అర్థసంవృత కంఠ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో వెనుకన ఉంచటంతో కంఠం నుండి శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది కంఠ్యం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో o అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

అర్థసంవృత కంఠ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు
o
IPA అంకె307
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)o
యూనికోడ్ (hex)U+006F
X-SAMPAo
కిర్షెన్‌బాంo
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు చాలా భాషలలో సాధరణంగా కనిపిస్తుంది. తెలుగులో[6] దీని హ్రస్వ రూపం , దీర్ఘం .

మూలాలు మార్చు