• ఆంగ్ల అక్షరమాలలోని A కొరకు చూడండి - A

అచ్చులలో కాలం: హ్రస్వ తాలవ్య అర్ధ సంవృత (Close-mid front unrounded vowel) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [e]. ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [e]. IASTలో హ్రస్వ [ఎ] ధ్వనికి సంకేతం లేదు.

ఎ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

నాలిక ఎత్తు: అర్ధ సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: తాలవ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

చరిత్రసవరించు

ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఎ&oldid=2952565" నుండి వెలికితీశారు