వాడుకరి:Cs12b006/ప్రయోగశాల/మధ్యస్థ కంఠ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు

మధ్యస్థ కంఠ్య ఓష్ఠ్య అచ్చు
IPA అంకె307 430
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)o​̞
యూనికోడ్ (hex)U+006F U+031E
X-SAMPAo_o
కిర్షెన్‌బాంo<apr>
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు మధ్యస్థం, అంటే నోరు మూసి ఉండక, తెరిచి ఉండక సాధారణంగా ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో వెనుకన ఉంచటంతో కంఠం నుండి శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది కంఠ్యం. ఓష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగవలిసి ఉంది. IPAలో అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.