అంతస్థాలలో తాలవ్య శ్వాస అల్పప్రాణ (Unaspirated voiced palatal approximant) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (Universal Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [j]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [y].

య
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు
ఈ వ్యాసం అసంపూర్తిగా ఉన్నది. వ్యాసాన్ని పూర్తి చేసి ఈ మూస తొలగించండి.

ఉచ్చారణా లక్షణాలు మార్చు

స్థానం: కఠిన తాలువు (hard palate)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: అంతస్థ (approximant)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర మార్చు

య గుణింతం మార్చు

య, యా, యి, యీ, యు, యూ, యొ, యే, యై, యొ, యో, యౌ, యం, యః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=య&oldid=3409710" నుండి వెలికితీశారు