సంవృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు సంవృతం, అంటే చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో పళ్ళపై భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది తాలవ్యం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో i అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

సంవృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
i
IPA అంకె301
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)i
యూనికోడ్ (hex)U+0069
X-SAMPAi
కిర్షెన్‌బాంi
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు చాలా భాషలలో సాధరణంగా కనిపిస్తుంది. తెలుగులో దీని హ్రస్వ రూపం 'ఇ', దీర్ఘం 'ఈ'.

  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)