సంవృత మధ్యస్వర ఓష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు సంవృతం, అంటే చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో మధ్య భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మధ్యస్వరం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో ʉ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

సంవృత మధ్యస్వర ఓష్ఠ్య అచ్చు
ʉ
ü
IPA అంకె318
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ʉ
యూనికోడ్ (hex)U+0289
X-SAMPA}
కిర్షెన్‌బాంu"
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)