భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 076 – 120

ఛాప్టర్ IV - సెక్షన్లు 76 నుంచి 106 సాధారణమైన మినహాయింపులు - స్వీయరక్షణ నుంచి (సెక్షన్లు 96 నుంచి 106) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ IV 76 76. చట్టం నమ్మిన వాస్తవానికి తప్పు కట్టుబడి ఒక వ్యక్తి చేసిన, లేదా

తనను తాను చట్టం ద్వారా, బందన .-- నథింగ్ ఒక చేస్తారు ఒక నేరాన్ని ఉంది, లేదా వీరు వ్యక్తి నిజానికి ఒక తప్పు యొక్క కారణం ద్వారా, కాదు కారణం ద్వారా మంచి విశ్వాసంలో చట్టం యొక్క తప్పు యొక్క స్వయంగా చట్టం కట్టుబడి, నమ్మకం దానిని లేదు. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ, ఒక సైనికుడు, తన ఉన్నతమైన క్రమాన్ని ద్వారా ఒక మోబ్ న మంటలు అధికారి, చట్టం యొక్క ఆదేశాలనుతో అనుసరణను లో. ఒక కట్టుబడి ఉంది సంఖ్య నేరాన్ని. (బి) A, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ఒక అధికారి, ఆ ద్వారా ఆదేశించాడు ఉండటం కోర్ట్ Y ఖైదు, కారణంగా విచారణ తర్వాత, Z Y, నిర్బంధాలు భావించారు వరకు Z. ఒక సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడింది (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

76. Act done by a person bound, or by mistake of fact believing himself bound, by law.--Nothing is an offence which is done by a person who is, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be, bound by law to do it. Illustrations (a) A, a soldier, fires on a mob by the order of his superior officer, in conformity with the commands of the law. A has committed no offence. (b) A, an officer of a Court of Justice, being ordered by that Court to arrest Y, and after due enquiry, believing Z to be Y, arrests Z. A has committed no offence.

ఛాప్టర్ IV 77 77. జడ్జ్ యొక్క చట్టం judicially నటన ఉన్నప్పుడు .-- నథింగ్ ఒక నేరాన్ని ఉంది

ఏ వ్యాయామంలో judicially నటన ఒక జడ్జ్ చేస్తారు ఇది శక్తి, ఇది, లేదా మంచి విశ్వాసం అతను నమ్మకం ప్రకారం ఇది అతనికి ఇచ్చిన చట్టం ద్వారా. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

77. Act of Judge when acting judicially.--Nothing is an offence which is done by a Judge when acting judicially in the exercise of any power which is, or which in good faith he believes to be, given to him by law.


1. Subs. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 5, కొరకు "తక్కువ ఒక కంటే". 2. Subs. 1910 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 2, అసలు విభాగానికి. 3. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 4. CL ముగింపులో పదం "లేదా". (a), CL. (బి) ద్వారా వదిలివేసిన ఎస్ 3, Sch., ఇబిడ్. 5. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం " (w.e.f. 1-1-1956). (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 8 of 1882, s. 5, for "be less than a". 2. Subs. by Act 3 of 1910, s. 2, for the original section. 3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 4. The word "or" at the end of cl. (a) and cl. (b) were omitted by s. 3 and Sch., ibid. 5. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life" (w.e.f. 1-1-1956).


114

ఛాప్టర్ IV 78 78. చట్టం కోర్ట్ తీర్పును లేదా ఆర్డర్ అందుకున్నప్పుడు మాత్రమే పూర్తి .-- నథింగ్

వీటిలో pursuance లో జరుగుతుంది, లేదా తీర్పు ద్వారా హామీ ఇది ఇటువంటి తీర్పు లేదా ఆర్డర్ సమయంలో చేస్తే లేదా ఆర్డర్, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్, కోర్ట్ ఉండవచ్చు కట్టుబడక ఫోర్స్ మిగిలిపోయింది, ఒక నేరాన్ని ఉంది, ఇటువంటి తీర్పు లేదా ఆర్డర్ పాస్ ఎటువంటి అధికార పరిధి అందించిన కలిగి మంచి విశ్వాసంలో చట్టం చేయడం వ్యక్తి కోర్ట్ వంటి అని నమ్మాడు అధికార పరిధి. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

78. Act done pursuant to the judgment or order of Court.--Nothing which is done in pursuance of, or which is warranted by the judgment or order of, a Court of Justice, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offence, notwithstanding the Court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the Court had such jurisdiction.

ఛాప్టర్ IV 79 79. సమర్థించుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి చేసిన, లేదా వాస్తవానికి పొరపాటున చట్టం

తనను తాను నమ్మిన, చట్టం ద్వారా, సమర్థించుకున్నాడు .-- నథింగ్ ఇది ఒక నేరాన్ని ఉంది ఒక యొక్క కారణం ద్వారా చట్టం ద్వారా సమర్థించుకున్నాడు ఎవరు ఏ వ్యక్తి చేసిన, లేదా వాస్తవానికి తప్పు కాదు మంచి విశ్వాసంలో చట్టం యొక్క తప్పు యొక్క కారణం ద్వారా, తనను దాని చేయటం లో, చట్టం ద్వారా సమర్థించుకున్నాడు నమ్ముతుంది.

బొమ్మలు ఒక Z ఒక హత్య ఒక కనిపిస్తుంది ఏమి పాల్పడుతున్నారు చూస్తుంది. A, లో యొక్క, మంచి విశ్వాసంలో చూపారు తన తీర్పు యొక్క ఉత్తమ వరకు, వ్యాయామం చట్టం apprehending హంతకులు అన్ని వ్యక్తులకు ఇస్తుంది, ఇది పవర్ నిజానికి, seizes Z, సరైన అధికారులు ముందు Z తీసుకొచ్చే క్రమంలో. అది Z నటన అని బయటకు టర్న్ ఉండవచ్చు A, సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది స్వీయ రక్షణ లో. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

79. Act done by a person justified, or by mistake of fact believing himself, justified, by law.--Nothing is an offence which is done by any person who is justified by law, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith, believes himself to be justified by law, in doing it. Illustration A sees Z commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise, to the best of his judgment exerted in good faith, of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact, seizes Z, in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offence, though it may turn out that Z was acting in self-defence.

ఛాప్టర్ IV 80 80. ఒక చట్టపరమైన చర్య చేయడం .-- ఇన్ నథింగ్ ప్రమాదంలో ఒక నేరాన్ని ఉంది

ప్రమాదంలో లేదా దురదృష్టం చేస్తారు, ఏ నేర ఉద్దేశం లేకుండా చట్టపరమైన ద్వారా ఒక చట్టపరమైన పద్ధతిలో ఒక చట్టపరమైన చట్టం చేయడం లేదా జ్ఞానం అనగా, సరైన సంరక్షణ, హెచ్చరికతో.

బొమ్మలు ఒక ఒక హాట్చెట్లతో పని వద్ద ఉంది; తల ఆఫ్ ఫ్లైస్, ఒక మనిషి చంపేస్తాడు ఎవరు ద్వారా నిలబడి ఉంది. ఇక్కడ, ఏ ఉంది ఉంటే న సరైన జాగ్రత్త యొక్క కావలసిన ఒక భాగంగా, తన చట్టం excusable, ఒక నేరాన్ని ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

80. Accident in doing a lawful act.--Nothing is an offence which is done by accident or misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. Illustration A is at work with a hatchet; the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offence.

ఛాప్టర్ IV 81 81., హాని కారణమవుతుంది చట్టం, కానీ నేరపూరిత ఉద్దేశాలు లేకుండా పూర్తి

, ఇతర హాని నిరోధించడానికి .-- నథింగ్ కేవలం యొక్క కారణం ఒక నేరాన్ని ఉంది దాని అది ఉంటే, హాని కారణమవుతుంది అని జ్ఞానంతో జరిగింది అది హాని కారణం ఏ నేర ఉద్దేశం లేకుండా పూర్తి, ఉండాలి మంచి లో వ్యక్తి ఇతర హాని నివారించడం లేదా తొలగించడం కోసం విశ్వాసం లేదా ఆస్తి. Explanation.-ఇటువంటి సందర్భంలో వాస్తవానికి ఒక ప్రశ్న కాదో నిరోధించే లేదా మానివేయాలి హాని అటువంటి స్వభావాన్ని, కనుక ఆసన్న జ్ఞానంతో చట్టం చేయడం ప్రమాదం జస్టిఫై లేదా అవసరం లేదు వరకు అది హాని కారణమవుతుంది అని. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ, ఒక ఆవిరి నౌకను కెప్టెన్, హఠాత్తుగా, ఏ లేకుండా తప్పు లేదా తన భాగంగా న నిర్లక్ష్యం, అటువంటి స్థానంలో తనను తాను తెలుసుకుంటాడు అతను తన నౌకను స్టాప్ ముందు ఆ,, అతను అనివార్యంగా ఒక డౌన్ అమలు చేయాలి బోర్డు మీద ఇరవై లేదా ముప్పై ప్రయాణీకులకుతో పడవ B,, అతను మార్పులు తప్ప తన నౌకను యొక్క కోర్సు, తన కోర్సు మార్చడం ద్వారా, అతను తప్పక, బోర్డు మీద కేవలం రెండు ప్రయాణీకులు ఒక పడవ సి డౌన్ నడుస్తున్న ప్రమాదం incur ఇది అతను బహుశా క్లియర్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ, ఒక ఏ లేకుండా తన కోర్సు మార్పుచెందింది ఉంటే ప్రయోజనం కోసం పడవ సి, మంచి విశ్వాసంలో డౌన్ నడుపుటకు ఉద్దేశం పడవ B లో ప్రయాణీకులు కూడా ప్రమాదకరంగా వదిలిపెట్టాడు, అతను నేరాన్ని లేదు ఒక నేరాన్ని యొక్క, అయితే అతను ఒక ఇది అతను చేయడం ద్వారా పడవ సి డౌన్ రన్ చేయవచ్చు ఇది ఒక పదార్థం గుర్తించవచ్చు ఉంటే, ఆ ప్రభావం కారణమవుతుంది జరిగినది తెలుసు అతను తొలగించడానికి ఉద్దేశించిన ఇది ప్రమాదం అవసరం లేదు వరకు వంటి జరిగినది వాస్తవం అతనికి C. డౌన్ నడుస్తున్న ప్రమాదం incurring లో (బి) A, ఒక గొప్ప అగ్ని లో, నిరోధించడానికి ఇళ్ళు డౌన్ లాగుతుంది వ్యాప్తి చెందకుండా conflagration. అతను మంచిలో ఉద్దేశంతో ఈ లేదు మానవ జీవితం లేదా ఆస్తి సేవ్ యొక్క విశ్వాసం. ఇక్కడ, అది కనుగొనవచ్చు ఉంటే ఆ అవసరం లేదు కూడా నివారించవచ్చు హాని అటువంటి స్వభావాన్ని, కనుక ఆసన్న ఒక యొక్క చట్టం, ఒక నేరాన్ని దోషి లేదు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి) 115

81. Act likely to cause harm, but done without criminal intent, and to prevent other harm.--Nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm, and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. Explanation.-It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. Illustrations (a) A, the captain of a steam vessel, suddenly and without any fault or negligence on his part, finds himself in such a position that, before he can stop his vessel, he must inevitably run down a boat B, with twenty or thirty passengers on board, unless he changes the course of his vessel, and that, by changing his course, he must incur risk of running down a boat C with only two passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in the boat B, he is not guilty of an offence, though he may run down the boat C by doing an which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down C. (b) A, in a great fire, pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offence. 115

ఛాప్టర్ IV 82 82. వయసు ఏడు సంవత్సరాల కింద పిల్లల యొక్క చట్టం .-- నథింగ్ ఒక

వయసు ఏడు సంవత్సరాల కింద పిల్లల చేస్తారు ఇది నేరాన్ని (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

82. Act of a child under seven years of age.--Nothing is an offence which is done by a child under seven years of age.

ఛాప్టర్ IV 83 83. అపరిపక్వ ఏడు పైన, పన్నెండు కింద పిల్లల యొక్క చట్టం

అవగాహన .-- నథింగ్ పైన ఒక పిల్లల చేస్తారు ఒక నేరాన్ని ఉంది వయస్సు, తగినంత చేరుకోలేకపోయారు ఉందో పన్నెండు, కింద ఏడు సంవత్సరాలు ప్రకృతి నిర్ధారించడం అవగాహన పరిణితి, యొక్క పరిణామాలు ఆ సందర్భంలో తన ప్రవర్తన. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

83. Act of a child above seven and under twelve of immature understanding.--Nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.

ఛాప్టర్ IV 84 84. పనికిరాని మనస్సు యొక్క ఒక వ్యక్తి యొక్క చట్టం .-- నథింగ్ ఒక నేరాన్ని ఉంది

ఎవరు, అది చేస్తున్న సమయంలో, యొక్క కారణం ద్వారా ఒక వ్యక్తి ద్వారా జరుగుతుంది మనస్సు యొక్క unsoundness, చట్టం యొక్క స్వభావం తెలుసుకోవడం సామర్థ్యంలేనిదనే, లేదా అతను ఏ తప్పు లేదా చట్ట విరుద్ధమైన చేయడం అని. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

84. Act of a person of unsound mind.--Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law.

ఛాప్టర్ IV 85 85. యొక్క కారణం ద్వారా తీర్పు సామర్థ్యంలేనిదనే ఒక వ్యక్తి యొక్క చట్టం

మత్తు తన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన .-- నథింగ్ ఇది ఒక నేరాన్ని ఉంది యొక్క కారణం ద్వారా, అది చేస్తున్న సమయంలో, ఎవరు, ఒక వ్యక్తి చేసిన మత్తు, చట్టం యొక్క స్వభావం తెలుసుకోవడం సామర్థ్యంలేనిదనే, లేదా ఆ అతను గాని తప్పు, లేదా చట్ట విరుద్ధమైన ఏమి చేస్తున్నారనే: ఆ అందించిన అతని లేకుండా అతనిని నిర్వహించబడింది మత్తుపదార్ధాలు ఇది విషయం జ్ఞానం లేదా అతని ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

85. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will.--Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, is, by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong, or contrary to law: provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will.

ఛాప్టర్ IV 86 86. ఒక నిర్దిష్ట ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానం కట్టుబడి అవసరం Offence

మత్తుపదార్ధాలు ఎవరు .-- చర్య పూర్తి సందర్భాల్లో ఒక ద్వారా ఒక లేదు నేరాన్ని తప్ప ఒక నిర్దిష్ట జ్ఞానం లేదా ఉద్దేశం, ఒక వ్యక్తి పని పూర్తి మత్తు ఒక రాష్ట్రంలో చర్య అవుతుంది బాధ్యులు ఎవరు ఉండాలి లేదు అతను ఉండేవి ఆయన అదే జ్ఞానం ఉంటేగా నిర్వహించాయి ఉంటే అతను మత్తుపదార్ధాలు ఇది అతనికి విషయం జరిగినది తప్ప, మత్తుపదార్ధాలు కాలేదు అతని జ్ఞానం లేకుండా లేదా అతని ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా అతనిని నిర్వహించబడింది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

86. Offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated.--In cases where an act done is not an offence unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will.

ఛాప్టర్ IV 87 87. చట్టం ఉద్దేశించబడింది కాదు, లేదా మరణం కారణమవుతుంది చెప్పబడే కాదు

సమ్మతి చేసిన బాధపడుతున్న బాధించి, .-- ఉద్దేశించబడింది కాదు ఇది నథింగ్ కారణం మరణం, లేదా బాధపడుతున్న బాధించి, ఇది వరకు doer ద్వారా తెలిసిన లేదు మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని కారణమవుతుంది ఉంటుంది, యొక్క కారణం ఒక నేరాన్ని ఉంది అది కారణం కావచ్చు, లేదా, కారణం doer ద్వారా ఉద్దేశించబడ్డాయి ఏ హాని ఏ వ్యక్తి, వయస్సు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైన, WHO, సమ్మతి ఇచ్చిన ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా సూచించినట్లు, ఆ హాని పడుతుంటారు లేదో; లేదా ఏ కారణం చేత అది ఏ కారణం అవకాశం ఉంటుంది doer ద్వారా తెలిసిన ఉండవచ్చు ఇది హాని ఆ ఎలాంటి హాని పడుతుంది సమ్మతించారు ఎవరు ఇటువంటి వ్యక్తి.

బొమ్మలు A, Z వినోద కోసం ప్రతి ఇతరతో ఫెన్స్ అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ ఒప్పందం ఇది, ఏ హాని పడుతుంటారు ప్రతి సమ్మతి సూచిస్తుంది, ఒక ఉంటే; వంటి ఫెన్సింగ్ యొక్క కోర్సు, ఫౌల్ ప్లే లేకుండా కారణం కావచ్చు మంచి సాధన, Z బాధిస్తుంది అయితే, ఒక సంఖ్య నేరాన్ని చేస్తాడు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

87. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt, done by consent.--Nothing which is not intended to cause death, or grievous hurt, and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, to any person, above eighteen years of age, who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm; or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. Illustration A and Z agree to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which, in the course of such fencing, may be caused without foul play; and if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offence.

ఛాప్టర్ IV 88 88. చట్టం మంచిలో సమ్మతి చేసిన, మరణానికి కారణం ఉద్దేశించబడింది కాదు

కారణం intented కాదు ఇది వ్యక్తి యొక్క ప్రయోజనం .-- నథింగ్, కొరకు విశ్వాసం మరణం, ఇది కారణం, లేదా ఉండవచ్చు ఏ హాని యొక్క కారణం ఒక నేరాన్ని ఉంది కారణం, లేదా అవకాశం ఉంటుంది doer తెలిసిన doer ద్వారా ఉద్దేశించిన దీని ప్రయోజనం అది మంచి విశ్వాసంలో జరుగుతుంది కోసం ఏ వ్యక్తికి, కారణం,, ఎవరు ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదో, ఒక సమ్మతి ఇచ్చిన లేదా ఆ పడుతుంటారు సూచించినట్లు ఉంది హాని, లేదా ఆ ఎలాంటి హాని తీసుకోవాలని. బొమ్మలు ఒక నిర్దిష్ట ఆపరేషన్ అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన A, ఒక సర్జన్, బాధాకరమైన ఫిర్యాదు కింద ఇబ్బంది పడుతుంది ఎవరు Z, మరణం, కానీ కారణం Z మరణించిన కారణం ఉద్దేశించి,, మంచి విశ్వాసం లో, Z యొక్క ఉండాలనుకునే లాభం, Z యొక్క సమ్మతితో, Z న ఆ ఆపరేషన్ను నిర్వహిస్తుంది. ఒక ఉంది సంఖ్య నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

88. Act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit.--Nothing, which is not intented to cause death, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause, or be known by the doer to be likely to cause, to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied to suffer that harm, or to take the risk of that harm. Illustration A, a surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, who suffers under the painful complaint, but not intending to cause Z's death, and intending, in good faith, Z's benefit, performs that operation on Z, with Z's consent. A has committed no offence.

ఛాప్టర్ IV 89 89. చట్టం, బాల లేదా insane వ్యక్తి యొక్క లాభం కోసం మంచి విశ్వాసంలో పూర్తి

ద్వారా లేదా గార్డియన్ యొక్క సమ్మతి .-- మంచి విశ్వాసంలో జరుగుతుంది ఇది నథింగ్ ద్వారా వయస్సు, లేదా పనికిరాని మనస్సు పన్నెండు సంవత్సరాల క్రింద ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రయోజనం, సమ్మతి ద్వారా లేదా ద్వారా, ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా పరోక్ష, ది గార్డియన్ యొక్క లేదా ఇతర గాని ఆ వ్యక్తి యొక్క చట్టపరమైన ఛార్జ్ కలిగి వ్యక్తి, యొక్క కారణం ఒక నేరాన్ని ఉంది అది కారణం కావచ్చు, లేదా కారణం లేదా అని doer ద్వారా ఉద్దేశించబడ్డాయి ఏ హాని ఆ వ్యక్తికి కారణమవుతుంది ఉండాలి doer ద్వారా తెలిసిన: అందించబడింది- 116 Provisos. ఈ మినహాయింపు వరకు కాకుండా ఉండాలి Provisos.-First.-దట్ మరణం దీనివల్ల ఉద్దేశ్యపూర్వక, లేదా కారణం ప్రయత్నాలు మరణం; ఈ మినహాయింపు చేయడం వరకు కాకుండా ఉండాలి Secondly.-దట్ వ్యక్తి చేస్తున్న ఇది ఏదైనా అది కారణమవుతుంది ఉండాలి తెలుసు మరణం నివారించడం కంటే ఇతర ఏ ఉద్దేశానికైనా మరణం, లేదా బాధపడుతున్న బాధించి, లేదా ఏ బాధపడుతున్న వ్యాధి క్యూరింగ్ లేదా infirmity; ఈ మినహాయింపు వరకు కాకుండా ఉండాలి Thirdly.-దట్ స్వచ్ఛంద బాధపడుతున్న హాని యొక్క దీనివల్ల, లేదా కారణం ప్రయత్నాలు బాధపడుతున్న బాధించి, అది మరణం నివారించడం కోసం ఉంటుంది తప్ప లేదా బాధపడుతున్న బాధించి, లేదా ఏ బాధపడుతున్న వ్యాధి క్యూరింగ్ లేదా infirmity; ఈ మినహాయింపు వరకు కాకుండా ఉండాలి Fourthly.-దట్ ఇది నేరాన్ని దానిని పాల్పడే ఏ నేరాన్ని యొక్క abetment, విస్తరించడానికి కాదు. బొమ్మలు A, మంచి విశ్వాసం లో, తన పిల్లల లాభం కోసం లేకుండా తన పిల్లల సమ్మతి, తన పిల్లలు ఉండాలి తెలుసుకోవడం శస్త్రవైద్యుడు రాయి కోసం కట్ చేసింది అవకాశం ఆ ఆపరేషన్ను కాదు పిల్లల మరణం కారణం, కానీ చేస్తుంది పిల్లల మరణం కారణం భావించాడు. ఒక గా, మినహాయింపు లోపల ఉంది తన వస్తువు పిల్లల నయం జరిగినది ఎక్కువ. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

89. Act done in good faith for benefit of child or insane person, by or by consent of guardian.--Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under twelve years of age, or of unsound mind, by or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person, is an offence by reason of any harm which it may cause, or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person: Provided- 116 Provisos. Provisos.-First.-That this exception shall not extend to the intentional causing of death, or to the attempting to cause death; Secondly.-That this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death, for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity; Thirdly.-That this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt, or to the attempting to cause grievous hurt, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity; Fourthly.-That this exception shall not extend to the abetment of any offence, to the committing of which offence it would not extend. Illustration A, in good faith, for his child's benefit without his child's consent, has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, but not intending to cause the child's death. A is within the exception, in as much as his object was the cure of the child.

ఛాప్టర్ IV 90 90. భయం లేదా దురభిప్రాయం కింద ఇచ్చిన చెప్పబడే సమ్మతి .-- ఒక

ఈ ఏ భాగం ద్వారా ఉద్దేశించబడిందిగా సమ్మతి అటువంటి సమ్మతి లేదు కోడ్, సమ్మతి గాయం భయం కింద ఒక వ్యక్తి ఇచ్చిన, లేదా ఉంటే నిజానికి ఒక దురభిప్రాయం కింద,, చట్టం చేయడం వ్యక్తి తెలిస్తే లేదా సమ్మతి యొక్క పర్యవసానంగా ఇచ్చిన అని, నమ్మడానికి కారణం ఉంది అలాంటి భయం లేదా దురభిప్రాయం; లేదా Insane వ్యక్తి యొక్క సమ్మతి. Insane యొక్క సమ్మతి person.-ఉంటే సమ్మతి ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది, మనస్సు యొక్క unsoundness నుండి, లేదా నిషా, చేయలేక ఎవరు అతను తన ఇస్తుంది వరకు ఆ స్వభావం, పరిణామం అర్థం సమ్మతి; లేదా పిల్లల యొక్క సమ్మతి., విరుద్ధంగా సందర్భం నుండి కనిపిస్తుంది child.-తప్ప ఉంటే యొక్క సమ్మతి సమ్మతి వయస్సు పన్నెండు సంవత్సరాలు కింద ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఇవ్వబడుతుంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

90. Consent known to be given under fear or misconception.--A consent is not such a consent as is intended by any section of this Code, if the consent is given by a person under fear of injury, or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows, or has reason to believe, that the consent was given in consequence of such fear or misconception; or Consent of insane person. Consent of insane person.-if the consent is given by a person who, from unsoundness of mind, or intoxication, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent; or Consent of child. Consent of child.-unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under twelve years of age.

ఛాప్టర్ IV 91 91. స్వతంత్రంగా హాని యొక్క నేరాలు ఇవి పనిచేస్తుంది మినహాయింపు

కారణం .-- విభాగాలు 87, 88, 89 లో మినహాయింపులు పనిచేస్తుంది వరకు కాకుండా ఇవి కూడా కారణం కావచ్చు స్వతంత్రంగా ఏ హాని యొక్క నేరాలు ఉంటాయి, లేదా వ్యక్తికి, కారణం, లేదా కారణమవుతుంది అని తెలియని ఉద్దేశించబడ్డాయి సమ్మతి ఇవ్వడం, లేదా ఎవరి తరపున సమ్మతి ఇవ్వబడుతుంది. బొమ్మలు ప్రయోజనం కోసం మంచి విశ్వాసంలో కలుగుతుంది తప్ప (గర్భస్రావం దీనివల్ల ) మహిళ జీవితం సేవ్ యొక్క నేరాన్ని ఏ హాని యొక్క inexpediently ఉంది అది కారణం కావచ్చు లేదా మహిళ కారణం ఉద్దేశించబడ్డాయి ఇది. అందువల్ల, , యొక్క సమ్మతి; కాదు "వంటి హాని యొక్క కారణం ద్వారా" ఒక నేరాన్ని ఉంది ఇటువంటి గర్భస్రావం యొక్క దీనివల్ల వరకు మహిళ లేదా ఆమె ది గార్డియన్ యొక్క లేదు చట్టం జస్టిఫై. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

91. Exclusion of acts which are offences independently of harm cause.--The exceptions in sections 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause, or be intended to cause, or be known to be likely to cause, to the person giving the consent, or on whose behalf the consent is given. Illustration Causing miscarriage (unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman) is offence inexpediently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offence "by reason of such harm"; and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act.

ఛాప్టర్ IV 92 92. చట్టం లేకుండా ఒక వ్యక్తి యొక్క లాభం కోసం మంచి విశ్వాసంలో పూర్తి

consent.-నథింగ్ అది తీసుకువచ్చే ఏదైనా హాని యొక్క కారణం ఒక నేరాన్ని ఉంది కూడా, దీని ప్రయోజనం అది మంచి విశ్వాసంలో జరుగుతుంది కోసం ఒక వ్యక్తి కారణమౌతుంది పరిస్థితులలో ఇటువంటి అని వ్యక్తి యొక్క అనుమతి లేకుండా, ఒకవేళ అది సమ్మతి ప్రాధాన్యత కల్పించేందుకు ఆ వ్యక్తికి అసాధ్యం, లేదా ఆ వ్యక్తి ఉంటే సమ్మతి ఇవ్వడం సామర్థ్యంలేనిదనే, ఏ గార్డియన్ లేదా ఇతర వ్యక్తి ఉంది అదిలో సమ్మతి పొందటానికి అవకాశం ఉంది వీరిలో నుండి అతనికి చట్టపరమైన ఛార్జ్ లాభంతో జరుగుతుంది వరకు విషయం కోసం సమయం: అందించబడింది- Provisos. 117 ఈ మినహాయింపు వరకు కాకుండా ఉండాలి Provisos.-First.-దట్ ఉద్దేశ్యపూర్వక మరణం లేదా మరణానికి కారణం ప్రయత్నం దీనివల్ల; ఈ మినహాయింపు చేయడం వరకు కాకుండా ఉండాలి Secondly.-దట్ వ్యక్తి చేస్తున్న ఇది ఏదైనా అది కారణమవుతుంది ఉండాలి తెలుసు మరణం నివారించడం కంటే ఇతర ఏ ఉద్దేశానికైనా మరణం, లేదా బాధపడుతున్న బాధించి, లేదా ఏ బాధపడుతున్న వ్యాధి క్యూరింగ్ లేదా infirmity; ఈ మినహాయింపు వరకు కాకుండా ఉండాలి Thirdly.-దట్, స్వచ్ఛంద హాని యొక్క దీనివల్ల, లేదా హాని కారణం ప్రయత్నాలు మరణం లేదా హాని యొక్క నివారించడం కంటే ఇతర ఏ ఉద్దేశానికైనా; ఈ మినహాయింపు వరకు కాకుండా ఉండాలి Fourthly.-దట్ ఇది నేరాన్ని దానిని పాల్పడే ఏ నేరాన్ని యొక్క abetment, విస్తరించడానికి కాదు. దృష్టాంతాలతో (A) Z తన గుర్రం నుండి thrown, insensible ఉంది. A, ఒక సర్జన్, Z trepanned అవసరం తెలుసుకుంటాడు. A, Z మరణించిన ఉద్దేశంతో, కానీ Z కోలుకుంటాడు ముందు మంచి విశ్వాసం లో, Z యొక్క లాభం కోసం, trepan చేస్తుంది తన స్వయంగా కోసం న్యాయనిర్ణేతగా యొక్క శక్తి. ఒక సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడింది. (బి) Z ఒక పులి ద్వారా ఆఫ్ కొనసాగిస్తారు. పులి వద్ద ఒక మంటలు అది తెలుసుకోవడం కు షాట్ Z చంపడానికి, కానీ Z చంపడానికి ఉండాలనుకునే ఉండవు అవకాశం, , మంచి విశ్వాసంలో Z యొక్క ప్రయోజనం భావించాడు. ఒక యొక్క బాల్ Z ఒక నైతిక ఇస్తుంది అందజేశాడు. ఒక సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడింది. (C), ఒక సర్జన్, పిల్లల అవకాశం ఉంది ఇది ఒక ప్రమాదంలో ఎదుర్కోవాల్సిన చూస్తుంది ఒక ఆపరేషన్ వెంటనే నిర్వహించబడుతుంది తప్ప ప్రాణాంతకం నిరూపించడానికి. ఉంది కాదు పిల్లల గార్డియన్ వర్తిస్తాయి సమయం. ఒకలో ఆపరేషన్ చేస్తుంది పిల్లల entreaties ఉన్నప్పటికీ, మంచి విశ్వాసం లో, ఉండాలనుకునే పిల్లల ప్రయోజనం. ఒక సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడింది. (D) ఒక Z, పిల్లల తో, అగ్ని న ఇది ఒక house ఉంది. ప్రజలు క్రింద ఒక దుప్పటి అవ్ట్ ఉంచండి. A, house-టాప్ నుండి, పిల్లల డ్రాప్స్ కాదు పతనం బాల చంపడానికి ఉండవచ్చు అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం, కానీ, మంచి విశ్వాసం, బాల చంపడానికి ఉద్దేశంతో, ఉండాలనుకునే పిల్లల లాభం. ఇక్కడ, బాల పతనం హత్య అయినా, ఎ ఉంది సంఖ్య నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. Explanation.-మేరే pecuniary ప్రయోజనం లోపల ప్రయోజనం లేదు విభాగాలు 88 89, 92 యొక్క అర్థం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

92. Act done in good faith for benefit of a person without consent.-Nothing is an offence by reason of any harm which it may causes to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent, and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit: Provided- Provisos. 117 Provisos.-First.-That this exception shall not extend to the intentional causing of death or the attempting to cause death; Secondly.-That this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death, for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt, or the curing of any grievous disease or infirmity; Thirdly.-That this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt, or to the attempting to cause hurt, for any purpose other than the preventing of death or hurt; Fourthly.-That this exception shall not extend to the abetment of any offence, to the committing of which offence it would not extend. Illustrations (a) Z is thrown from his horse, and is insensible. A, a surgeon, finds that Z requires to be trepanned. A, not intending Z's death, but in good faith, for Z's benefit, performs the trepan before Z recovers his power of judging for himself. A has committed no offence. (b) Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit. A's ball gives Z a mortal wound. A has committed no offence. (c) A, a surgeon, sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is not time to apply to the child's guardian. A performs the operation in spite of the entreaties of the child, intending, in good faith, the child's benefit. A has committed no offence. (d) A is in a house which is on fire, with Z, a child. People below hold out a blanket. A drops the child, from the house-top, knowing it to be likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child, and intending, in good faith, the child's benefit. Here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offence. Explanation.-Mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of sections 88 89 and 92.

ఛాప్టర్ IV 93 93. కమ్యూనికేషన్ మంచి విశ్వాసం చేసిన .-- చేసిన కాదు కమ్యూనికేషన్

మంచి విశ్వాసం ఎవరికైతే వ్యక్తి ఏ హాని యొక్క కారణం ఒక నేరాన్ని ఉంది ఆ వ్యక్తి యొక్క లాభం కోసం చేసిన ఉంటే అది, తయారు చేయబడింది. బొమ్మలు మంచి విశ్వాసంలో A, ఒక సర్జన్,, ఒక రోగి ప్రసారం తన అతను జీవించలేని ఆ అభిప్రాయం. రోగి యొక్క పరిణామం మరణిస్తాడు షాక్. అతను అవకాశం దానిని తెలుసు అయితే A, సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడి ఉన్న కమ్యూనికేషన్ రోగి యొక్క మరణానికి కారణం కావచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

93. Communication made in good faith.--No communication made in good faith is an offence by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. Illustration A, a surgeon, in good faith, communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offence, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death.

ఛాప్టర్ IV 94 94. చట్టం ఒక వ్యక్తి బెదిరింపుల ద్వారా తప్పనిసరిగా ఇది వరకు .-- తప్ప

హత్య, మరణంతో శిక్ష విధించేలా రాష్ట్రం వ్యతిరేకంగా నేరాలు, ఏమీ ద్వారా దీన్ని తప్పనిసరిగా ఒక వ్యక్తి ద్వారా జరుగుతుంది ఒక నేరాన్ని ఉంది అది చేస్తున్న సమయంలో, reasonnably కారణం ఇది, బెదిరింపులు, ఆ వ్యక్తి తక్షణ మరణం లేకపోతే అని ఆందోళన పరిణామం: చట్టం చేయడం వ్యక్తి అందించబడింది తన సొంత లేదు యొక్క ఒప్పందం, లేదా హాని యొక్క ఒక సహేతుకమైన ఆందోళన నుండి తనను తాను చిన్న తక్షణ మరణం, అతను మారింది ద్వారా పరిస్థితి స్వయంగా స్థలం ఇటువంటి అవరోధం లోబడి. వివరణ 1.-ఒక వ్యక్తి తన స్వంత ఒప్పందం యొక్క, లేదా ఒక యొక్క కారణం ద్వారా ఎవరు, ఓడిపోయేటట్టు అనే ముప్పు తెలుసుకుంటున్న, బందిపోట్ల ఒక ముటాలో వారి పాత్ర, న, ఈ మినహాయింపు యొక్క ప్రయోజనం అనే పేరుతో లేదు అతని యొక్క గ్రౌండ్ ఏదైనా తన సహచరులు తప్పనిసరిగాగా ఉన్నాను ఆ చట్టం ద్వారా ఒక నేరాన్ని ఉంది. 118 Explantion 2.-A బందిపోట్ల ఒక ముఠా ద్వారా స్వాధీనంచేసుకుంది, బలవంతంగా వ్యక్తి, తక్షణ మరణం ముప్పు ద్వారా, చట్టం ద్వారా ఒక నేరాన్ని ఇది ఒక విషయం చేయడానికి; ఉదాహరణకు, ఒక స్మిత్ తన టూల్స్ తీసుకోవాలని, తలుపు ఫోర్స్ తప్పనిసరిగా దాన్ని నమోదు, plunder కు బందిపోట్ల కోసం ఒక ఇంటి, అర్హత ఉంది ఈ మినహాయింపు ప్రయోజనం. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి) (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

94. Act to which a person is compelled by threats.--Except murder, and offences against the State punishable with death, nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats, which, at the time of doing it, reasonnably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence: Provided the person doing the act did not of his own accord, or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint. Explanation 1.-A person who, of his own accord, or by reason of a threat of being beaten, joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception, on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offence by law. 118 Explantion 2.-A person seized by a gang of dacoits, and forced, by threat of instant death, to do a thing which is an offence by law; for example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it, is entitled to the benefit of this exception.

ఛాప్టర్ IV 95 95. * స్వల్పహాని కలిగించు చర్య -- ఎవరో ఒకరికి స్వల్పహాని జరగ వచ్చు, కలగ వచ్చు. ఆ విషయము గురించి ఏ ఒక్కరూ నేరము అని అరోపించరు. అటువంటి స్వల్పహాని పనిని ప్రత్యేకముగా నేరకార్యము అని చెప్పలేము, భావించలేము. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)
  • Act causing slight harm.--Nothing is an offence by reason

that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause, any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm.

ఛాప్టర్ IV 96 96. ప్రైవేట్ రక్షణలో చేసిన పనులు .-- నథింగ్ ఒక నేరాన్ని ఉంది

ప్రైవేట్ రక్షణ హక్కు వ్యాయామంలో జరుగుతుంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

96. Things done in private defence.--Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence.

ఛాప్టర్ IV 97 97. శరీరం యొక్క, ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ .-- ప్రతి యొక్క కుడి

వ్యక్తి విభాగాన్ని కలిగి ఉన్న నిబంధనలు, ఒక కుడి, ఉంది 99, వరకు రక్షించడానికి- మొదటి .-- తన సొంత శరీరం, ఏ ఇతర వ్యక్తి యొక్క శరీరం, మానవ శరీరం ప్రభావితం ఏ నేరాన్ని వ్యతిరేకంగా; రెండవది .-- యొక్క ఆస్తి, కదిలే లేదా అచంచలమైన లేదో, ఒక ఇది ఏ చట్టం వ్యతిరేకంగా స్వయంగా లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి యొక్క, నేరాన్ని దొంగతనం, దోపిడీ, అల్లర్ల యొక్క defintion కింద పడిపోవడం లేదా క్రిమినల్ అతిక్రమణ, లేదా, ఇది దొంగతనం పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నంలో ఉంది దోపిడీ, అల్లర్లు, నేర అతిక్రమణ. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

97. Right of private defence of the body and of property.--Every person has a right, subject to the restrictions contained in section 99, to defend- First.--His own body, and the body of any other person, against any offence affecting the human body; Secondly.--The property, whether movable or immovable, of himself or of any other person, against any act which is an offence falling under the defintion of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass.

ఛాప్టర్ IV 98 98. కుడి ప్రైవేట్ రక్షణ ఒక వ్యక్తి యొక్క చట్టం వ్యతిరేకంగా

పనికిరాని మనస్సు, మొదలైనవి - ఒక చట్టం లేకపోతే ఒక నిర్దిష్ట జరుగుతుంది నేరాన్ని, యువతకు కారణం ద్వారా, ఆ నేరాన్ని కాదు, యొక్క కావలసిన అవగాహన, మనస్సు యొక్క unsoundness లేదా నిషా యొక్క పరిపక్వత ఆ చట్టం చేయడం వ్యక్తి, లేదా ఏ దురభిప్రాయం యొక్క కారణం ద్వారా ఆ వ్యక్తి భాగంగా, ప్రతి వ్యక్తి ప్రైవేట్ అదే హక్కు ఉంది చట్టం ఉంటే అతను ఉండేది ఆ చట్టం వ్యతిరేకంగా రక్షణ ఆ నేరాన్ని. దృష్టాంతాలతో (a) Z, ​​పిచ్చిలో ప్రభావం కింద, ఒక చంపడానికి ప్రయత్నించింది; Z ఉంది సంఖ్య నేరాన్ని దోషి. కానీ ఒక ప్రైవేట్ రక్షణ అదే హక్కు ఉంది Z సేన్ ఉంటే ఇది అతను ఉండేది. (బి) ఒక రాత్రి ద్వారా అతను చట్టబద్ధంగా వరకు అనే పేరుతో ఒక house ప్రవేశిస్తుంది నమోదు చేయండి. Z, మంచి విశ్వాసం లో, ఒక house-బ్రేకర్ ఒక తీసుకొని, A. ఇక్కడ దాడులు Z, ఈ దురభిప్రాయం కింద ఒక దాడి ద్వారా, ఏ నేరాన్ని చేస్తాడు. కానీ ఒక అతను ఉండేది, ఇది Z, వ్యతిరేకంగా ప్రైవేట్ రక్షణ అదే హక్కు ఉంది Z ఆ దురభిప్రాయం కింద నటన కాదు ఉంటే. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

98. Right of private defence against the act of a person of unsound mind, etc.--When an act which would otherwise be a certain offence, is not that offence, by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defence against that act which he would have if the act were that offence. Illustrations (a) Z, under the influence of madness, attempts to kill A; Z is guilty of no offence. But A has the same right of private defence which he would have if Z were sane. (b) A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z, in good faith, taking A for a house-breaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offence. But A has the same right of private defence against Z, which he would have if Z were not acting under that misconception.

ఛాప్టర్ IV 99 99. ప్రైవేట్ రక్షణ సంఖ్య కుడి ఉంది ఇది వ్యతిరేకంగా చట్టాలు .--

లేదు ఒక చట్టం వ్యతిరేకంగా ప్రైవేట్ రక్షణ సంఖ్య కుడి ఉంది ఒకవేళ సహేతుక, మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని యొక్క ఆందోళన కారణం పూర్తి చేసిన వెంటనే, లేదా మంచి నటించడం ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద్వారా, జరుగుతుంది ప్రయత్నించారు ఆ చట్టం కచ్చితంగా కాకపోవచ్చు, అయితే తన కార్యాలయం రంగు కింద విశ్వాసం, చట్టం ద్వారా justifiable. లేదు ఒక చట్టం వ్యతిరేకంగా ప్రైవేట్ రక్షణ సంఖ్య కుడి ఉంది ఒకవేళ సహేతుక, మరణం లేదా బాధపడుతున్న హాని యొక్క ఆందోళన కారణం కాదు పూర్తి చేసిన వెంటనే, లేదా ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ దిశ ద్వారా, జరుగుతుంది ప్రయత్నించారు ఆ దిశలో అయితే తన కార్యాలయం రంగు కింద మంచి విశ్వాసంలో నటనా చట్టం ద్వారా కచ్చితంగా justifiable కాకపోవచ్చు. అక్కడ ఉన్న సందర్భాల్లో ప్రైవేట్ రక్షణ సంఖ్య కుడి ఉంది ప్రజా అధికారుల యొక్క రక్షణ సహాయాలు కలిగి సమయం. మేరకు ఇది కుడి చూపాయి ఉండవచ్చు వరకు. ఇది ఎంతవరకు కుడి చూపాయి ఉండవచ్చు .-- ప్రైవేట్ యొక్క కుడి అది కంటే సంఖ్య విషయంలో రక్షణ మరింత హాని యొక్క విజయాల రికార్డుకు గండి కొట్టింది విస్తరించింది రక్షణ కోసం ప్రేరేపించడానికి అవసరమైన. 119 వివరణ 1.-ఒక వ్యక్తి ప్రైవేట్ యొక్క కుడి కోల్పోయింది లేదు ఒక చట్టం వ్యతిరేకంగా రక్షణ ఒక పబ్లిక్ ద్వారా, పూర్తి చేసిన వెంటనే, లేదా జరుగుతుంది ప్రయత్నించారు servant, వంటి, తప్ప అతను, తెలుసు లేదా నమ్మడానికి కారణం అని చట్టం చేయడం వ్యక్తి ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉంది. వివరణ 2.-ఒక వ్యక్తి ప్రైవేట్ యొక్క కుడి కోల్పోయింది లేదు ఒక చట్టం వ్యతిరేకంగా రక్షణ పూర్తి చేసిన వెంటనే, లేదా దిశ ద్వారా, జరుగుతుంది ప్రయత్నించారు ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క, అతను తెలుసు, లేదా తప్ప, నమ్మడానికి కారణం ఉంది చట్టం చేయడం వ్యక్తి ఇటువంటి దిశ ద్వారా నటన, లేదా తప్ప ఉంది ఇటువంటి వ్యక్తి అతను పనిచేస్తుంది కింద అధికారం రాష్ట్రాలు, లేదా అతను ఉంటే డిమాండ్ ఉంటే రాయడంలో అధికారం, తప్ప అతను, వంటి అధికారం ఉత్పత్తి చేస్తుంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

99. Acts against which there is no right of private defence.-- There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by a public servant acting in good faith under colour of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under colour of his office though that direction may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defence in cases in which there is time to have recourse to protection of the public authorities. Extent to which the right may be exercised. Extent to which the right may be exercised.--The right of private defence in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defence. 119 Explanation 1.-A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by a public servant, as such, unless he knows or has reason to believe, that the person doing the act is such public servant. Explanation 2.-A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by the direction of a public servant, unless he knows, or has reason to believe, that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority, if demanded.

ఛాప్టర్ IV 100 100. శరీర ప్రైవేట్ రక్షణ కుడి విస్తరించి ఉన్నప్పుడు

మరణానికి కారణమైనందుకు .-- శరీర ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి, విస్తరించి చివరి ముందు విభాగంలో చెప్పిన పరిమితులు, కింద స్వచ్ఛంద ఉంటే, మరణం లేదా దాడి ఏ ఇతర హాని యొక్క దీనివల్ల హక్కు వ్యాయామం ఏ ఉంటుంది, ఇది సందర్భాలలో నేరాన్ని వర్ణనలు ఇప్పటినుండి నామంగా, లెక్కిస్తారు: - First.-అలాంటి ఒక దాడిగా సహేతుక కారణం కావచ్చు మరణం లేకపోతే అలాంటి యొక్క పరిణామం అని ఆందోళన దాడి; Secondly.-అలాంటి ఒక దాడిగా సహేతుక కారణం కావచ్చు బాధపడుతున్న హాని లేకపోతే పరిణామం అని ఆందోళన ఇటువంటి దాడి యొక్క; Thirdly.-ఒక రేప్ పాల్పడే ఉద్దేశంతో దాడి; Gratifying ఉద్దేశంతో Fourthly.-దాడిచేయడం అసహజ లైంగిక వాంఛ; Fifthly.-ఒక కిడ్నాపింగ్ ఉద్దేశంతో దాడి లేదా abducting; తప్పుగా ఉద్దేశంతో Sixthly.-దాడిచేయడం పరిస్థితులలో, ఒక వ్యక్తి confining ఇది సహేతుక మే అతన్ని అతను సహాయాలు కలిగి చేయలేక అని apprehend కారణం తన విడుదల కోసం ప్రజా అధికారులు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

100. When the right of private defence of the body extends to causing death.--The right of private defence of the body extends, under the restrictions mentioned in the last preceding section, to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely:- First.-Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault; Secondly.-Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault; Thirdly.-An assault with the intention of committing rape; Fourthly.-An assault with the intention of gratifying unnatural lust; Fifthly.-An assault with the intention of kidnapping or abducting; Sixthly.-An assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release.

ఛాప్టర్ IV 101 101. కంటే ఇతర ఏ హాని కలిగించే ఇటువంటి కుడి విస్తరించి ఉన్నప్పుడు

మరణం .-- నేరాన్ని లెక్కిస్తారు వర్ణనలు ఏ కాదు అనుకుంటే, గత ముందు విభాగంలో, శరీరం యొక్క ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి దాడికు మరణం దీనివల్ల స్వచ్ఛంద దీనిని ఉపయోగించడం లేదు, కానీ, సెక్షన్ 99 లో పేర్కొన్న పరిమితులు కింద, విస్తరించడానికి లేదు మరణం కంటే ఇతర ఏ హాని యొక్క దాడి, దీనివల్ల స్వచ్ఛంద. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

101. When such right extends to causing any harm other than death.--If the offence be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, the right of private defence of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend, under the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death.

ఛాప్టర్ IV 102 102. ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి ప్రారంభించిన, కొనసాగించడానికి

శరీర .-- శరీర ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడిగా మొదలవుతుంది శరీరానికి ప్రమాదం ఒక సహేతుకమైన ఆందోళన ఒక పుడుతుంది త్వరలో నేరాన్ని అయితే నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నిస్తాము లేదా ముప్పు పోవచ్చు కట్టుబడి ఉంది;, అది ఉన్నంత అలాంటి ఆందోళన కొనసాగుతూనే శరీరానికి అపాయం కొనసాగుతుంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

102. Commencement and continuance of the right of private defence of the body.--The right of private defence of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence though the offence may not have been committed; and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues.

ఛాప్టర్ IV 103 103. ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ కుడి విస్తరించి ఉన్నప్పుడు

మరణానికి కారణమైనందుకు .-- ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి, విస్తరించి స్వచ్ఛంద విభాగాన్ని 99 లో పేర్కొన్న పరిమితులు, కింద ఒకవేళ, మరణం లేదా తప్పు-doer కు ఏ ఇతర హాని యొక్క దీనివల్ల నేరాన్ని, పాల్పడే ఇది, లేదా ఇది పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నం, హక్కు వ్యాయామం సందర్భాలలో, ఏ అనే నేరాన్ని ఉంటుంది వర్ణనలు ఇప్పటినుండి నామంగా, లెక్కిస్తారు: - First.-రాబరీ; రాత్రి ద్వారా Secondly.-House-బద్దలు; లేదా ఏదైనా భవనం, డేరా న కట్టుబడి అగ్ని ద్వారా Thirdly.-మిస్చీఫ్ నౌకను, ఇది భవనం, డేరా లేదా నౌకను ఒక మానవ ఉపయోగిస్తారు నివాసస్థలం, లేదా ఆస్తి అదుపు కోసం ఒక స్థలాన్ని గా; ఇటువంటి కింద Fourthly.-తెఫ్ట్, అల్లర్లు, లేదా house-అతిక్రమణ, పరిస్థితులలోగా సహేతుక ఆందోళన ఆ మరణం లేదా కారణం కావచ్చు ఒకవేళ బాధపడుతున్న బాధించి, పరిణామం ఉంటుంది ప్రైవేట్ అలాంటి కుడి రక్షణ చూపాయి లేదు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి) 120

103. When the right of private defence of property extends to causing death.--The right of private defence of property extends, under the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrong-doer, if the offence, the committing of which, or the attempting to commit which, occasions the exercise of the right, be an offence of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely:- First.-Robbery; Secondly.-House-breaking by night; Thirdly.-Mischief by fire committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, or as a place for the custody of property; Fourthly.-Theft, mischief, or house-trespass, under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence, if such right of private defence is not exercised. 120

ఛాప్టర్ IV 104 104. ఇటువంటి కుడి మరణం కంటే ఇతర ఏ హాని .-- ఉంటే దీనివల్లకి ఎప్పుడు

నేరాన్ని, పాల్పడే ఇది, లేదా పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నం ఇది సందర్భాలలో ప్రైవేట్ రక్షణ హక్కు వ్యాయామం, ఉండాలి వర్ణనలు ఏ దొంగతనం, అల్లర్లు, లేదా క్రిమినల్ అతిక్రమణ, కాదు గత ముందు విభాగంలో లెక్కిస్తారు, ఆ కుడి విస్తరించడానికి లేదు లోబడి, మరణం దీనివల్ల స్వచ్ఛంద వరకు, కానీ విస్తరించడానికి లేదు స్వచ్ఛంద, దీనివల్ల విభాగాన్ని 99 లో పేర్కొన్న పరిమితులు, మరణం కంటే ఇతర ఏ హాని యొక్క తప్పు-doer. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

104. When such right to causing any harm other than death.--If the offence, the committing of which, or the attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defence, be theft, mischief, or criminal trespass, not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, that right does not extend to the voluntary causing of death, but does extend, subject to the restrictions mentioned in section 99, to the voluntary causing to the wrong-doer of any harm other than death.

ఛాప్టర్ IV 105 105. ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి ప్రారంభించిన, కొనసాగించడానికి

చేసినప్పుడు ఆస్తి .-- ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి మొదలవుతుంది ఆస్తికు ప్రమాదం ఒక సహేతుకమైన ఆందోళన మొదలవుతుంది. దొంగతనం వ్యతిరేకంగా ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి కొనసాగుతుంది నిందితుడి ఆస్తి లేదా తన తిరోగమనం ప్రభావితం చేసింది వరకు ప్రజా అధికారుల యొక్క సహాయం పొందిన, లేదా ఆస్తి ఉంది వెలికితీసాం. దోపిడీ వ్యతిరేకంగా ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి ఏ కారణానికి ఉన్నంత నిందితుడి కారణాలు లేదా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే వ్యక్తి మరణం లేదా హాని లేదా దోషపూరిత నిగ్రహం లేదా భయంగా ఉన్నంత తక్షణ హాని లేదా తక్షణ వ్యక్తిగత నిగ్రహం యొక్క తక్షణ మరణం లేదా కొనసాగుతుంది. నేర వ్యతిరేకంగా ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి నిందితుడి కొనసాగుతోందిగా అతిక్రమణ లేదా అల్లర్లు ఉన్నంత కొనసాగుతుంది నేర అతిక్రమణ లేదా అల్లర్ల యొక్క కమిషన్. House-బద్దలు వ్యతిరేకంగా ఆస్తి ప్రైవేట్ రక్షణ యొక్క కుడి రాత్రి ద్వారా ఉన్నంత ప్రారంభమైన ఉంది house-అతిక్రమణ కొనసాగుతూనే ఇటువంటి ద్వారా house-బద్దలు కొనసాగుతుంది. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

105. Commencement and continuance of the right of private defence of property.--The right of private defence of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. The right of private defence of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authorities is obtained, or the property has been recovered. The right of private defence of property against robbery continues as long as the offender causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues. The right of private defence of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief. The right of private defence of property against house-breaking by night continues as long as the house-trespass which has been begun by such house-breaking continues.

ఛాప్టర్ IV 106 106. కుడి ఘోరమైన దౌర్జన్యం వ్యతిరేకంగా ప్రైవేట్ రక్షణ ఉన్నప్పుడు అక్కడ

అమాయక వ్యక్తి వరకు ఎలాంటి హాని ఉంది .-- హక్కు వ్యాయామంలో ఉంటే సహేతుక కారణాలను ఇది ఒక దాడి వ్యతిరేకంగా ప్రైవేట్ రక్షణ మరణం ఆందోళన, డిఫెండర్ కనుక గలదు ఉంటుంది అతను చెయ్యలేదు effectually ఒక అమాయక వరకు ఎలాంటి హాని లేకుండా ఆ కుడి వ్యాయామం వ్యక్తి, ప్రైవేటు రక్షణ అతని కుడి ఆ యొక్క నడుస్తున్న విస్తరించింది ప్రమాదం. బొమ్మలు ఒక అతన్ని హత్య ప్రయత్నం ఒక మోబ్ దాడి ఉంది. అతను కాదు effectually కాల్పులు లేకుండా ప్రైవేట్ రక్షణ అతని కుడి వ్యాయామం మోబ్, అతను చిన్న పిల్లల హాని ప్రమాదం లేకుండా అగ్ని కాదు ఎవరు మోబ్ తో కలిసిపోయాయి ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఒక అందువలన అతను కాల్పుల ద్వారా సంఖ్య నేరాన్ని చేస్తాడు పిల్లల ఏ హాని చెయ్యదు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

106. Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person.--If in the exercise of the right of private defence against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defence extends to the running of that risk. Illustration A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defence without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offence if by so firing he harms any of the children.

ఛాప్టర్ V - సెక్షన్లు 107 నుంచి 120 - అబెట్‌మెంట్ మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ V 107 107. ఒక వస్తువు Abetment .-- ఒక వ్యక్తి, ఒక వస్తువు చేయడం abets

ఒక చట్టం లేదా అక్రమ పెట్టడం ఆ కుట్ర pursuance జరుగుతుంది,, లో ఉంటే, లేదా ఆ వస్తువు చేయడం కోసం ఏ కుట్రలో ఒకటి లేదా మరిన్ని ఇతర వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులతో Secondly.-పాలుపంచుకున్నారు; whoFirst .- ఆ విషయం చేయడానికి ఏ వ్యక్తి Instigates ఆ వస్తువు చేయడం గాను; లేదా ఏ చట్టం లేదా అక్రమ పెట్టడం, ఆ విషయం యొక్క చేయడం ద్వారా, Thirdly.-కావాలని AIDS. మనస్ఫూర్తిగా ప్రతినిర్వహణ ద్వారా, లేదా అతను, స్వచ్ఛందంగా కారణాలు లేదా procures, లేదా కారణం లేదా సేకరించాలని ప్రయత్నాలు బహిర్గతం చేయడానికి వెళ్ళే ఇది ఒక పదార్థం వాస్తవానికి మనస్ఫూర్తిగా దాగి ద్వారా, జరుగుతుంది ఒక విషయం, instigate చెబుతారు ఎవరు, వివరణ 1.-ఒక వ్యక్తి ఆ వస్తువు చేయడం. బొమ్మలు A, ఒక పబ్లిక్ అధికారి, వాస్తవం తెలియకుండా, కూడా సి Z కాదని, ​​willfully సి Z అని ఒక వరకు సూచిస్తుంది, Z, B apprehend న్యాయం ఒక కోర్ట్ నుండి ఒక వారంట్ ద్వారా అధికారం, తద్వారా కావాలని ఒక apprehend కారణమౌతుంది ఉంది ఇక్కడ C. instigation ద్వారా B abets యొక్క ఆందోళన C.

121

వివరణ 2.-ఎవరైతే అతడ్ని, గాని ముందు లేదా ఒక చట్టం కమిషన్ సమయంలో, ఆ చట్టం కమిషన్ కల్పించేందుకు ఏదైనా లేదు, తద్వారా కమిషన్ సౌకర్యాలు వాటి, ఆ చట్టం చేయడం చికిత్స చెబుతారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

107. Abetment of a thing.--A person abets the doing of a thing, whoFirst.- Instigates any person to do that thing; or Secondly.-Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing; or Thirdly.-Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing. Explanation 1.-A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing. Illustration A, a public officer, is authorized by a warrant from a Court of Justice to apprehend Z, B, knowing that fact and also that C is not Z, wilfully represents to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets by instigation the apprehension of C. 121 Explanation 2.-Whoever, either prior to or at the time of the commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act.

ఛాప్టర్ V 108 108. Abettor .-- ఒక వ్యక్తి గాని abets ఒక నేరాన్ని, abets

ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్, లేదా ఉంటుంది ఒక చట్టం కమిషన్ ఒక నేరాన్ని, ఒక పాల్పడే చట్టం ద్వారా సామర్థ్యం ఉన్న ఒక వ్యక్తి చేత కట్టుబడి ఉంటే abettor ఒకే విధంగా ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానంతో నేరాన్ని. వివరణ 1.-చర్య అక్రమ పెట్టడం యొక్క abetment మే abettor తనే వెళ్ళే కాకపోవచ్చు, అయితే ఒక నేరాన్ని వరకు మొత్తం ఆ చట్టం చెయ్యాలి. వివరణ 2.-అది లేదు abetment యొక్క నేరాన్ని ఉన్నారు ప్రేరేపించిన చట్టం కట్టుబడి ఉండాలి అవసరమైన ఆ, లేదా ఆ ప్రభావం నేరాన్ని ఉన్నారుకు కావల్సిన కలుగుతుంది ఉండాలి. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ C. B అలా తిరస్కరించింది హత్య చేయడానికి B instigates. ఒక నేరాన్ని ఉంది హత్య చేసేందుకు B abetting యొక్క. (బి) ఒక instigation యొక్క pursuance లో D. B హత్య చేయడానికి B instigates stabs D. D గాయం నుంచి కోలుకుంటాడు. ఒక B కి instigating దోషి ఉంది హత్య. వివరణ 3.-ఇది వ్యక్తి ఉండాలి ప్రేరేపించిన ఆ అవసరం లేదు ఒక నేరాన్ని పాల్పడే చట్టం ద్వారా సామర్ధ్యాన్ని కలిగి, లేదా అతను ఉండాలి ఆ అదే నేరాన్ని ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానం abettor విధంగా, లేదా ఏదైనా నేరాన్ని ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానం. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ, ఒక నేరాన్ని ఉద్దేశంతో, పిల్లల లేదా ఒక lunatic abets ఒక వ్యక్తి ద్వారా కట్టుబడి ఉంటే, ఒక నేరాన్ని ఉంటుంది ఒక చట్టం కట్టుదిట్టం ఒక నేరాన్ని పాల్పడే, ఒకే భావం యొక్క చట్టం ద్వారా సామర్థ్యం ఇక్కడ A.గా A, చట్టం కట్టుబడి లేదా, దోషి లేదు ఉంటుంది లేదో ఒక నేరాన్ని abetting. (బి) A, Z హత్య ఉద్దేశంతో, B, పిల్లల instigates వయసు ఏడు సంవత్సరాల కింద, Z యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది ఒక చట్టం చేయాలని. B, లో abetment యొక్క పరిణామం, A లేకపోవటంతో చట్టం లేదు, తద్వారా Z యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది. ఇక్కడ, అయితే B చట్టం ద్వారా సామర్థ్యం లేదు ఒక నేరాన్ని పాల్పడే, A అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉండాలి బాధ్యులు ఉంది B ఒక నేరాన్ని పాల్పడే చట్టం ద్వారా సామర్థ్యం ఉండేది, కలిగి ఉంటే గా హత్య జరిగిన, అతను కనుక శిక్షను కట్టుబడి ఉంటుంది మరణం. (C) ఒక నివాసస్థలం-house కు నిప్పు సెట్ B instigates. B, లో అతని మనస్సు యొక్క unsoundness యొక్క పరిణామం, తెలియకుండా సామర్థ్యంలేనిదనే ఉండటం చట్టం యొక్క స్వభావం, లేదా ఆ అతను తప్పు లేదా విరుద్ధంగా ఏమి చేస్తున్నారనే చట్టం, A యొక్క instigation యొక్క పర్యవసానంగా house కు నిప్పు అమర్చుతుంది. B సంఖ్య నేరాన్ని కట్టుబడి, కానీ ఒక యొక్క నేరాన్ని abetting దోషి ఉంది శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఒక నివాసస్థలం-house కు నిప్పు అమర్పు,, ఆ నేరానికి అందించింది. (D) A, కట్టుబడి ఒక దొంగతనం కారణం ఉద్దేశించి, B instigates Z యొక్క పట్టిన అవ్ట్ Z చెందిన ఆస్తి తీసుకోవాలని. ఎ నుండి బి ప్రేరేపిస్తుంది ఆస్తి A. B చెందినది నమ్మకం యొక్క ఆస్తి నిర్వహిస్తారు అది ఒక యొక్క ఆస్తి భావించారు మంచి విశ్వాసంలో Z యొక్క స్వాధీనంలో,,. B, ఈ దురభిప్రాయం కింద నటన, dishonestly పడుతుంది, లేదు అందువలన దొంగతనం పాల్పడుతున్నారు లేదు. కానీ A, abetting దొంగతనం దోషి ఉంది B దొంగతనం కట్టుబడి ఉంటే, అదే శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంది. ఒక నేరాన్ని ఉండటం ఒక నేరాన్ని వివరణ 4.-abetment, అలాంటి ఒక abetment యొక్క abetment కూడా ఒక నేరాన్ని ఉంది. బొమ్మలు ఒక దానికి అనుగుణంగా హత్య Z. B కి సి instigate కు B instigates హత్య Z వరకు సి instigates, C యొక్క పర్యవసానంగా ఆ నేరాన్ని చేస్తాడు B యొక్క instigation. B తన నేరానికి శిక్ష ఉంటుందని బాధ్యులు ఉంది హత్య కోసం భయపడతారు;, ఒక నేరాన్ని కట్టుదిట్టం B పాల్పడడం వంటి, A కూడా అదే శిక్షకు బాధ్యులు ఉంది. 122 వివరణ 5.-ఇది యొక్క కమిషన్ అవసరం లేదు abettor కచేరీ ఉండాలని కుట్ర ద్వారా abetment యొక్క నేరాన్ని దాన్ని చేస్తాడు వ్యక్తితో నేరాన్ని. అతను నిమగ్నమైంది ఉంటే అది సరిపోతుంది pursuance లో కుట్రలో వీటిలో నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది. బొమ్మలు B విషం Z. ఇది ఒక ప్రణాళిక ఒక కచేరీలు ఆమోదించిన ఒక పాయిజన్ నిర్వహించే నిర్ణయించబడతాయి. B అప్పుడు గురించి చెప్పడం సి ప్లాన్ వివరిస్తుంది మూడవ వ్యక్తి పాయిజన్ నిర్వహించే, కానీ లేకుండా ఆ ఒక పేరు గురించి చెప్పడం. సి పాయిజన్ సేకరించాలని అంగీకరిస్తుంది, procures, పద్ధతిలో దాని వాడుతున్నారు ప్రయోజనం కోసం B దానిని అందిస్తుందని వివరించారు. ఒక పాయిజన్ నిర్వహించే; Z పరిణామం మరణిస్తాడు. ఇక్కడ, A, సి కలిసి కుట్రపన్ని కాదు అయితే, ఇంకా సి నిమగ్నమై ఉంది Z హత్య ఉంది వీటిలో pursuance లో కుట్ర. సి ఉంది అందువలన ఈ విభాగాన్నిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి, బాధ్యులు ఉంది హత్య కోసం శిక్షించబడటానికి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

108. Abettor.--A person abets an offence, who abets either the commission of an offence, or the commission of an act which would be an offence, if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor. Explanation 1.-The abetment of the illegal omission of an act may amount to an offence although the abettor may not himself be bound to do that act. Explanation 2.-To constitute the offence of abetment it is not necessary that the act abetted should be committed, or that the effect requisite to constitute the offence should be caused. Illustrations (a) A instigates B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abetting B to commit murder. (b) A instigates B to murder D. B in pursuance of the instigation stabs D. D recovers from the wound. A is guilty of instigating B to commit murder. Explanation 3.-It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offence, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abettor, or any guilty intention or knowledge. Illustrations (a) A, with a guilty intention, abets a child or a lunatic to commit an act which would be an offence, if committed by a person capable by law of committing an offence, and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abetting an offence. (b) A, with the intention of murdering Z, instigates B, a child under seven years of age, to do an act which causes Z's death. B, in consequence of the abetment, does the act in the absence of A and thereby causes Z's death. Here, though B was not capable by law of committing an offence, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offence, and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. (c) A instigates B to set fire to a dwelling-house. B, in consequence of the unsoundness of his mind, being incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is wrong or contrary to law, sets fire to the house in consequence of A's instigation. B has committed no offence, but A is guilty of abetting the offence of setting fire to a dwelling-house, and is liable to the punishment provided for that offence. (d) A, intending to cause a theft to be committed, instigates B to take property belonging to Z out of Z's possession. A induces B to believe that the property belongs to A. B takes the property out of Z's possession, in good faith, believing it to be A's property. B, acting under this misconception, does not take dishonestly, and therefore does not commit theft. But A is guilty of abetting theft, and is liable to the same punishment as if B had committed theft. Explanation 4.-The abetment of an offence being an offence, the abetment of such an abetment is also an offence. Illustration A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z, and C commits that offence in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offence with the punishment for murder; and, as A instigated B to commit the offence, A is also liable to the same punishment. 122 Explanation 5.-It is not necessary to the commission of the offence of abetment by conspiracy that the abettor should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. Illustration A concerts with B a plan for poisoning Z. It is agreed that A shall administer the poison. B then explains the plan to C mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison, and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administers the poison; Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offence defined in this section and is liable to the punishment for murder.

108A. భారతదేశం వెలుపల నేరాలు భారతదేశంలో Abetment. 1 * [108A. భారతదేశం వెలుపల నేరాలు భారతదేశంలో Abetment .-- ఒక వ్యక్తి ఈ కోడ్ యొక్క అర్థం లోనే ఒక నేరాన్ని abets ఎవరు, 2 లో * [భారతదేశం],

  • [భారతదేశం] ఇది లేకుండా, 2 దాటి ఏ చట్టం కమిషన్ abets

2 లో కట్టుబడి ఉంటే ఒక నేరాన్ని ఉన్నారు అని * [భారతదేశం]. బొమ్మలు A, 2 లో * [భారతదేశం], B, గోవాలో ఒక విదేశీయుడిని instigates, ఒక కట్టుదిట్టం గోవాలో హత్య, ఒక హత్య abetting దోషి ఉంది.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

108A. Abetment in India of offences outside India. 1*[108A. Abetment in India of offences outside India.--A person abets an offence within the meaning of this Code who, in 2*[India], abets the commission of any act without and beyond 2*[India] which would constitute an offence if committed in 2*[India]. Illustration A, in 2*[India], instigates B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa, A is guilty of abetting murder.]

ఛాప్టర్ V 109 109. Abetment శిక్షను ప్రేరేపించిన చట్టంలో కట్టుబడి ఉంటే

పర్యవసానంగా, ఎక్కడ ఎక్స్‌ప్రెస్ సదుపాయం దాని కోసం తయారు చట్టం ప్రేరేపించిన ఉంటే శిక్ష .-- ఏ నేరాన్ని abets ఎవరైతే అతడ్ని, ఉంది కమిటీ abetment యొక్క పర్యవసానంగా కట్టుబడి లేదు, ఎక్స్‌ప్రెస్ నియమం ఉంది, ఇటువంటి abetment శిక్షను ఈ కోడ్ చేసిన శిక్ష ఉంటుంది నేరానికి అందించిన శిక్ష తో. Explanation.-ఒక చట్టం లేదా పోరాటలో కట్టుబడి చెప్పబడుతుంది ఇది యొక్క పర్యవసానంగా కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు abetment యొక్క పరిణామం, instigation, లేదా కుట్ర pursuance లో, లేదా సహాయంతో ఇది abetment ఏర్పరుస్తుంది. దృష్టాంతాలతో (a) ఒక బహుమతిగా, B, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఒక లంచం అందిస్తుంది B యొక్క అధికారిక విధులను వ్యాయామంలో ఒక అనుకూలంగా కొన్ని చూపిస్తున్న. B లంచం అంగీకరిస్తుంది. ఒక విభాగంలో 161 లో నిర్వచించిన నేరాన్ని ప్రేరేపించిన ఉంది. (బి) ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వాలని B instigates. B, లో పరిణామం యొక్క instigation, ఆ నేరాన్ని చేస్తాడు. ఒక ఆ abetting దోషి ఉంది నేరాన్ని, B. అదే శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంది (c) A, B యొక్క pursuance లో, Z. ఒక విష conspire కుట్ర, పాయిజన్ procures, క్రమంలో B దానిని అందిస్తుందని ఆయన Z. B దానిని నిర్వహించే ఉండవచ్చు, కుట్ర pursuance లో, నిర్వహిస్తూ తద్వారా ఒక యొక్క లేనప్పుడు Z వరకు పాయిజన్, Z యొక్క మరణానికి కారణమవుతుంది. ఇక్కడ B ఉంది హత్య దోషి. A, కుట్ర ద్వారా ఆ నేరాన్ని abetting దోషి ఉంది , హత్య కోసం శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

109. Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment.--Whoever abets any offence shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of such abetment, be punished with the punishment provided for the offence. Explanation.-An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abetment. Illustrations (a) A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favour in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. A has abetted the offence defined in section 161. (b) A instigates B to give false evidence. B, in consequence of the instigation, commits that offence. A is guilty of abetting that offence, and is liable to the same punishment as B. (c) A and B conspire to poison Z. A, in pursuance of the conspiracy, procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Z. B, in pursuance of the conspiracy, administers the poison to Z in A's absence and thereby causes Z's death. Here B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offence by conspiracy, and is liable to the punishment for murder.

ఛాప్టర్ V 110 110. వ్యక్తి ప్రేరేపించిన ఉంటే abetment శిక్షనుతో చట్టం లేదు

abets ఎవరైతే అతడ్ని abettor ఆ .-- నుండి వివిధ ఉద్దేశం ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ కలదు, ప్రేరేపించిన వ్యక్తి చట్టం ఒకవేళ abettor నుండి వేరే ఉద్దేశం లేదా జ్ఞానం తో, ఉండాలి ఉంటుంది, ఇది నేరానికి అందించిన శిక్షతో శిక్ష చట్టం లేదా ఉద్దేశంతో పూర్తి అయివుంటే అంగీకరించింది abettor యొక్క జ్ఞానము, ఏ ఇతర తో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

110. Punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that of abettor.--Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abettor, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abettor and with no other.


1. 1898 యొక్క చట్టం 4, S. చేర్చిన 3. 2. Subs. 1951 చట్టం 3 ద్వారా, s, 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 123

1. Added by Act 4 of 1898, s. 3. 2. Subs. by Act 3 of 1951, s, 3 and Sch., for "the States". 123

ఛాప్టర్ V 111 111. ఒక ప్రేరేపించిన చట్టం ఉన్నప్పుడు abettor యొక్క బాధ్యత, వివిధ చట్టం

పూర్తి .-- ఒక చట్టం ప్రేరేపించిన, వేరే చట్టం పూర్తి చేసినప్పుడు, abettor అదే పద్ధతిలో, అదే మేరకు, పూర్తి చట్టం బాధ్యులు ఉంది అతను దాన్ని నేరుగా ప్రేరేపించిన కలిగిగా ఉంటే: Proviso. Proviso .-- పూర్తి చట్టం అందించబడింది యొక్క ఈశతాబ్దానికి పరిణామం జరిగినది abetment, instigation ప్రభావం కింద కట్టుబడి, లేదా జరిగినది సహాయంతో లేదా ఏర్పాటు ఇది కుట్ర pursuance లో abetment. దృష్టాంతాలతో (a) ఎ Z యొక్క ఆహార లోకి పాయిజన్ ఉంచాలి పిల్లల instigates,, ఆ పనికి అతన్ని పాయిజన్ ఇస్తుంది. యొక్క పరిణామం బాల, instigation, పొరపాటున ఇది Y యొక్క ఆహారం, లోకి పాయిజన్ ఉంచుతుంది ఇక్కడ Z. ఆ ప్రక్కన పిల్లల కింద నటన, ఒకవేళ పూర్తి A యొక్క instigation, చట్టం ప్రభావం కింద జరిగినది abetment యొక్క ఈశతాబ్దానికి పరిణామం పరిస్థితులలో, A లో బాధ్యులు ఉంది అతను ఉంటే అదే పద్ధతిలో, అదే మేరకు పాల్పడడం వై యొక్క ఆహార లోకి పాయిజన్ ఉంచాలి బాల (బి) ఒక Z యొక్క house బర్న్ B instigates. B house కు నిప్పు సెట్లు ఒకే సమయంలో అక్కడ ఆస్తి దొంగతనం చేస్తాడు. A, నేరాన్ని అయితే ఇంటి బర్నింగ్ abetting యొక్క, abetting దోషి లేదు దొంగతనం; దొంగతనం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టం, ఈశతాబ్దానికి కాదు బర్నింగ్ యొక్క పరిణామం. (సి) ఒక B, C వద్ద ఒక నివసించేవారు house అడుగుపెట్టటానికి instigates దోపిడీ కోసం అర్ధరాత్రి, కోసం చేతులు వారికి అందిస్తుంది ఆ పనికి. B, C, హౌస్ లోకి విడిపోతారు, Z ద్వారా ప్రతిఘటించింది ఉండటం ఆ హత్య ఉండవచ్చు ఉంటే ఇక్కడ ఖైదీలకు, హత్య Z. ఒకటి, abetment యొక్క పరిణామం, A అందించిన శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంది హత్య కోసం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

111. Liability of abettor when one act abetted and different act done.--When an Act is abetted and a different act is done, the abettor is liable for the act done, in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it: Proviso. Proviso.--Provided the act done was a probable consequence of the abetment, and was committed under the influence of the instigation, or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abetment. Illustrations (a) A instigates a child to put poison into the food of Z, and gives him poison for that purpose. The child, in consequence of the instigation, by mistake puts the poison into the food of Y, which is by the side of that of Z. Here if the child was acting under the influence of A's instigation, and the act done was under the circumstances a probable consequence of the abetment, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y. (b) A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft; for the theft was a distinct act, and not a probable consequence of the burning. (c) A instigates B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery, and provides them with arms for that purpose. B and C break into the house, and being resisted by Z, one of the inmates, murder Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abetment, A is liable to the punishment provided for murder.

ఛాప్టర్ V 112 112. Abettor చట్టం కోసం సంచిత శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ప్రేరేపించిన ఉన్నప్పుడు

, చట్టం కోసం పూర్తి .-- ఇది కోసం abettor కింద చట్టపరంగా ఉంది చట్టం ఉంటే గత ముందు విభాగంలో చట్టం అదనంగా కట్టుబడి ఉంది ప్రేరేపించిన, ప్రత్యేకమైన నేరాన్ని ఉన్నారు, abettor వరకు బాధ్యులు ఉంది నేరాలు ప్రతి శిక్ష. బొమ్మలు ఒక ఫోర్స్ ద్వారా ఒక పబ్లిక్ చేసిన ఒక క్షోభ నిరోధించాలి B instigates servant. B, పర్యవసానంగా ఆ క్షోభ నిరోధిస్తాయి. సమర్పణ లో ప్రతిఘటన, B స్వచ్ఛందంగా అధికారికి బాధపడుతున్న హాని కారణాలు క్షోభ అమలు. B యొక్క నేరాన్ని రెండు కట్టుబడి ఉంది గా క్షోభ ఎదిరించటానికి, యొక్క నేరాన్ని స్వచ్ఛందంగా దీనివల్ల బాధపడుతున్న బాధించి, B ఈ నేరాలు ఇద్దరికీ శిక్షకు బాధ్యులు ఉంటుంది;, ఒక B లో బాధపడుతున్న హాని కారణం స్వచ్ఛందంగా అవకాశం ఉందని తెలుసు ఉంటే క్షోభ ఎదిరించటానికి ఒక కూడా ప్రతి శిక్షించబడటానికి పడతాడు నేరాలు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

112. Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done.--If the act for which the abettor is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abetted, and constitute a distinct offence, the abettor is liable to punishment for each of the offences. Illustration A instigates B to resist by force a distress made by a public servant. B, in consequence resists that distress. In offering the resistance, B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress. As B has committed both the offence of resisting the distress, and the offence of voluntarily causing grievous hurt, B is liable to punishment for both these offences; and, if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress A will also be liable to punishment for each of the offences.

ఛాప్టర్ V 113 113. చట్టం వలన ఒక ప్రభావాన్ని కోసం abettor యొక్క బాధ్యత ప్రేరేపించిన

abettor ద్వారా ఉద్దేశించిన .-- ఒక చట్టం ప్రేరేపించిన ఉన్నప్పుడు ఆ నుండి వివిధ ఒక నిర్దిష్ట దీనివల్ల యొక్క abettor భాగంగా న ఉద్దేశంతో ప్రభావం, abettor యొక్క పర్యవసానంగా బాధ్యులు ఇది ఒక చట్టం abetment, ద్వారా ఉద్దేశించి భిన్నంగా ప్రభావం కారణాలు abettor, abettor అదే లో, కలుగుతుంది ప్రభావం బాధ్యులు ఉంది పద్ధతిలో, అదే మేరకు అతనుతో చట్టం ప్రేరేపించిన ఉంటే గా ఆ ప్రభావం దీనివల్ల యొక్క ఉద్దేశం, అందించిన అతను తెలుసు అని చట్టం ప్రేరేపించిన ఆ ప్రభావం కారణమవుతుంది జరిగింది. బొమ్మలు ఒక యొక్క పర్యవసానంగా, Z. B కి బాధపడుతున్న హాని కారణం B instigates instigation, Z. Z పరిణామం మరణిస్తాడు వరకు బాధపడుతున్న హాని కలుగజేస్తుంది. ఇక్కడ, ఒక బాధపడుతున్న హాని ప్రేరేపించిన తెలుసు ఒకవేళ కారణమవుతుంది జరిగినది మరణం, ఒక అందించబడతాయి శిక్షతో శిక్ష ఉండాలి బాధ్యులు ఉంది హత్య. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

113. Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor.--When an act is abetted with the intention on the part of the abettor of causing a particular effect, and an act for which the abettor is liable in consequence of the abetment, causes a different effect from that intended by the abettor, the abettor is liable for the effect caused, in the same manner and to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abetted was likely to cause that effect. Illustration A instigates B to cause grievous hurt to Z. B, in consequence of the instigation, causes grievous hurt to Z. Z dies in consequence. Here, if A knew that the grievous hurt abetted was likely to cause death, A is liable to be punished with the punishment provided for murder.

ఛాప్టర్ V 114 114. నేరాన్ని కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు Abettor ప్రస్తుతం .-- ఎప్పుడు ఏ

పోయే ఉంటే ఒక abettor గా శిక్ష ఉండాలి బాధ్యులు ఉంటుంది వ్యక్తి, ఉంది ప్రస్తుతం అతనులో శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది కోసం చట్టం లేదా పోరాట abetment యొక్క పరిణామం కట్టుబడి ఉంది, అతను కలిగి ఇచ్చే ఉండాలి ఇటువంటి చట్టం లేదా పోరాట పాల్పడ్డారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి) 124

114. Abettor present when offence is committed.--Whenever any person who if absent would be liable to be punished as an abettor, is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abetment is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence. 124

ఛాప్టర్ V 115 115. మరణం లేదా ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని యొక్క Abetment

జీవితం కోసం - నేరాన్ని committed.-ఎవరైతే అతడ్ని ఒక యొక్క కమిషన్ abets చేయకపోతే మరణం లేదా 1 తో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని * [జీవితం కోసం ఖైదు], కమిటీ, ఆ నేరాన్ని abetment యొక్క పర్యవసానంగా కట్టుబడి, కాదు ఉంటే ప్రెస్ లేదు సదుపాయం వంటి శిక్షను ఈ కోడ్ ద్వారా abetment, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, ఇవి పదం కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా: చట్టం దీనివల్ల హాని పర్యవసానంగా జరుగుతుంది ఉంటే. చట్టం దీనివల్ల హాని పర్యవసానంగా పూర్తి .--, ఉంటే ఏ చట్టం కోసం ఉంటే ఇది abettor abetment యొక్క పర్యవసానంగా బాధ్యులు, ఇది ఏ వ్యక్తికి హాని కారణాలు, జరుగుతుంది, abettor వరకు బాధ్యులు ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. బొమ్మలు ఒక Z. నేరాన్ని కట్టుబడి లేదు హత్య చేయడానికి B instigates. ఒకవేళ B Z హత్య చేసింది, అతను మరణించిన శిక్షలు ఉండేవి లేదా 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు]. అందువలన ఒక ఖైదు బాధ్యులు ఉంది , ఒకవేళ; ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం ఏ హాని abetment యొక్క పర్యవసానంగా Z వరకు జరుగుతుంది, అతను ఉంటుంది పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు బాధ్యులు, , జరిమానా వరకు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

115. Abetment of offence punishable with death or imprisonment for life—if offence not committed.-Whoever abets the commission of an offence punishable with death or 1*[imprisonment for life], shall, if that offence be not committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of such abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine: if act causing harm be done in consequence. if act causing harm be done in consequence.--and if any act for which the abettor is liable in consequence of the abetment, and which causes hurt to any person, is done, the abettor shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine. Illustration A instigates B to murder Z. The offence is not committed. If B had murdered Z, he would have been subject to the punishment of death or 1*[imprisonment for life]. Therefore A is liable to imprisonment for a term which may extend to seven years and also to a fine; and, if any hurt be done to Z in consequence of the abetment, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to fourteen years, and to fine.

ఛాప్టర్ V 116 116. ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని యొక్క Abetment - ఉంటే

నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటుంది .-- ఎవరైతే అతడ్నితో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని abets ఖైదు ఉండాలి, ఆ నేరాన్ని యొక్క పర్యవసానంగా కట్టుబడి కాదు ఉంటే abetment లేదు, ఎక్స్‌ప్రెస్ సదుపాయం కోసం ఈ కోడ్ ద్వారా ఇటువంటి abetment శిక్షను, ఏ ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం ఆ నేరానికి అందించిన వివరణ ఒకటి-నాల్గవ ఆ నేరానికి అందించిన పొడవైన పదం భాగంగా; లేదాతో ఇటువంటి జరిమానా ఆ నేరానికి అందించిన, లేదా రెండూ కలిసి ఉంటుంది; abettor లేదా వ్యక్తి ప్రేరేపించిన ఉంటే వీరి విధి దానికి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉంటుంది నేరాన్ని నిరోధించడానికి. abettor లేదా వ్యక్తి ప్రేరేపించిన ఉంటే వీరి విధి అది ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉంటుంది నేరాన్ని నిరోధించడానికి .--, ఉంటే abettor లేదా ప్రేరేపించిన వ్యక్తి ఒక దీని విధి ఇటువంటి యొక్క కమిషన్ నిరోధించడానికి ఉంది పబ్లిక్ సర్వెంట్, నేరాన్ని, abettor ఏ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి వివరణ వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, ఆ నేరానికి అందించిన పొడవైన పదం ఒకటి-సగం వంటి ఆ నేరానికి అందించిన, లేదా జరిమానాగా నేరానికి అందించిన, లేదా రెండూ కలిసి ఉంది. దృష్టాంతాలతో (A) ఒక బహుమతిగా, B, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఒక లంచం అందిస్తుంది చూపిస్తున్న. B యొక్క అధికారిక విధులను వ్యాయామంలో ఒక అనుకూలంగా కొన్ని. B లంచం అంగీకరించాలి తిరస్కరించింది. ఒక ఈ భాగాన్ని కింద శిక్ష విధించేలా ఉంది. (బి) ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వాలని B instigates. ఇక్కడ, B లేదు ఉంటే తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తాయి, A అయితే నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది ఈ విభాగంలో, దానికి అనుగుణంగా శిక్ష విధించేలా ఉంది. (C), దీని విధి అది దోపిడీ నిరోధించడానికి ఒక పోలీసు-officer,, దోపిడీ కమిషన్ abets. ఇక్కడ, అయితే దోపిడీ కాదు ఉంటుంది కట్టుబడి, A ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం ఒకటి-సగం వరకు బాధ్యులు ఉంది ఆ నేరానికి అందించిన, కూడా జరిమానా వరకు. (D) B A ద్వారా ఒక దోపిడీ కమిషన్, ఒక పోలీసు-officer, abets దీని విధి ఆ నేరాన్ని నిరోధించడానికి ఉంది. దోపిడీ ఉంటుంది ఇక్కడ అయితే కట్టుబడి కాదు, B అత్యంత పొడవైన పదం ఒకటి-సగం వరకు బాధ్యులు ఉంది దోపిడీ నేరానికి అందించిన ఖైదు, కూడా జరిమానా వరకు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

116. Abetment of offence punishable with imprisonment—if offence be not committed.--Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of such abetment, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term provided for that offence; or with such fine as is provided for that offence, or with both; if abettor or person abetted be a public servant whose duty it is to prevent offence. if abettor or person abetted be a public servant whose duty it is to prevent offence.--and if the abettor or the person abetted is a public servant, whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abettor shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence, for a term which may extend to one-half of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, or with both. Illustrations (a) A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing. A some favour in the exercise of B's official functions. B refuses to accept the bribe. A is punishable under this section. (b) A instigates B to give false evidence. Here, if B does not give false evidence, A has nevertheless committed the offence defined in this section, and is punishable accordingly. (c) A, a police-officer, whose duty it is to prevent robbery, abets the commission of robbery. Here, though the robbery be not committed, A is liable to one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence, and also to fine. (d) B abets the commission of a robbery by A, a police-officer, whose duty it is to prevent that offence. Here though the robbery be not committed, B is liable to one-half of the longest term of imprisonment provided for the offence of robbery, and also to fine.

ఛాప్టర్ V 117 117. ప్రజా ద్వారా లేదా కంటే ఎక్కువ ద్వారా నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ Abetting

పది వ్యక్తులు .-- పబ్లిక్ ద్వారా ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ abets ఎవరైతే అతడ్ని సాధారణంగా లేదా పది మించి వ్యక్తులు ఏ నంబర్ లేదా తరగతి ద్వారా, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

117. Abetting commission of offence by the public or by more than ten persons.--Whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding ten, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


125 బొమ్మలు ఒక విభాగం instigating ఒక పబ్లిక్ స్థానంలో ఒక affixes ఒక placard ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో కలిసే పది కంటే ఎక్కువ సభ్యులు కలిగి, స్థలం, ప్రతికూల విభాగం యొక్క సభ్యులు దాడి ప్రయోజనం కోసం, ఒక ఊరేగింపు నిమగ్నమై ఉండగా. ఒకలో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది ఈ విభాగాన్ని. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

125 Illustration A affixes in a public place a placard instigating a sect consisting of more than ten members to meet at a certain time and place, for the purpose of attacking the members of an adverse sect, while engaged in a procession. A has committed the offence defined in this section.

ఛాప్టర్ V 118 118. మరణంతో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని లేదా కట్టుదిట్టం దాచిపెట్టడం డిజైన్

జీవితం కోసం ఖైదు .-- ఎవరైతే అతడ్ని సులభతరం ఉద్దేశించి లేదా అది తెలుసుకోవడం అతను తద్వారా ఒక యొక్క కమిషన్ సులభతరం అవకాశం ఉంటుంది మరణం లేదా 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు], తో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని ఏ చట్టం లేదా అక్రమ పెట్టడం ద్వారా స్వచ్ఛందంగా తనలో ఇనుమడించుకున్న,, ఇటువంటి నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు లేదా ఒక నమూనా యొక్క ఉనికిని ఏ చేస్తుంది అతను అలాంటి డిజైన్ గౌరవిస్తూ తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు ఇది ప్రాతినిధ్యం, నేరాన్ని కట్టుబడి-ఉంటే ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటుంది. నేరాన్ని కట్టుబడి-ఉంటే ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటుంది .-- ఉండాలి, ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి ఉండాలని, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా, ఉంటే యొక్క నేరానికి, గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, కట్టుబడి కాదు ఇది ఒక పదం మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు;, గాని సందర్భంలో కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. బొమ్మలు A, ఆ dacoity తెలుసుకోవడం మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే, B వద్ద కట్టుబడి ఉండాలి గురించి, ఒక dacoity గురించి C వద్ద కట్టుబడి ఉండాలి అని మేజిస్ట్రేట్ తెలియజేస్తూ, ఒక తద్వారా ఒక వ్యతిరేక దిశలో స్థలం, మేజిస్ట్రేట్ ఇతరులను మభ్యపరచడానికి నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ సులభతరం ఉద్దేశంతో. dacoity రూపకల్పనలో pursuance లో B వద్ద కట్టుబడి ఉంది. ఒక కింద శిక్ష విధించేలా ఉంది ఈ విభాగాన్ని. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

118. Concealing design to commit offence punishable with death or imprisonment for life.--Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or 1*[imprisonment for life], voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design, if offence be committed-if offence be not committed. if offence be committed-if offence be not committed.--shall, if that offence be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or, if the offence of not committed, with imprisonment of either description, for a term which may extend to three years; and in either case shall also be liable to fine. Illustration A, knowing that dacoity is about to be committed at B, falsely informs the Magistrate that a dacoity is about to be committed at C, a place in an opposite direction, and thereby misleads the Magistrate with intent to facilitate the commission of the offence. The dacoity is committed at B in pursuance of the design. A is punishable under this section.

ఛాప్టర్ V 119 119. నేరాన్ని కట్టుదిట్టం పబ్లిక్ సర్వెంట్ దాచిపెట్టడం డిజైన్ అది

నిరోధించడానికి తన విధి .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఉద్దేశించి ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, ఉంది సులభతరం లేదా అతను తద్వారా సులభతరం అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం ఇటువంటి ప్రజా తన విధి ఇది ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ నిరోధించడానికి servant, ఏ చట్టం లేదా అక్రమ పెట్టడం ద్వారా స్వచ్ఛందంగా తనలో ఇనుమడించుకున్న,, ఇటువంటి నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ఒక నమూనా యొక్క ఉనికిని, లేదా ఏ చేస్తుంది అతను అలాంటి డిజైన్ గౌరవిస్తూ తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు ఇది ప్రాతినిధ్యం. నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంటే,. నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంటే, .--, నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంటే,, ఉండాలి కోసం అందించబడిన ఏ వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష పొడవైన పదం ఒకటి-సగం వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం నేరాన్ని, ఇటువంటి ఖైదు యొక్క, లేదా ఇటువంటి జరిమానాతో ఆ కోసం అందించబడుతుంది నేరాన్ని, లేదా రెండూ తో; నేరాన్ని మరణం, తదితర శిక్ష విధించేలా ఉంటే నేరాన్ని ఉంటే లేదా, - నేరాన్ని మరణం, తదితర శిక్ష విధించేలా ఉంటే మరణం లేదా 1 తో శిక్ష విధించేలా * [జీవితం కోసం ఖైదు], తో పది వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాల; నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటే. నేరాన్ని కాదు ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి .-- లేదా, కాదు ఉంటే కట్టుబడి, ఏ వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒకటి-నాల్గవ వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం నేరానికి అందించిన ఇటువంటి ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం యొక్క లేదా జరిమానాతో భాగంగా ఉంది నేరానికి, లేదా రెండూ కలిసి అందించింది. బొమ్మలు A, పోలీసు ఒక అధికారి, చట్టబద్ధంగా సమాచారం ఇవ్వాలని వెళ్ళే ఉండటం అన్ని డిజైన్లను తన జ్ఞానానికి అనుమానించవచ్చు ఇది దోపిడీ కట్టుదిట్టం,, B డిజైన్లను దోపిడీ పాల్పడుతున్నారు ఆ తెలియకుండా ఇటువంటి ఇవ్వాలని తొలగించేది సమాచారం, ఆ నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ సులభతరం ఉద్దేశంతో. ఇక్కడ ఒక చట్టవిరుద్ధ పెట్టడం ద్వారా B యొక్క ఉనికి దాగి ఉంది రూపకల్పన, ఈ నిబంధనను ప్రకారం శిక్షించబడటానికి బాధ్యులు ఉంది విభాగం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

119. Public servant concealing design to commit offence which it is his duty to prevent.--Whoever, being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent, voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence, or makes any representation which he knows to be false respecting such design. if offence be committed. if offence be committed.--shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for that offence, or with both; if offence be punishable with death, etc. if offence be punishable with death, etc.--or, if the offence be punishable with death or 1*[imprisonment for life], with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years; if offence be not committed. if offence be not committed.--or, if the offence be not committed, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence, or with both. Illustration A, an officer of police, being legally bound to give information of all designs to commit robbery which may come to his knowledge, and knowing that B designs to commit robbery, omits to give such information, with intent to facilitate the commission of that offence. here A has by an illegal omission concealed the existence of B's design and is liable to punishment according to the provision of this section.

ఛాప్టర్ V 120 120.తో నేరాన్ని శిక్ష విధించేలా కట్టుదిట్టం దాచిపెట్టడం డిజైన్

ఖైదు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, సౌకర్యవంతం ఉద్దేశించి లేదా అని తెలుసుకోవడం అతను తద్వారా ఒక నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ సులభతరం చేస్తుంది ఉండవచ్చు ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా, ఏ చట్టం లేదా అక్రమ పెట్టడం ద్వారా స్వచ్ఛందంగా తనలో ఇనుమడించుకున్న,, ఇటువంటి నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ఒక నమూనా యొక్క ఉనికిని, లేదా ఏ చేస్తుంది అతను అలాంటి డిజైన్ గౌరవిస్తూ తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు ఇది ప్రాతినిధ్యం, (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

120. Concealing design to commit offence punishable with imprisonment.--Whoever, intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment, voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence, or makes any representation which he knows to be false respecting such design,


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


126 నేరాన్ని కట్టుబడి-ఉంటే ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటుంది. నేరాన్ని కట్టుబడి-ఉంటే ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటుంది - నిర్ణయించబడతాయి, ఉంటే నేరాన్ని కట్టుబడి ఉండాలి, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, నేరానికి అందించిన వివరణ యొక్క ఒక-ఎనిమిది వరకు, ఒకటి-నాల్గవ,, నేరాన్ని కట్టుబడి కాదు ఉంటే పొడవైన వంటి ఖైదు కాల, లేదా జరిమానా తోగా అందించబడుతుంది నేరానికి, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

126 if offence be committed-if offence be not committed. if offence be committed-if offence be not committed—shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth, and, if the offence be not committed, to one-eight, of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for the offence, or with both.

ఛాప్టర్ VA - సెక్షన్లు 120ఎ నుంచి 120బి - నేరపూరితమైన కుట్ర(1913 లో చేర్చారు) మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ VA 120A 120A. నేర కుట్ర .-- చేసినప్పుడు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నిర్వచనం

వ్యక్తులు చేయడానికి అంగీకరిస్తున్నారు, లేదా, జరుగుతుంది కారణం - (1) ఒక చట్టవిరుద్ధ చట్టం, లేదా (2) అక్రమ ద్వారా అక్రమ కాదు ఇది ఒక చట్టం, ఇటువంటి ఒప్పందం ఒక క్రిమినల్ కుట్ర నియమించబడిన ఉంది: ఒక ఒప్పందం మినహా సంఖ్య ఒప్పందం ఒక పాల్పడుతున్నారు ఆ అందించిన నేరాన్ని పాటు కొన్ని చట్టం తప్ప ఒక క్రిమినల్ కుట్ర వరకు మొత్తం కమిటీ ఒప్పందం ఇటువంటి ఒప్పందం ఒకటి లేదా ఎక్కువ పార్టీలు జరుగుతుంది వాటి pursuance. Explanation.-చట్టసమ్మతం చట్టం కాదో అపజయానికి దారి తీసింది ఉంది అటువంటి ఒప్పందం యొక్క అంతిమ వస్తువు, లేదా దానికి కేవలం యాదృచ్ఛికం ఉంది వస్తువు. (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

120A. Definition of criminal conspiracy.--When two or more persons agree to do, or cause to be done, - (1) an illegal act, or (2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy: Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation.-It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.

ఛాప్టర్ VA 120B 120B. నేర కుట్ర శిక్ష .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని ఒక పార్టీ ఉంది

మరణంతో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు ఒక క్రిమినల్ కుట్ర వరకు, రెండు ఒక పదం కోసం 2 * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా కఠిన కారాగార సంవత్సరాలు లేదా పైకి,, ప్రెస్ లేదు నిబంధనను ఈ చేసిన ఉంది కలదు, అక్కడ అలాంటి ఒక కుట్ర శిక్ష కోసం కోడ్, అదేలో శిక్ష ఉంటుంది పద్ధతిలో అతను ఇటువంటి నేరాన్ని ప్రేరేపించిన ఉంటే గా. (2) ఎవరైతే అతడ్ని ఒక కంటే ఇతర ఒక క్రిమినల్ కుట్ర ఒక పార్టీ ఉంది aforesaid కలదుగా శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని కట్టుదిట్టం క్రిమినల్ కుట్ర ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్షించటం కాదు ఆరు నెలలు లేదా జరిమానా లేదా రెండూతో మించి.] (యాంత్రిక అనువాదం. సరిదిద్దాలి)

120B. Punishment of criminal conspiracy.-- (1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, 2*[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence. (2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both.]

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు