సంవృత కంఠ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు

ఈ అచ్చు సంవృతం, అంటే చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో వెనుకన ఉంచటంతో కంఠం నుండి శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది కంఠ్యం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో u అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

సంవృత కంఠ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు
u
IPA అంకె308
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)u
యూనికోడ్ (hex)U+0075
X-SAMPAu
కిర్షెన్‌బాంu
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు చాలా భాషలలో సాధరణంగా కనిపిస్తుంది. తెలుగులో దీని హ్రస్వ రూపం 'ఉ', దీర్ఘం 'ఊ'.

  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)