ఉపసంవృత మధ్యస్వర ఓష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు ఉప సంవృతం, అంటే సుమారుగా చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో మధ్య భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది మధ్యస్వరం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో ʊ̈ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

ఉపసంవృత మధ్యస్వర ఓష్ఠ్య అచ్చు
ʊ̈
IPA అంకె321 415
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ʊ​̈
యూనికోడ్ (hex)U+028A U+0308
X-SAMPAU_"
కిర్షెన్‌బాంU"
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)