సుబ్బారావు

ఇవ్వబడిన పేరు

సుబ్బారావు తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు.