భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 161 – 171

ఛాప్టర్ IX - సెక్షన్లు 161 నుంచి 171 - ప్రజా సేవకులైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన నేరాలు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేసే నేరాలు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ IX 161 161 నుంచి 165A.Rep వరకు కరప్షన్ యాక్ట్, 1988 (49 యొక్క నివారణ ద్వారా

1988), S. 31. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

161 to 165A.Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.

ఛాప్టర్ IX 162 161 నుంచి 165A.Rep వరకు కరప్షన్ యాక్ట్, 1988 (49 యొక్క నివారణ ద్వారా

1988), S. 31. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

161 to 165A.Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.

ఛాప్టర్ IX 163 161 నుంచి 165A.Rep వరకు కరప్షన్ యాక్ట్, 1988 (49 యొక్క నివారణ ద్వారా

1988), S. 31. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

161 to 165A.Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.

ఛాప్టర్ IX 164 161 to 165A.Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of

1988), s. 31.

ఛాప్టర్ IX 165 161 నుంచి 165A.Rep వరకు కరప్షన్ యాక్ట్, 1988 (49 యొక్క నివారణ ద్వారా

1988), S. 31. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

161 to 165A.Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.

ఛాప్టర్ IX 166 166. గాయం కారణం ఉద్దేశంతో, చట్టం disobeying పబ్లిక్ సర్వెంట్

ఏ వ్యక్తి .-- తెలిసి disobeys ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, వరకు అతను చెయ్యటానికి ఇది మార్గాన్ని కూడా చట్టం యొక్క ఏ దిశలో తనను, ఆ విధమైన పబ్లిక్ సర్వెంట్ కారణం ఉద్దేశించి, లేదా దానిని తెలుసుకోవడం అతను, వంటి అవిధేయతను ద్వారా, ఏ గాయం కారణం అవకాశం ఉంటుంది వ్యక్తి, ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. IIIustration A, ఉరిలో ఆస్తి తీసుకోవాలని చట్టం దర్శకత్వం ఒక అధికారి ఉండటం, ఒక న్యాయస్థానం Z యొక్క అనుకూలంగా ఉచ్ఛరిస్తారు ఒక తీర్పును సంతృప్తి క్రమంలో న్యాయం, తెలిసి జ్ఞానం తో, చట్టం యొక్క ఆ దిశలో disobeys అతను Z. ఒక గాయం కారణం తద్వారా అవకాశం ఉందని కట్టుబడి ఉంది నేరాన్ని ఈ విభాగంలో నిర్వచించింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

166. Public servant disobeying law, with intent to cause injury to any person.--Whoever, being a public servant, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause, or knowing it to be likely that he will, by such disobedience, cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. IIIustration A, being an officer directed by law to take property in execution, in order to satisfy a decree pronounced in Z's favour by a Court of Justice, knowingly disobeys that direction of law, with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Z. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ IX 167 167. ఉద్దేశంతో ఒక తప్పు పత్రం ఇరికించటానికి పబ్లిక్ సర్వెంట్

కారణం గాయం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, ఉండటం, వంటి ఏ తయారు లేదా అనువాదతో ఛార్జ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఒక పద్ధతిలో పత్రం, ఫ్రేమ్లను లేదా అనే అర్థం పత్రం ఇది అతను తెలుసు లేదా సరికాని నమ్మకం, లేదా కారణం తద్వారా ఉండాలనుకునే అతను తద్వారా ఏ గాయం కారణం కావచ్చు అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం వ్యక్తి కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒక పదం మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

167. Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury.--Whoever, being a public servant, and being, as such public servant, charged with the preparation or translation of any document, frames or translates that document in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ IX 168 168. చట్టవిరుద్ధమైన వాణిజ్యం నిమగ్నం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఉండటం పబ్లిక్ సర్వెంట్

ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్, చట్టబద్ధంగా వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా వెళ్ళే లేదు, వాణిజ్యం పాలుపంచుకున్నారు వాణిజ్యం పాలుపంచుకున్నారు వరకు, సాధారణతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో ఖైదు, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

168. Public servant unlawfully engaging in trade.--Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant not to engages in trade, engages in trade, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ IX 169 169. పబ్లిక్ సర్వెంట్ చట్టవిరుద్ధమైన కొనుగోలు లేదా ఆస్తి కోసం వేలంపాట .--

ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, చట్టబద్ధంగా వంటి వెళ్ళే ఉండటం పబ్లిక్ సర్వెంట్, కొనుగోలు లేదా కొన్ని ఆస్తి, కొనుగోళ్లకు బిడ్ కాదు లేదా ఆ ఆస్తి కోసం, గాని తన స్వంత పేరు లేదా పేరులో వీడ్కోలు మరొక లేదా సంయుక్తంగా, లేదా ఇతరులతో వాటాలను లో, తో శిక్ష ఉండాలి సాధారణ రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, లేదా తో జరిమానా, లేదా రెండూ తో;, ప్రాపర్టీ, కొనుగోలు చేస్తే, ఉండాలి జప్తు చేసింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

169. Public servant unlawfully buying or bidding for property.-- Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant, not to purchase or bid for certain property, purchases or bids for that property, either in his own name or in the name of another, or jointly, or in shares with others, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and the property, if purchased, shall be confiscated.

ఛాప్టర్ IX 170 170. ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ Personating .-- ఏ ఉంచి నటిస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని

పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా ముఖ్యంగా ఆఫీసు, అతను నిలువరించదు ఆ తెలుసుకోవడం మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే ఇటువంటి ఆఫీసు లేదా పట్టుకొని ఏ ఇతర వ్యక్తి personates ఆఫీసు, భావించారు పాత్రలో లేదు లేదా ఏ చట్టం చేయడానికి ప్రయత్నాలు ఇటువంటి కార్యాలయం రంగు కింద, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

170. Personating a public servant.--Whoever pretends to hold any particular office as public servant, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under colour of such office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 136

ఛాప్టర్ IX 171 171. గర్బ్ ధరించి లేదాతో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉపయోగించే టోకెన్ మోసుకెళ్ళే

మోసపూరిత చర్యల .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక నిర్దిష్ట తరగతికి చెంది కాదు ప్రజా సేవకులు, ఏ గర్బ్ ధరిస్తుంది లేదా ఏదైనా పోలిన ఏ టోకెన్ చేరవేస్తుంది తో ప్రజా సేవకులు ఆ తరగతి ఉపయోగించే గర్బ్ లేదా టోకెన్, అది అని విశ్వసిస్తారు లేదా జ్ఞానంతో కావచ్చు ఉద్దేశం అతను ప్రజల ఆ తరగతి చెందినది అని, నమ్ముతారు అవకాశం సేవకులు,, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా ఇది మే తో రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171. Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent.--Whoever, not belonging to a certain class of public servants, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servants, with the intention that it may be believed, or with the knowledge that it is likely to be believed, that he belongs to that class of public servants, shall be punished with imprisonment of either description, for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ IXఎ - సెక్షన్లు 171ఎ నుంచి 171 ఐ - ఎన్నికలకు సంబంధించిన నేరాలు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ IXఎ 171ఎ 171A. నిర్వచిత "అభ్యర్థి", "ఎన్నికల కుడి" .-- ప్రయోజనాల కోసం

ఈ చాప్టర్- 2 * [ (a) "అభ్యర్థి"గా నామినేట్ చెయ్యబడింది వ్యక్తి అంటే ఏ ఎన్నికల వద్ద ఒక అభ్యర్థి;] (బి) "ఎన్నికల కుడి", స్టాండ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క కుడి అంటే లేదా స్టాండ్, లేదా నుండి ఉపసంహరించుకోవాలని, ఒక అభ్యర్థి లేదా కాదు ఓటు లేదా ఒక ఎన్నికల వద్ద ఓటింగ్ కల్పించుకోకుండా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171A. "Candidate", "Electoral right" defined.--For the purposes of this Chapter- 2*[ (a) "candidate" means a person who has been nominated as a candidate at any election;] (b) "electoral right" means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at an election.

ఛాప్టర్ IXఎ 171బి 171B. లంచం .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని-

(i) యొక్క వస్తువుతో ఏ వ్యక్తి ఒక తృప్తి ఇస్తుంది అతన్ని లేదా ఏ ఎన్నికల కుడి వ్యాయామం ఏ ఇతర వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తుంది లేదా ఇటువంటి కుడి చూపాయి పొందడం కోసం ఏ వ్యక్తి బహుమతి యొక్క; లేదా (ii) స్వయంగా లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి ఏ కోసం గాని అంగీకరిస్తుంది ఏ వంటి కుడి వ్యాయామం కోసం లేదా బహుమతిగా ప్రతిఫలం ఏ ప్రేరేపిస్తుంది లేదా వ్యాయామం ఏ ఇతర వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి కుడి, లంచం యొక్క నేరాన్ని చేస్తాడు: ఆ ప్రజా విధానంలో ఒక డిక్లరేషన్ లేదా ఒక వాగ్దానం అందించిన ప్రజా చర్య ఈ భాగాన్ని కింద ఒక నేరాన్ని సాధ్యం నిర్ణయించబడతాయి. (2) ఇస్తుంది, లేదా వ్యక్తి ఇవ్వాలని అంగీకరిస్తుంది, లేదా అందిస్తుంది లేదా ప్రయత్నాలు సేకరించాలని, ఒక తృప్తి ఒక తృప్తి ఇవ్వాలని భావించే ఉండాలి. (3) సేకరిస్తుంది లేదా వ్యక్తి అంగీకరించాలి అంగీకరిస్తుంది లేదా ప్రయత్నాలు వరకు ఒక తృప్తి ఒక తృప్తి అంగీకరించడానికి నచ్చినట్టు, ఉండాలి పొందటానికి అతను ఏమి ఒక ఉద్దేశం వలె ఒక తృప్తి అంగీకరిస్తుంది వ్యక్తి ఉద్దేశము లేదు చేయడానికి లేదా అతను చేయలేదు ఏమి బహుమతిగా, బహుమతిగా తృప్తి అంగీకరించారు ఇచ్చే ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171B. Bribery.-- (1) Whoever- (i) gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or (ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offence of bribery: Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section. (2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification. (3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

ఛాప్టర్ IXఎ 171సి 171C. ఎన్నికలు వద్ద అకారణ ప్రభావం .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని స్వచ్ఛందంగా

జోక్యం లేదా ఏ ఉచిత వ్యాయామం జోక్యం ప్రయత్నాలు ఎన్నికల కుడి ఒక ఎన్నికల వద్ద అకారణ ప్రభావం నేరాన్ని చేస్తాడు. (2) పక్షపాతం లేకుండా సబ్సెక్షన్ యొక్క నిబంధనలకు సాధారణత్వము వరకు (1), ఎవరైతే అతడ్ని- (ఎ) ఏ అభ్యర్థి లేదా ఓటరు, లేదా వీరిలో ఏ వ్యక్తి బెదిరించే ఒక అభ్యర్థి లేదా ఓటరు లేదా, ఏదైనా రకం గాయం తో, ఆసక్తి ఉంది (బి) ప్రేరేపిస్తుంది లేదా ఒక అభ్యర్థి లేదా ఓటరు ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు అతను లేదా ఏ వ్యక్తి వీరిలో అతను ఆసక్తి ఉందని నమ్ముతారో మారింది లేదా దైవ అసంతృప్తిని లేదా ఒక వస్తువు అందించబడతాయి ఆధ్యాత్మికం ఆక్షేపణను, ఎన్నికల యొక్క ఉచిత వ్యాయామం జోక్యం ఇచ్చే ఉండాలి ఉప విభాగం యొక్క అర్థం లోపల ఇటువంటి అభ్యర్థి లేదా ఓటరు, కుడి (1). (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171C. Undue influence at elections.-- (1) Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election. (2) Without prejudice to the generality of the provisions of subsection (1), whoever- (a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or (b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of Divine displeasure or of spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1).


1. అధ్యాయం IXA ఇన్లు జరిగింది. 1920 యొక్క చట్టం 39 ద్వారా, S. 2. 2. Subs. 1975 యొక్క చట్టం 40 ద్వారా, S. 9. CL కోసం. (a), (w.e.f. 6-8-1975). (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Chapter IXA was ins. by Act 39 of 1920, s. 2. 2. Subs. by Act 40 of 1975, s. 9. for cl. (a), (w.e.f. 6-8-1975).


137 (3) ప్రజా విధానం యొక్క ఒక డిక్లరేషన్ లేదా పబ్లిక్ యాక్షన్ ఒక వాగ్దానం, లేదా ఉద్దేశం లేకుండా మేరే వ్యాయామం లేదా ఒక చట్టపరమైన హక్కు అంతరాయం ఒక ఎన్నికల కుడి, లోపల జోక్యం భావించడం లేదు కమిటీ ఈ విభాగం యొక్క అర్థం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

137 (3) A declaration of public policy or a promise of public action, or the mere exercise or a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

ఛాప్టర్ IXఎ 171డి 171D. ఎన్నికలు వద్ద Personation.- ఎవరైతే అతడ్ని లేదో దేశం లేదా మరణించిన, లేదా అదే వద్ద వర్తిస్తుంది వంటి ఎన్నికల ఒకేసారి ఓటు కలిగి ఒక కల్పిత పేరు, లేదా లో, ఏ ఇతర వ్యక్తి యొక్క పేరు ఒక ఓటింగ్ కాగితం లేదా ఓట్ల కోసం దరఖాస్తు ఒక ఎన్నికల వద్ద ఒక తన స్వంత పేరులో ఓటింగ్ కాగితం, ఎవరైతే అతడ్ని abets కోసం ఎన్నిక, procures లేదా ఇటువంటి విధంగా ఏ వ్యక్తి ద్వారా ఓటింగ్ సేకరించాలని ప్రయత్నాలు, ఒక ఎన్నికల వద్ద నేరాన్ని లేదా personation చేస్తాడు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171D. Personation at elections .- Whoever at an election applied for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way, commits the offence or personation at an election.

ఛాప్టర్ IXఎ 171ఇ 171E. లంచం కోసం శిక్ష .-- యొక్క నేరాన్ని చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని

లంచం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒక పదం ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు: చికిత్స ద్వారా ఆ లంచం ఇచ్చిన జరిమానాతో శిక్ష ఉండాలి మాత్రమే. వివరణ .- "చికిత్స చేయడం" లంచం ఆ రూపం అంటే ఇక్కడ ప్రతిఫలం ఆహారం, పానీయం, వినోదం, లేదా నియమాలలో ఉంటుంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171E. Punishment for bribery.--Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both: Provided that bribery by treating shall be punished with fine only. Explanation.-"Treating" means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision.

ఛాప్టర్ IXఎ 171ఎఫ్ 171F. ఒక వద్ద అకారణ ప్రభావం లేదా personation కోసం శిక్ష

ఎన్నికల .-- అకారణ ప్రభావం నేరాన్ని లేదా చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని ఒక ఎన్నికల వద్ద personation యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం లేదాతో వివరణ గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171F. Punishment for undue influence or personation at an election.--Whoever commits the offence of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ IXఎ 171జి 171G. ఒక ఎన్నికల సంబంధం ఉన్న తప్పుడు ప్రకటన .-- ఎవరైతే అతడ్ని

ఒక ఎన్నికల ఫలితంగా ప్రభావితం ఉద్దేశంతో చేస్తుంది లేదా ఏదైనా ప్రచురిస్తుంది తో తప్పుడు, ఇది నిజానికి ఒక ప్రకటన ఉండాలి purporting ప్రకటన అతను ఏ తెలుసు లేదా తప్పుడు నమ్మకం లేదా నమ్మకం లేని ఇది వ్యక్తిగత పాత్ర లేదా ఏదైనా ప్రవర్తన సంబంధించి, నిజమే అభ్యర్థి జరిమానాతో శిక్ష ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171G. False statement in connection with an election.--Whoever with intent to affect the result of an election makes or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine.

ఛాప్టర్ IXఎ 171హెచ్ 171H. ఒక ఎన్నికల సంబంధం ఉన్న అక్రమ చెల్లింపులు .-- ఎవరైతే అతడ్ని

ఒక అభ్యర్థి యొక్క రాయడంలో సాధారణ లేదా ప్రత్యేక అధికారం లేకుండా incurs లేదా ఏ ప్రజల పట్టుకొని యొక్క ఖాతా న ఖర్చులు ఆదేశిస్తాడు సమావేశం, లేదా ఏ ప్రకటన, వృత్తాకార లేదా ప్రచురణ మీద, లేదా ఏ లో ప్రచారం లేదా procuring యొక్క ఉద్దేశం కొరకు ఏ ఇతర మార్గం ఇటువంటి అభ్యర్థి ఎన్నిక, జరిమానాతో శిక్ష ఉండాలి, అది మే ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి: ఏ వ్యక్తి వెచ్చించే కలిగి ఉంటే ఏ వంటి ఖర్చులు కాదు అందించిన అధికారం లేకుండా పది రూపాయల మొత్తాన్ని మించి లోపల సేకరిస్తుంది ఇటువంటి ఖర్చుల వెచ్చించే చేయబడ్డాయి తేదీ నుంచి పది రోజుల అభ్యర్థి యొక్క రాయడంలో అనుమతి, అతను కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి అభ్యర్థి యొక్క అధికారంతో వంటి ఖర్చులు ఎదుర్కున్నాడు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171H. Illegal payments in connection with an election.--Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees : Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

ఛాప్టర్ IXఎ 171ఐ 171-I. ఎన్నికల ఖాతాల ఉంచాలని .-- అవసరం ఉండటం ఎవరైతే అతడ్ని వైఫల్యం

ఫోర్స్ లో ఉండటం సమయం లేదా శక్తి కలిగి ఏ నియమం కోసం ఏ చట్టం ద్వారా వద్ద వెచ్చించే ఖర్చులను యొక్క ఖాతాల ఉంచాలని చట్టం లేదా ఒక సంబంధం ఉన్న ఎన్నికల అలాంటి ఖాతాలను జరిమానా ఇదితో శిక్ష ఉండాలి ఉంచాలని విఫలమైతే ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

171-I. Failure to keep election accounts.--Whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.]

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు