అచ్చులలోహ్రస్వకంఠ్య ఓష్ఠ్య సంవృత (Close back rounded vowel) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ శబ్దానుసార వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [u]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [u].

ఉ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

నాలిక ఎత్తు: సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: కంఠ్య

పెదవుల సహాయం: ఓష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

చరిత్రసవరించు

ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఉ&oldid=2952562" నుండి వెలికితీశారు