలిసి.


1. ఇన్లు. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 8,


176 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

337. Causing hurt by act endangering life or personal safety of others.--Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.


1. Ins. by Act 8 of 1882, s. 8,


176

ఛాప్టర్ XVI 338 338. చట్టం అడ్డంకికి జీవితం లేదా వ్యక్తిగత ద్వారా బాధపడుతున్న హాని కలిగించే

ఇతరుల భద్రత .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేయడం ద్వారా ఏ వ్యక్తికి బాధపడుతున్న హాని కారణాలు ఏ చట్టం కాబట్టి rashly లేదా negligently మానవ జీవితం, లేదా endanger వరకు గా ఇతరుల వ్యక్తిగత భద్రత, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి జరిమానా ఇది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

338. Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others.--Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

అనధికారకంగా అడ్డుకోవటం, బందించటం (నిర్బంధించటం) (సెక్షన్లు 339 నుంచి 348) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 339 339. దోషపూరిత నిగ్రహం .-- స్వచ్ఛందంగా ఏ obstructs ఎవరైతే అతడ్ని

ఏ దిశలో కొనసాగే నుండి వ్యక్తి నిరోధించడానికి కాబట్టి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి కొనసాగాలని హక్కు కలిగి ఉన్న, కు తప్పుగా చెప్పబడింది ఆ వ్యక్తి restrain. భూమి లేదా నీటి కంటే ఒక ప్రైవేట్ మార్గం Exception.-ఆంత్రావరోధం మంచి విశ్వాసం ఒక వ్యక్తి తనను తాను ఒక చట్టపరమైన హక్కు నమ్మకం ప్రకారం ఇది అడ్డుకుంటుంది వరకు, ఈ విభాగం యొక్క అర్ధం లోనే ఒక నేరాన్ని లేదు. బొమ్మలు ఒక Z పాస్ హక్కు ఇది పాటు ఒక మార్గం obstructs. ఒక లేదు అతను మార్గం ఆపడానికి ఒక హక్కు అని మంచి విశ్వాసం నమ్మకం. Z ఉంది తద్వారా పాసింగ్ నుండి నిరోధించింది. ఒక పొరపాటు వలన Z. restrains యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

339. Wrongful restraint.--Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed, is said wrongfully to restrain that person. Exception.-The obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct, is not an offence within the meaning of this section. Illustration A obstructs a path along which Z has a right to pass. A not believing in good faith that he has a right to stop the path. Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrains Z.

ఛాప్టర్ XVI 340 340. దోషపూరిత చెర .-- ఎవరైతే అతడ్ని పొరపాటు వలన ఏ restrains

కొనసాగే నుండి వ్యక్తి నిరోధించడానికి వంటి పద్ధతిలో వ్యక్తి కొన్ని చుట్టూ పరిమితులను దాటి, "తప్పుగా నిర్బంధించడానికి" చెప్పబడింది ఆ వ్యక్తి. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ Z ఒక ప్రహరీతో స్పేస్ లోపల వెళ్ళడానికి కారణాలు, Z. Z ఉంది తాళాలు అందువలన దాటి ఏ దిశలో కొనసాగే నుండి నిరోధించే గోడ చుట్టూ రేఖ. ఒక పొరపాటు వలన confines Z. (బి) ఒక భవనం యొక్క అవుట్లెట్స్తోపాటు వద్ద తుపాకీలను ఒక స్థలాలు పురుషులు,, Z ప్రయత్నాలు భవనం వదిలేస్తే అవి Z కాల్పులు అని Z చెబుతుంది. ఒక తప్పుగా confines Z. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

340. Wrongful confinement.--Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, is said "wrongfully to confine" that person. Illustrations (a) A causes Z to go within a walled space, and locks Z. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall. A wrongfully confines z. (b) A places men with firearms at the outlets of a building, and tells Z that they will fire at Z if Z attempts leave the building. A wrongfully confines Z.

ఛాప్టర్ XVI 341 341. దోషపూరిత నిగ్రహం .-- ఎవరైతే అతడ్ని తప్పుగా కోసం శిక్ష

ఏ వ్యక్తి కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి restrains ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఐదు వందల రూపాయల, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

341. Punishment for wrongful restraint.--Whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 342 342. దోషపూరిత చెర కోసం శిక్ష .-- ఎవరైతే అతడ్ని తప్పుగా

confines ఏ వ్యక్తి యొక్క సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి జరిమానా ఇది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

342. Punishment for wrongful confinement.--Whoever wrongfully confines any person shall be punished with simple imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 343 343. మూడు లేదా ఎక్కువ రోజులు .-- కోసం దోషపూరిత చెర ఎవరైతే అతడ్ని

తప్పుగా confines మూడు రోజుల లేదా ఎక్కువ కోసం ఏ వ్యక్తి, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

343. Wrongful confinement for three or more days.--Whoever wrongfully confines any person for three days or more, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 344 344. పది లేదా ఎక్కువ రోజులు .-- కోసం దోషపూరిత చెర ఎవరైతే అతడ్ని

తప్పుగా confines పది రోజులు, లేదా ఎక్కువ, ఏ వ్యక్తి ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. 177 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

344. Wrongful confinement for ten or more days.--Whoever wrongfully confines any person for ten days, or more, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine. 177

ఛాప్టర్ XVI 345 345. దీని విముక్తి అర్థం కోసం వ్యక్తి దోషపూరిత చెర ఉంది

జారీ చేయబడ్డాయి .-- ఎవరైతే అతడ్ని దోషపూరిత నిర్బంధంలో ఏ వ్యక్తి ఉంచుతుంది, ఆ వ్యక్తి యొక్క విముక్తి కోసం అర్థం ఒక వెంటనే ఉంది ఆ తెలుసుకోవడం జారీ కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏ పదం అదనంగా రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదాన్ని ఖైదు అతను ఈ చెందిన ఇతర విభాగాలకు కింద చట్టపరంగా ఉండవచ్చు ఇది వరకు యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

345. Wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued.--Whoever keeps any person in wrongful confinement, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this Chapter.

ఛాప్టర్ XVI 346 346. రహస్యలో దోషపూరిత చెర .-- ఎవరైతే అతడ్ని తప్పుగా confines

ఒక ఉద్దేశం సూచించడానికి వంటి పద్ధతిలో ఏ వ్యక్తికి ఆ అటువంటి వ్యక్తి యొక్క చెర ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి తెలిసిన కాకపోవచ్చు కనుక పరిమితమై వ్యక్తి లో, లేదా ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్, లేదా ఆ స్థలం ఇటువంటి చెర యొక్క తెలిసిన లేదా ఇటువంటి ద్వారా కనుగొన్నారు కాకపోవచ్చు hereinbefore చెప్పినట్లుగా వ్యక్తి లేదా పబ్లిక్ సర్వెంట్, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో అతను ఉండవచ్చు ఏ ఏ ఇతర శిక్ష అదనంగా రెండు సంవత్సరాల ఇటువంటి దోషపూరిత చెర బాధ్యులు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

346. Wrongful confinement in secret.--Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as hereinbefore mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement.

ఛాప్టర్ XVI 347 347. దోషపూరిత చెర ప్రాపర్టీ బలవంతంగా, లేదా నిరోధించు వరకు

అక్రమ చట్టం .-- తప్పుగా ఎవరైతే అతడ్ని confines ప్రయోజనం కోసం ఏ వ్యక్తి పరిమితమై వ్యక్తి నుండి extorting యొక్క, లేదా ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి నుండి వ్యక్తి పరిమితమై లో, ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రతా లేదా పరిమితమై వ్యక్తి లేదా అలాంటి ఆసక్తి ఏ వ్యక్తి constraining అక్రమ ఏదైనా చేయడానికి లేదా ఇది ఏ సమాచారం ఇవ్వాలని వ్యక్తి ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ సులభతరం, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

347. Wrongful confinement to extort property, or constrain to illegal act.--Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined, or from any person interested in the person confined, any property or valuable security or of constraining the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 348 348. ఒప్పుకోలు బలవంతంగా, లేదా బలవంతపెట్టింది వరకు దోషపూరిత చెర

ఆస్తి పునరుద్ధరణ .-- తప్పుగా ఎవరైతే అతడ్ని confines ఏ వ్యక్తి కోసం పరిమితమై వ్యక్తి లేదా ఏ వ్యక్తి నుండి extorting యొక్క ఉద్దేశం ఏ ఒప్పుకోలు లేదా ఏ సమాచారాన్ని పరిమితమై వ్యక్తి ఆసక్తి ఒక నేరాన్ని లేదా దుష్ప్రవర్తన గుర్తించడంతోపాటు ఏర్పడవచ్చు, లేదా కోసం పరిమితమై వ్యక్తి లేదా ఏ వ్యక్తి constraining యొక్క ఉద్దేశం పునరుద్ధరించడానికి లేదా కారణం పరిమితమై వ్యక్తి ఆసక్తి ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత పునరుద్ధరణ లేదా ఏదైనా సంతృప్తి క్లెయిమ్ లేదా డిమాండ్, లేదా దారి తీయవచ్చు ఇది సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని ఏ ఆస్తి లేదా విలువైన భద్రత పునరుద్ధరణ, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

348. Wrongful confinement to extort confession, or compel restoration of property.--Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

నేరపూరితంగా దాడి చేయటం, గాయ పరచటం (సెక్షన్లు 349 నుంచి 358) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 349 349. ఫోర్స్ .-- ఒక వ్యక్తి మరొక బలవంతంగా ఉపయోగిస్తారు చెబుతారు ఉంటే అతను

కారణాలు మోషన్, చలన మార్పు, లేదా ఇతర మోషన్ యొక్క ఆపిన, లేదా అతను మోషన్ ఏ పదార్థం వంటి మోషన్, లేదా మార్చడానికి కారణాలను, లేదా ఉంటే చలన ఆపినగా ఏతో పరిచయం లోకి ఆ పదార్థం తెస్తుంది యొక్క ఇతర శరీర భాగం, లేదా ఇతర ఇది ఏదైనా తో ధరించి లేదా తీసుకుపోవడం, లేదా ఏదైనాతో కనుక ఇటువంటి పరిచయం గలదు భావన యొక్క ఇతర అర్ధంలో ప్రభావితం చేస్తుంది: అందించిన వ్యక్తి మోషన్, లేదా చలన మార్పు, లేదా చలన ఆపిన దీనివల్ల, కలిగిస్తుంది మోషన్, చలన మార్పు, లేదా ఒక చలన ఆపిన మూడు విధాలుగా ఇప్పటినుండి వర్ణించాడు: First.-నాటికి తన సొంత శరీర శక్తి. అలాంటి ఒక పద్ధతిలో ఏ పదార్థం పారేయడం Secondly.-నాటికి ఆ మోషన్ లేదా మార్పు లేదా చలన ఆపిన ఏ లేకుండా జరుగుతుంది తన భాగంగా న, లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి భాగంగా న మరింత చట్టం. Thirdly.-నాటికి దాని చలనాన్ని మార్చడానికి, తరలించడానికి ఏ జంతు ప్రేరేపించే, లేదా తరలించడానికి ఉపసంహరించుకుంటే. 178 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

349. Force.--A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion, or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion, or change of motion, or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body, or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling: Provided that the person causing the motion, or change of motion, or cessation of motion, causes that motion, change of motion, or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described: First.-By his own bodily power. Secondly.-By disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part, or on the part of any other person. Thirdly.-By inducing any animal to move, to change its motion, or to cease to move. 178

ఛాప్టర్ XVI 350 350. క్రిమినల్ ఫోర్స్ .-- కావాలని ఏ బలవంతం ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని

క్రమంలో యొక్క పాల్పడే ఆ వ్యక్తి యొక్క అనుమతి లేకుండా వ్యక్తి,, ఏ నేరాన్ని, లేదా ఇటువంటి బలం యొక్క వినియోగం ద్వారా ఉండాలనుకునే కారణం, లేదా అటువంటి శక్తి ఉపయోగించడం ద్వారా అతను కారణం అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం గాయం, భయం లేదా ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తారు ఎవరికైతే వ్యక్తికి కోపానికి, ఉంది ఇతర వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగించడానికి చెప్పారు. దృష్టాంతాలతో (A) Z ఒక నది ఒక moored పడవలో కూర్చొని ఉంది. ఒక unfastens అందువలన moorings, కావాలని డౌన్ ఉరవడి పడవ కారణాలు స్ట్రీమ్. ఇక్కడ ఒక కావాలని Z మోషన్ కారణాలు, అతను ద్వారా చేయగలదు మోషన్ ఉత్పత్తి ఇటువంటి ఒక పద్ధతిలో పదార్థాలు పారేయడం ఏ వ్యక్తి యొక్క భాగంగా ఏ ఇతర చర్య లేకుండా. ఒక అందువలన ఉంది కావాలనే Z బలవంతం ఉపయోగించారు;, అతను Z యొక్క లేకుండా పూర్తి ఉంటే క్రమంలో ఏ నేరాన్ని యొక్క పాల్పడే, లేదా ఉండాలనుకునే లేదా సమ్మతి, బలం ఈ ఉపయోగం గాయం, భయం కారణం అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం లేదా Z వరకు కోపానికి, A Z. వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగించింది (బి) Z ఒక రథంలో riding ఉంది. ఒక తద్వారా Z యొక్క గుర్రాల lashes, quicken వారి పేస్ వాటిని కారణాలు. చలన ఇక్కడ ఒక దారితీసింది మార్చు వారి మోషన్ మార్చడానికి జంతువులు ప్రేరేపిస్తుంది ద్వారా Z వరకు. ఒక అందువలన ఉంది Z బలవంతం ఉపయోగించారు;, A ఉద్దేశంతో, Z యొక్క అనుమతి లేకుండా దీనిని పూర్తి ఉంటే లేదా అతను తద్వారా గాయపరిచే ఉండవచ్చు అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం, భయపెట్టేందుకు లేదా విసిగించరాదు Z, Z. ఒక ఉపయోగించిన క్రిమినల్ ఫోర్స్ (C) Z ఒక పల్లకిలో ఉన్న riding ఉంది. A, రాబ్ Z ఉద్దేశించి, seizes పోల్, పల్లకి నిలిపివేస్తుంది. మోషన్ యొక్క ఇక్కడ ఒక దారితీసింది ఆపిన Z, అతను తన సొంత శరీర శక్తి ద్వారా ఈ చేసాడు. ఒక అందువలన ఉపయోగించింది Z వరకు శక్తి;, ఒక Z యొక్క లేకుండా, కావాలనే ఆ విధంగా నటించిన సమ్మతి, ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ గాను. ఒక ఉపయోగించింది Z. వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ (D) ఒక కావాలని వీధిలో Z వ్యతిరేకంగా నెట్టివేసింది. ఇక్కడ ఒక ద్వారా ఉంది తన సొంత శరీర శక్తి అది లోకి తీసుకురావాలనే కనుక తన సొంత వ్యక్తి తరలించబడింది దీనితో అతను కావాలనే Z బలవంతం ఉపయోగించిన Z.తో పరిచయం;, ఉంటే అతను ఉండాలనుకునే లేదా అని తెలియకుండా, Z యొక్క అనుమతి లేకుండా అలా చేశారు అతను తద్వారా Z, గాయపరిచే భయపెట్టేందుకు లేదా విసిగించరాదు మే ఉండవచ్చు, అతను ఉపయోగించిన Z. వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ (ఇ) ఒక ఉండాలనుకునే లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా, ఒక రాయి విసురుతాడు ఆ రాతి అందువలన Z తో పరిచయం లోకి తీసుకొచ్చింది, లేదాతో Z యొక్క ఉంటుంది బట్టలు, లేదా Z ద్వారా తీసుకెళ్లారు, లేదా అది నీటి సమ్మె అని ఏదో తో, , Z యొక్క బట్టలు లేదా Z. నిర్వహించిన ఏదో వ్యతిరేకంగా వాటర్ అప్ Dash ఇక్కడ, ఒకవేళ రాయి విసిరే ఏ దీనివల్ల ప్రభావం ఉత్పత్తి పదార్థం ఒక ఉపయోగించింది, Z, లేదా Z యొక్క బట్టలతో పరిచయం లోకి రావాలని Z బలవంతం, అతను, Z యొక్క అనుమతి లేకుండా అలా చేస్తే వరకు తద్వారా ఉండాలనుకునే Z, గాయపరిచే భయపెట్టేందుకు లేదా విసిగించరాదు, అతను Z. వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగించింది (F) ఒక కావాలని ఒక మహిళ యొక్క వీల్ అప్ లాగుతుంది. ఇక్కడ ఒక కావాలని ఆమె బలవంతం ఉపయోగిస్తుంది, అతను ఆమె అనుమతి లేకుండా అలా చేస్తుందో లేదో ఉండాలనుకునే లేదా భయపెట్టేందుకు, అతను తద్వారా గాయపరిచే ఉండవచ్చు అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం లేదా ఆమె విసిగించరాదు, అతను ఆమెకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగించుకుంటుంది. (G) Z స్నానం ఉంది. ఒక అతను తెలుసు ఇది స్నాన నీటి లోకి ప్రవాహాలు ఉడికించాలి ఉంటుంది. ఇక్కడ కావాలని తన సొంత శరీర శక్తి ద్వారా అటువంటి కారణాలు వేడినీటితోలో మోషన్ గా, Z పరిచయం లోకి నీరు తెస్తుంది లేదా ఇతర నీటితో కనుక ఇటువంటి సంప్రదించండి Z యొక్క ప్రభావితం ఉండాలి అని గలదు భావన అనే అర్థంలో, A టు Z అందువలన కావాలని ఉపయోగించిన శక్తి;, అతను Z యొక్క సమ్మతి ఉండాలనుకునే లేదా అని తెలియకుండా ఈ పూర్తి ఉంటే అతను తద్వారా Z వరకు గాయం, భయం లేదా కోపానికి కారణం కావచ్చు ఉండవచ్చు, A ఉంది నేర ఫోర్స్ ఉపయోగించారు. 179 (H) ఒక Z యొక్క అనుమతి లేకుండా, Z మీద వసంత ఒక కుక్క incites. ఇక్కడ, ఒక Z వరకు గాయం, భయం లేదా కోపానికి కారణం అనుకున్నట్లు ఉంటే, అతను ఉపయోగిస్తుంది Z. వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

