కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (సి.పి.ఐ) - ఇతర భాషలు