పరమాణు సంఖ్య ప్రకారం మూలకాలు

A table of chemical elements ordered by atomic number and color coded according to type of element. Given is each element's name, element symbol, Periodic table group and Periodic table period, Chemical series, and atomic mass (or most stable isotope).

లోహ-అలోహ పరిధిలో వర్గాలు, ఉపవర్గాలు

లోహములు ఉప ధాతువులు అలోహాలు తెలియని
రసాయన
లక్షణాలు
rowspan=2 style="background:#ff9d9d;" | క్షార
లోహములు
rowspan=2 style="background:#ffdead;" | క్షారమృత్తిక
లోహములు
అంతర పరివర్తన
లోహములు
rowspan=2 style="background:#ffc0c0;" | పరివర్తన
మూలకాలు
rowspan=2 style="background:#cccccc;" | అనంతర పరివర్తన
లోహములు
rowspan=2 style="background:#a0ffa0;" | ఇతర
అలోహములు
rowspan=2 style="background:#ffff99;" | హాలోజనులు జడ
వాయువులు
style="background:transparent;" | లాంధనైడ్లు style="background:transparent;" | ఆక్టినైడ్లు
Z
పేరు
సంకేతం
పీరియడ్
గ్రూపు
రసాయన సిరీస్
Mass (గ్రా/mol)
1 హైడ్రోజన్ H 1 1 అలోహము 00,00,001 1.00794 (7)[1][2][3]
2 హీలియం He 1 18 జడ వాయువు 00,00,004 4.002602 (2)[1][3]
3 లిథియం Li 2 1 క్షార లోహము 00,00,006 6.941 (2)[1][2][3][4]
4 బెరీలియం Be 2 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,009 9.012182 (3)
5 బోరాన్ B 2 13 మెటలాయిడ్ 00,00,010 10.811 (7)[1][2][3]
6 కార్బన్ C 2 14 అలోహము 00,00,012 12.0107 (8)[1][3]
7 నత్రజని N 2 15 అలోహము 00,00,014 14.0067 (2)[1][3]
8 ఆక్సిజన్ O 2 16 అలోహము 00,00,015 15.9994 (3)[1][3]
9 ఫ్లోరిన్ F 2 17 హలోజన్ 00,00,018 18.9984032 (5)
10 నియాన్ Ne 2 18 జడ వాయువు 00,00,020 20.1797 (6)[1][2]
11 సోడియం Na 3 1 క్షార లోహము 00,00,022 22.98976928 (2)
12 మెగ్నీషియం Mg 3 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,024 24.3050 (6)
13 అల్యూమినియం Al 3 13 అథమ లోహం 00,00,026 26.9815386 (8)
14 సిలికాన్ Si 3 14 మెటలాయిడ్ 00,00,028 28.0855 (3)[3]
15 ఫాస్ఫరస్ P 3 15 అలోహము 00,00,030 30.973762 (2)
16 సల్ఫర్ S 3 16 అలోహము 00,00,032 32.065 (5)[1][3]
17 క్లోరిన్ Cl 3 17 హలోజన్ 00,00,035 35.453 (2)[1][2][3]
18 ఆర్గాన్ Ar 3 18 జడ వాయువు 00,00,039 39.948 (1)[1][3]
19 పొటాషియం K 4 1 క్షార లోహము 00,00,039 39.0983 (1)
20 కాల్షియం Ca 4 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,040 40.078 (4)[1]
21 స్కాండియం Sc 4 3 పరివర్తన లోహం 00,00,044 44.955912 (6)
22 టైటానియం Ti 4 4 పరివర్తన లోహం 00,00,047 47.867 (1)
23 వెనెడియం V 4 5 పరివర్తన లోహం 00,00,050 50.9415 (1)
24 క్రోమియం Cr 4 6 పరివర్తన లోహం 00,00,051 51.9961 (6)
25 మాంగనీస్ Mn 4 7 పరివర్తన లోహం 00,00,054 54.938045 (5)
26 ఇనుము Fe 4 8 పరివర్తన లోహం 00,00,055 55.845 (2)
27 కోబాల్ట్ Co 4 9 పరివర్తన లోహం 00,00,058 58.933195 (5)
28 నికెల్ Ni 4 10 పరివర్తన లోహం 00,00,058 58.6934 (2)
29 రాగి Cu 4 11 పరివర్తన లోహం 00,00,063 63.546 (3)[3]
30 జింక్ Zn 4 12 పరివర్తన లోహం 00,00,065 65.409 (4)
31 గాలియం Ga 4 13 అథమ లోహం 00,00,069 69.723 (1)
32 జెర్మేనియం Ge 4 14 మెటలాయిడ్ 00,00,072 72.64 (1)
33 ఆర్సెనిక్ As 4 15 మెటలాయిడ్ 00,00,074 74.92160 (2)
34 సెలీనియం Se 4 16 అలోహము 00,00,078 78.96 (3)[3]
35 బ్రోమిన్ Br 4 17 హలోజన్ 00,00,079 79.904 (1)
36 క్రిప్టాన్ Kr 4 18 జడ వాయువు 00,00,083 83.798 (2)[1][2]
37 రుబీడియం Rb 5 1 క్షార లోహము 00,00,085 85.4678 (3)[1]
38 స్ట్రాన్షియం Sr 5 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,087 87.62 (1)[1][3]
39 యిట్రియం Y 5 3 పరివర్తన లోహం 00,00,088 88.90585 (2)
40 జిర్కోనియం Zr 5 4 పరివర్తన లోహం 00,00,091 91.224 (2)[1]
41 నియోబియం Nb 5 5 పరివర్తన లోహం 00,00,092 92.906 38 (2)
42 మాలిబ్డినం Mo 5 6 పరివర్తన లోహం 00,00,095 95.94 (2)[1]
43 టెక్నీషియం Tc 5 7 పరివర్తన లోహం 00,00,098 [98.9063][5]
44 రుథీనియం Ru 5 8 పరివర్తన లోహం 00,00,101 101.07 (2)[1]
45 రోడియం Rh 5 9 పరివర్తన లోహం 00,00,102 102.90550 (2)
46 పెల్లాడియం Pd 5 10 పరివర్తన లోహం 00,00,106 106.42 (1)[1]
47 వెండి Ag 5 11 పరివర్తన లోహం 00,00,107 107.8682 (2)[1]
48 కాడ్మియం Cd 5 12 పరివర్తన లోహం 00,00,112 112.411 (8)[1]
49 ఇండియం In 5 13 అథమ లోహం 00,00,114 114.818 (3)
50 టిన్ Sn 5 14 అథమ లోహం 00,00,118 118.710 (7)[1]
51 ఆంటిమొని Sb 5 15 మెటలాయిడ్ 00,00,121 121.760 (1)[1]
52 టెలూరియం Te 5 16 మెటలాయిడ్ 00,00,127 127.60 (3)[1]
53 అయొడిన్ I 5 17 హలోజన్ 00,00,126 126.90447 (3)
54 జెనాన్ Xe 5 18 జడ వాయువు 00,00,131 131.293 (6)[1][2]
55 సీజియం Cs 6 1 క్షార లోహము 00,00,132 132.9054519 (2)
56 బేరియం Ba 6 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,137 137.327 (7)
57 లాంథనం La 6 లాంథనైడ్ 00,00,138 138.90547 (7)[1]
58 సీరియం Ce 6 లాంథనైడ్ 00,00,140 140.116 (1)[1]
59 ప్రాసియోడిమియం Pr 6 లాంథనైడ్ 00,00,140 140.90765 (2)
60 నియోడిమియం Nd 6 లాంథనైడ్ 00,00,144 144.242 (3)[1]
61 ప్రోమిథియం Pm 6 లాంథనైడ్ 00,00,146 [146.9151][5]
62 సమేరియం Sm 6 లాంథనైడ్ 00,00,150 150.36 (2)[1]
63 యూరోపియం Eu 6 లాంథనైడ్ 00,00,151 151.964 (1)[1]
64 గాడోలీనియం Gd 6 లాంథనైడ్ 00,00,157 157.25 (3)[1]
65 టెర్బియం Tb 6 లాంథనైడ్ 00,00,158 158.92535 (2)
66 డిస్ప్రోసియం Dy 6 లాంథనైడ్ 00,00,162 162.500 (1)[1]
67 హోల్మియం Ho 6 లాంథనైడ్ 00,00,164 164.93032 (2)
68 ఇర్బియం Er 6 లాంథనైడ్ 00,00,167 167.259 (3)[1]
69 థులియం Tm 6 లాంథనైడ్ 00,00,168 168.93421 (2)
70 యిటెర్బియం Yb 6 లాంథనైడ్ 00,00,173 173.04 (3)[1]
71 లుటీషియం Lu 6 3 లాంథనైడ్ 00,00,174 174.967 (1)[1]
72 హాఫ్నియం Hf 6 4 పరివర్తన లోహం 00,00,178 178.49 (2)
73 టాంటాలం Ta 6 5 పరివర్తన లోహం 00,00,180 180.9479 (1)
74 టంగ్‌స్టన్ W 6 6 పరివర్తన లోహం 00,00,183 183.84 (1)
75 రీనియం Re 6 7 పరివర్తన లోహం 00,00,186 186.207 (1)
76 ఆస్మియం Os 6 8 పరివర్తన లోహం 00,00,190 190.23 (3)[1]
77 ఇరీడియం Ir 6 9 పరివర్తన లోహం 00,00,192 192.217 (3)
78 ప్లాటినం Pt 6 10 పరివర్తన లోహం 00,00,195 195.084 (9)
79 బంగారం Au 6 11 పరివర్తన లోహం 00,00,196 196.966569 (4)
80 పాదరసం Hg 6 12 పరివర్తన లోహం 00,00,200 200.59 (2)
81 థాలియం Tl 6 13 అథమ లోహం 00,00,204 204.3833 (2)
82 సీసము (మూలకము) Pb 6 14 అథమ లోహం 00,00,207 207.2 (1)[1][3]
83 బిస్మత్ Bi 6 15 అథమ లోహం 00,00,208 208.98040 (1)
84 పొలోనియం Po 6 16 మెటలాయిడ్ 00,00,208 [208.9824][5]
85 ఆస్టాటైన్ At 6 17 హలోజన్ 00,00,209 [209.9871][5]
86 రేడాన్ Rn 6 18 జడ వాయువు 00,00,222 [222.0176][5]
87 ఫ్రాన్షియం Fr 7 1 క్షార లోహము 00,00,223 [223.0197][5]
88 రేడియం Ra 7 2 క్షారమృత్తిక లోహము 00,00,226 [226.0254][5]
89 ఆక్టీనియం Ac 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,227 [227.0278][5]
90 థోరియం Th 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,232 232.03806 (2)[1][5]
91 ప్రొటాక్టీనియం Pa 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,231 231.03588 (2)[5]
92 యురేనియం U 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,238 238.02891 (3)[1][2][5]
93 నెప్ట్యునియం Np 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,237 [237.0482][5]
94 ప్లూటోనియం Pu 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,244 [244.0642][5]
95 అమెరీషియం Am 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,243 [243.0614][5]
96 క్యూరియం Cm 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,247 [247.0703][5]
97 బెర్కీలియం Bk 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,247 [247.0703][5]
98 కాలిఫోర్నియం Cf 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,251 [251.0796][5]
99 ఐన్‌స్టీనియం Es 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,252 [252.0829][5]
100 ఫెర్మియం Fm 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,257 [257.0951][5]
101 మెండలీవియం Md 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,258 [258.0986][5]
102 నోబెలీమియం No 7 ఆక్టినైడ్ 00,00,259 [259.1009][5]
103 లారెన్షియం Lr 7 3 ఆక్టినైడ్ 00,00,260 [260.1053][5]
104 రూథర్ఫోర్డియం Rf 7 4 పరివర్తన లోహం 00,00,261 [261.1087][5]
105 డుబ్నియం Db 7 5 పరివర్తన లోహం 00,00,262 [262.1138][5]
106 సియాబోర్గియం Sg 7 6 పరివర్తన లోహం 00,00,263 [263.1182][5]
107 బోరియం Bh 7 7 పరివర్తన లోహం 00,00,262 [262.1229][5]
108 హాసియం Hs 7 8 పరివర్తన లోహం 00,00,265 [265][5]
109 మీట్నీరియం Mt 7 9 పరివర్తన లోహం 00,00,266 [266][5]
110 డామ్‌స్టాటియం Ds 7 10 పరివర్తన లోహం 00,00,269 [269][5]
111 రోయెంట్‌జీనియం Rg 7 11 పరివర్తన లోహం 00,00,272 [272][5]
112 కోపర్నిషియం Cn 7 12 పరివర్తన లోహం 00,00,285 [285][5]
113 ఉనున్‌ట్రియం Uut 7 13 అథమ లోహం 00,00,284 [284][5]
114 ఉనున్‌క్వేడియం Uuq 7 14 అథమ లోహం 00,00,289 [289][5]
115 ఉనున్‌పెంటియం Uup 7 15 అథమ లోహం 00,00,288 [288][5]
116 ఉనున్‌హెక్సియం Uuh 7 16 అథమ లోహం 00,00,292 [292][5]
117 ఉనున్‌సెప్టియం Uus 7 17 హలోజన్ 00,00,293 [6]
118 ఉనున్‌ఆక్టియం Uuo 7 18 జడ వాయువు 00,00,294 [294][5]

లోహ-అలోహ పరిధిలో వర్గాలు, ఉపవర్గాలు

లోహములు ఉప ధాతువులు అలోహాలు తెలియని
రసాయన
లక్షణాలు
rowspan=2 style="background:#ff9d9d;" | క్షార
లోహములు
rowspan=2 style="background:#ffdead;" | క్షారమృత్తిక
లోహములు
అంతర పరివర్తన
లోహములు
rowspan=2 style="background:#ffc0c0;" | పరివర్తన
మూలకాలు
rowspan=2 style="background:#cccccc;" | అనంతర పరివర్తన
లోహములు
rowspan=2 style="background:#a0ffa0;" | ఇతర
అలోహములు
rowspan=2 style="background:#ffff99;" | హాలోజనులు జడ
వాయువులు
style="background:transparent;" | లాంధనైడ్లు style="background:transparent;" | ఆక్టినైడ్లు

ఇవి కూడా చూడండి మార్చు

మూలాలు మార్చు

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
  4. The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
  5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element or characteristic isotopic composition.
  6. This element has not been discovered/synthesized.

మూలాలు మార్చు