350. Criminal force.--Whoever intentionally uses force to any person, without that person's consent, in order to the committing of any offence, or intending by the use of such force to cause, or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used, is said to use criminal force to that other. Illustrations (a) Z is sitting in a moored boat on a river. A unfastens the moorings, and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here A intentionally causes motion to Z, and he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used force to Z; and if he has done so without Z's consent, in order to the committing of any offence, or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force to Z. (b) Z is riding in a chariot. A lashes Z's horses and thereby causes them to quicken their pace. Here A has caused change of motion to Z by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z; and if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z. (c) Z is riding in a palanquin. A, intending to rob Z, seizes the pole and stops the palanquin. Here A has caused cessation of motion to Z, and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Z; and as A has acted thus intentionally, without Z's consent, in order to the commission of an offence. A has used criminal force to Z. (d) A intentionally pushes against Z in the street. Here A has by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z; and if he has done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. (e) A throws a stone, intending or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact with Z, or with Z's clothes, or with something carried by Z, or that it will strike water, and dash up the water against Z's clothes or something carried by Z. Here, if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z, or Z's clothes, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, frighten or annoy Z, he has used criminal force to Z. (f) A intentionally pulls up a Woman's veil. Here A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her. (g) Z is bathing. A pours into the bath water which he knows to be boiling. Here A intentionally by his own bodily power causes such motion in the boiling water as brings that water into contact with Z, or with other water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling, A has therefore intentionally used force to Z; and if he has done this without Z's consent intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force. 179 (h) A incites a dog to spring upon Z, without Z's consent. Here, if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z, he uses criminal force to Z.

ఛాప్టర్ XVI 351 351. ఏ చిహ్నాల చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని దాడి .--, లేదా ఏ తయారీ

ఉండాలనుకునే లేదా ఇటువంటి సంజ్ఞ లేదా తయారీ అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం ప్రస్తుతం ఏ వ్యక్తి అతను చేసిన వ్యక్తులు చేస్తుంది apprehend కారణం ఉంటుంది సంజ్ఞ లేదా తయారీ, ఆ వ్యక్తికి క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగించడానికి గురించి ఒక దాడి పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు. Explanation.-మేరే పదాలు ఒక దౌర్జన్యానికి మొత్తాన్ని లేదు. కానీ ఒక వ్యక్తి ఉపయోగిస్తుంది ఏ పదాలు అతని హావభావాలు లేదా తయారీ వరకు ఇవ్వవచ్చు ఒక అర్థం ఆ హావభావాలు చేయడానికి లేదా సన్నాహాలు మొత్తాన్ని ఒక ఉండవచ్చు దాడి. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ ఉండాలనుకునే లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా, Z తన పిడికిలి వణకడం అతను తద్వారా Z ఒక Z. ఒక సమ్మె గురించి నమ్ముతారు వరకు కారణం కావచ్చు ఒక దాడి కట్టుబడింది. (బి) ఒక ఉద్దేశంతో, ఒక భయంకరమైన కుక్క నోరు unloose ప్రారంభిస్తాడు లేదా అతను తద్వారా Z విశ్వసించడానికి కారణం కావచ్చు అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం అతను ఒక దాడి కట్టుబడి ఉంది Z. ఒక దాడి కుక్క కారణం గురించి Z. మీద (సి) ఒక Z వరకు చెపుతూ, ఒక కర్ర తీసుకుంటుంది, "నేను మీకు ఒక ఓడించి ఇస్తుంది". ఇక్కడ, పదాలు ఒక ఉపయోగించే అయితే కాలేదు సంఖ్య కేసు మొత్తంలో ఒక వరకు దౌర్జన్యం, అయితే ఏ ఇతర ద్వారా ఏ మాత్రం ప్రమేయం లేని మేరే సంజ్ఞ, పరిస్థితులలో, ఒక దాడి వరకు మొత్తం చేయకపోవచ్చు, సంజ్ఞ ద్వారా వివరించారు పదాలు ఒక దౌర్జన్యానికి మొత్తాన్ని ఉండవచ్చు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

351. Assault.--Whoever makes any gesture, or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, is said to commit an assault. Explanation.-Mere words do not amount to an assault. But the words which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault. Illustrations (a) A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault. (b) A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z. (c) A takes up a stick, saying to Z, "I will give you a beating". Here, though the words used by A could in no case amount to an assault, and though the mere gesture, unaccompanied by any other circumstances, might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault.

ఛాప్టర్ XVI 352 352. లేకపోతే న కంటే దాడి, నేర బలం కోసం శిక్ష

సమాధి provocation .-- ఏ నేర ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని దాడులను లేదా ఆ ఇచ్చిన సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation న లేకపోతే కంటే వ్యక్తి వ్యక్తి కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఐదు వందల రూపాయల వరకు, లేదా రెండూ కలిసి. Explanation.-గ్రేవ్, ఆకస్మికంగా provocation తగ్గించడానికి కాదు ఈ విభాగాన్ని కింద ఒక నేరానికి శిక్ష, provocation ఉంటే ఒక సాకుగా నిందితుడి ద్వారా కోరింది లేదా స్వచ్ఛందంగా రెచ్చగొట్టింది నేరాన్ని, లేదా provocation విధేయత చేసిన ఏదైనా ఇచ్చిన ఉంటే యొక్క అధికారాలను చట్టపరమైన వ్యాయామంలో చట్టం, లేదా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా, ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్, లేదా provocation చట్టపరమైన చేసిన ఏదైనా ఇచ్చిన ఉంటే ప్రైవేట్ రక్షణ హక్కు వ్యాయామం. Provocation సమాధి, తగ్గించడానికి తగినంత ఆకస్మికంగా జరిగినది లేదో నేరాన్ని, వాస్తవానికి ఒక ప్రశ్న ఉంది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

352. Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation.--Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both. Explanation.-Grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offence under this section, if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence, or if the provocation is given by anything done in obedience to the law, or by a public servant, in the lawful exercise of the powers of such public servant, or if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence. Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offence, is a question of fact.

ఛాప్టర్ XVI 353 353. నుండి పబ్లిక్ సర్వెంట్ అణిచివేయటానికి దాడి, నేర ఫోర్స్

లేదా అతని విధి .-- ఎవరైతే అతడ్ని దాడులను యొక్క ఉత్సర్గ ఏ నేర ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది వంటి తన విధి అమలులో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ వ్యక్తిపై పబ్లిక్ సర్వెంట్, లేదా నుండి వ్యక్తి నిరోధించడానికి లేదా అణిచివేయటానికి ఉద్దేశంతో ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా, లేదా యొక్క పర్యవసానంగా తన విధి ఛార్జింగ్ ఏదైనా పూర్తి లేదా చట్టపరమైన అలాంటి వ్యక్తి ద్వారా జరుగుతుంది ప్రయత్నించారు ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా తన బాధ్యతను ఉత్సర్గ, తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. 180 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

353. Assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty.--Whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant, or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by such person to the lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 180

ఛాప్టర్ XVI 354 354. దౌర్జన్యం ఉద్దేశంతో దాడి లేదా మహిళగా క్రిమినల్ ఫోర్స్

ఆమె మొడేస్టి .-- ఏ మహిళగా క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని దాడులను లేదా, దౌర్జన్యం ఉద్దేశించి లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం అతను ద్వారా అక్కడ అని దౌర్జన్యం ఆమె మొడేస్టి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

354. Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty.--Whoever assaults or uses criminal force to any woman, intending to outrage or knowing it to be likely that he will there by outrage her modesty, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 355 355. దౌర్జన్యం, నేర ఫోర్స్ dishonor వ్యక్తి ఉద్దేశంతో,

లేకపోతే సమాధి provocation న కంటే .-- ఎవరైతే అతడ్ని దాడులను లేదా ఉపయోగిస్తుంది ఏ వ్యక్తికి క్రిమినల్ బలం, ఆ dishonor వరకు తద్వారా ఉండాలనుకునే వ్యక్తి, లేకుంటే సమాధి, ఆకస్మికంగా provocation న కంటే ఆ ఇచ్చిన వ్యక్తి కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఒక పదం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

355. Assault or criminal force with intent to dishonour person, otherwise than on grave provocation.--Whoever assaults or uses criminal force to any person, intending thereby to dishonour that person, otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 356 356. దొంగతనం కట్టుదిట్టం ప్రయత్నంలో దాడి, నేర ఫోర్స్

ఆస్తి ఒక వ్యక్తి .-- దాడులను ఎవరైతే అతడ్ని నిర్వహించిన లేదా క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది ఏ ఆస్తి న దొంగతనం పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఏ వ్యక్తి, వరకు ఆ వ్యక్తి అప్పుడు ధరించి లేదా తీసుకువెళ్తున్నతో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

356. Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person.--Whoever assaults or uses criminal force to any person, in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 357 357. దౌర్జన్యం లేదా ప్రయత్నంలో క్రిమినల్ ఫోర్స్ తప్పుగా నిర్బంధించడానికి

వ్యక్తి .-- లో, ఏ వ్యక్తికి క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని దాడులను లేదా ఆ వ్యక్తి నిర్బంధించడానికి తప్పుగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తో శిక్ష ఉండాలి ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరం, లేదా జరిమానాతో ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, లేదాతో మే రెండు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

357. Assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person.--Whoever assaults or uses criminal force to any person, in attempting wrongfully to confine that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XVI 358 358. సమాధి provocation న దౌర్జన్యం, నేర ఫోర్స్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని

దాడులను లేదా ఏ వ్యక్తికి క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది సమాధి, ఆకస్మికంగా ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన provocation, సాధారణతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో ఖైదు రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి ఇది. Explanation.-చివరి భాగం అదే వివరణ కట్టుబడి ఉంటుంది గా విభాగంలో 352. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

358. Assault or criminal force on grave provocation.--Whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both. Explanation.-The last section is subject to the same explanation as section 352.

