దేశాల జాబితా – జాతీయ పతాకంలో రంగులు

వివిధ దేశాల జాతీయ పతాకాలలో రంగులను తెలిపే జాబితా ఇది. (list of countries by the colors of their national flags). _NOTOC_

పసుపు, తెలుపుసవరించు

   
జాతీయ పతాకం - Vatican City
  •   Vatican City - వేరే రంగు చిహ్నం ఉన్నది

నీలంసవరించు

నీలం, తెలుపుసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - Finland
 
జాతీయ పతాకం - Honduras

నీలం, తెలుపు, నలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Estonia

నీలం, తెలుపు, నారింజసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - the Marshall Islands

నీలం, పసుపుసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - Ukraine

నీలం, పసుపు, నలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Bahamas

నీలం, పసుపు, తెలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Bosnia and Herzegovina

నీలం, పసుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Saint Lucia

నీలం, ఎరుపుసవరించు

నీలం, ఎరుపు, నారింజసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Armenia

నీలం, ఎరుపు, తెలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Australia
 
జాతీయ పతాకం - Czech Republic
 
జాతీయ పతాకం - France
 
జాతీయ పతాకం - Norway

నీలం, ఎరుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - South Korea

నీలం, ఎరుపు, తెలుపు, నారింజసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Nagorno-Karabakh

నీలం, ఎరుపు, పసుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Romania

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Liechtenstein

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, గోధుమసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Andorra

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Cape Verde

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

         
 
జాతీయ పతాకం - Antigua and Barbuda

నీలం, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమసవరించు

           
 
జాతీయ పతాకం - American Samoa

ఎరుపుసవరించు

ఎరుపు, నలుపుసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - Albania

ఎరుపు, తెలుపుసవరించు

   

ఎరుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

     

ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు, బూడిద రంగుసవరించు

       

ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు, నారింజసవరించు

       

ఎరుపు, పసుపుసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - People's Republic of China

ఎరుపు, పసుపు, నలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Angola

ఎరుపు, పసుపు, తెలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Guernsey
  •   Guernsey (‘‘బ్రిటిష్ క్రౌన్ డిపెండెన్సీ’’)
  •   South Ossetia

ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Papua New Guinea

ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, బూడిద రంగుసవరించు

         
 
జాతీయ పతాకం - Uganda

ఎరుపు, ఆకుపచ్చసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - Bangladesh

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Malawi

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నలుపు, నారింజసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Zambia

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, తెలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Algeria
 
జాతీయ పతాకం - Italy

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Afghanistan

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Benin

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Ghana

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, నారింజసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Sri Lanka

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Suriname

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

         
 
జాతీయ పతాకం - Saint Kitts and Nevis

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, purpleసవరించు

           
 
జాతీయ పతాకం - Dominica

ఆకుపచ్చసవరించు

 
 
జాతీయ పతాకం - Libya

ఆకుపచ్చ, తెలుపుసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - Nigeria

ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నారింజసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Côte d'Ivoire

ఆకుపచ్చ, పసుపుసవరించు

   
 
జాతీయ పతాకం - Mauritania

ఆకుపచ్చ, పసుపు, నలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Jamaica

ఆకుపచ్చ, పసుపు, గోధుమసవరించు

     
 
పతాకం - Cocos Islands

ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Cyprus
  •   Cyprus
  •   Macau (‘‘ప్రత్యేక స్ఞాధిపత్య ప్రతిపత్తి గల ప్రాంతం’’)

నీలం, ఆకుపచ్చసవరించు

నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Sierra Leone

నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Lesotho

నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపు, నారింజసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - India

నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపుసవరించు

     
 
జాతీయ పతాకం - Gabon

నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు, నలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Tanzania

నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు, తెలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Brazil

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపుసవరించు

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, తెలుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Azerbaijan

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపుసవరించు

       
 
జాతీయ పతాకం - Eritrea

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, నలుపు, గోధుమసవరించు

           
 
జాతీయ పతాకం - Moldova

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపుసవరించు

         
 
జాతీయ పతాకం - Central African Republic

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపుసవరించు

           
 
జాతీయ పతాకం - South Africa

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమసవరించు

             
 
జాతీయ పతాకం - Equatorial Guinea
 
జాతీయ పతాకం - Fiji

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, బూడిద రంగుసవరించు

             
 
పతాకం - Pitcairn Islands
  •   Pitcairn Islands (యు.కె. ఓవర్సీస్ భూభాగం)

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, బూడిద రంగుసవరించు

               
 
పతాకం - Falkland Islands
  •   Falkland Islands (యు.కె. ఓవర్సీస్ భూభాగం)

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, gray and purpleసవరించు

                 
 
పతాకం - Northern Mariana Islands

నీలం, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, గులాబిసవరించు

               
 
పతాకం - British Virgin Islands

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు