భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 141 – 160

ఛాప్టర్ VIII - సెక్షన్లు 141 నుంచి 160 - ప్రజల శాంతి, భద్రతలకు భంగం కలిగించే నేరాలు

మార్చు
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ VIII 141 141. చట్టవ్యతిరేక సమావేశం -

ఐదుగురు కానీ అంతకుమించిన మనుషులు కానీ కలిసిన సమావేశాన్ని "చట్టవ్యతిరేకంగా సమావేశం కావటం" అని ఎప్పుడు అంటారంటే, ఆ సమావేశం జరిపే మనుష్యుల (సభ్యుల) లక్క్ష్యం -

మొదటిది - దౌర్జన్యం చేయటం ద్వారా గాని, దౌర్జన్యం చూపటం ద్వారా గాని, 10* (కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని, ఏదైనా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గానీ, పార్లమెంటు గాని, ఏదైనా రాష్ట్రప్రభుత్వానికి చెందిన శాసన సభ, శాసన మండలి), లేదా ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి చట్టపరమైన అధికారాలు కలిగి, అమలు పరిచే ఎవరైనా ప్రభుత్వోద్యోగి లేదా

రెండవది- చట్టపాలనను (చట్టము అమలు చేయటాన్ని) వ్యతిరేకించటం లేదా ఎటువంటి న్యాయపరమైన చర్యనైనా వ్యతిరేకించటం లేదా

మూడవది - అల్లరి చేయటం లేదా క్రిమినల్ ట్రెస్ పాస్ (అనుమతి లేకుండా ఇతరుల హక్కున్న చోటికి వెళ్ళటం) లేదా ఇతర నేరం లేదా

నాలుగవది - దౌర్జన్యం చేయటం ద్వారా (క్రిమినల్ ఫోర్స్) గానీ, దౌర్జన్యం చూపించటం ద్వారా గానీ ఎవరి నైనా అదుపులోకి తీసుకోవటం, లేదా ఎవరి ఆస్తినైనా అదుపులోకి తీసుకోవటం లేదా ఏ హక్కుదారుడి రహదారి నైనా, ఆ రహదారి హక్కును అనుభవించకుండా (వాడుకోకుండా) అడ్డుకోవటం లేదా నీరు కానీ లేదా ఆ హక్కుదారుని స్వాదీనంలో గానీ, అనుభవంలో గానీ, ఎన్‌ఫోర్స్ ఎనీ రైట్ (అనువదించాలి), లేదా సపోజ్‌డ్ రైట్ (అనువదించాలి) ఉన్న ఇన్‌కార్పొరియల్ హక్కును అనుభవించకుండా చేయటం

ఐదవది - దౌర్జన్యం చేయటం ద్వారా గాని, దౌర్జన్యం చూపించటం ద్వారా గాని, ఏ వ్యక్తి చేతనైన చట్టబద్దంగా ఆవ్యక్తి చేయకూడని పనిని చేయించటం గాని, లేదా చట్టబద్ధంగా ఆ వ్యక్తి చేసేపనిని, చేయనివ్వక పోవటం

వివరణ - సమావేశమైనప్పుడు, ఆ సమావేశం, చట్టబద్ధంగా సమావేశం అయినప్పటికీ, తరువాత, ఆ సమావేశం చట్టవ్యతిరేకంగా మారవచ్చు (కావచ్చు).

141. Unlawful assembly.--

An assembly of five or more persons is designated an "unlawful assembly", if the common object of the persons composing that assembly is-

First.-To overawe by criminal force, or show of criminal force, 10*[the Central or any State Government or Parliament or the Legislature of any State], or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant; or

Second.-To resist the execution of any law, or of any legal process; or

Third.-To commit any mischief or criminal trespass, or other offence; or

Fourth.-By means of criminal force, or show of criminal force, to any person to take or obtain possession of any property, or to deprive any person of the enjoyment of a right of way, or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right; or

Fifth.-By means of criminal force, or show of criminal force, to compel any person to do what he is not legally bound to do, or to omit to do what he is legally entitled to do.

Explanation.-An assembly which was not unlawful when it assembled, may subsequently become an unlawful assembly.

ఛాప్టర్ VIII 142 142. చట్టవ్యతిరేకంగా జరిగిన సమావేశంలో ఒకరు (సభ్యుడు) -

ఎవరైనా. ఏదైనా సమావేశం, చట్టవ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నది, అని తెలిసి, ఇష్టం (ఇచ్చాపూర్వకం) గా చేరినా, కొనసాగినా, అటువంటివారిని "చట్టవ్యతిరేకంగా జరిగిన సమావేశంలో ఒకరు (సభ్యుడు)"' అంటారు.

142. Being member of unlawful assembly.--

Whoever, being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, intentionally joins that assembly, or continues in it, is said to be a member of an unlawful assembly.


1. Subs. 1927 యొక్క చట్టం 10, S. 2, Sch. నేను, ఏ ఆర్టికల్స్ "కోసం యొక్క ఆర్మీ లేదా రాణి యొక్క నేవీ, లేదా ఇటువంటి ఏ భాగాన్ని అయినా కోసం యుద్ధం ఆర్మీ లేదా నేవీ ". 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "భారత సైన్యం చట్టం కోసం, 1911 ". 3. ఇన్లు. 1934 యొక్క చట్టం 35 ద్వారా, S. 2, Sch. 4. పదాలు "లేదా గా ద్వారా modifed ఆ చట్టం" అన్నాడు. A.O. ద్వారా 1950. 5, Subs. 1932 యొక్క చట్టం 14 ద్వారా, S. 130, Sch., "లేదా ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం "చట్టం. 6. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "భారత వైమానిక దళం కోసం చట్టం, 1932 ". 7. ఇన్లు. 1927 యొక్క చట్టం 10, S. 2, Sch. I. 8. Subs. S. ద్వారా 2, Sch. నేను, ఇబిడ్., "లేదా నావల్" కోసం. 9. Subs. A.O. ద్వారా 1950, "రాణి" కోసం. 10. Subs., ఇబిడ్., "సెంట్రల్ లేదా ఏ ప్రాదేశిక ప్రభుత్వం లేదా కోసం శాసనసభ ". 132 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)


1. Subs. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I, for "any Articles of War for the Army or Navy of the Queen, or for any part of such Army or Navy". 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the Indian Army Act, 1911". 3. Ins. by Act 35 of 1934, s. 2 and Sch. 4. The words "or that Act as modifed by" rep. by the A.O. 1950. 5, Subs. by Act 14 of 1932, s. 130 and Sch., for "or the Air Force Act". 6. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the Indian Air Force Act, 1932". 7. Ins. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I. 8. Subs. by s. 2 and Sch. I, ibid., for "or Naval". 9. Subs. by the A.O. 1950, for "Queen". 10. Subs., ibid., for "the Central or any Provincial Government or Legislature".


132

ఛాప్టర్ VIII 143 143. శిక్ష -

చట్టవ్యతిరేకంగా జరిగిన (జరిగే) సమావేశంలో ఒకరు (సభ్యులు) అయితే, వారికి 6 నెలల పరిమితి వరకు పెంచగలిగిన కారాగార శిక్ష గానీ, లేదంటే జరిమానా గానీ, లేదంటే రెండు శిక్షలు (కారాగారం, జరిమానా) విదించవచ్చు.

143. Punishment.--

Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 144 144. మారణాయుధాలతో చట్టవ్యతిరేకంగా సమావేశం జరపటం -

ఎవరైనా, ఎటువంటి మారణాయుధాలతో గానీ, ఎటువంటి వస్తువైనా నేరం చేయటానికి ఆయుధంగా ఉపయోగించి, మరణానికి కారణమైతే, అటువంటివారు, చట్టవ్యతిరేకంగా జరిగిన సమావేశంలో ఒకరు (సభ్యులు) అయితే, వారికి 2 సంవత్సరాల పరిమితి వరకు పెంచగలిగిన కారాగార శిక్ష గానీ, లేదంటే జరిమానా గానీ, లేదంటే రెండు శిక్షలు (కారాగారం, జరిమానా) విదించవచ్చు.

144. Joining unlawful assembly armed with deadly weapon.--

Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 145 145. చట్టవ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న సమావేశం చెదిరిపోవాలి అని ఆదేశాలు ఉన్నా, చట్టవ్యతిరేకంగా జరిగిన (జరిగే) సమావేశంలో ఒకరు (సభ్యులు) గా చేరినా, కొనసాగినా -

చట్టవ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న సమావేశం చెదిరిపోవాలి అని చట్టపరమైన, న్యాయ సమ్మతమైన ఆదేశాలు ఉన్నా, చట్టవ్యతిరేకంగా జరిగిన (జరిగే) సమావేశంలో ఒకరు (సభ్యులు) గా చేరినా, కొనసాగినా, అటువంటి వారికి 2 సంవత్సరాల కాల పరిమితి వరకు పెంచగలిగిన కారాగార శిక్ష గానీ, లేదంటే జరిమానా గానీ, లేదంటే రెండు శిక్షలు (కారాగారం, జరిమానా) విదించవచ్చు.

145. Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse.--

Whoever joins or continues in an unlawful assembly, knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extent to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 146 146. అల్లర్లు .--

ఉన్నా శక్తి లేదా హింస సాధారణ విచారించడంలో, వాటి ఏదైనా వివరించలేదు ఒక అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ ఉపయోగించే, లేదా ఉంది ఇటువంటి అసెంబ్లీ వస్తువు, వంటి అసెంబ్లీ ప్రతి సభ్యుని అల్లర్ల యొక్క నేరాన్ని దోషి ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

146. Rioting.--

Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.

ఛాప్టర్ VIII 147 147. అల్లర్లు కోసం శిక్ష .--

అల్లర్లు దోషి ఉంది ఎవరైతే అతడ్ని, రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూతో గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

147. Punishment for rioting.--

Whoever is guilty of rioting, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 148 148. ఘోరమైన ఆయుధంతో సాయుధ అల్లర్లు, .--

ఎవరైతే అతడ్ని ఒక ఘోరమైన ఆయుధంతో లేదా ఉపయోగించే ఇది, ఏదైనాతో సాయుధ ఉండటం, అల్లర్లు దోషి ఉంది నేరాన్ని ఒక ఆయుధం, మరణానికి కారణం ఉంటుంది అని, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో మూడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

148. Rioting, armed with deadly weapon.--

Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 149 149. నేరాన్ని దోషి అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ ప్రతి సభ్యుని సాధారణ వస్తువు యొక్క ప్రాసిక్యూషన్లో కట్టుబడి .--

ఒక నేరాన్ని సాధారణ చేయడంతో ఒక అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ ఏ సభ్యుడు ద్వారా కట్టుబడి ఉంటే ఆ అసెంబ్లీ వస్తువు, లేదా ఆ అసెంబ్లీ సభ్యులను వంటి తెలుసు ఆ వస్తువు యొక్క ప్రాసిక్యూషన్లో కట్టుబడి ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది, ప్రతి ఆ నేరాన్ని యొక్క పాల్పడే సమయంలో, ఒక సభ్యులు, వ్యక్తి అదే అసెంబ్లీ, ఆ నేరాన్ని దోషి ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

149. Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object.--

If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

ఛాప్టర్ VIII 150 150. నియామకం, లేదా అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ చేరడానికి వ్యక్తుల, నియామకం వద్ద conniving .--

ఎవరైతే అతడ్ని నియమిస్తాడు లేదా నిమగ్నమైంది, లేదా employes, లేదా ప్రోత్సహించే, లేదా ఏ వ్యక్తి నియమించడానికి, నిశ్చితార్థానికి లేదా ఉపాధి వద్ద connives చేరడానికి లేదా ఏదైనా అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ సభ్యులు అవ్వండి, ఒకగా శిక్ష విధించేలా ఉండాలి ఇటువంటి అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ సభ్యుడు, ఉండవచ్చు ఏ నేరానికి ఇటువంటి అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ సభ్యుడులో వలె ఏదైనా వంటి వ్యక్తి ద్వారా కట్టుబడి అదే పద్ధతిలో ఇటువంటి నియామకం యొక్క pursuance, నిశ్చితార్థానికి లేదా ఉద్యోగం, అతను వంటి అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ సభ్యుడు ఉండేది, లేదా స్వయంగా ఉంటే గా ఇటువంటి నేరాన్ని పాల్పడ్డారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

150. Hiring, or conniving at hiring, of persons to join unlawful assembly.--

Whoever hires or engages, or employes, or promotes, or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly, shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment, in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly, or himself had committed such offence.

ఛాప్టర్ VIII 151 151. అది చెదరగొడతాయి ఆజ్ఞాపించారు తర్వాత తెలిసి చేరారు లేదా ఐదు లేదా ఎక్కువ వ్యక్తుల అసెంబ్లీలో కొనసాగుతున్న .--

తెలిసి అవకాశం ఐదు లేదా ఎక్కువ వ్యక్తులు ఏ అసెంబ్లీలో కలుస్తుంది లేదా కొనసాగుతుంది ఎవరైతే అతడ్ని ఇటువంటి అసెంబ్లీ తర్వాత, ప్రజా శాంతి ఒక భంగం కారణం న్యాయబద్ధంగా చెదరగొడతాయి ఆజ్ఞాపించారు, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. వివరణ .- అసెంబ్లీ లోనే ఒక అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ ఉంటే విభాగం 141 యొక్క అర్థం, నిందితుడి విభాగం కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది 145. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

151. Knowingly joining or continuing in assembly of five or more persons after it has been commanded to disperse.--

Whoever knowingly joins or continues in any assembly of five or more persons likely to cause a disturbance of the public peace, after such assembly has been lawfully commanded to disperse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both. Explanation.- If the assembly is an unlawful assembly within the meaning of section 141, the offender will be punishable under section 145.

ఛాప్టర్ VIII 152 152. చేసినప్పుడు అణిచివేయడం జరిగిన అల్లర్లు, తదితర దౌర్జన్యం లేదా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అడ్డుకోవడం -

ఎవరైతే అతడ్ని దాడులను లేదా దౌర్జన్యం, లేదా obstructs లేదా బెదిరించే అడ్డుకుంటుంది ప్రయత్నాలు, తన బాధ్యతను ఉత్సర్గ ఏ ప్రజా సేవకుడు ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా, endeavoring ఒక అశాస్త్రీయ చెదరగొడతాయి వరకు అసెంబ్లీ, లేదా ఒక సంఘటనతో లేదా affray, లేదా ఉపయోగిస్తుంది అణిచివేసేందుకు, లేదా బెదిరించే, లేదా ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ వరకు క్రిమినల్ ఫోర్స్ ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నాలు, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. 133 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

152. Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc.--

Whoever assaults or threatens to assault, or obstructs or attempts to obstruct, any public servant in the discharge of his duty as such public servant, in endeavouring to disperse an unlawful assembly, or to suppress a riot or affray, or uses, or threatens, or attempts to use criminal force to such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both. 133

ఛాప్టర్ VIII 153 153. మాత్రమే జరిగిన అల్లర్లు కారణం ఉద్దేశంతో provocation ఇవ్వడం కావలసిన -

అల్లర్లు కట్టుబడి ఉంటే, : ఒకవేళ కాదు committed.-ఎవరైతే అతడ్ని malignantly, లేదా wantonly అక్రమ ఇది ఏదైనా చేయడం ద్వారా, ఏ provocation ఇస్తుంది వ్యక్తి ఉండాలనుకునే లేదా ఇటువంటి provocation అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం అల్లర్ల యొక్క నేరాన్ని కట్టుబడి ఉండాలి కారణం, కమిటీ, ఒకవేళ యొక్క నేరాన్ని అల్లర్లు శిక్ష ఉంటుంది, అలాంటి provocation యొక్క పర్యవసానంగా కట్టుబడి ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో అల్లర్ల యొక్క నేరాన్ని ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి, ఉంటే ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, కట్టుబడి కాదు ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

153. Want only giving provocation with intent to cause riot—if rioting be committed: if not committed.-Whoever malignantly, or wantonly by doing anything which is illegal, gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offence of rioting to be committed, shall, if the offence of rioting be committed in consequence of such provocation, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both, and if the offence of rioting be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.


153A. మతం, జాతి యొక్క మైదానంలో వివిధ సమూహాల మధ్య శత్రుత్వం ప్రోత్సహించే, జననం, నివాసం, భాష, మొదలైనవి స్థానంలో, పక్షపాతం లేకుండా చర్యలు చేయడం సమ్మేళనాన్ని నిర్వహణ. 1 * [153A. యొక్క మైదానంలో వివిధ సమూహాల మధ్య శత్రుత్వం ప్రచారం మతం, జాతి, స్థలం జననం, నివాసం, భాష, మొదలైనవి, చేయడం సమ్మేళనాన్ని నిర్వహణ పక్షపాతం లేకుండా చర్యలు .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని-

(A) పదాలను ద్వారా, గాని మాట్లాడే లేదా వ్రాసిన లేదా సంజ్ఞల ద్వారా లేదా ద్వారా కనిపించే వర్ణనలను లేదా, ప్రోత్సహించే లేదా ప్రయత్నాలు, మతం, జాతి, స్థలం జన్మ, నివాసం మైదానంలో న, ప్రోత్సహించడానికి భాష, కుల లేదా కమ్యూనిటీ లేదా ఏ ఇతర గ్రౌండ్, శత్రుత్వం, ద్వేషం లేదా అనారోగ్యంతో-చేస్తుంది మధ్య disharmony లేదా భావాలు వివిధ మత, racials, భాష లేదా ప్రాంతీయ సమూహాలు లేదా కులాల లేదా కమ్యూనిటీలు, లేదా

(బి) నిర్వహణ పక్షపాతం లేకుండా ఇది ఏ చట్టం చేస్తాడు వివిధ మత, జాతి, భాష లేదా మధ్య సంతులనం యొక్క ప్రాంతీయ సమూహాలు లేదా కులాల లేదా కమ్యూనిటీలు, ఇది లేదా disturbs ప్రజా ప్రశాంతతను, 2 * [లేదా] దెబ్బతినడానికి ఉంటుంది 2 * [ (సి) ఏ వ్యాయామం, ఉద్యమం, నాటే యంత్రం లేదా ఇతర నిర్వహించుకునే ఇదే చర్య ఉండాలనుకునే ఇటువంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేవారు ఉపయోగం ఉండాలి లేదా క్రిమినల్ శక్తి లేదా హింస లేదా ఉపయోగించడానికి శిక్షణ అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం ఇటువంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేవారు ఉపయోగిస్తుంది, నేర శక్తి లేదా హింస ఉపయోగించడానికి శిక్షణ, లేదా ఉపయోగించడానికి ఉండాలనుకునే లేదా శిక్షణ వంటి కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్న నేర శక్తి లేదా హింస ఉపయోగం లేదా అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడం ఆ ఇటువంటి కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేవారు ఉపయోగించే లేదా ఉపయోగించడానికి శిక్షణ ఏ మత, జాతి వ్యతిరేకంగా క్రిమినల్ శక్తి లేదా హింస,, భాష లేదా ప్రాంతీయ సమూహం లేదా కుల లేదా కమ్యూనిటీ, ఏ కారణం కార్యకలాపాలు లేనే కారణాలు లేదా కారణమవుతుంది ఇటువంటి సభ్యులు మధ్య భయం లేదా అలారం లేదా అభద్రతను ఒక భావన మతపరమైన, జాతిపరమైన, భాష లేదా ప్రాంతీయ సమూహం లేదా కుల లేదా కమ్యూనిటీ, ], మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఇవి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. (2) Offence ఆరాధన, మొదలైనవి స్థానంలో కట్టుబడి - ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తాడు ప్రార్థనా ఏ స్థానంలో లేదాలో ఉప విభాగం (1) లో పేర్కొన్న ఒక నేరాన్ని లేదా మత ప్రార్థనా పనితీరు నిమగ్నమై ఏ అసెంబ్లీ మతపరమైన వేడుకలను, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి, అది మే ఐదు సంవత్సరాల వరకు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

153A. Promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. 1*[153A. Promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony.-- (1) Whoever-

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racials, language or regional groups or castes or communities, or

(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity, 2*[or] 2*[ (c) organizes any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, or participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community, ] shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both. (2) Offence committed in place of worship, etc.--Whoever commits an offence specified in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]


153B. జాతీయ ఏకీకరణకు పక్షపాతం లేకుండా Imputations, నైపుణ్యాలను. 2 * [153B. జాతీయకు పక్షపాతం లేకుండా Imputations, నైపుణ్యాలను సమన్వయాన్ని .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని, గాని మాట్లాడే లేదా వ్రాసిన పదాలు ద్వారా లేదా ద్వారా గుర్తులు లేదా కనిపించే వర్ణనలను లేదా, ద్వారా - (ఎ) ఏ imputation చేస్తుంది లేదా ప్రచురించే ఏ తరగతి వ్యక్తులు ఏ వారి ఉండటం సభ్యుల కారణం ద్వారా, కాదు మతపరమైన, జాతిపరమైన, భాష లేదా ప్రాంతీయ సమూహం లేదా కుల లేదా కమ్యూనిటీ, బేర్ నిజమైన విశ్వాసం, రాజ్యాంగానికి విధేయతను భారతదేశం వంటి చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు లేదా సార్వభౌమత్వాన్ని సమర్థించేలా, భారతదేశం యొక్క సమగ్రత, లేదా (బి) ఆ, సలహాలు, సూచించింది ఉద్ఘాటించాడు, వ్యాపిస్తుంది లేదా ప్రచురిస్తుంది ఏ వారి ఉండటం సభ్యుల కారణం ద్వారా వ్యక్తులు ఏ తరగతి మతపరమైన, జాతిపరమైన, భాష లేదా ప్రాంతీయ సమూహం లేదా కుల లేదా కమ్యూనిటీ ఖండించింది, లేదా పౌరులు వారి హక్కుల కోల్పోవాలని భారతదేశం, లేదా (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

153B. Imputations, assertions prejudicial to national integration. 2*[153B. Imputations, assertions prejudicial to national integration.-- (1) Whoever, by words either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise, - (a) makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India, or (b) asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied, or deprived of their rights as citizens of India, or


1. Subs. 1969 యొక్క చట్టం 35 ద్వారా, S. 2, S. కోసం 153A. 2. ఇన్లు. 1972 యొక్క చట్టం 31 ద్వారా, S. 2. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 35 of 1969, s. 2, for s. 153A. 2. Ins. by Act 31 of 1972, s. 2.


134 (c) చేస్తుంది లేదా, ప్రకటన, కౌన్సిల్ను, హేతువు లేదా ప్రచురిస్తుంది ద్వారా, వ్యక్తులు ఏ తరగతి యొక్క బాధ్యత సంబంధించిన అప్పీల్ ఏ మత, జాతి, భాష యొక్క వారి ఉండటం సభ్యుల కారణం లేదా ప్రాంతీయ సమూహం లేదా కుల లేదా కమ్యూనిటీ, ప్రకటన, కౌన్సిల్ను, హేతువు లేదా అప్పీల్ కారణాలు లేదా disharmony కారణమవుతుంది ఇటువంటి సభ్యుల మధ్య లేదా శత్రుత్వం లేదా ద్వేషం యొక్క భావాలు లేదా అనారోగ్యంతో-చేస్తుంది , ఇతర వ్యక్తులు,, మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఇవి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. (2) ఎవరైతే అతడ్ని లో, ఉప విభాగం (1) లో పేర్కొన్న ఒక నేరాన్ని చేస్తాడు ప్రార్థనా లేదా ఏ అసెంబ్లీలో ఏదైనా స్థలం యొక్క పనితీరు నిమగ్నమై మత ప్రార్థనలకు లేదా మతపరమైన వేడుకలను, తో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు, ఇవి ఖైదు కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా] వరకు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

134 (c) makes or publishes and assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill-will between such members and other persons, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both. (2) Whoever commits an offence specified in sub-section (1), in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine].

ఛాప్టర్ VIII 154 154. భూమి యజమాని లేదా occupier ఇది ఒక అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ నిర్వహించారు ఉంది .--

ఏ అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ లేదా జరిగిన అల్లర్లు చోటు, యజమాని పడుతుంది ఉన్నా లేదా occupier భూమి వంటి అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ నిర్వహించారు, లేదా ఇది మీద ఇటువంటి జరిగిన అల్లర్లు కట్టుబడి, ఏ వ్యక్తి ఆసక్తి కలిగి లేదా క్లెయిమ్ ఉంది ఇటువంటి స్థలం లో, జరిమానా ఒక వేయి మించి లేదుతో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి రూపాయలు, అతను లేదా అతని agent లేదా మేనేజర్, ఇటువంటి నేరాన్ని తెలియకుండా ఉంటే ఉంది ఉండటం లేదా కట్టుబడి ఉంది, లేదా దానిని నమ్మడానికి కారణం కలిగి అవకాశం ఉంది కట్టుబడి ఉండాలి, అతని లేదాలో వాటి ప్రారంభ నోటీసు ఇవ్వాలని లేదు సమీప పోలీసు-స్టేషను వద్ద ప్రధాన అధికారికి తమ శక్తి, , తన లేదా నమ్మకం వారి కలిగి కారణం సందర్భంలో, లేదు అది కట్టుబడి గురించి జరిగినది, అతని లేదా వారి అన్ని చట్టపరమైన అంటే ఉపయోగం అది నిరోధించడానికి శక్తి, దాని తీసుకొని స్థలం ఈవెంట్ లో, వాడవద్దు అన్ని చట్టపరమైన తనలో అంటే లేదా చెల్లాచెదురుగా లేదా అణిచివేసేందుకు వారి శక్తి జరిగిన అల్లర్లు లేదా అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

154. Owner or occupier of land on which an unlawful assembly is held.--

Whenever any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held, or such riot is committed, and any person having or claiming an interest in such land, shall be punishable with fine not exceeding one thousand rupees, if he or his agent or manager, knowing that such offence is being or has been committed, or having reason to believe it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the principal officer at the nearest police-station, and do not, in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it and, in the event of its taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the riot or unlawful assembly.

ఛాప్టర్ VIII 155 155. దీని ప్రయోజనం అల్లర్లను వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత కట్టుబడి ఉంది .--

ఈ సంఘటనతో లాభం కోసం లేదా ఏదైనా తరపున కట్టుబడి ఉంది ఉన్నా ఇటువంటి ఇది గౌరవిస్తూ ఏ భూమి యజమాని లేదా occupier ఉంది వ్యక్తి జరిగిన అల్లర్లు జరుగుతుంది లేదా అలాంటి స్థలం ఎటువంటి ఆసక్తి వాదనలు లేదా లో జరిగిన అల్లర్లు ఊతం ఇచ్చింది, లేదా ఇది ఏ వివాదం విషయం ఏ ప్రయోజనం therefrom అంగీకరించారు లేదా ఉద్భవించింది, అటువంటి వ్యక్తి ఉండాలి అతను లేదా అతని agent లేదా మేనేజర్, కు కారణం కలిగి ఉంటే, జరిమానాతో శిక్ష విధించేలా ఇటువంటి జరిగిన అల్లర్లు కట్టుబడి ఉండేందుకు అవకాశం జరిగినది లేదా నమ్మకం అశాస్త్రీయ ఇటువంటి జరిగిన అల్లర్లు కట్టుబడి ఇది ద్వారా అసెంబ్లీ జరిపారు అవకాశం జరిగినది, నిర్ణయించబడతాయి వరుసగా నివారించడానికి అన్ని చట్టపరమైన తనలో అంటే లేదా వారి శక్తి ఉపయోగించడం లేదు ఇటువంటి అసెంబ్లీ లేదా జరిగిన అల్లర్లు జరుగుతున్న నుండి, అణిచివేయడం కోసం, అదే dispersing. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

155. Liability of person for whose benefit riot is committed.--

Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom, such person shall be punishable with fine, if he or his agent or manager, having reason to believe that such riot was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or riot from taking place, and for suppressing and dispersing the same.

ఛాప్టర్ VIII 156 156. దీని ప్రయోజనం అల్లర్లను యజమాని లేదా occupier యొక్క agent యొక్క బాధ్యత కట్టుబడి ఉంది .--

ఈ సంఘటనతో లాభం కోసం లేదా న కట్టుబడి ఉంది ఉన్నా ఏ భూమి యజమాని లేదా occupier ఎవరు ఏ వ్యక్తి తరఫున ఇది వంటి జరిగిన అల్లర్లు గౌరవిస్తూ జరుగుతుంది, లేదా ఎటువంటి ఆసక్తి వాదనలు ఇటువంటి స్థలం, లేదా ఊతం ఇచ్చింది ఏ వివాదం విషయం లో జరిగిన అల్లర్లు, లేదా ఏ ప్రయోజనం therefrom అంగీకరించారు లేదా ఉద్భవించింది ఉంది, అటువంటి వ్యక్తి యొక్క agent లేదా మేనేజర్ తో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి జరిమానా, ఒకవేళ అలాంటి agent లేదా మేనేజర్, ఇటువంటి నమ్మకం, మేమిద్దరము కారణం జరిగిన అల్లర్లు కట్టుబడి ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది లేదా ఆ అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ ద్వారా జరిపారు అవకాశం ఇది వంటి జరిగిన అల్లర్లు కట్టుబడి, అన్ని ఉపయోగించదు కమిటీ తీసుకొని నుండి వంటి జరిగిన అల్లర్లు లేదా అసెంబ్లీ నిరోధించడానికి తన శక్తిలో చట్టపరమైన అంటే స్థలం, అణిచివేయడం, అదే dispersing కోసం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

156. Liability of agent of owner or occupier for whose benefit riot is committed.--

Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot takes place, or who claims any interest in such land, or in the subject of any dispute which gave rise to the riot, or who has accepted or derived any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be punishable with fine, if such agent or manager, having reason to believe that such riot was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same.

ఛాప్టర్ VIII 157 157. Harbouring వ్యక్తులు ఒక అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ కోసం నియమించుకున్నారు .--

నౌకాశ్రయాలు ఎవరైతే అతడ్ని, తనలో ఏ house లేదా పూర్వసిద్దాంతములోని, అందుకుంటుంది లేదా కూర్చుతోంది ఆ తెలియకుండా వృత్తి లేదా ఛార్జ్, లేదా అతని నియంత్రణలో ఏ వ్యక్తులు అటువంటి వ్యక్తులకు, అద్దె నిశ్చితార్థం లేదా పనిచేస్తున్నరంగం, లేదా గురించి ఉండాలి ఉన్నాయి ఒక అశాస్త్రీయ సభ్యులు చేరడానికి లేదా మారడానికి, నిశ్చితార్థం లేదా పనిచేస్తున్నరంగం, నియమించుకున్నారు అసెంబ్లీ, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

157. Harbouring persons hired for an unlawful assembly.--

Whoever harbours, receives or assembles, in any house or premises in his occupation or charge, or under his control any persons knowing that such persons have been hired, engaged or employed, or are about to be hired, engaged or employed, to join or become members of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 158 158. ఒక అశాస్త్రీయ అసెంబ్లీ లేదా జరిగిన అల్లర్లు పాల్గొనడానికి నియమించుకున్నారు ఉండటం; -

లేదా నిశ్చితార్థం, లేదా నియమించి, లేదా అందిస్తుంది లేదా ప్రయత్నాలు నియమించుకున్నారు వుంటుంది ఎవరైతే అతడ్ని నిమగ్నమై, విభాగంలో పేర్కొన్న చర్యలను ఏ చేయడంలో లేదా సహాయంగా 141, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఇది పదం. 135 లేదా సాయుధ వెళ్ళడానికి. లేదా సాయుధ వెళ్ళడానికి .-- అందువలనగా నిమగ్నమై లేదా అద్దె ఉండటం ఎవరైతే అతడ్ని, aforesaid, సాయుధ వెళ్ళిపోతుంది, లేదా నిమగ్నమైంది లేదా ఏదైనా తో, సాయుధ వెళ్ళడానికి అందిస్తుంది నేరాన్ని ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించే ఇది ఘోరమైన ఆయుధం లేదా ఏదైనాతో ఉంది మరణం కారణమవుతుంది, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

158. Being hired to take part in an unlawful assembly or riot;--

Whoever is engaged, or hired, or offers or attempts to be hired or engaged, to do or assist in doing any of the acts specified in section 141, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both. 135 or to go armed. or to go armed.--and whoever, being so engaged or hired as aforesaid, goes armed, or engages or offers to go armed, with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ VIII 159 159. Affray .--

రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు, ఒక పబ్లిక్ స్థానంలో పోరాటం ద్వారా, ప్రజా శాంతి దెబ్బతినడానికి, వారు "ఒక affray పాల్పడుతున్నారు" చెబుతారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

159. Affray.--

When two or more persons, by fighting in a public place, disturb the public peace, they are said to "commit an affray".

ఛాప్టర్ VIII 160 160. Affray పాల్పడే కోసం శిక్ష .--

ఒక affray చేస్తాడు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక నెల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం లేదా వంద రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

160. Punishment for committing affray.--

Whoever commits an affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both.

'బొద్దు పాఠ్యం''''బొద్దు పాఠ్యం''వాలు పాఠ్యం'వాలు పాఠ్యం'''''==చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి==

బయటి లింకులు

మార్చు