ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శనీయ స్థలాలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చాలా దర్శనీయ స్థలాలు ఉన్నాయి. వీటిని కింది విధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు.

పుణ్యక్షేత్రాలు, చారిత్రక స్థలాలు, రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు, మ్యూజియములు, జంతుప్రదర్శనశాలలు, నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

పుణ్య క్షేత్రాలుసవరించు

చారిత్రక స్థలాలుసవరించు

KONDAVEEDU REDDY'S KINGDOM GUNTUR DISTRICT

రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలుసవరించు

మ్యూజియములుసవరించు

మృగ సంరక్షణ ప్రాంతాలుసవరించు

నదీలోయ ప్రాజెక్టులుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు