కళా ప్రపూర్ణ

పురస్కారం

కళా ప్రపూర్ణ ఒక బిరుదు లేదా పురస్కారం. ఇది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యా సాహిత్య సాంస్కృతిక విషయాలలో విశేషమైన కృషి చేసిన వారికి ప్రదానం చేసే గౌరవ డాక్టరేట్.

1927లో కళాప్రపూర్ణ పురస్కార గ్రహీత వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రి

కళాప్రపూర్ణ గ్రహీతలు సవరించు

1920లు సవరించు

1930లు సవరించు

1940లు సవరించు

1950లు సవరించు

1960లు సవరించు

1970లు సవరించు

1980లు సవరించు

1990లు సవరించు

2000లు సవరించు


Duvvuri Venkataramana Sastry (1972)

బయటి లింకులు సవరించు