భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 490 – 502

ఛాప్టర్ XIX - సెక్షన్లు 490 నుంచి 492 - క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కంట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ సర్వీస్

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XIX 490 490. [సముద్ర ప్రయాణం లేదా ప్రయాణ సమయంలో సేవా ఒప్పందం యొక్క బోధించాలని.]

రిపబ్లిక్ కాంట్రాక్ట్ యొక్క Workmen యొక్క ఉల్లంఘన (Repealing) చట్టం, 1925 (3 1925), S. 2, Sch. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

  • ఈ ఛాప్టర్ రద్దు చేయ బడింది.

490. [Preach of contract of service during voyage or journey.] Rep. by the Workmen's Breach of Contract (Repealing) Act, 1925 (3 of 1925), s. 2 and Sch.

ఛాప్టర్ XIX 491 491. న హాజరు, పంపిణీ ఒప్పంద ఉల్లంఘన నిస్సహాయ యొక్క కోరుకుంటున్నారు

వ్యక్తి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, న హాజరు ఒక చట్టపరమైన ఒప్పందం కట్టుబడి ఉండటం లేదా సరఫరా ఎవరు, యువతకు కారణం ద్వారా, లేదా ఏ వ్యక్తి యొక్క కోరుకుంటున్నారు మనస్సు యొక్క, లేదా ఒక వ్యాధి లేదా శరీర బలహీనమైన unsoundness, నిస్సహాయ ఉంది లేదా తన సొంత భద్రత కోసం అందించడంలో లేదా సామర్థ్యంలేనిదనే తన సొంత సరఫరా కోరుకుంటున్నారు, స్వచ్ఛందంగా చేయడానికి కనుక తొలగించేది, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు నెలల వరకు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా ఈ రెండింటి రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, లేదా రెండూ కలిసి జరిమానాతో ఇది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

491. Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person.--Whoever, being bound by a lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who, by reason of youth, or of unsoundness of mind, or of a disease or bodily weakness, is helpless or incapable of providing for his own safety or of supplying his own wants, voluntarily omits so to do, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

ఛాప్టర్ XIX 492 492. ఇది వరకు సుదూర ప్రదేశం వద్ద సేవకు ఒప్పందం [ఉల్లంఘన

servant మాస్టర్ యొక్క వ్యయంతో తెలియజేయబడ్డాయి ఉంది.] రిపబ్లిక్ Workmen యొక్క ఉల్లంఘన ద్వారా కాంట్రాక్ట్ (Repealing) చట్టం, 1925 (1925 యొక్క 3), S. యొక్క 2, Sch.

  • ఈ ఛాప్టర్ రద్దు చేయ బడింది. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. ఎస్ 489E ఇన్లు జరిగింది. 1943 యొక్క చట్టం 6 ద్వారా, S. 2,211 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

492. [Breach of contract to serve at distant place to which servant is conveyed at master's expense.] Rep. by the Workmen's Breach of Contract (Repealing) Act, 1925 (3 of 1925), s. 2 and Sch.

  • ఈ ఛాప్టర్ రద్దు చేయ బడింది.

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. S. 489E was ins. by Act 6 of 1943, s. 2.211

ఛాప్టర్ XX - సెక్షన్లు 493 నుంచి 498 - పెళ్ళి (వివాహం) కి సంబంధించిన నేరాలు

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XX 493 493. ఒక మనిషి వలన Cohabitation deceitfully ఒక నమ్మకం ప్రేరేపిస్తుంది

చట్టపరమైన వివాహం .-- వంచన ద్వారా ఎవరు ఏ మహిళ కారణాలు ఎవరు ప్రతి వ్యక్తి యొక్క న్యాయబద్ధంగా ఆమె న్యాయబద్ధంగా వివాహం నమ్ముతారు అతన్ని వివాహం కాదు అతనిని, వరకు, ఆ నమ్మకం అతనికితో లైంగిక సంబంధం cohabit లేదా కలిగి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

493. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage.--Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XX 494 494. భర్త లేదా భార్య యొక్క జీవితకాలం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, సమయంలో మళ్ళీ కలగలిసింది

ఒక భర్త లేదా భార్య దేశం కలిగి, ఏ సందర్భంలో వివాహం వంటి దీనిలో వివాహం వంటి జీవితం సమయంలో దాని తీసుకొని స్థలం కారణం ద్వారా గర్జన ఉంది భర్త లేదా భార్య, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. Exception.-ఈ విభాగం దీని ఏ వ్యక్తి దీనిని ఉపయోగించడం లేదు అలాంటి భర్త లేదా భార్యతో వివాహం ఒక న్యాయస్థానం గర్జన డిక్లేర్డ్ ఉంది పోటీ అధికార పరిధి యొక్క, లేదా ఒక జీవితం సమయంలో ఒక వివాహం ఒప్పందాలు ఎవరు ఏ వ్యక్తికి సమయంలో మాజీ భర్త లేదా భార్య, ఒకవేళ అలాంటి భర్త లేదా భార్య, తదుపరి వివాహం, వంటి నుండి నిరంతరంగా పోయే ఉండవచ్చును ఏడు సంవత్సరాల స్పేస్ కోసం వ్యక్తి, యొక్క విన్న చేయబడ్డాయి కాదు ఉండాలి అలాంటి వ్యక్తి ద్వారా ఆ సమయంలో లోపల సజీవంగాగా వ్యక్తి అందించిన ఇటువంటి తదుపరి వివాహం కాంట్రాక్టు, వంటి వివాహం పడుతుంది కమిటీ ముందు స్థలం, వంటి వివాహ కాంట్రాక్టులను అతనితో వ్యక్తి సమాచారం ఇప్పటివరకు అదే విధంగా వాస్తవాలను నిజ రాష్ట్ర అతని లేదా ఆమె లోపల ఉంటాయి జ్ఞానం. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

494. Marrying again during lifetime of husband or wife.--Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Exception.-This section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a Court of competent jurisdiction, nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife, at the time of the subsequent marriage, shall have been continually absent from such person for the space of seven years, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge.

ఛాప్టర్ XX 495 495. వ్యక్తి నుండి మాజీ వివాహ దాగితో అదే నేరాన్ని

అతనితో తదుపరి వివాహం కాంట్రాక్టులను .-- చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని గత ముందు విభాగంలో నిర్వచించిన నేరాన్ని సంగ్రహించబడుతుంది కలిగి తదుపరి వివాహం కాంట్రాక్టులను వ్యక్తి అతనితో, నిజానికి మాజీ వివాహం, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

495. Same offence with concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage is contracted.--Whoever commits the offence defined in the last preceding section having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted, the fact of the former marriage, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XX 496

496. చట్టబద్దంగా జరగని పెళ్ళి - మోసంతో చేసుకున్న పెళ్ళి ఎవరైనా, అమర్యాదకరంగా, మోసపూరితంగా, మోసంచేసే ఉద్దేశంతో, పెళ్ళిచేసుకుంటే, ఆ పెళ్ళి చట్టబద్ధంగా జరగలేదని, ఋజువు పడితే, వారికి కొంతకాలం జైలు శిక్ష, కావాలంటే ఏడు సంవత్సరాల వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. జరిమానా (అపరాధ రుసుం) విధించవచ్చును.

496. Marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage.--Whoever, dishonestly or with a fraudulent intention, goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XX 497 497. వ్యభిచారం .-- వ్యక్తితో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఎవరైతే అతడ్ని

, ఆమెను అతను తెలుసు లేదా భార్య అని నమ్మడానికి కారణం ఉంది ఆ మనిషి యొక్క సమ్మతి లేదా connivance లేకుండా మరొక వ్యక్తి, ఇటువంటి అత్యాచార నేరాన్ని అవసరం లేదు లైంగిక సంబంధం, దోషి ఉంది వ్యభిచారం యొక్క నేరాన్ని, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. అలాంటి సందర్భంలో భార్య ఒక abettor గా శిక్ష విధించేలా సాధ్యం నిర్ణయించబడతాయి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

497. Adultery.--Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor.

విమర్శ. 497వ సెక్షన్ 'అడల్టరీ' (పరుడి భార్యతో గాని, పరాయి స్త్రీలతో గాని ఉన్న అక్రమ సంబంధం) నేరారోపణతో మగవాడినే శిక్షించుతున్నది. అక్రమ సంబంధానికి ఆ స్త్రీ సమ్మతి ఉన్నా, ఆ స్త్రీని శిక్షించటంలేదు.

Section 497 deals with adultery, which punishes men even for consensual sex with another persons wife.

ఛాప్టర్ XX 498 498. Enticing లేదా దూరంగా తీసుకోవడం లేదా క్రిమినల్ ఉద్దేశంతో ఖైదు ఒక

వివాహితులు మహిళ .--, ఎవరు ఏ మహిళ దూరంగా పడుతుంది లేదా entices ఎవరైతే అతడ్ని అతను తెలుసు లేదా ఏ ఇతర భార్య నమ్ముతారు వరకు కారణం ఉంది వీరిలో మనిషి, ఆ మనిషి నుండి, లేదా ఆమె యొక్క సంరక్షణ కలిగి ఏ వ్యక్తి నుండి ఆ వ్యక్తి తరఫున, ఉద్దేశంతో ఆమె చట్టబద్ధంకాని సంపర్క ఉండవచ్చు ఏ వ్యక్తి, లేదా తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా ఆ ఉద్దేశంతో detains తో ఏ ఇటువంటి మహిళ, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి పదం, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

498. Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman.--Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, from that man, or from any person having the care of her on behalf of that man, with intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XXA - సెక్షన్ 498ఎ - భర్త, భర్త తాలూకు బందువుల హింస (కౄరత్వం).గృహ హింస.1983 లో చేర్చారు

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XXA 498ఎ

498ఎ. స్త్రీ యొక్క భర్త గానీ, భర్త తాలూకు బంధువులు గానీ, స్ట్రీని హింసించటం. ఎవరైనా, స్త్రీ తాలుకు భర్త గాని, భర్త తాలుకు బంధువ్లులు గానీ, ఆ స్త్రీని హింసించితే, వారికి కొంతకాలం జైలు శిక్ష, అవసరమైతే మూడు సంవత్సరాల వరకు పెంచవచ్చును. జరిమానా (అపరాధరుసుం) కూడా విధించవచ్చును. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి


1 1983లో చేసిన 46వ చట్టం s. 2.212 ద్వారా ఛాప్టర్ XXA పొందుపరచబడింది.

వివరణ. ఈ సెక్షన్ కి సంబంధించి, కౄరత్వము (క్రూయల్టీ) అంటే

(ఎ) తెలిసి, ఏ పని అయినా చేస్తే, అటువంటి పని ద్వారా స్త్రీ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసినా, ఆత్మహత్య చేసుకున్నా, తీవ్రగాయాల పాలైనా, ఆమె ప్రాణానికి, లింబ్, ఆరోగ్యం (భౌతికంగా గానీ, మానసికంగా గానీ) ప్రమాదం కలిగినా, లేదంటే

(బి) స్త్రీని వేధించటం, వేధించటం ద్వారా ఆమె తాలూకు వ్యక్తులకు బాధ కలిగించటం, చట్టబద్ధంకాని కోరికలను అంటే ఆస్తులను గానీ, విలువైన సంపదను గానీ కోరటం, ఆ కోరికలు తీర్చకపోతే, అమెను వేధించటం యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

498A. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. 498A. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.--Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.


1. Chapter XXA inserted by Act 46 of 1983, s. 2. 212 Explanation.-For the purposes of this section, "cruelty" means- (a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or (b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.]

ఛాప్టర్ XXI - సెక్షన్లు 499 నుంచి 502 - డిఫమేషన్

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XXI 499 499. పరువు నష్టం .-- ఎవరైతే అతడ్ని గానీ మాట్లాడే లేదా ఉద్దేశించిన పదాల ద్వారా

చదువుకోవచ్చు లేదా సంజ్ఞల ద్వారా లేదా కనిపించే వర్ణనలను ద్వారా అయి, చేస్తుంది లేదా ప్రచురిస్తుంది లేదా హాని ఉద్దేశంతో, లేదా తెలుసుకోవడం ఏ వ్యక్తి సంబంధించిన ఏ imputation ఇటువంటి imputation నమ్మడానికి కారణం కలిగి హాని చేస్తుంది, అటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఖ్యాతి, ఇప్పటినుండి సందర్భాలలో తప్ప, చెప్పబడింది ఆ వ్యక్తి defame వరకు, excepted. వివరణ 1.-ఇది వరకు ఏదైనా impute వరకు పరువు నష్టం వరకు మొత్తం మే ఒక మరణించిన వ్యక్తి, imputation ఆ కీర్తి హాని అని వ్యక్తి ఉంటే దేశం, అతని యొక్క fellings వరకు hurtful ఉద్దేశించబడినది కుటుంబం లేదా ఇతర సమీపంలో బంధువులు. వివరణ 2.-ఇది ఒక imputation చేయడానికి పరువు నష్టం వరకు మొత్తం మే ఒక సంస్థ లేదా వ్యక్తుల యొక్క సంఘం లేదా సేకరణ వంటి సంబంధించిన అలాంటి. వివరణ 3.-ఒక ప్రత్యామ్నాయ రూపంలో imputation లేదా నిందాస్థితి వ్యక్తం, పరువు నష్టం వరకు మొత్తం ఉండవచ్చు. వివరణ 4.-సంఖ్య imputation ఒక వ్యక్తి యొక్క హాని చెబుతారు పరపతిని తప్పలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఆ imputation, ఇతరుల అంచనా, నైతిక లేదా మేధావి పాత్ర తగ్గిస్తుంది ఆ వ్యక్తి, లేదా అతని సంబంధించి ఆ వ్యక్తి యొక్క పాత్ర తగ్గిస్తుంది కులం లేదా అతని కాల్ యొక్క, లేదా ఆ వ్యక్తి యొక్క క్రెడిట్ తగ్గిస్తుంది, లేదా ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీరం lothsome లో అని నమ్ముతారు కారణాలు రాష్ట్ర, లేదా సాధారణంగా అవమానకరమైన పరిగణిస్తారు ఒక రాష్ట్రంలో. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ చెప్పారు-"Z ఒక నిజాయితీ మనిషి; అతను B యొక్క వాచ్ దొంగిలించారు ఎప్పుడూ", అది Z అని నమ్ముతారు కారణం ఉద్దేశించి B యొక్క వాచ్ దొంగిలించి. ఈ అది మినహాయింపులు ఒకటి లోపల పతనం తప్ప, పరువు నష్టం ఉంది. (బి) ఒక B యొక్క వాచ్ దొంగిలించారు ఎవరు కోరడం జరిగింది., కు A టు Z పాయింట్లు ఉండాలనుకునే అది Z B యొక్క వాచ్ దొంగిలించారు ఆ నమ్ముతారు కారణం. ఈ, పరువు నష్టం ఉంది అది మినహాయింపులు ఒకటి లోపల పతనం తప్ప. (C) A, Z B యొక్క వాచ్ తో దూరంగా నడుస్తున్న ఒక చిత్రాన్ని తొలగిస్తారు అది Z B యొక్క వాచ్ దొంగిలించారు నమ్మకం ఉండాలి భావించాడు. ఈ ఉంది పరువు నష్టం, అది మినహాయింపులు ఒకటి లోపల పతనం తప్ప. ప్రజా మంచి అవసరం, ఇది సత్యం యొక్క మొదటి Exception.-Imputation చేసిన లేదా ప్రచురించిన ఉండాలి .- ఇది ఏదైనా impute వరకు పరువు నష్టం లేదు ఆ ప్రజా మంచి కోసం ఉంటే, ఇది ఏ వ్యక్తి సంబంధించిన వాస్తవం imputation చేసిన లేదా ప్రచురించిన ఉండాలి. దాని కోసం కాదు లేదో ప్రజా మంచి వాస్తవానికి ఒక ప్రశ్న ఉంది. 213 ప్రజా servants.-ఇది రెండవ Exception.-పబ్లిక్ ప్రవర్తన లేదు మంచి విశ్వాసంలో గౌరవిస్తూ కావలసిన ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం పరువు నష్టం తన ప్రజల ఉత్సర్గలో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ప్రవర్తన విధులు, లేదా ఇప్పటివరకు తన పాత్ర, అతని పాత్ర గౌరవిస్తూ ఆ ప్రవర్తన కనిపిస్తుంది లేదు, మరిన్ని. ఏ పబ్లిక్ తాకడం ఏ వ్యక్తి యొక్క మూడవ Exception.-ప్రవర్తనా ప్రశ్న. -ఇది మంచి విశ్వాసం ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం పరువు నష్టం లేదు ఏ పబ్లిక్ తాకడం ఏ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన గౌరవిస్తూ కావలసిన ప్రశ్న, అతని పాత్ర ఇప్పటివరకు, అతని పాత్ర గౌరవిస్తూ ఆ ప్రవర్తన కనిపిస్తుంది లేదు, మరిన్ని. బొమ్మలు ఇది మంచి విశ్వాసం ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం ఒకలో పరువు నష్టం లేదు ఒక పబ్లిక్ న కావలసిన petitioning ప్రభుత్వంలో resepting Z యొక్క ప్రవర్తన ప్రశ్న, ఒక పబ్లిక్ ప్రశ్న పై ఒక సమావేశం కోసం requisition సంతకం లో, అధ్యక్షత లేదా సమావేశంలో హాజరైన, ఏర్పరచినలో లేదా ఏదైనా చేరినప్పటి లో ఇది సమాజంలో కోసం ఓటింగ్ లేదా canvassing లో, ప్రజల మద్దతు ఆహ్వానిస్తున్నారు సమర్థవంతంగా ఉత్సర్గ ఏ పరిస్థితి కోసం ఒక నిర్దిష్ట అభ్యర్థి ప్రజా ఆసక్తి ఉన్న విధులు. యొక్క విచారణల నివేదికలు నాల్గవ Exception.-ప్రచురణ న్యాయస్థానాలు-ఇది ఒక గణనీయంగా నిజమైన నివేదిక ప్రచురించడానికి పరువు నష్టం లేదు జస్టిస్, లేదా ఇటువంటి ఫలితంగా ఒక కోర్టు విచారణ వ్యవహారాలు. ఒక పట్టుకొని పీస్ లేదా ఇతర అధికారి Explanation.-A జస్టిస్ జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ లో ఒక ట్రయల్ వరకు ప్రాథమిక ఓపెన్ కోర్ట్ లో విచారణ, ఉంది పైన విభాగం యొక్క అర్థం లోపల ఒక కోర్ట్. కేసు యొక్క ఐదవ Exception.-మెరిట్లతో కోర్ట్ లేదా ప్రవర్తనలో నిర్ణయించుకుంది సాక్ష్యాలు, ఇతరులు ఆందోళన. అదిలో వ్యక్తపరచటానికి పరువు నష్టం లేదు మంచి విశ్వాసం ఏ అభిప్రాయం ఏ సందర్భంలో శ్రేష్టతలు గౌరవిస్తూ కావలసిన, పౌర, నేర, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ద్వారా నిర్ణయించుకుంది, లేదా ఉంది లో, ఒక పార్టీ, సాక్షి లేదా agent గా ఏ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన గౌరవిస్తూ గా చాలా వలె ఏదైనా వంటి సందర్భంలో, లేదా ఇటువంటి వ్యక్తి యొక్క పాత్ర గౌరవిస్తూ, అతని పాత్ర ఆ ప్రవర్తన కనిపిస్తుంది లేదు, మరిన్ని. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ నేను ఆ విచారణ న Z యొక్క సాక్ష్యం కనుక భావిస్తున్నాను-"చెప్పారు అతను తెలివితక్కువదని లేదా కొందరు మోసపూరిత తప్పక విరుద్ధ. "ఎ ఈ లోపల ఉంది అతను inasmuch అభిప్రాయం గా, మంచి విశ్వాసం ఈ అంటున్నారు మినహాయింపు ఉంటే ఇది అది కనిపించే విధంగా అతను గా Z యొక్క ప్రవర్తన లో గౌరవిస్తుంది Z పాత్ర వ్యక్తీకరిస్తుంది సాక్షి లేదు, దూరంగాఉంటుంది. (బి) కానీ ఒక అంటున్నారు-"ఒకవేళ నేను Z ఆ విచారణలో ఉద్ఘాటించింది ఏమి విశ్వసించడం లేదు నేను అతన్ని "యదార్థత లేకుండా ఒక మనిషి గా తెలుసు ఎందుకంటే; ఒక ఈ లోపల లేదు మినహాయింపు, inasmuch Z పాత్ర యొక్క వ్యక్తంచేసే అభిప్రాయం గా, ఒక సాక్ష్యంగా Z యొక్క ప్రవర్తన న స్థాపించబడింది కాదు ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ప్రజా performance.-ఇది ఆరవ Exception.-మెరిట్లతో లేదు మంచి విశ్వాసం లో మెరిట్లతో గౌరవిస్తూ ఏ అభిప్రాయం వ్యక్తం పరువు నష్టం దాని రచయిత తీర్పును సమర్పించిన ఇది ఏ ప్రదర్శన ప్రజా, లేదా ఇప్పటివరకు తన గా రచయిత పాత్ర గౌరవిస్తూ పాత్ర వంటి పనితీరు కనిపిస్తుంది లేదు, దూరంగాఉంటుంది. Explanation.-A పనితీరు తీర్పును సమర్పించిన ఉండవచ్చు సూచిస్తాయి ఇది రచయిత భాగంగా న పబ్లిక్ స్పష్టంగా లేక ద్వారా పనిచేస్తుంది ప్రజా తీర్పును అలాంటి సమర్పణ. దృష్టాంతాలతో (A) ఒక పుస్తకం ప్రచురించింది వ్యక్తి, ఆ పుస్తకం సమర్పించారు ప్రజా తీర్పును. (బి) పబ్లిక్ లో ఒక ప్రసంగం చేస్తుంది వ్యక్తి, ఆ ప్రసంగం సమర్పించారు ప్రజా తీర్పును. (సి) ఒక ప్రజా వేదికపై కనిపించే ఒక నటుడు లేదా గాయకుడు, సమర్పించారు తన నటన లేదా ప్రజల తీర్పును singing. 214 Z తప్పక; (d) ఒక Z-"Z యొక్క పుస్తకం foolish ఉంది ప్రచురించిన ఒక పుస్తకం అంటున్నారు బలహీనమైన వ్యక్తిగా ఉంటుంది. Z యొక్క పుస్తకం indecent ఉంటుంది; Z మలినాలు మనస్సు యొక్క ఒక వ్యక్తి ఉండాలి. " అతను ఈ మంచి విశ్వాసంలో చెప్పారు ఉంటే ఒక inasmuch గా,, మినహాయింపు లోపల ఉంది అతను Z యొక్క వ్యక్తంచేసే అభిప్రాయం మాత్రమే ఇప్పటివరకు Z పాత్ర గౌరవిస్తుంది అది Z యొక్క పుస్తకంలో కనిపిస్తుంది లేదు, మరిన్ని గా. (ఇ) కానీ ఒక అంటున్నారు-"ఒకవేళ నేను Z యొక్క పుస్తకం అని ఆశ్చర్యం లేదు AM foolish , indecent, అతను బలహీనమైన మనిషి, ఒక libertine కోసం. "ఎలో లేదు ఈ మినహాయింపు, inasmuch అతను Z యొక్క వ్యక్తంచేసే అభిప్రాయం గా పాత్ర Z యొక్క పుస్తకం న స్థాపించబడింది కాదు ఒక అభిప్రాయం ఉంది. ఏడవ Exception.-ఆక్షేపణను వ్యక్తి ద్వారా మంచి విశ్వాసంలో ఆమోదం another.-ఇది పైగా చట్టపరమైన అధికారం ఒక వ్యక్తిలో పరువు నష్టం లేదు మరొక అధికారం ఏ పైగా, చట్టం ద్వారా ప్రదానం లేదా నుండి ఉత్పన్నమయ్యే గాని ఒక చట్టపరమైన ఒప్పందం మంచి విశ్వాసం ఏ పాస్, ఇతర తయారు ఇది వంటి చట్టపరమైన వరకు విషయాల్లో ఇతర ప్రవర్తన న ఆక్షేపణను అధికారం సంబంధించింది. బొమ్మలు న్యాయమూర్తి మంచి విశ్వాసం ఒక సాక్షి ప్రవర్తన censuring, లేదా కోర్ట్ ఒక అధికారి; మంచిలో censuring ఒక విభాగం యొక్క ఒక తల విశ్వాసం తన ఆదేశాలను కింద ఉన్నాయి వారికి; మంచి విశ్వాసంలో censuring ఒక పేరెంట్ ఇతర పిల్లల ఉనికినిలో పిల్లల; ఒక స్కూల్మాస్టర్ దీని అధికారంలో మంచి విశ్వాసంలో శిష్యుడైన censuring, ఒక పేరెంట్ నుండి ఇతర విద్యార్థులు ఉనికిని; మంచి ఒక servant censuring మాస్టర్ సేవలో remissness కోసం విశ్వాసం; మంచి విశ్వాసంలో censuring ఒక బ్యాంకర్ ఇటువంటి cashierare వంటి cashier ప్రవర్తన తన బ్యాంకు cashier ఈ మినహాయింపు లోపల. ఎనిమిదవ Exception.-ఆరోపణలను మంచి విశ్వాసంలో ఇష్టపడే అధికారం person.-ఇది మంచి విశ్వాసం ఒక ఇష్టపడతారు వరకు పరువు నష్టం లేదు చట్టపరమైన ఉన్నవారికి ఏ ఏ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా ఆరోపణలను విషయం-పట్టింపు సంబంధించి వ్యక్తి అధికారం ఆరోపణలను. బొమ్మలు మంచి విశ్వాసం ఒక ఒక మేజిస్ట్రేట్ ముందు Z ఆరోపించింది, ఒకవేళ; ఉంటే మంచి ఒక విశ్వాసం Z యొక్క మాస్టర్ కు Z, ఒక సేవకుడు, ప్రవర్తన యొక్క ఫిర్యాదు; A లో ఉంటే మంచి విశ్వాసం Z యొక్క కు, Z, పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనా ఫిర్యాదు తండ్రి-A ఉంది ఈ మినహాయింపు లోపల. కోసం వ్యక్తి ద్వారా మంచి విశ్వాసం చేసిన తొమ్మిదవ Exception.-Imputation అతని లేదా ఇతర యొక్క interests.-ఇది యొక్క రక్షణ చేయడానికి పరువు నష్టం లేదు మరొక పాత్ర ఒక imputation అందించిన imputation వ్యక్తి యొక్క ఆసక్తి రక్షణ కోసం మంచి విశ్వాసంలో తయారు అది మేకింగ్, లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి యొక్క, లేదా పబ్లిక్ మంచి కోసం. దృష్టాంతాలతో (A) ఎ, ఒక దుకాణదారుడు, B చెప్పాడు, తన వ్యాపార-"సెల్ నిర్వహించే వారు Z ఏమీ నేను ఎటువంటి అభిప్రాయం కలిగి కోసం అతను, మీరు సిద్ధంగా డబ్బు చెల్లిస్తుంది తప్ప అతను ఈ చేసింది ఉంటే అతని నిజాయితీ. "A, మినహాయింపు లోపల ఉంది తన సొంత ప్రయోజనాల రక్షణ కోసం మంచి విశ్వాసంలో Z న imputation. తన సొంత ఉన్నతమైన ఒక నివేదిక తయారులో (బి) A, ఒక మేజిస్ట్రేట్, ఒకవేళ అధికారి,, ఇక్కడ Z. పాత్ర ఒక imputation కాస్ట్ imputation మంచి విశ్వాసం చేసిన, ప్రజా మంచి కోసం, ఒక లోపల ఉంది మినహాయింపు. పదవ Exception.-హెచ్చరిక ఎవరికైతే వ్యక్తి మంచి కోసం ఉద్దేశించబడింది తెలియజేయబడ్డాయి లేదా పబ్లిక్ మంచి కోసం .- ఇది పరువు నష్టం లేదు ఒక అందించటంలో ఆ అందించిన, మరొక వ్యతిరేకంగా ఒక వ్యక్తికి, మంచి విశ్వాసం లో, జాగ్రత్త అలాంటి జాగ్రత్త అది ఎవరికైతే వ్యక్తి మంచి కోసం ఉద్దేశించబడింది ఉంటుంది తెలియజేయబడ్డాయి, లేదా ఆ వ్యక్తి ఆసక్తి ఉంది వీరిలో కొన్ని వ్యక్తి, లేదా కోసం ప్రజా మంచి. 215 యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

499. Defamation.--Whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person. Explanation 1.-It may amount to defamation to impute anything to a deceased person, if the imputation would harm the reputation of that person if living, and is intended to be hurtful to the fellings of his family or other near relatives. Explanation 2.-It may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such. Explanation 3.-An imputation in the form of an alternative or expressed ironically, may amount to defamation. Explanation 4.-No imputation is said to harm a person's reputation, unless that imputation directly or indirectly, in the estimation of others, lowers the moral or intellectual character of that person, or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in a lothsome state, or in a state generally considered as disgraceful. Illustrations (a) A says-"Z is an honest man; he never stole B's watch", intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions. (b) A is asked who stole B's watch. A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions. (c) A draws a picture of Z running away with B's watch, intending it to be believed that Z stole B's watch. This is defamation, unless it fall within one of the exceptions. First Exception.-Imputation of truth which public good requires to be made or published.- It is not defamation to impute anything which is true concerning any person, if it be for the public good that the imputation should be made or published. Whether or not it is for the public good is a question of fact. 213 Second Exception.-Public conduct of public servants.-It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions, or respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further. Third Exception.-Conduct of any person touching any public question. -It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question, and respecting his character, so far as his character appears in that conduct, and no further. Illustration It is not defamation in A to express in good faith any opinion whatever resepting Z's conduct in petitioning Government on a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in forming or joining any society which invites the public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in the efficient discharge of the duties of which the public is interested. Fourth Exception.-Publication of reports of proceedings of courts- It is not defamation to publish a substantially true report of the proceedings of a Court of Justice, or of the result of any such proceedings. Explanation.-A Justice of the Peace or other officer holding an enquiry in open Court preliminary to a trial in a Court of Justice, is a Court within the meaning of the above section. Fifth Exception.-Merits of case decided in Court or conduct of witnesses and others concerned. It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a Court of Justice, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent, in any such case, or respecting the character of such person, as far as his character appears in that conduct, and no further. Illustrations (a) A says-"I think Z's evidence on that trial is so contradictory that he must be stupid or dishonest." A is within this exception if he says this in good faith, inasmuch as the opinion which he expresses respects Z's character as it appears in Z's conduct as a witness, and no farther. (b) But if A says-"I do not believe what Z asserted at that trial because I know him to be a man without veracity"; A is not within this exception, inasmuch as the opinion which expresses of Z's character, is an opinion not founded on Z's conduct as a witness. Sixth Exception.-Merits of public performance.-It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance, and no farther. Explanation.-A performance may be submitted to the judgment of the public expressly or by acts on the part of the author which imply such submission to the judgment of the public. Illustrations (a) A person who publishes a book, submits that book to the judgment of the public. (b) A person who makes a speech in public, submits that speech to the judgment of the public. (c) An actor or singer who appears on a public stage, submits his acting or singing to the judgment of the public. 214 (d) A says of a book published by Z-"Z's book is foolish; Z must be a weak man. Z's book is indecent; Z must be a man of impure mind." A is within the exception, if he says this in good faith, inasmuch as the opinion which he expresses of Z respects Z's character only so far as it appears in Z's book, and no further. (e) But if A says-"I am not surprised that Z's book is foolish and indecent, for he is a weak man and a libertine." A is not within this exception, inasmuch as the opinion which he expresses of Z's character is an opinion not founded on Z's book. Seventh Exception.-Censure passed in good faith by person having lawful authority over another.-It is not defamation in a person having over another any authority, either conferred by law or arising out of a lawful contract made with that other, to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates. Illustration A Judge censuring in good faith the conduct of a witness, or of an officer of the Court; a head of a department censuring in good faith those who are under his orders; a parent censuring in good faith a child in the presence of other children; a schoolmaster, whose authority is derived from a parent, censuring in good faith a pupil in the presence of other pupils; a master censuring a servant in good faith for remissness in service; a banker censuring in good faith the cashier of his bank for the conduct of such cashier as such cashierare within this exception. Eighth Exception.-Accusation preferred in good faith to authorised person.-It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject-matter of accusation. Illustration If A in good faith accuses Z before a Magistrate; if A in good faith complains of the conduct of Z, a servant, to Z's master;if A in good faith complains of the conduct of Z, a child, to Z's father-A is within this exception. Ninth Exception.-Imputation made in good faith by person for protection of his or other's interests.-It is not defamation to make an imputation on the character of another provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it, or of any other person, or for the public good. Illustrations (a) A, a shopkeeper, says to B, who manages his business-"Sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty." A is within the exception, if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interests. (b) A, a Magistrate, in making a report to his own superior officer, casts an imputation on the character of Z. Here, if the imputation is made in good faith, and for the public good, A is within the exception. Tenth Exception.-Caution intended for good of person to whom conveyed or for public good.- It is not defamation to convey a caution, in good faith, to one person against another, provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or of some person in whom that person is interested, or for the public good. 215

ఛాప్టర్ XXI 500 500. పరువు నష్టం కోసం శిక్ష .--
  • ఎవరైననూ మరొకరి మీద అపనింద వేసిన లేదా చేసిననూ ఆ ప్రవృత్తి గల మనిషికి రెండేళ్ళ వరకు సామాన్య జైలు శిక్ష లేదా జరిమానా లేదా రెండునూ శిక్షగా విధించ వచ్చును.

500. Punishment for defamation.--Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XXI 501 501. ముద్రణా లేదా చెక్కడం పట్టింపు ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే చెప్పబడే .--

ఎవరైతే అతడ్ని మంచి కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి, ఏదైనా విషయం ప్రింట్లు లేదా engraves ఇటువంటి పదార్థం ఏ వ్యక్తి యొక్క ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే నమ్ముతాడు, ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

501. Printing or engraving matter known to be defamatory.-- Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XXI 502 502. ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే కలిగి ఉన్న ముద్రించిన లేదా చెక్కించు పదార్థం యొక్క అమ్మకానికి

పట్టింపు .-- ఏ ముద్రించిన లేదా చెక్కించు విక్రయిస్తుంది లేదా అమ్మకానికి అందిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ఇటువంటి కలిగి ఉన్న తెలియకుండా, ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే విషయం కలిగి ఉన్న పదార్థం పట్టింపు, ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి

502. Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter.--Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

బయటి లింకులు

మార్చు