దేశాల జాబితా – పొందిక క్రమంలో

(దేశాల జాబితా – కుదింపు క్రమంలో నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కుదింపు క్రమంలో వివిధ దేశాల జాబితా (list of countries by compactness) ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. కుదింపు అనే పదానికి వివిధ నర్వచనాలున్నాయి. వాటిలో ఇక్కడ తీసుకొన్న[permanent dead link] కుదింపు వృత్తత్వం మీద ఆధారపడింది. (circularity ratio)


కుదింపు ఇక్కడ ఇలా గణించబడింది.

  • క = ఒకదేశం యొక్క వైశాల్యం
  • చ = అదే దేశం యొక్క చుట్టుకొలత
  • ట = 'చ'కు సమానమైన చుట్టుకొలత కలిగిన వృత్తం యొక్క వైశాల్యం. (అంటే దేశం చుట్టుకొలత, ఆ వృత్తం చుట్టు కొలత సమానమై ఉండాలి)
  • త = కుదింపు = క / ట = 'క', 'ట' ల నిష్పత్తి.


ర్యాంకు దేశం భూభాగం వైశాల్యం
(చ.కి.మీ.)
భూభాగం సరిహద్దు పొడవు
(కి.మీ.)
తీర రేఖ పొడవు
(కి.మీ.)
మొత్తం చుట్టుకొలత
(కి.మీ.)
కుదింపు లేదా వృత్తత్వం
Circularity ratio
1  Mauritius 2,030 0 177 177 81.425%
 Niue 260 0 64 64 79.767%
2  Swaziland 17,203 535 0 535 75.528%
3  Saint Vincent and the Grenadines 389 0 84 84 69.279%
4  Libya 1,759,540 4,383 1,770 6,153 58.403%
5  Barbados 430 0 97 97 57.429%
6  Tuvalu 26 0 24 24 56.723%
7  సౌదీ అరేబియా 2,217,949 4,415 2,640 7,055 55.997%
8  Macedonia 24,856 748 0 748 55.826%
9  Algeria 2,381,740 6,343 998 7,341 55.538%
10   Vatican City 0.44 3.2 0 3.2 53.996%
11  Zimbabwe 386,670 3,066 0 3,066 51.690%
12  Bhutan 47,000 1,075 0 1,075 51.108%
13  Equatorial Guinea 28,051 539 296 835 50.557%
14  San Marino 60.5 39 0 39 49.985%
15  Ethiopia 1,119,683 5,311 0 5,311 49.883%
16  Yemen 527,970 1,746 1,906 3,652 49.746%
17  Trinidad and Tobago 5,128 0 362 362 49.175%
18  Niger 1,266,700 5,697 0 5,697 49.045%
19  Sierra Leone 71,620 958 402 1,360 48.659%
20  Tanzania 886,037 3,402 1,424 4,826 47.807%
21  Nigeria 910,768 4,047 853 4,900 47.668%
22  Egypt 995,450 2,689 2,450 5,139 47.367%
23  Suriname 161,470 1,707 386 2,093 46.319%
24  Lesotho 30,355 909 0 909 46.165%
25  Botswana 585,370 4,013 0 4,013 45.677%
26  Sri Lanka 64,740 0 1,340 1,340 45.308%
27  కెన్యా 569,250 3,446 536 3,982 45.114%
28  Chad 1,259,200 5,968 0 5,968 44.427%
29  Uruguay 173,620 1,564 660 2,224 44.110%
30  Lithuania 65,200 1,273 99 1,372 43.526%
31  Dominica 754 0 148 148 43.257%
32  Ghana 230,020 2,093 539 2,632 41.726%
33  Jordan 88,884 1,619 26 1,645 41.276%
34  Djibouti 21,980 506 314 820 41.078%
35  Sudan 2,376,000 7,687 853 8,540 40.939%
36  Andorra 468 120.3 0 120.3 40.637%
37  ఇరాక్ 432,162 3,631 58 3,689 39.906%
38  Rwanda 24,948 893 0 893 39.314%
39  Romania 230,340 2,508 225 2,733 38.753%
40  Syria 184,050 2,253 193 2,446 38.657%
41  Mauritania 1,030,400 5,074 754 5,828 38.122%
42  Morocco 446,300 2,017.9 1,835 3,853 37.780%
43  Qatar 11,437 60 563 623 37.029%
44  El Salvador 20,720 545 307 852 35.869%
45  Namibia 825,418 3,824 1,572 5,396 35.624%
46  Belize 22,800 516 386 902 35.215%
47  Liechtenstein 160 76 0 76 34.810%
48  Uganda} 199,710 2,698 0 2,698 34.477%
49  Burundi 25,650 974 0 974 33.977%
50  Monaco 1.95 4.4 4.1 8.5 33.916%
51  Angola 1,246,700 5,198 1,600 6,798 33.901%
52  Burkina Faso 273,800 3,192 0 3,192 33.769%
53  పశ్చిమ సహారా 266,000 2,046 1,110 3,156 33.560%
54  Poland 304,465 2,888 491 3,379 33.510%
55  Slovakia 48,800 1,355 0 1,355 33.400%
56  Nicaragua 120,254 1,231 910 2,141 32.967%
57  Paraguay 397,300 3,920 0 3,920 32.490%
58  Oman 309,500 1,374 2,092 3,466 32.375%
59  Madagascar 581,540 0 4,828 4,828 31.351%
60  Guatemala 108,430 1,687 400 2,087 31.283%
61  Benin 110,620 1,989 121 2,110 31.223%
62  Saint Lucia 610 0 158 158 30.706%
63  Guinea-Bissau 28,000 724 350 1,074 30.504%
64  Ivory Coast 318,000 3,110 515 3,625 30.410%
65  Bahrain 620 0 161 161 30.057%
66  Bolivia 1,084,390 6,743 0 6,743 29.970%
67  Mongolia 1,565,000 8,114 0 8,114 29.871%
68  Bulgaria 110,550 1,808 354 2,162 29.721%
69  Tunisia 155,360 1,424 1,148 2,572 29.513%
70  Albania 27,398 720 362 1,082 29.409%
71  Bosnia and Herzegovina 51,129 1,459 20 1,479 29.372%
72  Nauru 21 0 30 30 29.322%
73  Mali 1,220,000 7,243 0 7,243 29.224%
74  Grenada 340 0 121 121 29.182%
75  Zambia 740,724 5,664 0 5,664 29.015%
76  Guyana 196,850 2,462 459 2,921 28.992%
77  Central African Republic 622,984 5,203 0 5,203 28.919%
78  São Tomé and Príncipe 1,001 0 209 209 28.797%
79  Hungary 92,340 2,009 0 2,009 28.750%
80  Latvia 64,589 1,150 531 1,681 28.723%
81  Lebanon 10,280 454 225 679 28.020%
82  Georgia 69,700 1,461 310 1,771 27.926%
83  ఇరాన్ 1,636,000 5,440 3,180 8,620 27.668%
84  Cyprus 9,240 0 648 648 27.652%
85  Czech Republic 77,276 1,881 0 1,881 27.446%
86  Gabon 257,667 2,551 885 3,436 27.426%
87  Finland 305,470 2,628 1,126 3,754 27.239%
88  Belarus 207,600 3,098 0 3,098 27.182%
89  సొమాలియా 627,337 2,366 3,025 5,391 27.125%
90  Serbia 88,361 2,027 0 2,027 27.025%
91 Flag of South Africa.svg దక్షిణ ఆఫ్రికా 1,219,912 4,750 2,798 7,548 26.908%
92  Afghanistan 647,500 5,529 0 5,529 26.617%
93  ఐర్లాండ్ 68,890 360 1,448 1,808 26.483%
94  Liberia 96,320 1,585 579 2,164 25.847%
95  Honduras 111,890 1,520 820 2,340 25.678%
96  Peru 1,280,000 5,536 2,414 7,950 25.450%
97  Luxembourg 2,586 359 0 359 25.214%
98  Dominican Republic 48,380 275 1,288 1,563 24.886%
99  Democratic Republic of the Congo 2,267,600 10,744 37 10,781 24.516%
100  Cambodia 176,520 2,572 443 3,015 24.402%
101  Kuwait 17,820 462 499 961 24.248%
102  Senegal 192,000 2,640 531 3,171 23.995%
103  Antigua and Barbuda 442 0 153 153 23.727%
104  Cameroon 469,440 4,591 402 4,993 23.663%
105  Singapore 699.4 0 193 193 23.595%
106  Comoros 2,170 0 340 340 23.589%
107  Togo 54,385 1,647 56 1,703 23.565%
108  Armenia 28,400 1,254 0 1,254 22.695%
109  Brunei 5,270 381 161 542 22.544%
110  Guinea 245,857 3,399 320 3,719 22.338%
111  Samoa 2,850 0 403 403 22.052%
112  United Arab Emirates 82,880 867 1,318 2,185 21.815%
113  Moldova 33,371 1,389 0 1,389 21.736%
114  Timor-Leste 15,007 228 706 934 21.618%
 Cook Islands 240 0 120 120 20.944%
115  Montenegro 13,812 625 294 919 20.551%
116  Malta 316 0 140 140 20.260%
117  Turkmenistan 488,100 3,736 1,768 5,504 20.247%
118  Nepal 136,800 2,926 0 2,926 20.079%
119  Brazil 8,456,510 15,735 7,367 23,102 19.911%
120  Mozambique 784,090 4,571 2,470 7,041 19.875%
121  Netherlands 33,883 1,027 451 1,478 19.491%
122  Ecuador 276,840 2,010 2,237 4,247 19.287%
123  Gambia 10,000 740 80 820 18.689%
124  Venezuela 882,050 4,993 2,800 7,793 18.251%
125  Belgium 30,278 1,379.0 66.5 1,445.5 18.210%
126  Fiji 18,270 0 1,129 1,129 18.012%
127  Saint Kitts and Nevis 261 0 135 135 17.996%
128  Sweden 410,934 2,205 3,218 5,423 17.559%
129  South Korea 98,190 238 2,413 2,651 17.557%
130  France 545,630 2,889 3,427 6,316 17.188%
131  Costa Rica 50,660 639 1,290 1,929 17.108%
132  Republic of China (Taiwan) 32,260 0 1,566.3 1,566.3 16.524%
133  Argentina 2,736,690 9,665 4,989 14,654 16.015%
134  పాకిస్తాన్ 778,720 6,774 1,046 7,820 16.002%
135  Kyrgyzstan 191,300 3,878 0 3,878 15.985%
136  Papua New Guinea 452,860 820 5,152 5,972 15.956%
137  Austria 82,738 2,562 0 2,562 15.840%
138  Colombia 1,038,700 6,004 3,208 9,212 15.381%
139  ఇజ్రాయిల్ 20,330 1,017 273 1,290 15.352%
140  Kazakhstan 2,669,800 12,012 2,964 14,976 14.959%
141   Switzerland 39,770 1,852 0 1,852 14.571%
142  ఆస్ట్రేలియా 7,617,930 0 25,760 25,760 14.426%
143  Malawi 94,080 2,881 0 2,881 14.244%
144  Ukraine 603,700 4,558 2,782 7,340 14.081%
145  Azerbaijan 86,100 2,013 800 2,813 13.673%
146  Burma 657,740 5,876 1,930 7,806 13.565%
147  Tajikistan 142,700 3,651 0 3,651 13.453%
148  Slovenia 20,253 1,334 46.6 1,380.6 13.353%
149  Republic of the Congo 341,500 5,504 169 5,673 13.334%
150  Spain 499,542 1,917.8 4,964 6,882 13.255%
151  Jamaica 10,830 0 1,022 1,022 13.030%
152  Portugal 91,951 1,214 1,793 3,007 12.779%
153  Mexico 1,923,040 4,538 9,330 13,868 12.565%
154  జర్మనీ 349,223 3,621 2,389 6,010 12.150%
155  Uzbekistan 425,400 6,221 420 6,641 12.121%
156  Laos 230,800 5,083 0 5,083 11.225%
157  United States 9,158,960 12,219 19,924 32,143 11.140%
158  Panama 75,990 555 2,490 3,045 10.299%
159  Eritrea 121,320 1,630 2,234 3,864 10.211%
160  Turkey 770,760 2,627 7,200 9,827 10.030%
161  Thailand 511,770 4,863 3,219 8,082 9.846%
162  Cuba 110,860 29 3,735 3,764 9.833%
163  People's Republic of China 9,326,410 22,147 14,500 36,647 8.727%
164  North Korea 120,410 1,673 2,495 4,168 8.710%
165  భారతదేశం 2,973,190 14,103 7,000 21,103 8.390%
166  Malaysia 328,550 2,669 4,675 7,344 7.655%
167  Haiti 27,560 360 1,771 2,131 7.626%
168  Bangladesh 133,910 4,246 580 4,826 7.225%
169  Russia 16,995,800 19,917 37,653 57,570 6.444%
170  Vietnam 325,360 4,639 3,444 8,083 6.258%
171  Chile 748,800 6,171 6,435 12,606 5.921%
172  Cape Verde 4,033 0 965 965 5.442%
173  Tonga 718 0 419 419 5.139%
174  Iceland 100,329 0 4,988 4,988 5.067%
175  Italy 294,020 1,932.2 7,600 9,532.2 4.066%
176  Vanuatu 14,760 0 2,528 2,528 2.902%
177  Estonia 43,211 633 3,794 4,427 2.771%
178  Seychelles 455 0 491 491 2.372%
179  United Kingdom 241,590 360 12,429 12,789 1.856%
180  Marshall Islands 181.3 0 370.4 370.4 1.661%
181  New Zealand 268,680 0 15,134 15,134 1.474%
182  Solomon Islands 27,540 0 5,313 5,313 1.226%
183  Croatia 56,414 2,197 5,835 8,032 1.099%
184  Bahamas 10,070 0 3,542 3,542 1.009%
185  Denmark 42,394 68 7,314 7,382 0.978%
186  Maldives 300 0 644 644 0.909%
187  Indonesia 1,826,440 2,830 54,716 57,546 0.693%
188  Kiribati 717 0 1,143 1,143 0.690%
189  Greece 130,800 1,160 14,880 16,040 0.639%
190  జపాన్ 374,744 0 29,751 29,751 0.532%
191  Philippines 298,170 0 36,289 36,289 0.285%
192  కెనడా 9,220,970 8,893 202,080 210,973 0.260%
193  Palau 458 0 1,519 1,519 0.249%
194  Norway 324,220 2,515 83,281 85,796 0.055%
195  Micronesia 702 0 6,112 6,112 0.024%

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు