అంతస్థాలలో దంతమూలీయ పార్శ్విక అల్పప్రాణ (Alveolar lateral approximant) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [l]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [l].

[[Image:telugu-alphabet-లల


.png|center|150px|ల]]

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

స్థానం: దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాదం (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: అంతస్థ (approximant), పార్శ్విక (lateral)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్రసవరించు

ల గుణింతంసవరించు

ల, లా, లి, లీ, లు, లూ, లె, లే, లై, లో, లో, లౌ, లం, లః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ల&oldid=2952594" నుండి వెలికితీశారు