పద్య విశేషాలు
వృత్తాలు
ఉత్పలమాల, చంపకమాల
మత్తేభం, శార్దూలం
తరళం, తరలము
తరలి, మాలిని
మత్తకోకిల
స్రగ్ధర, మహాస్రగ్ధర
ఇంద్రవజ్రము, ఉపేంద్రవజ్రము
లయగ్రాహి, లయవిభాతి
జాతులు
కందం, ద్విపద
తరువోజ
అక్కరలు
ఉప జాతులు
తేటగీతి
ఆటవెలది
సీసము

వనమయూరము మార్చు

ఉన్నతములై వనమయూర కృతు లోలిన్
ఎన్నగ భజంబులపయి న్సనగగంబుల్
చెన్నొదవ దంతియతి జెంది యలవారున్
వెన్నుని నుతింతురు వివేకు లతి భక్తిన్.


పదునాల్గవశక్వరీచ్ఛందంబునందు వనమయూరము

గణ విభజన మార్చు

వనమయూర వృత్త పాదము నందు గణవిభజన
UII IUI IIU III UU
గగ
ఉన్నత ములైవ నమయూ రకృతు లోలిన్

లక్షణములు మార్చు

వనమయూర వృత్త పద్యాల లక్షణములు
పాదాలు: నాలుగు
14
ప్రతిపాదంలోని గణాలు: భ, జ, స, న, గగ
యతి : ప్రతిపాదంలోనూ 9వ అక్షరము
ప్రాస: పాటించవలెను
ప్రాస: యతి ప్రాస యతి చెల్లదు

ఉదాహరణ 1: మార్చు

పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన వనమయూర వృత్త పద్యాల సంఖ్య: 1

పోతన తెలుగు భాగవతము/షష్ఠ స్కంధము/వృత్రాసుర వృత్తాంతము|(భా-6-378-వన.)

అంత సుర లేయు నిబి డాస్త్రముల పాలై
పంతములు దక్కి హత పౌరుషముతో ని
శ్చింత గతి రక్కసులు సిగ్గుడిగి భూమిం
గంతుగొని పాఱి రపకార పరు లార్వన్.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వనమయూరము&oldid=3841371" నుండి వెలికితీశారు