రంగస్థల నటీమణుల జాబితా

తెలుగు నాటకరంగ ఘనత ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిచెప్పే దిశగా అనేకమంది నటీమణులు: నాటకాలను ప్రదర్శించారు. వారిలో కొంతమంది వివరాలు.