వర్గం:Pages actively undergoing a major edit

"In use" అనే మూసను పెట్టిన పేజీలు ఈ వర్గం లోకి చేరుతాయి. పది గంటల కంటే ఎక్కువ సేపు మార్పుచేర్పులు జరక్కపోతే ఆ మూసను తీసెయ్యవచ్చు. అప్పుడు ఆ పేజీ ఈ వర్గం నుండి మాయమౌతుంది.