కిడ్నాపింగ్ (మనిషిని బలవంతంగా గాని, మోసపూరితంగా గాని ఎత్తుకుపోవటం), అబ్‌డక్షన్, బానిసత్వం, వెట్టి చాకిరి (బలవంతంగా, బలప్రయోగంతో పని చేయించుకోవటం) (సెక్షన్లు 359 నుంచి 374) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 359 359. కిడ్నాపింగ్ .-- కిడ్నాపింగ్ రెండు రకాల ఉంది: కిడ్నాపింగ్ నుండి

1 * [భారతదేశం] చట్టపరమైన guardianship నుండి, కిడ్నాపింగ్ యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

359. Kidnapping.--Kidnapping is of two kinds : kidnapping from 1*[India], and kidnapping from lawful guardianship.

ఛాప్టర్ XVI 360 360. భారతదేశం నుండి కిడ్నాపింగ్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని దాటి ఏ వ్యక్తి అనీ

1 * [భారతదేశం] ఆ వ్యక్తి యొక్క అనుమతి లేకుండా, లేదా యొక్క పరిమితులను చట్టబద్ధంగా ఆ వ్యక్తి తరపున సమ్మతి అధికారం కొన్ని వ్యక్తి, ఉంది

  • [భారతదేశం] 1 నుండి వ్యక్తి అపహరణ చెప్పాడు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

360. Kidnapping from India.--Whoever conveys any person beyond the limits of 1*[India] without the consent of that person, or of some person legally authorized to consent on behalf of that person, is said to kidnap that person from 1*[India].

ఛాప్టర్ XVI 361 361. చట్టపరమైన guardianship .-- పడుతుంది లేదా ఎవరైతే అతడ్ని నుండి కిడ్నాపింగ్

2 కింద ఏ చిన్న entices * [పదహారు] సంవత్సరాలు ఉంటే ఒక మగ, లేదా 3 కింద * [పద్దెనిమిది] సంవత్సరాలు ఉంటే ఒక మహిళా, లేదా ఏ వ్యక్తి అవ్ట్ వంటి చిన్న యొక్క చట్టపరమైన గార్డియన్ యొక్క ఉంచడం యొక్క పనికిరాని మనస్సు, ఇటువంటి గార్డియన్ యొక్క అనుమతి లేకుండా పనికిరాని మనస్సు యొక్క లేదా వ్యక్తి,, ఉంది చట్టపరమైన guardianship నుండి వంటి చిన్న లేదా వ్యక్తి అపహరణ చెప్పాడు. Explanation.-ఈ విభాగంలో పదాలు "చట్టపరమైన సంరక్షకుడు" ఉన్నాయి ఇటువంటి చిన్న సంరక్షణలో లేదా అదుపుతో న్యాయబద్ధంగా అప్పగించారు ఏ వ్యక్తి లేదా ఇతర వ్యక్తి.


1. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్." కోసం 2. Subs. 1949 యొక్క చట్టం 42 ద్వారా, S. 2, కొరకు "పద్నాలుగు". 3. Subs., ఎస్ ద్వారా 2, ఇబిడ్., "పదహారు" కోసం.


181 Exception.-ఈ విభాగం వ్యక్తి చట్టం దీనిని ఉపయోగించడం లేదు మంచి విశ్వాసంలో స్వయంగా ఒక విరుద్ధం యొక్క తండ్రి అని నమ్మాడు ఎవరు మంచి విశ్వాసం బాల, లేదా తనే అనే పేరుతో నమ్మకం ఇటువంటి శిశువు చట్టపరమైన అదుపు, తప్ప అలాంటి చట్టం ఒక కోసం కట్టుబడి ఉంది అనైతిక లేదా అశాస్త్రీయ ప్రయోజనం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

361. Kidnapping from lawful guardianship.--Whoever takes or entices any minor under 2*[sixteen] years of age if a male, or under 3*[eighteen] years of age if a female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship. Explanation.-The words "lawful guardian" in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person.


1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States." 2. Subs. by Act 42 of 1949, s. 2, for "fourteen". 3. Subs., by s. 2, ibid., for "sixteen".


181 Exception.-This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose.

ఛాప్టర్ XVI 362 362. అపహరణ .-- ఫోర్స్ ద్వారా compels ఎవరైతే అతడ్ని, లేదా ఏ తప్పుడు ద్వారా

అంటే ఏ ప్రదేశం నుండి వెళ్ళడానికి ఏ వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది, ఆ abduct చెబుతారు వ్యక్తి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

362. Abduction.--Whoever by force compels, or by any deceitful means induces any person to go from any place, is said to abduct that person.

ఛాప్టర్ XVI 363 363. కిడ్నాపింగ్ .-- నుండి ఏ వ్యక్తి అపహరిస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష

1 * [భారతదేశం] లేదా చట్టపరమైన guardianship నుండి, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. 363A. కిడ్నాపింగ్ లేదా begging యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఒక చిన్న maiming. 2 * [363A. యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఒక చిన్న కిడ్నాపింగ్ లేదా maiming begging .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని ఏ చిన్న లేదా అపహరిస్తాడు, చట్టపరమైన లేదు ఒక చిన్న యొక్క రక్షకుడు, ఆ క్రమంలో, చిన్న నిర్బంధంలో సేకరిస్తుంది ఇటువంటి చిన్న కలదు begging యొక్క ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తున్నరంగం లేదా ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (2) ఎవరైతే అతడ్ని వంటి చిన్న కావచ్చు క్రమంలో ఏ చిన్న maims పనిచేస్తున్నరంగం లేదా begging ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారుతో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి జీవితం కోసం ఖైదు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (3) ఎక్కడ ఏ వ్యక్తి, ఒక చిన్న యొక్క చట్టపరమైన సంరక్షకుడు లేదు, నియమించబడినారు లేదా begging యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఇటువంటి చిన్న ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఉండాలి విరుద్ధంగా నిరూపించాడు తప్ప అతను కిడ్నాప్ లేదా ఆ,, ఊహించిన లేకపోతే ఆ క్రమంలో ఆ చిన్న నిర్బంధంలో పొందిన చిన్న పనిచేస్తున్నరంగం లేదా begging యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. (4) ఈ విభాగంలో, - (A) "begging" అని అర్థం- (I) అభ్యర్థించినందుకు లేదా ఒక పబ్లిక్ స్థానంలో alms స్వీకరించడం, singing యొక్క వెళ్లిన రోజువరకూ కింద లేదో, డ్యాన్స్,, fortunetelling మాయలు చేస్తూ లేదా లేదా కథనాలు అమ్మకం లేకపోతే; (Ii) కోసం ఏ ప్రైవేట్ ప్రాంగణములో ఎంటర్ అభ్యర్థించినందుకు లేదా alms స్వీకరించడం; (Iii) యొక్క వస్తువు తో, పరిచయం చేస్తూ లేదా ప్రదర్శించే alms, ఏ పుండు, గాయాల నుండి, గాయం, సంపాదించేందుకు లేదా extorting వైకల్యం లేదా వ్యాధి, స్వయంగా లేదా ఏదైనా ఇతర యొక్క లేదో వ్యక్తి లేదా ఒక జంతువు యొక్క; (Iv) ప్రయోజనం కోసం ఒక ప్రదర్శనను ఒక చిన్న ఉపయోగించి అభ్యర్థించినందుకు లేదా alms స్వీకరించడం; (బి) "చిన్న" అని అర్ధం- (I) పదహారు సంవత్సరాల క్రింద ఒక మగ, ఒక వ్యక్తి విషయంలో , ; వయస్సు (Ii) ఒక ఆడ, పద్దెనిమిది కింద ఒక వ్యక్తి విషయంలో సంవత్సరాల వయస్సు.]


1. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 2. ఇన్లు. 1959 యొక్క చట్టం 52 ద్వారా, S. 2 (w.e.f. 15-1-1960).


182 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

363. Punishment for kidnapping.--Whoever kidnaps any person from 1*[India] or from lawful guardianship, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. 363A. Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging. 2*[363A. Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging.-- (1) Whoever kidnaps any minor or, not being the lawful guardian of a minor, obtains the custody of the minor, in order that such minor may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. (2) Whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment for life, and shall also be liable to fine. (3) Where any person, not being the lawful guardian of a minor, employs or uses such minor for the purposes of begging, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of that minor in order that the minor might be employed or used for the purposes of begging. (4) In this section, - (a) "begging" means- (i) soliciting or receiving alms in a public place, whether under the pretence of singing, dancing, fortunetelling, performing tricks or selling articles or otherwise; (ii) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; (iii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of himself or of any other person or of an animal; (iv) using a minor as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms; (b) "minor" means- (i) in the case of a male, a person under sixteen years of age; and (ii) in the case of a female, a person under eighteen years of age.]


1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 2. Ins. by Act 52 of 1959, s. 2 (w.e.f. 15-1-1960).


182

ఛాప్టర్ XV 364 364. హత్య .-- అపహరిస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని వరకు కిడ్నాపింగ్ లేదా క్రమంలో abducting

లేదా వ్యక్తి హత్య లేదా మే కావచ్చు క్రమంలో ఏ వ్యక్తి abducts కనుక హత్య అనే ప్రమాదంలో పెట్టే వరకుగా పారవేయాల్సి ఉంటుంది, ఉండాలి 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా కఠిన కారాగారతో శిక్ష పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా. IIIustrations (a) 2 నుండి ఒక అపహరిస్తాడు Z * [భారతదేశం], ఉండాలనుకునే లేదా అని తెలుసుకోవడం Z ఒక ఐడల్ కు బలి కావచ్చు ఉండవచ్చు. ఒక కట్టుబడి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. (బి) ఒక బలవంతంగా క్రమంలో తన ఇంటి నుండి దూరంగా B చేరవేస్తుంది లేదా entices ఆ B హత్య ఉండవచ్చు. ఒక ఈలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది విభాగం. 364A. విమోచన కోసం Kidnappin, మొదలైనవి 3 * 364A. విమోచన కోసం కిడ్నాపింగ్, మొదలైనవి-ఎవరైతే అతడ్ని అపహరిస్తాడు లేదా abducts ఏ వ్యక్తి లేదా కిడ్నాపింగ్ లేదా తర్వాత నిర్బంధ ఒక వ్యక్తి ఉంచుతుంది అపహరణ, మరణం కారణం లేదా వ్యక్తికి హాని బెదిరించాడు, లేదా ద్వారా అతని ప్రవర్తన ఒక సహేతుకమైన appreension పెంచింది ఇటువంటి వ్యక్తి మరణ తెలుపుము లేదా బాధించి, లేదా కారణాలను వంటి వ్యక్తికి హాని లేదా మరణం ఉండవచ్చు ప్రభుత్వం లేదా ఏ విదేశీ రాష్ట్రం లేదా అంతర్జాతీయ బలవంతపెట్టింది గాను ఇంటర్ ప్రభుత్వేతర సంస్థ లేదా లేదా దూరంగా ఏ ఇతర వ్యక్తి ఏ చట్టం చేయడం లేదా ఒక విమోచన చెల్లించడానికి నుండి, మరణంతో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి లేదా జీవిత కోసం ఖైదు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

364. Kidnapping or abducting in order to murder.--Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, shall be punished with 1*[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. IIIustrations (a) A kidnaps Z from 2*[India], intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offence defined in this section. (b) A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offence defined in this section. 364A. Kidnappin for ransom, etc. 3*364A. Kidnapping for ransom, etc.-Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction, and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable appreension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom, shall be punishable with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 365 365. రహస్యంగా, తప్పుగా ఉద్దేశంతో కిడ్నాపింగ్ లేదా abducting

వ్యక్తి .-- ఉద్దేశంతో ఏ వ్యక్తి అపహరిస్తాడు లేదా abducts ఎవరైతే అతడ్ని నిర్బంధించడానికి ఆ వ్యక్తి రహస్యంగా, తప్పుగా పరిమితమై కారణం వరకు, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

365. Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person.--Whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 366 366., కిడ్నాపింగ్ abducting లేదా స్త్రీ తన బలవంతపెట్టిందికు ప్రేరేపించే

వివాహం, మొదలైనవి - ఎవరైతే అతడ్ని ఉద్దేశంతో ఏ మహిళ అపహరిస్తాడు లేదా abducts ఆ ఆమె తప్పనిసరిగా, లేదా దానిని ఆమె ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం ఉండవచ్చు ఆమె ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏ వ్యక్తి వివాహం, తప్పనిసరిగా, లేదా క్రమంలో ఆమె బలవంతంగా లేదా చట్టబద్ధంకాని సంపర్క వరకు ఆకర్షించాడు, లేదా అది ఉండాలి తెలుసుకోవడం ఉండవచ్చు ఆమె, బలవంతంగా లేదా చట్టబద్ధంకాని సంపర్క వరకు ఆకర్షించాడు ఉంటుంది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; 3 * ఈలో నిర్వచించిన విధంగా నేర బెదిరింపుల ద్వారా [, ఎవరైతే అతడ్ని, కోడ్ లేదా అధికార దుర్వినియోగం లేదా బలవంతం ఏ ఇతర పద్ధతి యొక్క, ఆమె కావచ్చు ఉద్దేశంతో ఏ ప్రదేశం నుండి వెళ్ళడానికి ఏ మహిళ ప్రేరేపిస్తుంది, లేదా బలవంతంగా లేదా ఆకర్షించాడు, అది ఆమె ఉంటాయని అవకాశం ఉందని తెలుసుకోవడం మరొక వ్యక్తితో చట్టబద్ధంకాని సంపర్క కూడా శిక్ష విధించేలా ఉండాలి aforesaid]. 4 * [366A. చిన్న అమ్మాయి Procuration. 6 * [366A. చిన్న అమ్మాయి .-- యొక్క Procuration చెప్పడం ద్వారా ఎవరైతే అతడ్ని, లేనే, కు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఏ చిన్న అమ్మాయి ప్రేరేపిస్తుంది ఏ స్థానం నుండి వెళ్ళి లేదా అమ్మాయి కావచ్చు ఉద్దేశంతో ఏ చట్టం చేయటానికి, లేదా అది ఆమె ఉంటుంది అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన, బలవంతంగా లేదా ఆకర్షించాడు మరొక వ్యక్తితో చట్టబద్ధంకాని సంపర్కతో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, ఇవి ఖైదు కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా వరకు. 366B. విదేశీ దేశం నుండి అమ్మాయి దిగుమతి. 366B. విదేశీ దేశం నుండి అమ్మాయి దిగుమతి .-- ఎవరైతే అతడ్ని దిగుమతులు 2 లోకి * [భారతదేశం] ఏ దేశం నుండి భారతదేశం 7 బయట * [లేదా రాష్ట్రం నుండి యొక్క జమ్మూ, కాశ్మీర్]తో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఏ అమ్మాయి ఆమె, లేదా ఉండవచ్చు, లేదా ఆమె ఉంటాయని అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం ఉండవచ్చు ఉద్దేశం మరొక వ్యక్తితో బలవంతంగా లేదా చట్టబద్ధంకాని సంపర్క వరకు ఆకర్షించాడు, 5 * * * * * పది నుంచి విస్తరించడానికి ఇవి ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.]


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 3. ఇన్లు. 1997 s. యొక్క చట్టం 42 ద్వారా 2. 4. Subs. 1995 యొక్క చట్టం 24 ద్వారా, S. 2. 5. ఇన్లు. 1923 యొక్క చట్టం 20 ద్వారా, S. 2. 6. ఇన్లు. s.3 ద్వారా, ఇబిడ్. 7. ఇన్లు. 1951, s.3, Sch. యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, 8. కొన్ని పదాలను s.3, Sch ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి., ఇబిడ్.


183 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

366. Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage, etc.--Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled, or knowing it to be likely that she will be compelled, to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; 3*[and whoever, by means of criminal intimidation as defined in this Code or of abuse of authority or any other method of compulsion, induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid]. 4*[366A. Procuration of minor girl. 6*[366A. Procuration of minor girl.--Whoever, by any means whatsoever, induces any minor girl under the age of eighteen years to go from any place or to do any act with intent that such girl may be, or knowing that it is likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. 366B. Importation of girl from foreign country. 366B. Importation of girl from foreign country.--Whoever imports into 2*[India] from any country outside India 7*[or from the State of Jammu and Kashmir] any girl under the age of twenty-one years with intent that she may be, or knowing it to be likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person, 5* * * * * shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.]


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 3. Ins. by Act 42 of 1997 s. 2. 4. Subs. by Act 24 of 1995, s. 2. 5. Ins. by Act 20 of 1923, s. 2. 6. Ins. by s.3, ibid. 7. Ins. by Act 3 of 1951, s.3 and Sch., 8. Certain words omitted by s.3 and Sch., ibid.


183

ఛాప్టర్ XVI 367 367. లోబడి వ్యక్తికి కిడ్నాపింగ్ లేదా క్రమంలో abducting

బాధపడుతున్న బాధించి, బానిసత్వం, మొదలైనవి - ఎవరైతే అతడ్ని ఏ వ్యక్తి అపహరిస్తాడు లేదా abducts ఆర్డర్ ఇటువంటి వ్యక్తి లోబడి ఉండవచ్చు, లేదా అలాగా పారవేయాల్సి ఉండవచ్చు, బాధపడుతున్న హాని అంశంగా ప్రమాదం, లేదా బానిసత్వంలో పెట్టే వరకు లేదా వ్యక్తి అసహజ తీవ్రమైన లైంగిక వాంఛ, లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం ఇటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి లోబడి లేదా పారవేయాల్సి, ఉండాలి ఉంటుంది ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

367. Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc.--Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected, or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt, or slavery, or to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 368 368. తప్పుగా కిడ్నాప్, దాచడం లేదా నిర్బంధంలో ఉంచడం

లేదా అపహరించి వ్యక్తి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ వ్యక్తి ఉంది ఆ తెలుసుకోవడం కిడ్నాప్ లేదా తప్పుగా, అపహరించి ఉంది తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా confines వంటి అతను కిడ్నాప్ లేదా ఉంటేగా వ్యక్తి, అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉండాలి అపహరించి వంటి అదే ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానంతో వ్యక్తి, లేదా కోసం అదే ప్రయోజనం అని లేదా అతను తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా detains ఇది కోసం తో నిర్బంధంలో వ్యక్తి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

368. Wrongfully concealing or keeping in confinement, kidnapped or abducted person.--Whoever, knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, wrongfully conceals or confines such person, shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge, or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement.

ఛాప్టర్ XVI 369 369. ఉద్దేశంతో కిడ్నాపింగ్ లేదా పది సంవత్సరాల కింద బాల abducting

దాని వ్యక్తి నుండి దొంగిలించి .-- ఎవరైతే అతడ్ని కింద ఏ బాల అపహరిస్తాడు లేదా abducts dishonestly ఏ కదిలే తీసుకొని ఉద్దేశంతో పది సంవత్సరాల వయసు ఇటువంటి శిశువు వ్యక్తి నుండి ఆస్తి, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

369. Kidnapping or abducting child under ten years with intent to steal from its person.--Whoever kidnaps or abducts any child under the age of ten years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 370 370. ఒక బానిస .-- ఎవరైతే అతడ్నిగా ఏ వ్యక్తి కొనుగోలు లేదా పారేయడం

దిగుమతులు, ఎగుమతులు, తొలగిస్తుంది, కొన్నప్పుడు, ఒక విధంగా ఏ వ్యక్తి యొక్క విక్రయిస్తుంది లేదా వాటిని పరిష్కరిస్తాడు బానిస, లేదా అంగీకరిస్తుంది, అందుకుంటుంది లేదా ఏ వ్యక్తిగా తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా detains ఒక బానిస కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, మే ఒక పదం కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

370. Buying or disposing of any person as a slave.--Whoever imports, exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave, or accepts, receives or detains against his will any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 371 371. బానిసలలో అలవాటుగా చంపివేశారు .-- అలవాటు దిగుమతులు ఎవరైతే అతడ్ని,

ఎగుమతులు, తొలగిస్తుంది, కొన్నప్పుడు, బానిసలలో traffics లేదా ఒప్పందాలు విక్రయిస్తుంది, ఉండాలి 1 తో శిక్షించటం * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఖైదు తో పది సంవత్సరాల మించి లేదు పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు గాని జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

371. Habitual dealing in slaves.--Whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells traffics or deals in slaves, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XVI 372 372. వ్యభిచారం తదితర ప్రయోజనాల కోసం చిన్న సెల్లింగ్ - ఎవరైతే అతడ్ని

విక్రయిస్తుంది, తీసుకోవాలని అనుమతిస్తుంది, లేదా కింద ఏ 2 * [వ్యక్తి వాటిని పరిష్కరిస్తాడు అలాంటి వ్యక్తి ఏ వద్ద కలదు ఆ ఉద్దేశంతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వయసు వ్యభిచారం లేదా చట్టబద్ధంకాని ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తున్నరంగం లేదా ఉపయోగించవచ్చు ఏ వ్యక్తి లేదా ఏ అశాస్త్రీయ, అనైతిక ప్రయోజనం కోసం సంపర్క, లేదా వ్యక్తి ఏ వయసులో అయి అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం] ఏ విధమైన ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తున్నరంగం లేదా ఉపయోగించిన, తో శిక్ష ఉండాలి పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. 3 * [వివరణ I.-చేసినప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్లలోపు ఒక ఆడ సంవత్సరాల కిరాయి కోసం let, అమ్మిన, లేదా ఒక వేశ్య వరకు పారవేయాల్సి ఉంది లేదా ఒక వేశ్యాగృహం ఉంచుతుంది లేదా నిర్వహించే ఎవరు ఏ వ్యక్తికి, వ్యక్తి కాబట్టి ఇటువంటి అవివాహిత పారవేసేందుకు, విరుద్ధంగా నిరూపించాడు వరకు, ఉండాలి ఆమె ఉండాలి ఆ ఉద్దేశంతో ఆమె పారవేయాల్సి భావించబడేది వ్యభిచారం కోసం ఉపయోగించారు. వివరణ II.-కోసం ఈ విభాగం యొక్క ప్రయోజనాల "చట్టబద్ధంకాని సంపర్కం "ద్వారా యునైటెడ్ కాదు వ్యక్తులు మధ్య లైంగిక సంబంధం అర్ధం వివాహం, లేదా ఏ యూనియన్ లేదా టై ద్వారా అయితే ఒక అవసరం కాదు ఇది వివాహం, సమాజం యొక్క వ్యక్తిగత చట్టం లేదా కస్టమ్ ద్వారా గుర్తిస్తుంది అవి విభిన్న కమ్యూనిటీలు చెందినవి అక్కడ వారు belong లేదా, కు, రెండు వంటి సంఘాల, వాటిని మధ్య నెలకొల్పబడిన ఒక పాక్షిక-వివాహ సంబంధం.] యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

372. Selling minor for purposes of prostitution, etc.--Whoever sells, lets to hire, or otherwise disposes of any 2*[person under the age of eighteen years with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be] employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. 3*[Explanation I.-When a female under the age of eighteen years is sold, let for hire, or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. Explanation II.-For the purposes of this section "illicit intercourse" means sexual intercourse between persons not united by marriage, or by any union or tie which though not amounting to a marriage, is recognised by the personal law or custom of the community to which they belong or, where they belong to different communities, of both such communities, as constituting between them a quasi-marital relation.]

ఛాప్టర్ XVI 373 373. వ్యభిచారం ప్రయోజనాల తదితర కోసం చిన్న కొనుగోలు - ఎవరైతే అతడ్ని

కొన్నప్పుడు, నియమిస్తాడు లేదా కింద ఏ 2 * [వ్యక్తి స్వాధీనం సేకరిస్తుంది అలాంటి వ్యక్తి వద్ద కలదు ఆ ఉద్దేశంతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. Subs. 1924 యొక్క చట్టం 18 ద్వారా, S. 2, చిన్న "కోసం ఏళ్లలోపు ఇటువంటి చిన్న లేదా పనిచేస్తున్నరంగం ఉండాలి ఆ ఉద్దేశ్యంతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వ్యభిచారం కోసం లేదా ఏదైనా అశాస్త్రీయ ఉపయోగిస్తారు, అనైతిక ప్రయోజనం, లేదా ఇటువంటి చిన్న అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం "ఉండండి. 3. ఇన్లు. s.3 ద్వారా, ఇబిడ్, 184 ఏ వయసు వ్యభిచారం లేదా చట్టబద్ధంకాని ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తున్నరంగం లేదా ఉపయోగించవచ్చు ఏ వ్యక్తి లేదా ఏ అశాస్త్రీయ, అనైతిక ప్రయోజనం కోసం సంపర్క, లేదా వ్యక్తి ఏ వయసులో అయి అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం] ఏ విధమైన ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తున్నరంగం లేదా ఉపయోగించిన, తో శిక్ష ఉండాలి పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. 1 * [వివరణ I.-ఏదైనా వేశ్య లేదా ఏ వ్యక్తి ఉంచడం లేదా ఒక వేశ్యాగృహం, ఎవరు కొన్నప్పుడు, నియమిస్తాడు లేదా మేనేజింగ్ స్వాధీనం సేకరిస్తుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఒక ఆడ, విరుద్ధంగా ఉంది కలదు వరకు నిరూపించబడితే, తో వంటి మహిళా స్వాధీనం పొందిన భావించబడేది ఉంటుంది ఆమె వ్యభిచారం కోసం ఉపయోగిస్తారు ఉండాలి అని ఉద్దేశ్యం. వివరణ II .- "అక్రమమైన సంపర్కం"లో అదే అర్థం ఉంది విభాగం 372.] యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

373. Buying minor for purposes of prostitution, etc.--Whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any 2*[person under the age of eighteen years with intent that such person shall at


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. Subs. by Act 18 of 1924, s. 2, for "minor under the age of eighteen years with intent that such minor shall be employed or used for the purpose of prostitution or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such minor will be". 3. Ins. by s.3, ibid, 184 any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be] employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. 1*[Explanation I.-Any prostitute or any person keeping or managing a brothel, who buys, hires or otherwise obtains possession of a female under the age of eighteen years shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. Explanation II.-"Illicit intercourse" has the same meaning as in section 372.]

ఛాప్టర్ XVI 374 374. అన్లాఫుల్ నిర్బంధ కార్మిక .-- చట్టవిరుద్ధమైన ఏ compels ఎవరైతే అతడ్ని

ఆ వ్యక్తి యొక్క ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా కార్మిక వ్యక్తి, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఒక సంవత్సరం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

  • న్యాయ సమ్మతము కాని నిర్భంధ కార్మికులు -- ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇష్టము అనగా సమ్మతము లేకుండా చట్టమునకు విరుద్ధముగా బలవంతముగా లేదా బలవంత పరచి పని చేయించుట లేదా చేయించు కొనుట చట్టరీత్యా నేరము. ఈ నేరమునకు ఒక సంవత్సరం వరకు జైలు శిక్ష, లేదా జరిమానా లేదా శిక్ష, లు విధించబడును.

374. Unlawful compulsory labour.--Whoever unlawfully compels any person to labour against the will of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

లైంగిక వేధింపులు (అత్యాచారం లేదా మానభంగం (రేప్) తో సహా) - సంబంధించిన నేరాలు (సెక్షన్లు 375 నుంచి 376) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 375 375. రేప్ .-- ఒక మనిషి "రేప్" పాల్పడుతున్నారు చెబుతారు తప్ప ఎవరు,

ఇప్పటినుండి excepted కేసు కింద ఒక మహిళతో లైంగిక సంబంధం ఉంది పరిస్థితులలో ఆరు కింది వర్ణనలు ఏ కింద పడిపోవడం: - First.-ఎగైనెస్ట్ ఆమె చేస్తుంది. Secondly.-లేకుండా ఆమె సమ్మతి. Thirdly.-ఆమె సమ్మతి, ఆమె సమ్మతి అయినప్పుడు ఆమె లేదా ఆమె ఆసక్తి ఉంది వీరిలో ఏ వ్యక్తి పెట్టటం ద్వారా పొందవచ్చు మరణం లేదా హాని భయం లో. Fourthly.-ఆమె సమ్మతి, man అతను అని తెలుసు ఉన్నప్పుడు కాదు ఆమె భర్త, ఆమె సమ్మతి ఇచ్చిన ఎందుకంటే ఆమె అతను ఆమె ఉంది ఎవరికైతే మరొక వ్యక్తి లేదా నమ్మకం నమ్ముతాడు ఆమె బాధ్యతను వివాహితులు ఉండాలి. Fifthly.-ఆమె సమ్మతి, ఎప్పుడు, వంటి ఇవ్వడం సమయంలో సమ్మతి, ద్వారా మనస్సు లేదా నిషా యొక్క unsoundness యొక్క కారణం లేదా వ్యక్తిగతంగా అతనిని ద్వారా లేదా ఏ మరొక ద్వారా పరిపాలన stupefying లేదా unwholesome పదార్థం, ఆమె అర్థం చేయలేకపోతే ఆమె సమ్మతి ఇస్తుంది, ఇది ఆ స్వభావం, పరిణామాలు. ఆమె కింద ఉన్నప్పుడు, Sixthly.-లేదా ఆమె అనుమతి లేకుండా వయసు పదహారు సంవత్సరాలు. Explanation.-ప్రవేశించడం లైంగిక ఉన్నారు సరిపోతుంది అత్యాచార నేరాన్ని అవసరం సంపర్కం ఉన్నాయి. తన సొంత భార్య ఉన్న పురుషుని Exception.-రతి, భార్య వయస్సు పదిహేను సంవత్సరాల క్రింద లేదు, రేప్ లేదు.

375. Rape.--A man is said to commit "rape" who, except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the six following descriptions:- First.-Against her will. Secondly.-Without her consent. Thirdly.-With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. Fourthly.-With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Fifthly.-With her consent, when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. Sixthly.-With or without her consent, when she is under sixteen years of age. Explanation.-Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape. Exception.-Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.

ఛాప్టర్ XVI 376 376. రేప్ కోసం శిక్ష .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని, సందర్భాలలో తప్ప

ఉప విభాగం (2) ద్వారా కోసం అందించిన, రేప్ తో శిక్ష ఉండాలి చేస్తాడు తక్కువ కాదు కలదు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల కంటే కానీ ఇది జీవితం కోసం లేదా ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం కావచ్చు పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి కూడా మహిళ తప్ప జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి మానభంగం తన సొంత భార్య, వయస్సు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రింద లేదు దీనిలో కేసు, అతను కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి

లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో రెండు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం

1. ఇన్లు. 1924 యొక్క చట్టం 18 ద్వారా, S. 4. 2. Subs. "అత్యాచార" శీర్షిక, SS కోసం 1983, s.3 యొక్క చట్టం 43 ద్వారా. 375, 376.


185

అందించినకు కోర్టు మే, కోసం తగినంత, ప్రత్యేక కారణాల తీర్పు లో, ఒక కోసం ఖైదు ఒక వాక్యం విధించడం ప్రస్తావన ఉంటుంది కంటే తక్కువ ఏడు సంవత్సరాల పదం. (2) ఎవరైతే అతడ్ని, - (A) ఒక పోలీసు అధికారి ఉండటం చేస్తాడు రేప్- (I), ఇది వరకు పోలీసు స్టేషను పరిమితుల్లో అతను నియమించారు ఉంటుంది; లేదా (Ii) ఏ స్టేషను house ప్రాంగణములో లేదో ఇది అతను వరకు పోలీసు స్టేషనులో గలదు కాదు నియమించారు; లేదా (Iii) తన అదుపులో ఒక మహిళ న లేదా ఒక నిర్బంధంలో పోలీసు అతనికి తాబేదారుడు అధికారి; లేదా (బి) ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్, అతని అధికారిక ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటుంది స్థానం, వంటి తన అదుపులో ఒక మహిళ న రేప్ చేస్తాడు ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ తాబేదారుడు నిర్బంధంలో పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా అతనికి; లేదా (C) నిర్వహణ పై లేదా ఒక జైలు యొక్క సిబ్బంది ఉండడం, remand home లేదా ఏదైనా ద్వారా లేదా క్రింద స్థాపించబడిన అదుపు ఇతర స్థలం ఫోర్స్ లో ఉండటం సమయం లేదా ఒక మహిళల లేదా పిల్లల చట్టం సంస్థ తన అధికారిక స్థానం ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటుంది, చేస్తాడు ఏ వంటి జైలు యొక్క సహవాసి, remand Home, స్థలం లేదా న అత్యాచారం సంస్థ; లేదా (D) నిర్వహణ పై లేదా ఒక ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది ఉండడం, తన అధికారిక స్థానం ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటుంది, ఒక న రేప్ చేస్తాడు ఆ ఆసుపత్రిలో మహిళ; లేదా (ఇ) ఆమె గర్భవతి అనే తెలుసుకుని ఒక మహిళ న రేప్ చేస్తాడు; లేదా ఆమె పన్నెండు సంవత్సరాల కింద ఉన్నప్పుడు (f) ఒక మహిళ న రేప్ చేస్తాడు లేదా; వయస్సు (G), ముఠా రేప్ చేస్తాడు ఇది కలదు ఒక పదం కోసం కఠిన కారాగారతో శిక్ష ఉండాలి కంటే తక్కువ పది సంవత్సరాల కానీ జీవితం కోసం కావచ్చు, ఇది కూడా ఉండాలి కాదు జరిమానా వరకు బాధ్యులు: అందించినకు కోర్టు మే, కోసం తగినంత, ప్రత్యేక కారణాల తీర్పు లో, యొక్క ఖైదు ఒక వాక్యం విధించడం ప్రస్తావన ఉంటుంది కంటే తక్కువ పది సంవత్సరాల పదం కోసం వివరణ గాని. వివరణ 1.-ఎక్కడ ఒక మహిళల ఒక సమూహంలో ఒకటి లేదా ఎక్కువ ద్వారా మానభంగం ఉంది ప్రతి యొక్క, వారి సాధారణ ఉద్దేశాన్ని furtherance నటించడం వ్యక్తుల వ్యక్తులు లోపల ముఠా రేప్ కట్టుబడి కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి ఈ ఉప విభాగం యొక్క అర్థం. వివరణ 2 .- "మహిళల లేదా పిల్లల సంస్థ" ఒక అర్ధం అని, అనాథాశ్రమాన్ని లేదా నిర్లక్ష్యం కోసం ఒక గృహ లేదో సంస్థ, మహిళలు లేదా పిల్లలు లేదా ఒక వితంతువులు 'home లేదా ఇది ఏ ఇతర పేరు, ద్వారా లేదా మహిళల స్వీకరణ, సంరక్షణ కోసం స్థాపన, నిర్వహణ పిల్లలు. వివరణ 3 .- "ఆసుపత్రి" ఆసుపత్రిలో జిల్లాల, అర్థం స్వీకరణ కోసం ఏ సంస్థ యొక్క జిల్లాల కలిగి ఉంది, క్రమస్వస్థత సమయంలో లేదా అవసరం వ్యక్తుల వ్యక్తుల చికిత్స వైద్య దృష్టిని లేదా పునరావాస.

376. Punishment for rape.-- (1) Whoever, except in the cases provided for by sub-section (2), commits rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may be for life or for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine unless the woman raped is his own wife and is not under twelve years of age, in which case, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both:


1. Ins. by Act 18 of 1924, s. 4. 2. Subs. by Act 43 of 1983, s.3 for the heading "Of rape" and ss. 375 and 376.


185

Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than seven years. (2) Whoever, - (a) being a police officer commits rape- (i) within the limits of the police station to which he is appointed; or (ii) in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed; or (iii) on a woman in his custody or in the custody of a police officer subordinate to him; or (b) being a public servant, takes advantage of his official position and commits rape on a woman in his custody as such public servant or in the custody of a public servant subordinate to him; or (c) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution takes advantage of his official position and commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or (d) being on the management or on the staff of a hospital, takes advantage of his official position and commits rape on a woman in that hospital; or (e) commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or (f) commits rape on a woman when she is under twelve years of age; or (g) commits gang rape, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may be for life and shall also be liable to fine: Provided that the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment of either description for a term of less than ten years. Explanation 1.-Where a women's is raped by one or more in a group of persons acting in furtherance of their common intention, each of the persons shall be deemed to have committed gang rape within the meaning of this sub-section. Explanation 2.-"women's or children's institution" means an institution, whether called and orphanage or a home for neglected women or children or a widows' home or by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children. Explanation 3.-"hospital" means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation.

376A. వేరు సమయంలో అతని భార్య ఒక వ్యక్తి ద్వారా సంపర్కం ఉన్నాయి. 376A. వేరు సమయంలో అతని భార్య ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఇంటర్కోర్స్ .-- దేశం అయిన తన సొంత భార్య, తో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఎవరైతే అతడ్ని విడివిడిగా అతని నుండి వేరు యొక్క ఒక డిక్రీ కింద లేదా కింద ఏ కస్టమ్ లేదా ఆమె అనుమతి లేకుండా వాడకం ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు, కలదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ గాని కూడా జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. 186 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

376A. Intercourse by a man with his wife during separation. 376A. Intercourse by a man with his wife during separation.-- Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately from him under a decree of separation or under any custom or usage without her consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine. 186

376B. తన అదుపులో మహిళతో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా సంపర్కం ఉన్నాయి. 376B. తన అదుపులో మహిళతో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ఇంటర్కోర్స్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్, అతని అధికారిక ప్రయోజనాన్ని తీసుకుంటుంది స్థానం, తన అదుపు ఉన్న ప్రేరేపిస్తుంది లేదా సేడుసుస్, ఏ మహిళ, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ తాబేదారుడు నిర్బంధంలో వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా అతనికి,, అతనితో వంటి లైంగిక సంబంధం లైంగిక సంబంధం కలిగి, అత్యాచార నేరాన్ని అవసరం లేదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

376B. Intercourse by public servant with woman in his custody. 376B. Intercourse by public servant with woman in his custody.-- Whoever, being a public servant, takes advantage of his official position and induces or seduces, any woman, who is in his custody as such public servant or in the custody of a public servant subordinate to him, to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

376C. జైలు సూపరింటిండెంట్ ఆఫ్, remand Home, మొదలైనవి ద్వారా ఇంటర్కోర్స్ 376C. జైలు, remand Home, మొదలైనవి సూపరింటిండెంట్ ఆఫ్ ద్వారా ఇంటర్కోర్స్ - ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక జైలు సూపరింటిండెంట్ ఆఫ్ లేదా మేనేజర్ ఉండటం, remand home లేదా అదుపు ఇతర స్థలం సారి ద్వారా లేదా ఏ చట్టం క్రింద స్థాపించబడిన ఫోర్స్ లో లేదా ఒక మహిళల లేదా పిల్లల సంస్థ యొక్క ఉండటం పడుతుంది తన అధికారిక స్థానం యొక్క ప్రయోజనం, ఏ ఆడ ప్రేరేపిస్తుంది లేదా సేడుసుస్ ఇటువంటి జైలు, remand Home, స్థలం లేదా సంస్థ యొక్క సహవాసి లైంగిక కలిగి అతనితో సంపర్క, వంటి లైంగిక సంబంధం అవసరం లేదు అత్యాచార నేరాన్ని, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు, కూడా కలదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. వివరణ 1 .- ఒక జైలు, remand సంబంధించి "సూపరిండెంట్" home లేదా ఇతర అదుపు స్థానంలో లేదా ఒక మహిళల లేదా పిల్లల సంస్థ, ఇటువంటి జైలులో ఏ ఇతర ఆఫీసు పట్టుకొని ఒక వ్యక్తి, remand Home, చేర్చుతుంది అతను ఏ అధికారం వ్యాయామం ఇది ఉండటం ద్వారా స్థలం లేదా సంస్థ లేదా దాని ఖైదీలకు నియంత్రణ. వివరణ 2.-వ్యక్తీకరణ "మహిళల లేదా పిల్లల సంస్థ" యొక్క ఉప విభాగం (2) కు వివరణ 2 లో అదే అర్ధాన్ని కలిగి ఉంటాయి విభాగం 376. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

376C. Intercourse by superintendent of jail, remand home, etc. 376C. Intercourse by superintendent of jail, remand home, etc.-- Whoever, being the superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution takes advantage of his official position and induces or seduces any female inmate of such jail, remand home, place or institution to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine. Explanation 1.-"Superintendent" in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which he can exercise any authority or control over its inmates. Explanation 2.-The expression "women's or children's institution" shall have the same meaning as in Explanation 2 to sub-section (2) of section 376.

376D. ఒక ఆసుపత్రి నిర్వహణ లేదా సిబ్బంది ఏ సభ్యుడు ద్వారా ఇంటర్కోర్స్ ఆ ఆసుపత్రిలో ఏ స్త్రీతో.

376D. ఒక యొక్క నిర్వహణ లేదా సిబ్బంది ఏ సభ్యుడు ద్వారా ఇంటర్కోర్స్ ఆ ఆసుపత్రిలో ఏ మహిళ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, తో ఆసుపత్రి ఉండడం ఒక ఆసుపత్రి నిర్వహణ లేదా ఒక ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది ఉండడం పడుతుంది తన స్థానం యొక్క ప్రయోజనం, ఏ స్త్రీతో లైంగిక సంబంధం ఉంది ఆ ఆస్పత్రి, వంటి లైంగిక సంభోగాన్ని నేరాన్ని అవసరం లేదు అత్యాచారం, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. Explanation.-వ్యక్తీకరణ "ఆసుపత్రి" అదే కలదు విభాగం 376 యొక్క ఉప విభాగం (2) కు వివరణ 3 లో వలె అర్థం.] యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

376D. Intercourse by any member of the management or staff of a hospital with any woman in that hospital.

376D. Intercourse by any member of the management or staff of a hospital with any woman in that hospital.--Whoever, being on the management of a hospital or being on the staff of a hospital takes advantage of his position and has sexual intercourse with any woman in that hospital, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine. Explanation.-The expression "hospital" shall have the same meaning as in Explanation 3 to sub-section (2) of section 376.]

అసహజమైన నేరాలు (సెక్షన్ 377) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XVI 377 పరస్పర అంగీకారంతో వయోజనుల మధ్య సాగే స్వలింగ సంపర్కాన్ని నేరమని భారతీయ శిక్షా స్మృతిలోని (ఐపిసి) 377వ సెక్షన్‌ పేర్కొనడం ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన కిందికే వస్తుంది. ఐపిసిలోని సెక్షన్‌ 377 రాజ్యాంగ విలువలకు, మనిషి గౌరవ మర్యాదలకు విరుద్ధంగా ఉంది.

ఢిల్లీ హై కోర్టు తీర్పు [permanent dead link]

  • The section 377 had been used against legitimate rights of sexual minorities in India. This section has been termed as the biggest hurdle in dealing with control of HIV/AIDS in the Country. But the Delhi High Court on 2 July 2009 gave a liberal interpretation to this section and laid down that this section cannot be used to punish the act of consensual sexual (anal) intercourse between two adult males. This was incorrectly termed by many people including reputed media houses as amendment of this section which it was not.The case is pending in Supreme Court since then.

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు