భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 268 - 298

ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ పుస్తక ముఖచిత్రం.

ఛాప్టర్ XIV - సెక్షన్లు 268 నుంచి 294 - ప్రజల ఆరోగ్యము, భద్రత, సౌకర్యము, మర్యాద, నీతి కి సంబంధించిన నేరాలు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XIV 268 268. పబ్లిక్ విసుగును .-- ఒక వ్యక్తి ఒక పబ్లిక్ విసుగును దోషి ఉంది

ఎవరు ఏ చట్టం లేదు లేదా ఏదైనా కారణాలు ఒక అక్రమ పెట్టడం దోషి ఉంది ప్రజలకు లేదాలో ప్రజలకు సాధారణ గాయం, ప్రమాదం లేదా కోపానికి సాధారణ తొలిచే లేదా ఆక్రమిస్తాయి ఆస్తి సమీపంలో, లేదా ఇది తప్పక ఎవరు తప్పనిసరిగా వ్యక్తులకు గాయం, నిరోధకం, ప్రమాదం లేదా కోపానికి కారణం ఎవరు ఏ పబ్లిక్ కుడి ఉపయోగించడానికి సందర్భంగా ఉండవచ్చు. ఒక సాధారణ విసుగుగా అది కలిగిస్తుంది మైదానంలో excused లేదు కొన్ని సౌకర్యం లేదా ప్రయోజనం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

268. Public nuisance.--A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage.

ఛాప్టర్ XIV 269 269​​. వ్యాధి సంక్రమణ వ్యాప్తి అవకాశం అజాగ్రతగా బండి చట్టం

జీవితానికి ప్రమాదకరం .-- ఎవరైతే అతడ్ని చట్టవిరుద్ధమైన లేదా negligently ఏ చట్టం లేదు, అవకాశం ఇది, ఇది అతను తెలుసు లేదా భావించడానికి వరకు కారణం ఉంది జీవితానికి ప్రమాదకరం ఏ వ్యాధి సంక్రమణ వ్యాప్తి, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఆరు నెలల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

269. Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life.--Whoever unlawfully or negligently does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 270 270. వ్యాధి సంక్రమణ వ్యాప్తి అవకాశం ప్రాణాంతక చట్టం

జీవితానికి ప్రమాదకరం .-- ఎవరైతే అతడ్ని malignantly ఇది ఏ చట్టం లేదు,, అతను తెలుసు లేదా భావించడానికి వరకు కారణం ఉంది, స్ప్రెడ్ అవకాశం ఇది జీవితానికి ప్రమాదకరం ఏ వ్యాధి సంక్రమణ, తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

270. Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life.--Whoever malignantly does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 271 271. నిర్బంధం నియమం .-- తెలిసి disobeys ఎవరైతే అతడ్ని వరకు అవిధేయతను

ఏ ఏలుతోంది ఇ చేసిన, * [3 ద్వారా * ప్రభుత్వం 4 *] కోసం 2 ప్రకటించబడింది నిర్బంధం ఒక రాష్ట్రం లోకి ఏ నౌకను పెట్టటం, లేదా నియంత్రించే తీరంతో లేదాతో నిర్బంధం ఒక రాష్ట్రంలో నాళముల సంపర్కం స్థలాలు మధ్య సంపర్కం నియంత్రించే ఇతర నాళాలు, అక్కడ ఒక అంటు వ్యాధి ఉంటుంది, ఇతర ప్రదేశాల్లో, తో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నుంచి విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు నెలల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

271. Disobedience to quarantine rule.--Whoever knowingly disobeys any rul e made and promulgated 2*[by the 3* Government 4*] for putting any vessel into a state of quarantine, or for regulating the intercourse of vessels in a state of quarantine with the shore or with other vessels, for regulating the intercourse between places where an infectious disease prevails and other places, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 272 272. ఆహారం లేదా పానీయం కల్తీ sale.-ఎవరైతే అతడ్ని కోసం ఉద్దేశించబడింది

ఇటువంటి వ్యాసం చేయడానికి కాబట్టి, ఆహారం లేదా పానీయం ఏ వ్యాసం adulterates ఆహారం లేదా పానీయం, ఆహార వంటి వ్యాసం అమ్మటానికి ఉండాలనుకునే లేదా విష అదే ఆహారంగా అమ్మిన అని పానీయం, లేదా అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం లేదా పానీయం, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా ఇది మే తో ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

272. Adulteration of food or drink intended for sale.-Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 273 273. విష ఆహారం లేదా పానీయం .-- విక్రయిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, లేదా అందిస్తుంది లేదా అమ్మకానికి, ఆహారం లేదా పానీయం గా, అమ్మకానికీ చెయ్యబడింది ఏ వ్యాసం బహిర్గతం

ప్రార్థించబడుతుంది లేదా విష మారింది, లేదా ఆహారం కోసం రాష్ట్ర unfit ఉంది (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

273. Sale of noxious food or drink.--Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is in a state unfit for food


1. పదం ", " 1953 యొక్క చట్టం 42 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి, S. 4, మూడవ Sch. 2. Subs. "I. యొక్క G. ద్వారా, లేదా ఏ Govt ద్వారా." కోసం AO 1937, ద్వారా. 3. పదాలు "సెంట్రల్ లేదా ఏదైనా ప్రొవిన్షియల్" అన్నాడు. A. O. 1950 ద్వారా. 4. పదాలు "లేదా క్రౌన్ ప్రతినిధి" అన్నాడు ఉన్నాయి. A. O. ద్వారా 1948. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. The word "and" omitted by Act 42 of 1953, s. 4 and the third Sch. 2. Subs. by the A. O. 1937, for "by the G. of I., or by any Govt.". 3. The words "Central or any Provincial" rep. by the A. O. 1950. 4. The words "or the Crown Representative" were rep. by the A. O. 1948.


161 లేదా పానీయం, తెలుసుకోవడం లేదా అదే విష అని నమ్మడానికి కారణం కలిగి ఆహారం లేదా పానీయం, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి గా ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

161 or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 274 274. ఔషధాల కల్తీ .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ ఔషధ లేదా adulterates

సామర్థ్యం లేదా lessen వరకు వంటి పద్ధతిలో వైద్య తయారీ ఇటువంటి మందు లేదా వైద్య తయారీ యొక్క ఆపరేషన్ మార్పు, లేదా చేయడానికి అది, అది అమ్మిన లేదా ఉపయోగిస్తారు, లేదా అది తెలుసుకోవడం ఉండాలి ఆ విష ఉండాలనుకునే అది అమ్మిన లేదా ఏ ఔషధ ప్రయోజనం, ఉపయోగించవచ్చు అవకాశం ఉంటుంది, ఇటువంటి కల్తీ గురైంది కాదు వలన, తో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నుంచి విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు నెలలు లేదా ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి మే జరిమానా ఇది తో, లేదా తో రెండు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

274. Adulteration of drugs.--Whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation, or to make it noxious, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for, any medicinal purpose, as it had not undergone such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 275 275. కల్తీ ఔషధాలను అమ్మకానికి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ ఔషధ తెలుసుకోవడం లేదా

వైద్య తయారీ వరకు వంటి పద్ధతిలో కల్తీ చేసినట్టు దాని ఆపరేషన్ మార్చడానికి, లేదా అది విష మారతాయి దాని సామర్థ్యాన్ని lessen, అదే విక్రయించడం లేదా అందిస్తుంది లేదా బహిర్గతం ఇది అమ్మకాలు, లేదా నుండి సమస్యలు అది నిర్మలమైనదిగా ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఏ dispensary, లేదా అది కారణాలు యొక్క తెలియకుండా ఏ వ్యక్తి ద్వారా ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు కల్తీ, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

275. Sale of adulterated drugs.--Whoever, knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its efficacy, to change its operation, or to render it noxious, sells the same, or offers or exposes it for sale, or issues it from any dispensary for medicinal purposes as unadulterated, or causes it to be used for medicinal purposes by any person not knowing of the adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 276 276. వేరే ఔషధ లేదా తయారీ వంటి ఔషధం యొక్క అమ్మకానికి .-- ఎవరైతే అతడ్ని

తెలిసి ఒక నుండి విక్రయించడం లేదా అందిస్తుంది లేదా అమ్మకానికి బహిర్గతం, లేదా సమస్యలు ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం dispensary, ఏ ఔషధ లేదా వైద్య తయారీ, గా వేరే ఔషధ లేదా వైద్య తయారీ, తో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నుంచి విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు నెలలు లేదా ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి మే జరిమానా ఇది తో, లేదా తో రెండు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

276. Sale of drug as a different drug or preparation.--Whoever knowingly sells, or offers or exposes for sale, or issues from a dispensary for medicinal purposes, any drug or medical preparation, as a different drug or medical preparation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 277 277. ప్రజా వసంత లేదా రిజర్వాయర్ యొక్క ఫౌల్ చేశాడు వాటర్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని

స్వచ్ఛందంగా corrupts లేదా ఫౌల్స్ ఏ పబ్లిక్ వసంత నీరు లేదా ప్రయోజనం కోసం అది తక్కువ సరిపోయే మారతాయి కూడా రిజర్వాయర్, కాబట్టి అది, ఇది కోసం సామాన్యముగా ఉపయోగిస్తారు, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి ఇది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

277. Fouling water of public spring or reservoir.--Whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir, so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 278 278. ఆరోగ్యానికి విష వాతావరణంలో .-- ఎవరైతే అతడ్ని స్వచ్ఛందంగా మేకింగ్

దానిని విష చేయడానికి కనుక ఏ స్థానంలో వాతావరణంలో vitiates సాధారణ నివాసస్థలంలో వ్యక్తుల ఆరోగ్య లేదా వ్యాపార న మోసుకెళ్ళే ఒక పబ్లిక్ మార్గం వెంట పొరుగు లేదా ఉత్తీర్ణత, తో శిక్ష ఉండాలి ఐదు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి మే జరిమానా ఇది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

278. Making atmosphere noxious to health.--Whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying on business in the neighbourhood or passing along a public way, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

ఛాప్టర్ XIV 279 279. రాష్ డ్రైవింగ్ లేదా ఒక పబ్లిక్ మార్గంలో riding .-- ఏ డ్రైవ్ ఎవరైతే అతడ్ని

కనుక దద్దుర్లు లేదా అజాగ్రతగా బండి ఒక పద్ధతిలో ఏ పబ్లిక్ మార్గంలో వాహన, లేదా ప్రయాణాలు, మానవ జీవితాన్ని endanger వరకు గా, లేదా హాని లేదా గాయం కారణమవుతుంది ఉండాలి ఏ ఇతర వ్యక్తి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ ఇది ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

279. Rash driving or riding on a public way.--Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 280 280. నౌకను యొక్క రాష్ పేజీకి సంబంధించిన లింకులు .-- ఏ నౌకను navigates ఎవరైతే అతడ్ని

మానవ జీవితాన్ని endanger ఒక పద్ధతిలో రాష్ లేదా అజాగ్రతగా బండి కనుక, లేదా ఉండాలి ఏ ఇతర వ్యక్తి హాని లేదా గాయం కారణమవుతుంది, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, లేదా మే ఆరు నెలల, లేదా జరిమానాతో ఇది రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

280. Rash navigation of vessel.--Whoever navigates any vessel in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 281 281. తప్పుడు కాంతి, మార్క్ లేదా buoy యొక్క ప్రదర్శన .-- ఎవరైతే అతడ్ని ప్రదర్శిస్తుంది

ఏ తప్పుడు కాంతి, మార్క్ లేదా buoy, ఉండాలనుకునే లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం ఇటువంటి ప్రదర్శన తప్పుదారి పట్టించడమే ఏ నావిగేటర్లో ఉంటుంది, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఏడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. 162 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

281. Exhibition of false light, mark or buoy.--Whoever exhibits any false light, mark or buoy, intending or knowing it to be likely that such exhibition will mislead any navigator, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both. 162

ఛాప్టర్ XIV 282 282.లో కిరాయి కోసం నీటి ద్వారా వ్యక్తి అందిస్తున్నట్లు సురక్షితం కాని లేదా ఓవర్లోడ్

నౌకను .-- తెలిసి లేదా negligently తెలియచేస్తుంది, లేదా అని కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని కిరాయి కోసం తెలియజేయబడ్డాయి, ఏ నౌకను నీటి ద్వారా ఏ వ్యక్తి, ఆ నౌకను అటువంటి రాష్ట్రంలో లేదా తద్వారా జీవితం endanger వరకుగా లోడ్ వ్యక్తి కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

282. Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel.--Whoever knowingly or negligently conveys, or causes to be conveyed for hire, any person by water in any vessel, when that vessel is in such a state or so loaded as to endanger the life of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 283 283. ప్రజా మార్గం లేదా పేజీకి సంబంధించిన లింకులు రేఖ ప్రమాదం లేదా ఆంత్రావరోధం .--

ఏ చట్టం చేయడం ద్వారా, లేదా ఏతో క్రమంలో తీసుకోవాలని లేకుండా చేయడం ద్వారా ఎవరైతే అతడ్ని, తన స్వాధీనంలో లేదా అతని ఛార్జ్ కింద ఆస్తి,, ప్రమాదం కారణాలు ఏ పబ్లిక్ మార్గం లేదా పబ్లిక్ లైన్ లో ఏ వ్యక్తికి ఆంత్రావరోధం లేదా గాయం పేజీకి సంబంధించిన లింకులు, రెండు వరకు విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో, శిక్ష ఉండాలి వంద రూపాయలు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

283. Danger or obstruction in public way or line of navigation.-- Whoever, by doing any act, or by omitting to take order with any property in his possession or under his charge, causes danger, obstruction or injury to any person in any public way or public line of navigation, shall be punished, with fine which may extend to two hundred rupees.

ఛాప్టర్ XIV 284 284. విష పదార్థం సంబంధించి అజాగ్రతగా బండి ప్రవర్తన .--

ఎవరైతే అతడ్ని కాబట్టి ఒక పద్ధతిలో, ఏ విష పదార్థం తో, ఏ చట్టం లేదు దద్దుర్లు లేదా మానవ జీవితం endanger కూడా అజాగ్రతగా బండి, లేదా కారణమవుతుంది ఉండాలి హాని లేదా ఏ వ్యక్తికి గాయం, లేదా తెలిసి లేదా negligently ఏతో వంటి క్రమంలో తీసుకోవాలని తొలగించేది తన స్వాధీనంలో విష పదార్థంగా గార్డు సరిపోతుంది అలాంటి విష పదార్థం నుండి మానవ జీవితానికి మూడింటిని ప్రమాదం వ్యతిరేకంగా, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

284. Negligent conduct with respect to poisonous substance.-- Whoever does, with any poisonous substance, any act in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any person, or knowingly or negligently omits to take such order with any poisonous substance in his possession as is sufficient to guard against probable danger to human life from such poisonous substance, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 285 285. అగ్ని లేదా combustible సంబంధించి అజాగ్రతగా బండి ప్రవర్తన

పట్టింపు .-- ఎవరైతే అతడ్ని అగ్ని లేదా ఏదైనా combustible పదార్థంతో, లేదు, ఏ చట్టం కాబట్టి rashly లేదా negligently మానవ జీవితం endanger వరకు గా, లేదా అవకాశం ఉంటుంది ఏ ఇతర వ్యక్తి హాని లేదా గాయం కారణం, లేదా తెలిసి లేదా negligently ఏతో వంటి క్రమంలో తీసుకోవాలని తొలగించేది తన స్వాధీనంలో అగ్ని లేదా ఏదైనా combustible పదార్థం సరిపోతుంది అలాంటి అగ్ని లేదా నుండి మానవ జీవితం ఏ మూడింటిని ప్రమాదం వ్యతిరేకంగా గార్డు combustible పదార్థం, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

285. Negligent conduct with respect to fire or combustible matter.--Whoever does, with fire or any combustible matter, any act so rashly or negligently as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, or knowingly or negligently omits to take such order with any fire or any combustible matter in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such fire or combustible matter, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 286 286. పేలుడు పదార్థం సంబంధించి అజాగ్రతగా బండి ప్రవర్తన .--

ఎవరైతే అతడ్ని లేదా rashly ఏ చట్టం, ఏ పేలుడు పదార్థం తో, లేదు మానవ జీవితాన్ని endanger వరకు negligently గా, లేదా హాని కారణమవుతుంది ఉండాలి లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి గాయం, లేదా తెలిసి లేదా negligently ఏతో వంటి క్రమంలో తీసుకోవాలని తొలగించేది తన స్వాధీనంలో పేలుడు పదార్థంగా గార్డు సరిపోతుంది ఆ పదార్థం నుండి మానవ జీవితం ఏ మూడింటిని ప్రమాదం వ్యతిరేకంగా, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

286. Negligent conduct with respect to explosive substance.-- Whoever does, with any explosive substance, any act so rashly or negligently as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, or knowingly or negligently omits to take such order with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 287 287. యంత్రాలు సంబంధించి అజాగ్రతగా బండి ప్రవర్తన .-- ఎవరైతే అతడ్ని లేదు,

ఏ యంత్రాలు తో, ఏ చట్టం కాబట్టి rashly లేదా negligently endanger వరకు గా మానవ జీవితం లేదా ఏ ఇతర హాని లేదా గాయం కారణమవుతుంది ఉండాలి వ్యక్తి, లేదా తెలిసి లేదా negligently ఏతో వంటి క్రమంలో తీసుకోవాలని తొలగించేది తన స్వాధీనంలో లేదా అతని సంరక్షణ కింద యంత్రాలుగా సరిపోతుంది అలాంటి యంత్రాలు నుండి మానవ జీవితం ఏ మూడింటిని ప్రమాదం వ్యతిరేకంగా గార్డు, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో ఒక వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. 163 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

287. Negligent conduct with respect to machinery.--Whoever does, with any machinery, any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person, or knowingly or negligently omits to take such order with any machinery in his possession or under his care as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such machinery, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. 163

ఛాప్టర్ XIV 288 288. సంబంధించి అజాగ్రతగా బండి ప్రవర్తన డౌన్ లాగడం లేదా సరిచేయటం వరకు

భవనాలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, డౌన్ లాగడం లేదా ఏ భవనం మరమత్తు లో, తెలిసి లేదా negligently ఆ భవనంతో వంటి క్రమంలో తీసుకోవాలని తొలగించేది మానవ జీవితంలో ఏ మూడింటిని ప్రమాదం వ్యతిరేకంగా గార్డు సరిపోతుంది ఆ భవనం యొక్క, లేదా ఏ భాగం పతనం నుండి వాటి, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఆరు నెలల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానాతో ఇది ఒక వేల విస్తరించడానికి మే రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

288. Negligent conduct with respect to pulling down or repairing buildings.--Whoever, in pulling down or repairing any building, knowingly or negligently omits to take such order with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of that building, or of any part thereof, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 289 289. జంతు సంబంధించి .-- ఎవరైతే అతడ్ని తెలిసితో అజాగ్రతగా బండి ప్రవర్తన

లేదా negligently తన మరే జంతుతో వంటి క్రమంలో తీసుకోవాలని తొలగించేది స్వాధీనంలోగా ఏ మూడింటిని ప్రమాదం వ్యతిరేకంగా గార్డు సరిపోతుంది మానవ జీవితాన్ని, లేదా ఇటువంటి జంతు నుండి బాధపడుతున్న హాని ఏ మూడింటిని ప్రమాదం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి, లేదా ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు జరిమానా ఇది తో వేల రూపాయలు, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

289. Negligent conduct with respect to animal.--Whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life, or any probable danger of grievous hurt from such animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 290 290. సందర్భాలలో కాదు లేకపోతే పబ్లిక్ విసుగును కోసం శిక్ష

for.-ఎవరైతే అతడ్ని ఏ సందర్భంలో ఒక పబ్లిక్ విసుగును చేస్తాడు అందించలేదు ఈ కోడ్ ద్వారా లేకపోతే శిక్ష విధించేలా, జరిమానా ఇదితో శిక్ష ఉండాలి రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

290. Punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for.-Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this Code, shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.

ఛాప్టర్ XIV 291 291. నిషేధాజ్ఞను తరువాత విసుగుగా కొనసాగడాన్ని ఆపివేసే .--

ఎవరైతే అతడ్ని enjoined గా ఉన్నాను, ఒక పబ్లిక్ విసుగును పునరావృతాలు లేదా కొనసాగుతుంది ఇటువంటి సమస్యకు చట్టపరమైన అధికారం ఉందో ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా ఇటువంటి విసుగుగా పునరావృతం లేదా కొనసాగించడానికి కాదు ఉత్తర్వు శిక్ష ఉండాలి ఒక ఆరు నెలల విస్తరించడానికి ఇవి పదం, లేదా కోసం సాధారణ ఖైదు తో జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

291. Continuance of nuisance after injunction to discontinue.-- Whoever repeats or continues a public nuisance, having been enjoined by any public servant who has lawful authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XIV 292 292. అశ్లీలం, పుస్తకాల అమ్మకానికి, మొదలైనవి, తదితర

1 * [292. అశ్లీలం, పుస్తకాలు, మొదలైనవి అమ్మకానికి, మొదలైనవి, - కోసం 2 * [ (1) ఉప విభాగం (2), ఒక పుస్తకం, వ్యాసం, కాగితం, రాయడం, ప్రయోజనాల డ్రాయింగ్, ప్రాతినిధ్యం, Figure లేదా ఏ ఇతర వస్తువు పెయింటింగ్, ఉండాలి అది prurient వరకు lascivious లేదా విజ్ఞప్తుల ఉంటే రోత భావించడం ఆసక్తి లేదా ఉంటే దాని ప్రభావం, లేదా (అది కలిగి ఉంది, ఇక్కడ రెండు లేదా ప్రత్యేకమైన మరింత మొత్తం తీసిన ఉంటే అంశాలు) దాని అంశాల ఏదైనా ఒక ప్రభావం,,, ఉంది కలిగి, అవకాశం ఉన్న deprave, అవినీతి వ్యక్తులు ఉంటాయి వరకు వంటి చదవడానికి, అన్ని సంబంధిత పరిస్థితులలో సంబంధించి, చూడండి లేదా పదార్థం వినడానికి ఉన్న లేదా అదిలో చెప్పబడినట్లు.] 3 * [ (2) ] ఎవరైతే అతడ్ని- (a) విక్రయిస్తుంది, ప్రదర్శిస్తుంది బహిరంగంగా, పంపిణీ, తీసుకోవాలని అనుమతిస్తుంది లేదా ఏ పద్ధతిలో, సర్క్యులేషన్ లోకి, లేదా అమ్మకానికి యొక్క ప్రయోజనాల కోసం ఉంచుతుంది కిరాయి, పంపిణీ, బహిరంగ ప్రదర్శన లేదా ప్రసరణం, చేస్తుంది, తగ్గిస్తుంది లేదా అతని స్వాధీనంలో ఏ రోత పుస్తకం, వ్యాసం, ఉంది కాగితం, డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, ప్రాతినిధ్యం లేదా Figure లేదా ఏ ఇతర అశ్లీలం లేనే వస్తువు, లేదా (బి) దిగుమతులు, ఎగుమతులు లేదా ఏదైనా కోసం ఏ రోత వస్తువు తెలియచేస్తుంది ప్రయోజనాల aforesaid, లేదా నమ్మడానికి కారణం తెలుసుకోవడం లేదా చోటుకి ఆబ్జెక్ట్ అమ్మిన ఉంటాయని, లేదా పంపిణీ, తీసుకోవాలని let బహిరంగంగా ప్రదర్శించారు లేదా ఏ పద్ధతిలో సర్క్యులేషన్ ఉంచాలి, లేదా (సి) లో భాగంగా పడుతుంది లేదా ఏ వ్యాపార నుంచి లాభాలు స్వీకరించి అతను తెలుసు లేదా నమ్మడానికి కారణం ఇది యొక్క కోర్సు ఏ ఆ ఇటువంటి రోత వస్తువులు, ప్రయోజనాల aforesaid ఏ కోసం, ఉంటాయి చేసిన, ఉత్పత్తి,, తెలియజేయబడ్డాయి, ఎగుమతి, దిగుమతి, ఉంచింది, కొనుగోలు బహిరంగంగా ప్రదర్శించారు లేదా ఏ పద్ధతిలో సర్క్యులేషన్ ఉంచాలి, లేదా లేనే అర్థం (d) ప్రచారం లేదా ఏదైనా ద్వారా తెలిసిన చేస్తుంది ఏ వ్యక్తి నిశ్చితార్థం లేదా ఇది ఏ చట్టం నిమగ్నం సిద్ధంగా ఉంది ఒక ఈ భాగాన్ని కింద నేరాన్ని, లేదా ఇటువంటి రోత వస్తువు ఆ ఏ వ్యక్తి నుండి లేదా ద్వారా తేనీరు, లేదా చేయవచ్చు (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

292. Sale, etc., of obscene books, etc. 1*[292. Sale, etc., of obscene books, etc.--2*[ (1) For the purposes of sub-section (2), a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting representation, figure or any other object, shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect, or (where it comprises two or more distinct items) the effect of any one of its items, is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it.] 3*[ (2) ] Whoever- (a) sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation, or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation, makes, reduces or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure or any other obscene object whatsoever, or (b) imports, exports or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid, or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited or in any manner put into circulation, or (c) takes part in or receives profits from any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene objects are, for any of the purposes aforesaid, made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited or in any manner put into circulation, or (d) advertises or makes known by any means whatsoever that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offence under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person, or


1. Subs. 1925 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 2, అసలు s. కోసం 292. 2. ఇన్లు. 1969 యొక్క చట్టం 36 ద్వారా, S. 2 3. ఎస్ 292 S. ద్వారా వాటి ఉప విభాగం (2) గా renumbered 2, ఇబిడ్. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 8 of 1925, s. 2, for the original s. 292. 2. Ins. by Act 36 of 1969, s. 2 3. S. 292 renumbered as sub-section (2) thereof by s. 2, ibid.


164 (ఇ) అందిస్తుంది లేదా ప్రయత్నాలు ఒక నేరాన్ని ఇది ఏ చట్టం చేయడానికి ఈ విభాగాన్ని కింద, ఈ రెండింటి ఖైదుతో మొదటి దోషిగా న 1 [శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, ఫైన్ తో వివరణ ఇది రెండవ సందర్భంలో, రెండు వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, మే కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో లేదా తదుపరి దోషిగా, ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం, కూడా జరిమానా ఇది మే తో ఐదు వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి]. 2 * [ఎక్సెప్షన్-ఈ విభాగం విస్తరించడానికి లేదు to- (ఎ) ఏ పుస్తకం, వ్యాసం, కాగితం, రాయడం, డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, ప్రాతినిధ్యం లేదా Figure- (i) ఇది ప్రచురణ సమర్థించుకున్నాడు నిరూపించబడింది ఉంది నేల ఇటువంటి పుస్తకం మీద ప్రజా మంచి కోసం వలె, వ్యాసం, కాగితం, రాయడం, డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, ప్రాతినిధ్యం లేదా Figure సైన్స్, సాహిత్యం, కళ లేదా ఆసక్తి ఉంది నేర్చుకోవడం లేదా సాధారణ ఆందోళన ఇతర వస్తువులు లేదా (ii) ఇది మతపరమైన కోసం FIDE బోనా ఉంచింది లేదా ఉపయోగిస్తారు ప్రయోజనాల; (బి) ఏ ప్రాతినిధ్యం, sculptured చెక్కించు, పెయింట్ లేదా లేకపోతే న లేదా లో-ప్రాతినిధ్యం యొక్క అర్థం లోపల (i) ఏ పురాతన విగ్రహం పురాతన స్మారక చిహ్నాల, పురాతత్వ సైట్లు, చట్టం రిమైన్స్ 1958 (1958 యొక్క 24), లేదా (ii) ఏ ఆలయం, లేదా అందచెయ్యటంలతో ఉపయోగిస్తారు ఏ కారు న విగ్రహాలు లేదా ఉంచింది లేదా ఏ మత ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించారు.]] ఫొనెటిక్‌గా చదవండి అనువాదాన్ని రేట్ చెయ్యండి (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

164 (e) offers or attempts to do any act which is an offence under this section, shall be punished 1 [on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and with fine which may extend to two thousand rupees, and, in the event of a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and also with fine which may extend to five thousand rupees]. 2*[Exception-This section does not extend to- (a) any book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure- (i) the publication of which is proved to be justified as being for the public good on the ground that such book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure is in the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern, or (ii) which is kept or used bona fide for religious purposes; (b) any representation sculptured, engraved, painted or otherwise represented on or in- (i) any ancient monument within the meaning of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), or (ii) any temple, or on any car used for the conveyance of idols, or kept or used for any religious purpose.]]

ఛాప్టర్ XIV 293 293. యువ వ్యక్తికి రోత వస్తువుల అమ్మకాలు, మొదలైనవి.

3 * [293. యువ వ్యక్తికి రోత వస్తువుల అమ్మకాలు, మొదలైనవి, .-- విక్రయిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని,, తీసుకోవాలని అనుమతిస్తుంది పంపిణీ, ప్రదర్శిస్తుంది లేదా తిరుగుతూ ఏ వంటి రోత వస్తువు ఇరవై సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఏ వ్యక్తిగా ఉంది గత ముందు విభాగంలో, లేదా అందిస్తుందిలో సూచిస్తారు లేదా చాలా ప్రయత్నాలు, యొక్క ఖైదుతో మొదటి దోషిగా న 1 [శిక్ష ఉండాలి చేయండి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, గాని జరిమానాతో కార్యక్రమం గురించి లో, రెండు వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి, మే ఈ రెండింటి ఖైదుతో రెండవ లేదా తదుపరి దోషిగా, యొక్క ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా తో ] ఐదు వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి మే జరిమానా ఇది.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

293. Sale, etc., of obscene objects to young person. 3*[293. Sale, etc., of obscene objects to young person.-- Whoever sells, lets to hire, distributes, exhibits or circulates to any person under the age of twenty years any such obscene object as is referred to in the last preceding section, or offers or attempts so to do, shall be punished 1[on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and with fine which may extend to two thousand rupees, and, in the event of a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and also with fine which may extend to five thousand rupees].]

ఛాప్టర్ XIV 294 294. అశ్లీలం, చట్టాలు, పాటలు.

4 * [294. అశ్లీలం, చట్టాలు, పాటలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, యొక్క కోపానికి వరకు ఇతరులు, (ఎ) ఏ పబ్లిక్ స్థానంలో ఏ రోత చట్టం లేదు, లేదా (బి), పాడుతాడు recites లేదా లేదా ఏదైనా రోత పాట, గీతము utters పదాలు, ఏ పబ్లిక్ స్థానంలో లేదా సమీపంలో, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల విస్తరించడానికి ఇవి, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

294. Obscene acts and songs. 4*[294. Obscene acts and songs.--Whoever, to the annoyance of others, (a) does any obscene act in any public place, or (b) sings, recites or utters any obscene song, ballad or words, in or near any public place, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.]


1. Subs. 1969 యొక్క చట్టం 36 ద్వారా, S. 2, కొన్ని పదాలను కోసం. 2. Subs. S. ద్వారా 2, ఇబిడ్., ఎక్సెప్షన్ కోసం. 3. Subs. 1925 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 2, అసలు s. కోసం 293. 4. Subs. 1895 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 3, అసలు s. కోసం 294. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 36 of 1969, s. 2, for certain words. 2. Subs. by s. 2, ibid., for Exception. 3. Subs. by Act 8 of 1925, s. 2, for the original s. 293. 4. Subs. by Act 3 of 1895, s. 3, for the original s. 294.


165 294A. లాటరీ ఆఫీసు ఉంచడం. 1 * [294A. ఉంచడం లాటరీ ఆఫీసు .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ ఆఫీసు లేదా ఉంచుతుంది ఏ లాటరీ డ్రాయింగ్ ప్రయోజనం కోసం స్థలం 2 * [కాదు 3 * [ఒక రాష్ట్రం లాటరీ] లేదా 4 * [రాష్ట్రం] ద్వారా అధికారం ఒక లాటరీ ప్రభుత్వం], గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. , ఎవరైతే అతడ్ని ఏ మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి ఏ ప్రతిపాదన ప్రచురిస్తుంది, లేదా అందించటానికి ఏ వస్తువులు, లేదా లేదా ఏ ప్రయోజనం కోసం ఏదైనా చేయడం forbear వరకు సంబంధిత లేదా వర్తించే వ్యక్తి, ఏ సంఘటన లేదా అనిశ్చయ ఏ అలాంటి లాటరీ ఏ టికెట్, చాలా, సంఖ్య లేదా Figure యొక్క డ్రాయింగ్ ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానాతో శిక్ష ఉండాలి.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

165 294A. Keeping lottery office. 1*[294A. Keeping lottery office.--Whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery 2*[not being 3*[a State lottery] or a lottery authorised by the 4*[State] Government], shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both. And whoever publishes any proposal to pay any sum, or to deliver any goods, or to do or forbear doing anything for the benefit of any person, on any event or contingency relative or applicable to the drawing of any ticket, lot, number or figure in any such lottery shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.]

ఛాప్టర్ XV - సెక్షన్లు 295 నుంచి 298 - మతానికి సంబంధమైన నేరాలు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XV 295 295. ఉద్దేశంతో, ప్రార్థనా స్థలం గాయపడ్డారు లేదా defiling

నాశనం ఎవరైతే అతడ్ని ఏ తరగతి మతం .--, నష్టాలను లేదా అవమానాన్ని ప్రార్థనా ఏదైనా స్థలం defiles, లేదా ఏ వస్తువు ఏ తరగతి ద్వారా పవిత్రమైన నిర్వహించారు ఏ తద్వారా అవమానకరమైన మతం ఉద్దేశంతో వ్యక్తుల వ్యక్తుల లేదా వ్యక్తులు ఏ తరగతి అని జ్ఞానంతో తరగతి ఒక అవమానాన్ని వంటి విధ్వంసం, నష్టం లేదా defilement పరిగణలోకి అవకాశం వారి మతానికి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

295. Injuring or defiling place of worship, with intent to insult the religion of any class.--Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

295A. ఉద్దేశపూర్వక, హానికరమైన పనిచేస్తుంది దౌర్జన్యం మత భావాలు ఉద్దేశించబడింది అవమానకరమైన దాని మతం లేదా మతపరమైన నమ్మకాలు ద్వారా ఏదైనా తరగతి. 5 * [295A. దౌర్జన్యం ఉద్దేశించబడింది ఉద్దేశపూర్వక, హానికరమైన పనిచేస్తుంది దాని మతం అవమానకరమైన లేదా మతపరమైన ద్వారా ఏదైనా తరగతి యొక్క మతపరమైన భావాలు నమ్మకాలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఉద్దేశపూర్వక, హానికరమైన ఉద్దేశంతో 6 * [పౌరులు ఏ తరగతి యొక్క మతపరమైన భావాలు outraging భారతదేశం], 7 * [పదాలు ద్వారా, గాని మాట్లాడే లేదా వ్రాసిన లేదా సంజ్ఞల ద్వారా లేదా ద్వారా కనిపించే వర్ణనలను లేదా] అవమానాలకి లేదా అవమానాన్ని ప్రయత్నాలు మతం లేదా ఆ తరగతి మత విశ్వాసాలు, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో 8 * [మూడు సంవత్సరాల], లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

295A. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. 5*[295A. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs.--Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of 6*[citizens of India], 7*[by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise] insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 8*[three years], or with fine, or with both.]

ఛాప్టర్ XV 296 296. కలతపెట్టే మత అసెంబ్లీ .-- స్వచ్ఛందంగా కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని

ఏ అసెంబ్లీకి భంగం న్యాయబద్ధంగా యొక్క పనితీరు నిమగ్నమై మతపరమైన ఆరాధన, లేదా మతపరమైన ఉత్సవాలు, తో శిక్ష ఉండాలి ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

296. Disturbing religious assembly.--Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship, or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XV 297 297. ఖననం స్థలాలలో Trespassing, మొదలైనవి - ఎవరైతే అతడ్ని, తో

ఏ వ్యక్తి యొక్క, లేదా అవమానకరమైన యొక్క భావాలు గాయపడ్డారు యొక్క ఉద్దేశం ఏ వ్యక్తి యొక్క మతం, లేదా జ్ఞానంతో ఏ యొక్క భావాలు వ్యక్తి గాయపడిన ఉండే అవకాశం ఉంది, లేదా ఏ వ్యక్తి యొక్క మతం అని, తద్వారా అవమానించాడు అవకాశం ప్రార్థనా ఏ స్థానంలో లేదా ప్రాంతము యొక్క ఏ అతిక్రమణ చేస్తాడు sepulture, లేదా ఏదైనా స్థలం అంత్యక్రియలకు కర్మలు నటనకు దూరంగా సెట్ లేదా చనిపోయిన అవశేషాలు కోసం ఒక డిపాజిటరీ గా, లేదా ఏ అందిస్తుంది ఏ వ్యక్తులు ఏ మానవ శవం indignity, లేదా కారణాలు భంగం, అంత్యక్రియలకు వేడుకల యొక్క పనితీరు కోసం సమావేశమైంది (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

297. Trespassing on burial places, etc.--Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person, or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place of worship or on any place of sepulture, or any place set apart for the performance of funeral rites or as a depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies,


1. ఎస్ 294A ఇన్లు. 1870, S. యొక్క చట్టం 27 ద్వారా 10. 2. Subs. AO 1937 ద్వారా కోసం "ప్రభుత్వం అధికారం లేదు". 3. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., వ్యవస్థీకృత "ఒక లాటరీ కోసం ఒక భాగము ఒక రాష్ట్రం లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా ప్రభుత్వం "subs ఉన్న. AO 1950 ద్వారా," ఒక భాగము B రాష్ట్రం ఒక రాష్ట్రం లాటరీ ". 4. Subs. A.O. ద్వారా 1950, "ప్రాంతీయ" కోసం. 5. ఇన్లు. 1927 యొక్క చట్టం 25 ద్వారా, S. 2. 6. Subs. A.O. ద్వారా "అతని మెజెస్టి యొక్క అంశాలు" కోసం 1950,. 7. Subs. కొన్ని పదాలను కోసం 1961 యొక్క 41, s.3, చట్టం ద్వారా. 8. Subs. s.3 ద్వారా, ఇబిడ్., "రెండు సంవత్సరాల" కోసం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. S. 294A ins. by Act 27 of 1870, s. 10. 2. Subs. by the A. O. 1937, for "not authorised by Government". 3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "a lottery organised by the Central Government or the Government of a Part A State or a Part B State" which had been subs. by the A.O. 1950, for "a State lottery". 4. Subs. by the A.O. 1950, for "Provincial". 5. Ins. by Act 25 of 1927, s. 2. 6. Subs. by the A.O. 1950, for "His Majesty's subjects". 7. Subs. by Act 41 of 1961, s.3, for certain words. 8. Subs. by s.3, ibid., for "two years".


166 ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఇది పదం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

166 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XV 298 298. గాయానికి ఉద్దేశపూర్వక ఉద్దేశంతో, పదాలు, తదితర Uttering

ఉద్దేశపూర్వక ఉద్దేశంతో మత భావాలు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ వ్యక్తి యొక్క మతపరమైన భావాలు గాయపడ్డారు, ఏ పదం లేదా utters ఆ వ్యక్తి యొక్క వినికిడి ఏ సౌండ్ చేస్తుంది లేదా ఏ చిహ్నాల చేస్తుంది ఆ వ్యక్తి దృష్టి లేదా ఆ దృష్టిలో ఏ వస్తువు ప్రదేశాలు వ్యక్తి కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒక పదం ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

298. Uttering words, etc., with deliberate intent to wound religious feelings.--Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు