భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 230 - 267

ఛాప్టర్ XII - సెక్షన్లు 230 నుంచి 263 - నాణెములు (ప్రభుత్వ ధనము), ప్రభుత్వము ముద్రించే స్టాంపులు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XII 230 230. నిర్వచిత "కాయిన్" .-- 1 * [కాయిన్ ఉండటం సమయం కోసం ఉపయోగిస్తారు మెటల్ ఉంది

డబ్బులు, స్టాంప్, జారీ కొన్ని రాష్ట్ర అధికారం ద్వారా లేదా క్రమంలో సార్వభౌమ పవర్ కనుక ఉపయోగిస్తారు.] భారత నాణెం భారత నాణెం - 2 * [భారత నాణెం మెటల్ స్టాంప్, జారీ క్రమంలో భారతదేశం ప్రభుత్వ అధికారం డబ్బు ఉపయోగించడానికి;, కనుక స్టాంప్, జారీ ఉంది మెటల్ భారత కొనసాగాలి ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రయోజనాల కోసం నాణెం, ఆ కట్టుబడక అది మే డబ్బు వలె ఉపయోగించవచ్చు ఆగిపోయింది.] దృష్టాంతాలతో (a) Cowries నాణెం లేదు. (బి) అయితే డబ్బు ఉపయోగిస్తారు unstamped రాగి Lumps,, లేదు నాణెం. (c) మెడల్స్ వారు భావించటం లేదు inasmuch గా, నాణెం లేదు డబ్బు ఉపయోగిస్తారు. (d) కంపెనీ యొక్క రూపాయిగా denominated నాణెం 3 [భారత ఉంది నాణెం]. 4 * (ఇ) గతంలో వలె ఉపయోగించిన ఇది "Farukhabad రూపాయి", భారతదేశం యొక్క ప్రభుత్వ అధికారం క్రింద డబ్బు, ఉంది 3 [భారత నాణెం] ఇకపై అలా ఉపయోగిస్తారు, అయితే.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

230. "Coin" defined.--1*[Coin is metal used for the time being as money, and stamped and issued by the authority of some State or Sovereign Power in order to be so used.] Indian coin Indian coin—2*[Indian coin is metal stamped and issued by the authority of the Government of India in order to be used as money; and metal which has been so stamped and issued shall continue to be Indian coin for the purposes of this Chapter, notwithstanding that it may have ceased to be used as money.] Illustrations (a) Cowries are not coin. (b) Lumps of unstamped copper, though used as money, are not coin. (c) Medals are not coin, inasmuch as they are not intended to be used as money. (d) The coin denominated as the Company's rupee is 3[Indian coin]. 4* (e) The "Farukhabad rupee", which was formerly used as money under the authority of the Government of India, is 3[Indian coin] although it is no longer so used.]

ఛాప్టర్ XII 231 231. నకిలీల నాణెం .-- ఎవరైతే అతడ్ని తెలిసి counterfeits లేదా

నకిలీల నాణెం యొక్క ప్రక్రియ యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. Explanation.-ఒక వ్యక్తి ఉద్దేశించి ఎవరు ఈ నేరాన్ని చేస్తాడు ఆచరణలో మోసాన్ని, లేదా ఆ మోసాన్ని ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం తద్వారా సాధన, ఒక నిజమైన నాణెం వేరే వంటి కనిపించడం కారణాలు నాణెం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

231. Counterfeiting coin.--Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation.-A person commits this offence who intending to practise deception, or knowing it to be likely that deception will thereby be practised, causes a genuine coin to appear like a different coin.

ఛాప్టర్ XII 232 232. నకిలీల భారత counterfeits ఎవరైతే అతడ్ని నాణెం .--, లేదా

తెలిసి నకిలీల ప్రక్రియ యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది 3 * [భారత నాణెం], 5 తో శిక్ష ఉండాలి * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో పది సంవత్సరాల వరకు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

232. Counterfeiting Indian coin.--Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting 3*[Indian coin], shall be punished with 5*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 233 233. మేకింగ్ లేదా నకిలీల నాణెం కోసం వాయిద్యం అమ్మకం .--

ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తుంది లేదా mends, లేదా తయారీ విధానం యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది లేదా mending, లేదా కొన్నప్పుడు, కొరకు,, ఏ డై లేదా వాయిద్యం విక్రయిస్తుంది లేదా వాటిని పరిష్కరిస్తాడు వాడుతున్నారు యొక్క ఉద్దేశం, లేదా నమ్మడానికి కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి అది, నకిలీల నాణెం యొక్క ప్రయోజనం కోసం, ఉపయోగించిన ఉద్దేశించబడినది ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పెంచుకోవచ్చు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి ఇది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

233. Making or selling instrument for counterfeiting coin.-- Whoever makes or mends, or performs any part of the process of making or mending, or buys, sells or disposes of, any die or instrument, for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purpose of counterfeiting coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extended to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 234 234. నకిలీల భారత కోసం వాయిద్యం మేకింగ్ లేదా అమ్మకపు

నాణెం .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తుంది లేదా mends, లేదా ప్రక్రియ యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది లేదా మేకింగ్ లేదా mending, ఏ డై లేదా, కొనుగోలు విక్రయిస్తుంది లేదా వాటిని పరిష్కరిస్తాడు వాడుతున్నారు ప్రయోజనం కోసం వాయిద్యం, లేదా కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి ఇది ప్రయోజనాల కోసం, ఉపయోగించిన ఉద్దేశించబడినది విశ్వసించడానికి నకిలీల 3 [భారత నాణెం], యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, గాని కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

234. Making or selling instrument for counterfeiting Indian coin.--Whoever makes or mends, or performs any part of the process of making or mending or buys, sells or disposes of, any die or instrument, for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purpose of counterfeiting 3[Indian coin], shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.


1. Subs. 1872 యొక్క చట్టం 19 ద్వారా, S. 1, అసలు పేరా కోసం. 2. Subs. A.O. ద్వారా 1950, మాజీ పేరా కోసం. 3. Subs., ఇబిడ్., "క్వీన్స్ నాణెం" కోసం. 4. ఇన్లు. 1896 యొక్క చట్టం 6 ద్వారా, S. 1 (2). 5. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 155. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 19 of 1872, s. 1, for the original paragraph. 2. Subs. by the A.O. 1950, for the former paragraph. 3. Subs., ibid., for "the Queen's coin". 4. Ins. by Act 6 of 1896, s. 1 (2). 5. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


155

ఛాప్టర్ XII 235 235. ప్రయోజనం కోసం వాయిద్యం లేదా పదార్థం యొక్క పొసెషన్

నకిలీల నాణెం కోసం అదే ఉపయోగించి .-- కలిగి ఎవరైతే అతడ్ని ఉంది ఒకే ఉపయోగించి ప్రయోజనం కోసం ఏ వాయిద్యం లేదా పదార్థం, నకిలీల నాణెం, లేదా నమ్మడానికి కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి ఆ అదే ఆ పనికి ఉపయోగించే ఉద్దేశించబడినది, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; భారత నాణెం ఉంటే. నకిలీ ఉండాలి నాణెం భారత నాణెం ఉంటే .--, ఉంటే 1 * [భారత నాణెం], ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

235. Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin.--Whoever is in possession of any instrument or material, for the purpose of using the same for counterfeiting coin, or knowing or having reason to believe that the same is intended to be used for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; if Indian coin. if Indian coin.--and if the coin to be counterfeited is 1*[Indian coin], shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 236 236. భారతదేశంలో నాణెం యొక్క భారతదేశం యొక్క నకిలీల అవ్ట్ Abetting .--

ఎవరైతే అతడ్ని, 2 లోపల ఉండటం * [భారతదేశం] abets నాణెం యొక్క నకిలీల రన్నవుట్ 2 * అతను ప్రేరేపించిన ఉంటేగా [భారతదేశం] అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉండాలి 2 లోపల ఇటువంటి నాణెం యొక్క నకిలీల * [భారతదేశం]. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

236. Abetting in India the counterfeiting out of India of coin.-- Whoever, being within 2*[India] abets the counterfeiting of coin out of 2*[India] shall be punished in the same manner as if he abetted the counterfeiting of such coin within 2*[India].

ఛాప్టర్ XII 237 237. దిగుమతి లేదా నకిలీ నాణెం యొక్క ఎగుమతి .-- ఎవరైతే అతడ్ని లోకి దిగుమతులు

2 * [భారతదేశం] తెలిసి therefrom, లేదా ఎగుమతులు, ఏ నకిలీ నాణెం, లేదా అదే నకిలీ అని నమ్మడానికి కారణం కలిగి, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

237. Import or export of counterfeit coin.--Whoever imports into 2*[India], or exports therefrom, any counterfeit coin, knowingly or having reason to believe that the same is counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 238 238. భారత నాణెం యొక్క counterfeits దిగుమతి లేదా ఎగుమతి .--

ఎవరైతే అతడ్ని therefrom 2 * [భారతదేశం], లేదా ఎగుమతులు లోకి దిగుమతులు, ఏ అతను తెలుసు లేదా భావించడానికి వరకు కారణం ఇది నకిలీ నాణెం, 1 నకిలీ * [భారత నాణెం], తో శిక్ష ఉండాలి 3 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా వివరణ యొక్క ఖైదు తో పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

238. Import or export of counterfeits of the Indian coin.-- Whoever imports into 2*[India], or exports therefrom, any counterfeit coin, which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of 1*[Indian coin], shall be punished with 3*[Imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 239 239. నాణెం యొక్క డెలివరీ ఇది అని జ్ఞానంతో ఇతనికి

నకిలీ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ నకిలీ నాణెం కలిగి, ఇది సమయంలో అతను దానిని పట్టిన తరువాత, అతను, నకిలీ ఉండాలి తెలుసు fraudulently లేదా ఉద్దేశంతో మోసం కట్టుబడి కావచ్చు, అందిస్తుందని ఏ వ్యక్తులు లేదా దాన్ని స్వీకరించడానికి ఏ వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు అదే, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

239. Delivery of coin possessed with knowledge that it is counterfeit.--Whoever, having any counterfeit coin, which at the time when he became possessed of it, he knew to be counterfeit, fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers the same to any persons or attempts to induce any person to receive it, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 240 240. భారత నాణెం యొక్క డెలివరీ, అది అని జ్ఞానంతో ఇతనికి

నకిలీ .--, ఇది ఎవరైతే అతడ్ని ఏ నకిలీ నాణెం కలిగి ఉంది ఒక 1 నకిలీ * [భారత నాణెం], ఇది, ఆ సమయంలో అతను తరువాత ఇది యొక్క ఇతనికి, అతను, 1 * [భారత నాణెం] ఒక నకిలీ ఉండాలి తెలుసు fraudulently లేదా ఉద్దేశంతో మోసం కట్టుబడి కావచ్చు, అందిస్తుందని ఏ వ్యక్తి, లేదా దాన్ని స్వీకరించడానికి ఏ వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు అదే, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

240. Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is counterfeit.--Whoever having any counterfeit coin, which is a counterfeit of 1*[Indian coin], and which, at the time when he became possessed of it, he knew to be a counterfeit of 1*[Indian coin], fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers the same to any person, or attempts to induce any person to receive it, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 241 241. మొదటి ఇతనికి ఉన్నప్పుడు, ఇది నిజమైన, గా నాణెం యొక్క డెలివరీ

deliverer నకిలీ ఉండాలి తెలియదు .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ పంపిణీ ఇతర నిజమైనగా వ్యక్తి, లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు, అతను ఉండాలి తెలుసు ఏ నకిలీ నాణెంగా నిజమైన అందుకుంటారు నకిలీ, కానీ అతను సమయంలో నకిలీ ఉండాలి తెలియదు ఇది అతను తన స్వాధీనంలో లోకి తీసుకోని, తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా పది సార్లు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక మొత్తం జరిమానా తో నాణెం విలువ నకిలీ, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

241. Delivery of coin as genuine, which, when first possessed, the deliverer did not know to be counterfeit.--Whoever delivers to any other person as genuine, or attempts to induce any other person to receive as genuine, any counterfeit coin which he knows to be counterfeit, but which he did not know to be counterfeit at the time when he took it into his possession, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine to an amount which may extend to ten times the value of the coin counterfeited, or with both.


1. Subs. A.O. ద్వారా "క్వీన్స్ నాణెం" కోసం 1950,. 2. Subs. 1951 s. యొక్క చట్టం 3 ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 3. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by the A.O. 1950, for "the Queen's coin". 2. Subs. by Act 3 of 1951 s. 3 and Sch., for "the States". 3. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


156 బొమ్మలు A, ఒక coiner, తన వరకు నకిలీ కంపెనీ యొక్క రూపాయలు అందిస్తుందని వాటిని uttering ప్రయోజనం కోసం సహాయకురాలు B,. B కి రూపాయలు విక్రయిస్తుంది సి, వారిని నకిలీ ఉండాలి తెలుసుకోవడం కొన్నప్పుడు మరొక utterer,. సి తెలియకుండా, వాటిని అందుకుంటుంది ఎవరు D, కు దూరంగా వస్తువులకు రూపాయలు చెల్లిస్తుంది వాటిని నకిలీ ఉండాలి. D, రూపాయలను పొందిన తరువాత, గుర్తిస్తాడు వారు నకిలీవే, వారు మంచి ఉన్నట్లు దూరంగా వాటిని చెల్లిస్తుంది. ఇక్కడ D మాత్రమే ఈ భాగాన్ని కింద శిక్ష విధించేలా, కానీ B, C శిక్ష విధించేలా ఉంటాయి విభాగం 239 లేదా 240 కింద, కేసుగా ఉండవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

156 Illustration A, a coiner, delivers counterfeit Company's rupees to his accomplice B, for the purpose of uttering them. B sells the rupees to C, another utterer, who buys them knowing them to be counterfeit. C pays away the rupees for goods to D, who receives them, not knowing them to be counterfeit. D, after receiving the rupees, discovers that they are counterfeit and pays them away as if they were good. Here D is punishable only under this section, but B and C are punishable under section 239 or 240, as the case may be.

ఛాప్టర్ XII 242 242. అది తెలుసు వ్యక్తి ద్వారా నకిలీ నాణెం యొక్క పొసెషన్

నకిలీ అతను వాటి పట్టిన తరువాత .-- ఎవరైతే అతడ్ని, fraudulently లేదా మోసం కట్టుబడి ఉంటుంది ఉద్దేశంతో, కలిగి ఉంది అతను పట్టిన తరువాత సమయంలో తెలిసిన కలిగి నకిలీ నాణెం, వాటి వంటి నాణెం నకిలీ అని, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

242. Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.--Whoever, fraudulently or with intent that fraud may be committed, is in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 243 243. అది తెలుసు వ్యక్తి ద్వారా భారత నాణెం యొక్క పొసెషన్

నకిలీ అతను వాటి పట్టిన తరువాత .-- ఎవరైతే అతడ్ని, fraudulently లేదా మోసం కట్టుబడి ఉంటుంది ఉద్దేశంతో, కలిగి ఉంది 1 ఒక నకిలీ ఇది నకిలీ నాణెం, * [భారత నాణెం], కలిగి అతను ఇది అని దానిని పట్టిన తరువాత సమయంలో తెలిసిన నకిలీ, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

243. Possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof.--Whoever, fraudulently or with intent that fraud may be committed, is in possession of counterfeit coin, which is a counterfeit of 1*[Indian coin], having known at the time when he became possessed of it that it was counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 244 244. వివిధ యొక్క ఉండాలి మింట్ దీనివల్ల నాణెం పనిచేస్తున్నరంగం వ్యక్తి

ఆ నుండి బరువు లేదా కూర్పు చట్టం ద్వారా స్థిర .-- ఎవరైతే అతడ్ని, పనిచేస్తున్నరంగం ఉండటం ఏ అచ్చునులో న్యాయబద్ధంగా 2 లో స్థాపించబడిన * [భారతదేశం], ఏ చట్టం, లేదా తొలగించేది లేదు అతను ఏ చట్టబద్ధంగా ఏ నాణెం దీనివల్ల ఉద్దేశంతో, చేయాలి పరిధిలోనే ఉంటుంది నుండి వేరే బరువు లేదా కూర్పు యొక్క అవుతుందని మింట్ నుండి జారీ చట్టం ద్వారా స్థిర బరువు లేదా కూర్పు, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

244. Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law.--Whoever, being employed in any mint lawfully established in 2*[India], does any act, or omits what he is legally bound to do, with the intention of causing any coin issued from that mint to be of a different weight or composition from the weight or composition fixed by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 245 245. చట్టవిరుద్ధమైన మింట్ నుండి పదాన్ని వాయిద్యం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, తీసుకోవడం

చట్టపరమైన అధికారం లేకుండా, న్యాయబద్ధంగా ఏర్పాటు, ఏ అచ్చును బయటకు పడుతుంది 2 లో [భారతదేశం], ఏ పదాన్ని సాధనం లేదా వాయిద్యం, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

245. Unlawfully taking coining instrument from mint.--Whoever, without lawful authority, takes out of any mint, lawfully established in 2[India], any coining tool or instrument, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 246 246. Fraudulently లేదా dishonestly బరువు తగ్గుతూ లేదా మార్చడం

నాణెం యొక్క కూర్పు .-- ఎవరైతే అతడ్ని, fraudulently లేదా dishonestly న చేస్తుంది బరువు తగ్గి లేదా మార్పుచెందింది ఏ ఆపరేషన్ ఏ నాణెం ఆ నాణెం యొక్క కూర్పు, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, గాని కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. నాణెం భాగంగా అవ్ట్ scoops, ఉంచుతుంది ఎవరు Explanation.-ఒక వ్యక్తి కుహరం ఎవరెవరికి ఏదైనా నాణెం యొక్క కూర్పు మార్పుచెందింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

246. Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin.--Whoever, fraudulently or dishonestly performs on any coin any operation which diminishes the weight or alters the composition of that coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine. Explanation.-A person who scoops out part of the coin and puts anything else into the cavity alters the composition of the coin.

ఛాప్టర్ XII 247 247. Fraudulently లేదా dishonestly బరువు తగ్గుతూ లేదా మార్చడం

భారత నాణెం యొక్క కూర్పు .-- ఎవరైతే అతడ్ని fraudulently లేదా dishonestly 3 న చేస్తుంది తగ్గి ఇది * [ఏ భారతీయ నాణెం] ఏ ఆపరేషన్ బరువు లేదా మార్పుచెందింది ఆ నాణెం యొక్క కూర్పు, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

247. Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Indian coin.--Whoever fraudulently or dishonestly performs on 3*[any Indian coin] any operation which diminishes the weight or alters the composition of that coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.


1. Subs. "క్వీన్స్ నాణెం" కోసం A. O. 1950, ద్వారా. 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 3. Subs. "క్వీన్స్ నాణెం యొక్క ఏ" కోసం A. O. 1950, ద్వారా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)


157

1. Subs. by the A. O. 1950, for "the Queen's coin". 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 3. Subs. by the A. O. 1950, for "any of the Queen's coin".


157

ఛాప్టర్ XII 248 248. ఇది పాస్ కలదు ఆ ఉద్దేశంతో నాణెం యొక్క రూపాన్ని మార్చడం

వివిధ వివరణ .-- ఏ నాణెం పై చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని యొక్క నాణెం ఏ గా ఉద్దేశంతో, ఆ నాణెం యొక్క మార్చి వేస్తుంది ఇది ఆపరేషన్ అన్నాడు నాణెం, వేరే వివరణ యొక్క నాణెంగా పాస్ కలదు ఆ ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

248. Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description.--Whoever performs on any coin any operation which alters the appearance of that coin, with the intention that the said coin shall pass as a coin of a different description, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 249 249. ఉద్దేశంతో భారత నాణెం యొక్క రూపాన్ని మార్చడం అది కలదు ఆ

వివిధ వివరణ యొక్క నాణెంగా పాస్ .-- 1 న * [ఏ చేస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని భారత నాణెం] ఆ నాణెం యొక్క మార్చి వేస్తుంది ఏ ఆపరేషన్, అన్నాడు నాణెం ఒక ఒక నాణెంగా పాస్ కలదు ఆ ఉద్దేశంతో వివిధ వివరణ, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

249. Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description.--Whoever performs on 1*[any Indian coin] any operation which alters the appearance of that coin, with the intention that the said coin shall pass as a coin of a different description, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 250 250. నాణెం యొక్క డెలివరీ ఇది అని జ్ఞానంతో ఇతనికి

మార్చింది .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఇది సంబంధించి తన స్వాధీనంలో నాణెం కలిగి విభాగం 246 లేదా 248 లో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి, ఉంది అతను ఇటువంటి నాణెం యొక్క పట్టిన తరువాత సమయంలో తెలిసిన కలిగి ఆ ఇటువంటి నేరాన్ని లేదా fraudulently, అది సంబంధించి కట్టుబడి ఉండేది మోసం కట్టుబడి ఉంటుంది ఉద్దేశంతో, ఏ అలాంటి నాణెం అందిస్తుందని ఇతర వ్యక్తి లేదా స్వీకరించేందుకు ఏ ఇతర వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు అదే, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

250. Delivery of coin possessed with knowledge that it is altered.--Whoever, having coin in his possession with respect to which the offence defined in section 246 or 248 has been committed, and having known at the time when he became possessed of such coin that such offence had been committed with respect to it, fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers such coin to any other person, or attempts to induce any other person to receive the same, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 251 251. భారత నాణెం యొక్క డెలివరీ, అది అని జ్ఞానంతో ఇతనికి

మార్చింది .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఇది సంబంధించి తన స్వాధీనంలో నాణెం కలిగి విభాగం 247 లేదా 249 లో నిర్వచించిన నేరాన్ని కట్టుబడి, ఉంది అతను ఇటువంటి నాణెం యొక్క పట్టిన తరువాత సమయంలో తెలిసిన కలిగి ఆ ఇటువంటి నేరాన్ని లేదా fraudulently, అది సంబంధించి కట్టుబడి ఉండేది మోసం కట్టుబడి ఉంటుంది ఉద్దేశంతో, ఏ అలాంటి నాణెం అందిస్తుందని ఇతర వ్యక్తి లేదా స్వీకరించేందుకు ఏ ఇతర వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు అదే, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి పది సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

251. Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is altered.--Whoever, having coin in his possession with respect to which the offence defined in section 247 or 249 has been committed, and having known at the time when he became possessed of such coin that such offence had been committed with respect to it, fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers such coin to any other person, or attempts to induce any other person to receive the same, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 252 252. అది తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా నాణెం యొక్క పొసెషన్ మార్చకూడదని వరకు

అతను వాటి ఇతనికి మారింది .-- ఎవరైతే అతడ్ని fraudulently లేదాతో ఉద్దేశం ఆ మోసం కట్టుబడి ఉండవచ్చు, ఇది సంబంధించి నాణెం యొక్క స్వాధీనంలో ఉంది విభాగాల గాని 246 లేదా 248 లో నిర్వచించిన నేరాన్ని ఉంది వాటి ఆ ఇతనికి మారడంతో సమయంలో తెలిసిన కలిగి కట్టుబడి ఇటువంటి నేరాన్ని వంటి నాణెం సంబంధించి కట్టుబడి ఉండేది, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

252. Possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof.--Whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed, is in possession of coin with respect to which the offence defined in either of the sections 246 or 248 has been committed having known at the time of becoming possessed thereof that such offence had been committed with respect to such coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 253 253. అది తెలుసు వ్యక్తి ద్వారా భారత నాణెం యొక్క పొసెషన్

అతను వాటి పట్టిన తరువాత మార్చింది .-- ఎవరైతే అతడ్ని fraudulently లేదా మోసం కట్టుబడి ఉంటుంది ఉద్దేశంతో, తో నాణెం యొక్క స్వాధీనంలో ఉంది ఇది సంబంధించి లేదా విభాగాలు 247 యొక్క గానిలో నిర్వచించిన నేరాన్ని 249 ఇతనికి మారడంతో సమయంలో తెలిసిన కలిగి కట్టుబడి ఉంది వాటి, ఇటువంటి నేరాన్ని వంటి సంబంధించి కట్టుబడి ఉండేది నాణెం, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల వరకు, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

253. Possession of Indian coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof.--Whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed, is in possession of coin with respect to which the offence defined in either of the sections 247 or 249 has been committed having known at the time of becoming possessed thereof, that such offence had been committed with respect to such coin, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 254 254. నిజమైన, ఇది మొదటి ఇతనికి ఉన్నప్పుడు, గా నాణెం యొక్క డెలివరీ

deliverer మార్చకూడదని వరకు తెలియదు .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ ఇతర అందిస్తుందని ఏమి దాని నుండి వేరే వివరణ యొక్క నాణెం అంత జెన్యూన్ లేదా వ్యక్తి, లేదా వాస్తవమైనగా స్వీకరించేందుకు ఏ వ్యక్తి ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నాలు, లేదా ఒక గా అది ఏంటి నుండి వివిధ నాణెం, అతను తెలుసు ఇది సంబంధించి ఏ నాణెం ఆ లేదా విభాగాలు 246, 247, 248 లో పేర్కొన్న ఆ విధంగా ఏ విధమైన ఆపరేషన్ 249 ప్రదర్శించారు, కానీ అతను లేదు విషయంలో, వీటిలో వద్ద ఉంది సమయం అతను తన స్వాధీనంలో లోకి తీసుకోని, ఇటువంటి ఆపరేషన్ కలిగి తెలుసు, నిర్వహించలేదు గానీ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

254. Delivery of coin as genuine which, when first possessed, the deliverer did not know to be altered.--Whoever delivers to any other person as genuine or as a coin of a different description from what it is, or attempts to induce any person to receive as genuine, or as a different coin from what it is, any coin in respect of which he knows that any such operation as that mentioned in sections 246, 247, 248 or 249 has been performed, but in respect of which he did not, at the time when he took it into his possession, know that such operation had been performed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two


1. Subs. "క్వీన్స్ నాణెం యొక్క ఏ" కోసం A. O. 1950, ద్వారా (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by the A. O. 1950, for "any of the Queen's coin".


158 పది సార్లు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక మొత్తం జరిమానా సంవత్సరాలు లేదా తో నాణెం విలువ ఇది కోసం మార్చకూడదని నాణెం ఆమోదించింది, లేదా ప్రయత్నించారు ఉంది ఆమోదించింది ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

158 years or with fine to an amount which may extend to ten times the value of the coin for which the altered coin is passed, or attempted to be passed.

ఛాప్టర్ XII 255 255. నకిలీల ప్రభుత్వం స్టాంప్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని counterfeits, లేదా

తెలిసి నకిలీల ప్రక్రియ యొక్క భాగాన్ని, ఏ చేస్తుంది ఆదాయం కోసం ప్రభుత్వం జారీ స్టాంప్ ఉండాలి

  • [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా యొక్క ఖైదుతో 1 తో శిక్ష

పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కలదు గాని కూడా జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. Explanation.-ఒక వ్యక్తి ద్వారా counterfeits ఎవరు ఈ నేరాన్ని చేస్తాడు ఒక విలువ కలిగిన ఒక వాస్తవమైన బిళ్ళలను దీనివల్ల ఒక వాస్తవమైన వంటి కనిపించడం వేరే విలువ కలిగిన యొక్క బిళ్ళ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

255. Counterfeiting Government stamp.--Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting, any stamp issued by Government for the purpose of revenue shall be punished with 1*[imprisonment for life] or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation.-A person commits this offence who counterfeits by causing a genuine stamps of one denomination to appear like a genuine stamp of a different denomination.

ఛాప్టర్ XII 256 256. కోసం వాయిద్యం లేదా పదార్థం యొక్క స్వాధీనంలో కలిగి

నకిలీల ప్రభుత్వం స్టాంప్ .-- తన స్వాధీనంలో ఉంది ఎవరైతే అతడ్ని ఏ వాయిద్యం లేదా వాడుతున్నారు ప్రయోజనం కోసం సామగ్రి, లేదా లేదా తెలుసుకోవడం, ఇది ఉపయోగిస్తారు ఉద్దేశించబడినది నమ్మడానికి కారణం కలిగి కోసం ప్రభుత్వం జారీ నకిలీల యొక్క ఉద్దేశం ఏ బిళ్ళ రాబడి యొక్క ఉద్దేశం, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

256. Having possession of instrument or material for counterfeiting Government stamp.--Whoever has in his possession any instrument or material for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purpose of counterfeiting any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 257 257. నకిలీల ప్రభుత్వం కోసం వాయిద్యం మేకింగ్ లేదా అమ్మకపు

స్టాంప్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తుంది లేదా తయారీ విధానం యొక్క భాగాన్ని చేస్తుంది, లేదా, ప్రయోజనం కోసం ఏ వాయిద్యం కొన్నప్పుడు, లేదా విక్రయించడం లేదా వాటిని పరిష్కరిస్తాడు వాడుతున్నారు, లేదా తెలుసుకోవడం లేదా అది ఉద్దేశించబడింది నమ్మడానికి కారణం కలిగి నకిలీల కోసం, జారీ ఏ స్టాంప్ ఉపయోగించడానికి ఆదాయం కోసం ప్రభుత్వం, తో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

257. Making or selling instrument for counterfeiting Government stamp.--Whoever makes or performs any part of the process of making, or buys, or sells, or disposes of, any instrument for the purpose of being used, or knowing or having reason to believe that it is intended to be used, for the purpose of counterfeiting any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 258 258. నకిలీ ప్రభుత్వం స్టాంప్ .-- విక్రయిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని యొక్క అమ్మకానికి, లేదా

అమ్మకానికి, అతను తెలుసు ఏ బిళ్ళ కోసం అందిస్తుంది లేదా నమ్మడానికి కారణం ఉంది ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఏ స్టాంప్ ఒక నకిలీ ఉంటుంది ఆదాయం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, మే ఒక పదం కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

258. Sale of counterfeit Government stamp.--Whoever sells, or offers for sale, any stamp which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 259 259. నకిలీ ప్రభుత్వం స్టాంప్ స్వాధీనం కలిగి .-- ఎవరైతే అతడ్ని

తన స్వాధీనంలో అతను ఒక నకిలీ ఉండాలి తెలుసు ఏ స్టాంప్ ఉంది ఏ స్టాంప్ ఉద్దేశంతో, రాబడి కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఉపయోగించండి లేదా ఒక నిజమైన స్టాంప్ వలె అదే పారవేసేందుకు, లేదా ఆ క్రమంలో ఇది ఒక నిజమైన స్టాంప్ వలె ఉపయోగిస్తూ ఉండవచ్చు, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, గాని కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

259. Having possession of counterfeit Government stamp.--Whoever has in his possession any stamp which he knows to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, intending to use, or dispose of the same as a genuine stamp, or in order that it may be used as a genuine stamp, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XII 260 260. చెప్పబడే నిజమైన ఒక ప్రభుత్వం స్టాంప్ వలె ఉపయోగించి

నకిలీ .-- ఇది ఒక ఉండాలి తెలియకుండా, వాస్తవమైన ఏ స్టాంప్ వలె ఉపయోగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఏ బిళ్ళ యొక్క నకిలీ ఆదాయం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఒక పదాన్ని ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఉండవచ్చు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

260. Using as genuine a Government stamp known to be counterfeit.--Whoever uses as genuine any stamp, knowing it to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XII 261 261. Effacing పదార్థం బేరింగ్ ప్రభుత్వం స్టాంప్ నుండి రాయడం, లేదా

పోవటానికి కారణమౌతుంది ఉద్దేశంతో, పత్రం నుంచి దాని కోసం ఉపయోగించే ఒక స్టాంప్ తొలగించటం ప్రభుత్వానికి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, fraudulently లేదా ఉద్దేశంతో నష్టం కారణం ప్రభుత్వం, తొలగించడం లేదా ఏ పదార్థం నుండి effaces, ఏ బేరింగ్ లేదా ఆదాయం యొక్క ఉద్దేశం, ఏ రాయడం కోసం ప్రభుత్వం జారీ బిళ్ళ ఇటువంటి స్టాంప్ ఉపయోగిస్తారు, లేదా చెయ్యబడింది ఇది కోసం పత్రం ఏ నుండి తొలగిస్తుంది రాయడం లేదా పత్రం లేదా రాయడం కోసం ఉపయోగించబడింది ఒక బిళ్ళ ఇటువంటి స్టాంప్ వేరే రాయడం కోసం ఉపయోగించే క్రమంలో పత్రం, లేదా పత్రం, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా తో రెండు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

261. Effacing writing from substance bearing Government stamp, or removing from document a stamp used for it, with intent to cause loss to Government.--Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to the Government, removes or effaces from any substance, bearing any stamp issued by Government for the purpose of revenue, any writing or document for which such stamp has been used, or removes from any writing or document a stamp which has been used for such writing or document, in order that such stamp may be used for a different writing or document, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)


1959

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


159

ఛాప్టర్ XII 262 262. ముందు ఉపయోగిస్తున్నారు తెలిసిన ప్రభుత్వం స్టాంప్ ఉపయోగించి .--

ఎవరైతే అతడ్ని, fraudulently లేదా ప్రభుత్వానికి నష్టం కారణం ఉద్దేశంతో, ఏ ఉద్దేశానికైనా ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఒక స్టాంప్ ఉపయోగిస్తుంది అతను ముందు ఉపయోగిస్తున్నారుకు తెలుసు ఇది ఆదాయం,, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో రెండు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

262. Using Government stamp known to have been before used.-- Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to the Government, uses for any purpose a stamp issued by Government for the purpose of revenue, which he knows to have been before used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XII 263 263. ఆ బిళ్ళ ఉపయోగించారు సూచిస్తుంది మార్క్ Erasure .-- ఎవరైతే అతడ్ని,

fraudulently లేదా ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం, erases లేదా నష్టం కారణం ఆదాయం కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఒక స్టాంప్ నుండి తొలగిస్తుంది, సూచిస్తుంది ప్రయోజనం కోసం తెలుపుము లేదా స్టాంప్ మీద ఆకట్టుకున్నాయి ఏ మార్క్, అదే ఉపయోగిస్తారు, లేదా తెలిసి తన స్వాధీనంలో ఉంది లేదా ఉంది ఇటువంటి మార్క్ ఉంది ఇది నుండి ఏ విధమైన బిళ్ళ యొక్క విక్రయిస్తుంది లేదా వాటిని పరిష్కరిస్తాడు చెరిపివేసి లేదా తొలగించబడింది, లేదా ఇటువంటి బిళ్ళ యొక్క విక్రయిస్తుంది లేదా వాటిని పరిష్కరిస్తాడు ఇది అతను, ఉపయోగిస్తున్నారుకు తెలుసు గాని యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండూ తో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

263. Erasure of mark denoting that stamp has been used.--Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to Government, erases or removes from a stamp issued by Government for the purpose of revenue, any mark, put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used, or knowingly has in his possession or sells or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed, or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.


263A. కల్పిత తపాలా బిళ్ళల నిషేధం. 1 * [263A. కల్పిత తపాలా బిళ్ళల నిషేధం .-- (1) ఎవరైతే అతడ్ని- ఏ (a), చేస్తుంది తెలిసి utters, ఒప్పందాలకులో లేదా విక్రయిస్తుంది తెలిసి కల్పిత బిళ్ళ, లేదా ఏ పోస్టల్ ప్రయోజనం ఏ కోసం ఉపయోగిస్తుంది కల్పిత బిళ్ళ, లేదా (బి), చట్టపరమైన అవసరం లేదు లేకుండా, తన స్వాధీనంలో ఏ ఉంది కల్పిత బిళ్ళ, లేదా (సి) తన స్వాధీనంలో, చట్టపరమైన అవసరం లేదు లేకుండా ఉంది చేస్తుంది లేదా ఏ డై, ప్లేట్, వాయిద్యం లేదా ఏదైనా కల్పిత చేసినందుకు పదార్థాలు స్టాంప్, రెండు వందల రూపాయల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి జరిమానాతో శిక్ష ఉండాలి. (2) ఏదైనా వంటి బిళ్ళ, డై, ప్లేట్, వాయిద్యం లేదా పదార్థాలను ఏ కల్పిత స్టాంప్ 2 * [ఉండవచ్చు మేకింగ్ కోసం ఏ వ్యక్తి స్వాధీనం స్వాధీనంచేసుకుంది, స్వాధీనంచేసుకుంది ఉంటే] వదులుకున్నాడు ఉండాలి. (3) ఈ విభాగంలో "కల్పిత స్టాంప్" మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే ఏ స్టాంప్ అంటే ఒక సూచిస్తుంది ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఉండాలి purporting తపాలా రేటు, లేదా ఏ facsimile లేదా అనుకరణ లేదా ప్రాతినిధ్యం, కోసం ప్రభుత్వం జారీ ఏ బిళ్ళ యొక్క, కాగితం మీద లేదో లేదా ఆ పనికి. (4) ఈ విభాగంలో కూడా విభాగాలలో 255 కు 263, రెండు కలుపుకొని, పదం "ప్రభుత్వం", తో కనెక్షన్ ఉపయోగించినప్పుడు, లేదా లో సూచిస్తూ, ఒక రేటు సూచిస్తుంది ప్రయోజనం కోసం జారీ ఏ బిళ్ళ తపాలా,, సెక్షన్ 17 లో ఏదైనా కట్టుబడక, ఇచ్చే ఉండాలి వ్యక్తి లేదా నిర్వహించే చట్టం ద్వారా అధికారం వ్యక్తులు ఉన్నాయి కార్యనిర్వాహక భారతదేశం యొక్క భాగాన్ని ప్రభుత్వ, కూడా ఆమె యొక్క భాగాన్ని లో మెజెస్టి యొక్క సంస్థానాలు లేదా ఏ విదేశీ దేశంలో.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

263A. Prohibition of fictitious stamps. 1*[263A. Prohibition of fictitious stamps.-- (1) Whoever- (a) makes, knowingly utters, deals in or sells any fictitious stamp, or knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp, or (b) has in his possession, without lawful excuse, any fictitious stamp, or (c) makes or, without lawful excuse, has in his possession any die, plate, instrument or materials for making any fictitious stamp, shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees. (2) Any such stamp, die, plate, instrument or materials in the possession of any person for making any fictitious stamp 2*[may be seized and, if seized] shall be forfeited. (3) In this section "fictitious stamp" means any stamp falsely purporting to be issued by Government for the purpose of denoting a rate of postage, or any facsimile or imitation or representation, whether on paper or otherwise, of any stamp issued by Government for that purpose. (4) In this section and also in sections 255 to 263, both inclusive, the word "Government", when used in connection with, or in reference to, any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage, shall, notwithstanding anything in section 17, be deemed to include the person or persons authorized by law to administer executive Government in any part of India, and also in any part of Her Majesty's dominions or in any foreign country.]

ఛాప్టర్ XIII - సెక్షన్లు 264 నుంచి 267 - తూనికలు, కొలతలు - సంబంధించిన నేరాలు మార్చు

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XIII 264 264. బరువు కల కోసం తప్పుడు వాయిద్యం మోసపూరిత ఉపయోగం .-- ఎవరైతే అతడ్ని,

fraudulently అతను ఉండాలి తెలియదు బరువు కల కోసం ఏ వాయిద్యం ఉపయోగిస్తుంది తప్పుడు, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఇది పదం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

264. Fraudulent use of false instrument for weighing.--Whoever, fraudulently uses any instrument for weighing which he knows to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XIII 265 265. తప్పుడు బరువు లేదా కొలత యొక్క మోసపూరిత ఉపయోగం .-- ఎవరైతే అతడ్ని,

fraudulently ఏ తప్పుడు బరువు లేదా పొడవు లేదా తప్పుడు కొలత ఉపయోగిస్తుంది fraudulently సామర్థ్యం, లేదా లేదా ఏదైనా బరువు లేదా పొడవు ఏ కొలత ఉపయోగిస్తుంది అది ఏంటి భిన్నంగా బరువు లేదా కొలతగా సామర్ధ్యం, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

265. Fraudulent use of false weight or measure.--Whoever, fraudulently uses any false weight or false measure of length or capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as a different weight or measure from what it is, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.


1. ఎస్ 263A ఇన్లు. 1895 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 2. 2. Subs. 1953 యొక్క చట్టం 42 ద్వారా, S. 4, మూడో Sch. కోసం "కావచ్చు స్వాధీనంచేసుకుంది, ".


160 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. S. 263A ins. by Act 3 of 1895, s. 2. 2. Subs. by Act 42 of 1953, s. 4 and the Third Sch., for "may be seized and".


160

ఛాప్టర్ XIII 266 266. తప్పుడు బరువు లేదా కొలత కలిగి ఉండటం .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఉంది

బరువు కల కోసం, లేదా ఏ బరువు, లేదా ఏ వాయిద్యం స్వాధీనంలో అతను, 1 false ఉండాలి తెలుసు ఇది పొడవు లేదా సామర్ధ్యం ఏ కొలత, **** అదే fraudulently ఉపయోగించే ఉద్దేశంతో, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఒక సంవత్సరం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

266. Being in possession of false weight or measure.--Whoever is in possession of any instrument for weighing, or of any weight, or of any measure of length or capacity, which he knows to be false, 1**** intending that the same may be fraudulently used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XIII 267 267. మేకింగ్ లేదా తప్పుడు బరువు లేదా కొలత .-- ఎవరైతే అతడ్ని చేస్తుంది, అమ్మకం

విక్రయిస్తుంది లేదా బరువు కల కోసం ఏ వాయిద్యం, లేదా ఏ బరువు వాటిని పరిష్కరిస్తాడు, లేదా క్రమంలో పొడవు లేదా అతను తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు ఇది సామర్థ్యం ఏ కొలత, అదే నిజమైన ఉపయోగిస్తారు, లేదా అదే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన కావచ్చు నిజమైన ఉపయోగించడానికి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

267. Making or selling false weight or measure.--Whoever makes, sells or disposes of any instrument for weighing, or any weight, or any measure of length or capacity which he knows to be false, in order that the same may be used as true, or knowing that the same is likely to be used as true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు