హల్లులలో కంఠ్య శ్వాస అల్పప్రాణ (Unaspirated voiceless velar plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [k]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [k].

క
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

స్థానం: మృదు తాలువు (velum)

కరణం: జిహ్వమూలము (tongue root)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్రసవరించు

క గుణింతంసవరించు

క, కా, కి, కీ, కు, కూ, కె, కే, కై, కొ, కో, కౌ, కం, కః

క+అ క+ఆ క+ఇ క+ఈ క+ఉ క+ఊ క+ఎ క+ఏ క+ఐ క+ఒ క+ఓ క+ఔ క+అం క+అః
కా కి కీ కు కూ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=క&oldid=3162455" నుండి వెలికితీశారు