శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ప్రముఖులు


నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఎందరో వ్యక్తులు ప్రముఖ రాజ్యాంగ పదవులు చేపట్టారు, శాస్త్రవేత్తలుగా, కవులు, కళాకారులుగా పేరుపొందారు. స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోనూ, విమోచనోద్యమంలోనూ పాల్గొన్న పలువులు సమరయోధులున్నారు.ఇంకా వివిధరంగాలలో పేరెన్నికగడించారు.వారి వివరాలు దిగువ ఇవ్వబడ్డాయి.

అవధూతలు / యోగులుసవరించు

స్వాతంత్ర్య సమర యోధులుసవరించు

వైద్య రంగ ప్రముఖులుసవరించు

సాంఘిక ఉద్యమ ప్రముఖులుసవరించు

శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధన రంగ ప్రముఖులుసవరించు

ప్రముఖు పాత్రికేయలుసవరించు

కవులు -సాహితీ కారులుసవరించు

రాజకీయ రంగ ప్రముఖులుసవరించు

నాటక రంగ ప్రముఖులుసవరించు

సినీరంగ ప్రముఖులుసవరించు

పారిశ్రామికరంగ ప్రముఖులుసవరించు

ఆధ్యాత్మిక రంగ ప్రముఖులుసవరించు