అర్థసంవృత కంఠ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో వెనుకన ఉంచటంతో కంఠం నుండి శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది కంఠ్యం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɤ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

అర్థసంవృత కంఠ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɤ
IPA అంకె315
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɤ
యూనికోడ్ (hex)U+0264
X-SAMPA7
కిర్షెన్‌బాంo-
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)