సంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు సంవృతం, అంటే చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో మధ్య భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మధ్యస్వరం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɨ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

సంవృత మధ్యస్వర నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɨ
IPA అంకె317
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɨ
యూనికోడ్ (hex)U+0268
X-SAMPA1
కిర్షెన్‌బాంi"
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఇండో యూరోపియను భాషలలో ఈ అచ్చు అసాధారణం. కాని భారతదేశంలో తమిళంలో వాడబడుతుంది, ఆంగ్ల అరువు పదాలు చివరన పొల్లుకు బదలు వ్యవహారికంగా ఈ అచ్చు వస్తుంది.