సంవృత తాలవ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు సంవృతం, అంటే చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో పళ్ళపై భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది తాలవ్యం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో y అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

సంవృత తాలవ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు
y
IPA అంకె309
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)y
యూనికోడ్ (hex)U+0079
X-SAMPAy
కిర్షెన్‌బాంy
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు కొన్ని ఐరొపా (జర్మన్, తర్కీ) భాషలలో üగా కనిపిస్తుంది, మరికొన్ని తూర్పు ఆసియా భాషలు అంగ్లీకరించినప్పుడు <iu> వాడుతారు. భారతదేశ భాషలలో ఇది సాధారణంగా కనబడదు.

  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)