అర్థసంవృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో పళ్ళపై భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది తాలవ్యం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో e అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

అర్థసంవృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
e
IPA అంకె302
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)e
యూనికోడ్ (hex)U+0065
X-SAMPAe
కిర్షెన్‌బాంe
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు చాలా భాషలలో సాధరణంగా కనిపిస్తుంది. తెలుగులో దీని హ్రస్వ రూపం , దీర్ఘం .

  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)