తెలుగు వర్ణమాలలో అచ్చుల జాబితా

( నుండి దారిమార్పు చెందింది)

స్వతంత్రమైన ఉచ్చారణ కలిగిన తెలుగు అక్షరాలను అచ్చులు అంటారు. ఈ పేజీ తెలుగు వర్ణమాలలోని అచ్చులను, ఉభయాక్షరాలను, వాటి లక్షణాలను జాబితా వేస్తుంది.

తెలుగు వర్ణమాలలో 6 వ అక్షరం

జాబితా

మార్చు
అక్షరం రకం ఉచ్చారణా లక్షణాలు అంతర్జాతీయ వర్ణమాలలో సంకేతం IAST ISO 15919 ఉచ్చారణ (రికార్డింగ్) అక్షర రూపం విశేషాలు
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: ఉప-వివృత

నాలిక వెనుకపాటు: మధ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

[ɐ] [a] [a]  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: వివృత

నాలిక వెనుకపాటు: కంఠ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: ధీర్ఘం

[ɑː] [ā] [ā]  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: తాలవ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

[i] [i] [i]  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: తాలవ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: దీర్ఘం

[iː] [ī] [ī]  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: కంఠ్య

పెదవుల సహాయం: ఓష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

[u] [u] [u]  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: కంఠ్య

పెదవుల సహాయం: ఓష్ఠ్య

కాలం: ధీర్ఘం

[uː] [ū] [ū]  
అచ్చు మూర్ధన్యములకు

(నాలుక ముందు భాగాన్ని వెనక్కి వంచి పలికేవి)

[R] [R] [r̥]  
అచ్చు
అచ్చు ఉదాహరణ: కౢప్తము
అచ్చు సంస్కృతంలో కూడా వాడుకలో లేదు. పరిపూర్ణత కోసమే చేర్చారు.
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: అర్ధ సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: తాలవ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

[e] [e] లేదు  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: అర్ధ సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: తాలవ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: ధీర్ఘం

[eː] [e] [ē]  
అచ్చు కంఠతాలువు లైన ఎ,ఏ,ఐ లలో ఒకటి. [ai] [ai] [ai]  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: అర్ధ సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: కంఠ్య

పెదవుల సహాయం: ఓష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

[o] [o] లేదు  
అచ్చు నాలిక ఎత్తు: అర్ధ సంవృత

నాలిక వెనుకపాటు: కంఠ్య

పెదవుల సహాయం: ఓష్ఠ్య

కాలం: ధీర్ఘం

[oː] [o] [ō]  
అచ్చు కంఠోష్ఠ్యం

వక్రతమం

[au]   [au]   [au]  
ఁ (అరసున్న) అచ్చు స్వతంత్ర ఉచ్చారణ లేదు. సిద్ధ ఖండ బిందువు అంటారు.
(సున్న) అచ్చు

అచ్చుల చరిత్ర

మార్చు
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)