అంతస్థాలలో దంతమూలీయ నాద అల్పప్రాణ (alveolar trill) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [r]. ISO 15919 లో దీని సంకేతం [ṟ]. IAST లో ఈ ధ్వనికి సంకేతం లేదు.

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు మార్చు

స్థానం: దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాదం (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: అంతస్థ (approximant - actually trill)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర మార్చు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఱ&oldid=2952593" నుండి వెలికితీశారు