ప్రధాన మెనూను తెరువు

పంచచామరముసవరించు

జరేఫలు న్జరేఫలు న్జసంయుతంబు లై తగన్
గరూ పరిస్థితిం బొసంగి గుంఫనం బెలర్పఁగా
విరించి సంఖ్యనందమైనవిశ్రమంబు లందగన్
బ్రరూఢమైనఁ బద్మనాభ పంచచామరం బగున్

గణ విభజనసవరించు

పంచచామర వృత్త పాదములో గణవిభజన
IUI UIU IUI UIU IUI U
ప్రసన్న పింఛమా లికా ప్ర భా విచి త్రితాంగుఁ డుం

లక్షణములుసవరించు

పంచచామర వృత్త పద్యాల లక్షణములు
పాదాలు: నాలుగు
16
ప్రతిపాదంలోని గణాలు: జ, ర, జ, ర, జ, గ
యతి : ప్రతిపాదంలోనూ 10వ అక్షరము
ప్రాస: పాటించవలెను
ప్రాస: యతి చెల్లదు

ఉదాహరణ 1:సవరించు

పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన పంచచామర వృత్త పద్యాల సంఖ్య: 1

(భా-10.1-586-పంచ.)
ప్రసన్న పింఛమాలికా ప్రభా విచిత్రితాంగుఁడుం
బ్రసిద్ధ శృంగ వేణునాద పాశబద్ధ లోకుఁడుం
బ్రసన్న గోపబాల గీత బాహువీర్యుఁ డయ్యు ను
ల్లసించి యేగె గోపకు ల్చెలంగి చూడ మందకున్.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పంచచామరము&oldid=2636366" నుండి వెలికితీశారు