దేశాల జాబితా – సంతానోత్పత్తి క్రమంలో

ఐక్యరాజ్య సమితి TFR ర్యాంకింగుసవరించు

ఐక్యరాజ్య సమితి TFR ర్యాంకింగు దేశాల వారీగాసంతానోత్పత్తి వయస్సు లో ఉన్న స్త్రీ కి కలిగే సంతానము గురించిన సమగ్రమైన జాబితా లో గల ఆయా దేశాలకు ఇవ్వబడిన ర్యాంకింగు. ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ జనాభా ప్రోస్పేక్ట్స్ రిపోర్ట్ 2006 రి|| నుంచి క్రింది సంఖ్యలు తీసికొనబడినవి. Figures are from the 2006 revision of the United Nations World Population Prospects report, for the period 2000-2005 and 2005-2010, using the medium assumption.[1] Only countries/territories with a population of 100,000 or more in 2007 are included. Rank is based on 2005-2010 figure.

The UN raniking is sourced from the United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.15.

UN Ranking Country Fertility rate
(2000-2005)
(births/woman)
Fertility rate
(2005-2010)
(births/woman)
1   Niger 7.45 7.19
2   Guinea-Bissau 7.10 7.07
3   Afghanistan 7.48 7.07
4   Burundi 6.80 6.80
5   Liberia 6.80 6.77
6   Democratic Republic of the Congo 6.70 6.70
7   East Timor 6.96 6.53
8   Mali 6.70 6.52
9   Sierra Leone 6.50 6.47
10   Uganda} 6.75 6.46
11   Angola 6.75 6.43
12   Chad 6.54 6.20
13   Somalia 6.43 6.04
14   Burkina Faso 6.36 6.00
15   Rwanda 6.01 5.92
16   Malawi 6.03 5.59
17   Yemen 6.02 5.50
18   Guinea 5.84 5.44
19   Benin 5.87 5.42
20   Equatorial Guinea 5.64 5.36
21   Nigeria 5.85 5.32
22   Ethiopia 5.78 5.29
23   Zambia 5.65 5.18
24   Tanzania 5.66 5.16
25   Mozambique 5.52 5.11
26   Palestinian territories 5.63 5.09
27   Eritrea 5.53 5.05
28   Kenya 5.00 4.96
29   Togo 5.37 4.80
30   Madagascar 5.28 4.78
31   Gambia 5.16 4.70
32   Senegal 5.22 4.69
33   Central African Republic 4.96 4.58
34   Republic of the Congo 4.78 4.49
35   Côte d'Ivoire 5.06 4.46
36   Mauritania 4.83 4.37
37   Cameroon 4.92 4.31
38   Comoros 4.89 4.30
39   Iraq 4.86 4.26
40   Sudan 4.82 4.23
41   Guatemala 4.60 4.15
42   Djibouti 4.52 3.95
43   Samoa 4.42 3.93
44   Solomon Islands 4.36 3.87
45   Sao Tome and Principe 4.34 3.85
46   Ghana 4.39 3.84
47   Tonga 3.73 3.83
48   Papua New Guinea 4.32 3.78
49   Vanuatu 4.15 3.74
50   Federated States of Micronesia 4.23 3.71
51   Haiti 4.00 3.54
52   Pakistan 3.99 3.52
53   Bolivia 3.96 3.50
54   Swaziland 3.91 3.45
55   Lesotho 3.79 3.37
56   Cape Verde 3.77 3.37
57   Saudi Arabia 3.81 3.35
58   Tajikistan 3.81 3.35
59   Honduras 3.72 3.31
60   Nepal 3.68 3.28
61   French Guiana (France) 3.67 3.27
62   Philippines 3.54 3.23
63   Laos 3.59 3.21
64   Namibia 3.58 3.19
65   Zimbabwe 3.56 3.19
66   Cambodia 3.64 3.18
67   Jordan 3.53 3.13
68   Paraguay 3.48 3.08
69   Syria 3.48 3.08
70   Gabon 3.39 3.06
71   Oman 3.70 3.00
72   Belize 3.35 2.93
73   Botswana 3.18 2.90
74   Egypt 3.17 2.89
75   Bangladesh 3.22 2.83
76   Dominican Republic 2.95 2.81
77   India 3.11 2.81
78   Nicaragua 3.00 2.76
79   Fiji 2.98 2.75
80   Israel 2.91 2.75
81   Libya 3.03 2.72
82   Western Sahara 3.01 2.70
83   El Salvador 2.88 2.68
84   Qatar 2.93 2.66
85   South Africa 2.80 2.64
86   Maldives 2.81 2.63
87   Malaysia 2.87 2.60
88   Ecuador 2.82 2.58
89   Panama 2.70 2.56
World 2.65 2.55
90   Venezuela 2.72 2.55
91   Guam (US) 2.74 2.54
92   Peru 2.70 2.51
93   Turkmenistan 2.76 2.50
94   Uzbekistan 2.74 2.49
95   Kyrgyzstan 2.50 2.48
96   Jamaica 2.63 2.43
97   Suriname 2.60 2.42
98   Algeria 2.53 2.38
99   Morocco 2.52 2.38
100   Réunion (France) 2.46 2.36
101   Guyana 2.43 2.33
102   Kazakhstan 2.01 2.31
103   United Arab Emirates 2.52 2.31
104   Grenada 2.43 2.30
105   Brunei 2.50 2.29
106   Bahrain 2.51 2.29
107   French Polynesia (France) 2.39 2.26
108   Argentina 2.35 2.25
109   Brazil 2.35 2.25
110   Colombia 2.47 2.22
111   Mexico 2.40 2.21
112   Lebanon 2.32 2.21
113   Saint Vincent and the Grenadines 2.30 2.19
114   Bhutan 2.91 2.19
115   Kuwait 2.30 2.18
116   Saint Lucia 2.24 2.18
117   Indonesia 2.38 2.18
118   United States Virgin Islands (US) 2.23 2.15
119   Turkey 2.23 2.14
120   Vietnam 2.32 2.14
121   Uruguay 2.20 2.12
122   Guadeloupe (France) 2.06 2.11
123   Costa Rica 2.28 2.10
124   New Caledonia (France) 2.23 2.08
125   Myanmar 2.25 2.07
126   Albania 2.25 2.06
127   United States 2.04 2.05
128   Iceland 1.99 2.05
129   Aruba (Netherlands) 2.12 2.04
130   Iran 2.12 2.04
131   Bahamas 2.11 2.02
132   New Zealand 1.96 1.99
133   Ireland 1.97 1.96
134   Chile 2.00 1.94
135   Tunisia 2.04 1.93
136   Martinique (France) 1.98 1.91
137   France 1.88 1.89
138   Sri Lanka 2.02 1.88
139   Mongolia 2.07 1.87
140   Mauritius 1.91 1.86
141   Netherlands Antilles (Netherlands) 2.06 1.85
142   North Korea 1.92 1.85
143   Thailand 1.83 1.85
144   Norway 1.80 1.85
145   Montenegro 1.83 1.83
146   Puerto Rico (US) 1.84 1.83
147   Finland 1.75 1.83
148   United Kingdom 1.70 1.82
149   Azerbaijan 1.67 1.82
150   Denmark 1.76 1.80
151   Sweden 1.67 1.80
152   Serbia 1.75 1.79
153   Australia 1.76 1.79
154   People's Republic of China (mainland only) 1.70 1.73
155   Netherlands 1.73 1.72
156   Luxembourg 1.67 1.66
157   Belgium 1.64 1.65
158   Trinidad and Tobago 1.61 1.64
159   Cyprus 1.63 1.61
160   Canada 1.52 1.53
161   Barbados 1.50 1.50
162   Cuba 1.63 1.49
163   Estonia 1.39 1.49
164   Portugal 1.45 1.46
165   Macedonia 1.56 1.43
166    Switzerland 1.42 1.42
167 Channel Islands (  Jersey and   Guernsey) (UK) 1.41 1.42
168   Austria 1.38 1.42
169   Spain 1.29 1.41
170   Georgia 1.48 1.41
171   Moldova 1.50 1.40
172   Armenia 1.35 1.39
173   Italy 1.29 1.38
174   Malta 1.46 1.37
175   Germany 1.35 1.36
176   Croatia 1.35 1.35
177   Russia 1.30 1.34
178   Greece 1.38 1.33
179   Bulgaria 1.26 1.31
180   Romania 1.29 1.30
181   Latvia 1.25 1.29
182   Hungary 1.30 1.28
183   Slovenia 1.23 1.28
184   Japan 1.29 1.27
185   Lithuania 1.28 1.26
186   Singapore 1.35 1.26
187   Slovakia 1.22 1.25
188   Czech Republic 1.18 1.24
189   Bosnia and Herzegovina 1.28 1.23
190   Poland 1.25 1.23
191   Ukraine 1.15 1.22
192   South Korea 1.24 1.21
193   Belarus 1.24 1.20
194   Hong Kong (PRC) 0.94 0.97
195   Macau (PRC) 0.84 0.91

The CIA TFR Rankingసవరించు

 
Map of countries and territories by fertility rate. Source: CIA Fact Book
 
Graph of Total Fertility Rates vs. GDP per capita of the corresponding country, 2009. Only countries with over 5 Million population were plotted to reduce outlyers. Source: CIA World Fact Book

The CIA TFR Ranking is a list of countries by total fertility rate (TFR): the expected number of children born per woman in her child-bearing years, based on 2008 age-specific fertility rate data. Sovereign states are ranked. Some countries might not be listed because they are not fully recognized as countries at the time of this census.

The CIA is sourced from the The CIA World Factbook Archived 2009-10-28 at the Wayback Machine.

CIA Ranking Country Fertility rate
in 2000
(births/woman)
Fertility rate
in 2008
(births/woman)
1   Mali 6.89 7.34
2   Niger 7.16 7.29
3   Uganda} 6.96 6.81
4   Somalia 7.18 6.60
5   Afghanistan 5.87 6.58
6   Yemen 7.05 6.41
7   Burundi 6.25 6.40
8   Burkina Faso 6.44 6.34
9   Democratic Republic of the Congo 6.92 6.28
10   Angola 6.52 6.20
11   Ethiopia 7.07 6.17
12   Sierra Leone 6.08 5.95
13   Republic of the Congo 5.06 5.92
14   Liberia 6.43 5.87
15   Mauritania 6.92 5.69
16   Western Sahara - 5.69
17   Malawi 5.33 5.67
18   Oman 6.08 5.62
19   Mayotte (France) 6.33 5.60
20   Benin 6.32 5.58
21   Chad 6.63 5.43
22   Sao Tome and Principe 6.08 5.43
23   Rwanda 5.07 5.31
24   Guinea 5.46 5.25
25   Mozambique 4.93 5.24
26   Zambia 5.62 5.23
27   Gaza Strip 6.55 5.19
28   Madagascar 5.84 5.19
29   Equatorial Guinea 4.94 5.16
30   Djibouti 5.80 5.14
31   The Gambia 5.76 5.13
32   Nigeria 5.66 5.01
33   Comoros 5.38 4.90
34   Senegal 5.21 4.86
35   Togo 5.50 4.85
36   Eritrea 5.93 4.84
37   Haiti 4.50 4.79
38   Guinea-Bissau 5.27 4.72
39   Kenya 3.66 4.70
40   Gabon 3.73 4.68
41   Tanzania 5.51 4.62
42   Sudan 5.47 4.58
43   Laos 5.21 4.50
44   Cameroon 4.88 4.41
45   Central African Republic 4.95 4.23
46   Côte d'Ivoire 5.80 4.23
47   Samoa 3.50 4.18
48   Kiribati 4.40 4.08
49   Iraq 4.87 3.97
50   Nepal 4.68 3.91
51   Saudi Arabia 6.30 3.89
52   Paraguay 4.16 3.80
53   Ghana 3.95 3.78
54   Pakistan 4.56 3.73
55   Zimbabwe 3.34 3.72
56   Papua New Guinea 4.38 3.71
57   Marshall Islands 6.61 3.68
58   Solomon Islands 4.80 3.65
59   Guatemala 4.66 3.59
60   Belize 4.14 3.44
61   Honduras 4.26 3.38
62   Timor-Leste - 3.36
  French Guiana (France) 3.89[2] 3.46 (in 2004)[2]
63   American Samoa (US) 3.60 3.35
64   Swaziland 5.87 3.34
65   Philippines 3.48 3.32
66   West Bank 5.02 3.31
67   Syria 4.06 3.21
68   Cape Verde 4.19 3.17
69   Libya 3.71 3.15
70   Lesotho 4.15 3.13
71   Bangladesh 2.85 3.08
72   Cambodia 4.82 3.08
73   Turkmenistan 3.63 3.07
74   El Salvador 3.38 3.04
75   Tajikistan 4.35 3.04
76   Federated States of Micronesia 3.83 2.98
77   Malaysia 3.29 2.98
78   Turks and Caicos Islands (UK) 3.25 2.98
79   Nauru 3.71 2.94
80   Tuvalu 3.11 2.94
81   Kuwait 3.26 2.81
82   Namibia 4.89 2.81
83   Dominican Republic 3.00 2.78
84   Israel 2.92 2.77
85   India 3.11 2.76
86   Egypt 3.15 2.72
87   Fiji 2.89 2.68
88   Bolivia 3.66 2.67
89   Kyrgyzstan 3.22 2.67
90   Botswana 3.80 2.66
91   Nicaragua 3.27 2.63
92 World 2.80 2.61
93   Ecuador 3.18 2.59
94   Morocco 3.13 2.57
95   Vanuatu 3.29 2.57
96   Panama 2.32 2.57
97   Guam (US) 3.96 2.55
98   Bahrain 2.82 2.53
99   Venezuela 2.51 2.52
100   Tonga 3.20 2.50
101   Colombia 2.69 2.49
102   Bhutan 5.13 2.48
103   Jordan 3.44 2.47
104   Qatar 3.25 2.47
105   Faroe Islands (  Denmark) 2.32 2.45
106   Palau 2.47 2.45
107   United Arab Emirates 3.29 2.43
108   South Africa 2.47 2.43
109   Peru 3.04 2.42
110   Argentina 2.47 2.37
  Réunion (France) 2.47[2] 2.42 (in 2005)[3]
111   Mexico 2.67 2.37
112   Indonesia 2.61 2.34
113   Jamaica 2.11 2.30
114   Saint Kitts and Nevis 2.43 2.28
115   Grenada 2.42 2.27
116   Mongolia 2.40 2.24
  Guadeloupe (France) 2.24[2] 2.26 (in 2004)[2]
117   Brazil 2.13 2.22
118   Greenland (  Denmark) 2.45 2.22
119   New Caledonia (France) 2.59[4] 2.21
120   Costa Rica 2.52 2.17
121   The Bahamas 2.33 2.13
122   New Zealand 1.80 2.11
123   Dominica 2.05 2.10
124   United States 2.06 2.10
125   Antigua and Barbuda 1.92 2.08
126   Azerbaijan 2.19 2.05
127   Guyana 2.11 2.03
128   Albania 2.37 2.02
129   Sri Lanka 1.98 2.02
130   Suriname 2.50 2.01
131   Uzbekistan 3.09 2.01
132   North Korea 2.30 2.00
133   Metropolitan France - 1.98
134   Saint Pierre and Miquelon (France) 2.14 1.98
135   Netherlands Antilles (Netherlands) 2.09 1.98
136   Maldives 5.62 1.97
137   Chile 2.20 1.95
138   French Polynesia (France) 2.58[5] 1.95 or 2.20[5]
139   Brunei 2.47 1.94
140   Uruguay 2.37 1.94
141   Burma 2.37 1.92
142   Iceland 2.08 1.91
143   Cayman Islands (UK) 2.05 1.89
144   Bermuda (UK) 1.68 1.88
145   Kazakhstan 2.03 1.88
146   U.S. Virgin Islands (US) 2.27 1.88
147   Lebanon 2.08 1.87
148   Turkey 2.16 1.87
149   Saint Lucia 2.42 1.86
150   Vietnam 2.53 1.86
  Martinique (France) 1.98[2] 1.88 (in 2004)[2]
151   Aruba (Netherlands) 1.80 1.85
152   Ireland 1.91 1.85
153   Mauritius 2.02 1.83
154   Algeria 2.80 1.82
155   Cyprus 1.95 1.79
156   Saint Vincent and the Grenadines 2.11 1.79
157   Australia 1.79 1.78
158   Luxembourg 1.70 1.78
159   Norway 1.85 1.78
160   People's Republic of China (mainland only) 1.82 1.77
161   Puerto Rico (US) 1.90 1.76
162   Anguilla (UK) 1.80 1.75
163   Monaco 1.76 1.75
164   Denmark 1.73 1.74
165   Finland 1.70 1.73
166   Seychelles 1.85 1.73
167   Tunisia 2.04 1.73
168   Trinidad and Tobago 1.83 1.73
169   Iran 2.20 1.71
170   British Virgin Islands (UK) 1.72 1.71
171   Serbia 1.70 1.69
172   Sweden 1.53 1.67
173   Netherlands 1.64 1.66
174   United Kingdom 1.63 1.66
175   Barbados 1.70 1.65
176   Isle of Man (UK) 1.64 1.65
177   Gibraltar (UK) 2.15 1.65
178   Belgium 1.61 1.65
179   Thailand 1.88 1.64
180   Cuba 1.60 1.60
181   Jersey (UK) 1.56 1.58
182   Republic of Macedonia 1.82 1.58
183   Canada 1.51 1.57
184   Saint Helena (UK) 1.53 1.56
185   Liechtenstein 1.49 1.51
186   Malta 1.92 1.51
187   European Union - 1.50
188   Portugal 1.47 1.49
189   Bulgaria 1.13 1.48
190    Switzerland 1.47 1.44
191   Georgia 1.41 1.43
192   Estonia 1.19 1.42
193   Germany 1.38 1.41
194   Croatia 1.94 1.41
195   Russia 1.25 1.40
196   Guernsey (UK) 1.35 1.40
197   Austria 1.39 1.38
198   Romania 1.35 1.38
199   Greece 1.33 1.36
200   Armenia 1.47 1.35
201   San Marino 1.29 1.35
202   Hungary 1.25 1.34
203   Slovakia 1.25 1.34
204   Andorra 1.25 1.32
205   Italy 1.18 1.30
206   Spain 1.15 1.30
207   Latvia 1.13 1.29
208   Poland 1.38 1.27
209   Slovenia 1.28 1.27
210   Moldova 1.63 1.26
211   Ukraine 1.26 1.25
212   Bosnia and Herzegovina 1.71 1.24
213   Belarus 1.25 1.23
214   Czech Republic 1.18 1.23
215   Japan 1.41 1.22
216   Montserrat (UK) 1.85 1.22
217   Lithuania 1.34 1.22
218   South Korea 1.72 1.20
219   Northern Mariana Islands (US) 1.76 1.18
220   Republic of China (Taiwan) 1.76 1.13
221   Singapore 1.16 1.08
222   Hong Kong 1.27 1.00
223   Macau 1.30 0.90
Note: the only recognized and independent country that is missing from this list is Vatican City.
Note: Macao and Hong Kong are not countries.

See alsoసవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.15
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 (in French)INSEE, Government of France. "Tableau P3D - Indicateurs généraux de population par département et région" (XLS). Retrieved 2007-07-28. {{cite web}}: Check |first= value (help)
  3. (in French)INSEE, Government of France. "3.3 - NATALITÉ - FÉCONDITÉ" (PDF). Retrieved 2007-07-28. {{cite web}}: Check |first= value (help)
  4. (in French) Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE). "Évolution des naissances, des taux de natalité et de fécondité (on page 2 of the PDF)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-09-28. Retrieved 2007-07-27.
  5. 5.0 5.1 (in French) Institut Statistique de Polynésie Française (ISPF). "Taux général de fécondité et taux de fécondité par âge en Polynésie Française" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-10-30. Retrieved 2007-07-27.

మూస:దేశాల జాబితా