హల్లులలో కంఠ్య నాద అల్పప్రాణ (Unaspirated voiced velar plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [g]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [g].

గ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు

మార్చు

స్థానం: మృదు తాలువు (velum)

కరణం: జిహ్వమూలము (tongue root)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాద (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర

మార్చు

గ గుణింతం

మార్చు

గ, గా, గి, గీ, గు, గూ, గె, గే, గై, గొ, గో, గౌ, గం, గః

గ+అ గ+ఆ గ+ఇ గ+ఈ గ+ఉ గ+ఊ గ+ఎ గ+ఏ గ+ఐ గ+ఒ గ+ఓ గ+ఔ గ+అం గ+అః
గా గి గీ గు గూ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గ&oldid=3788745" నుండి వెలికితీశారు