హల్లులలో మూర్ధన్య నాద మహాప్రాణ (aspirated voiced retroflex plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [ɖʰ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [ḍh].

ఢ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు

మార్చు

స్థానం: మూర్ధం (hard palate)

కరణం: మడత వేసిన నాలిక కొన (tip of the tongue curled up)

సామాన్య ప్రయత్నం: మహాప్రాణ (aspirated), నాదం (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర

మార్చు

ఢ గుణింతం

మార్చు

ఢ, ఢా, ఢి, ఢీ, ఢు, ఢూ, ఢె, ఢే, ఢై, ఢొ, ఢో, ఢౌ, ఢం, ఢః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఢ&oldid=2952580" నుండి వెలికితీశారు