హల్లులలో మూర్ధన్య శ్వాస అల్పప్రాణ (Unaspirated voiceless retroflex plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [ʈ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [ṭ].

ట
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు మార్చు

స్థానం: మూర్ధం (hard palate)

కరణం: మడత వేసిన నాలిక కొన (tip of the tongue curled up)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర మార్చు

ట గుణింతం మార్చు

ట, టా, టి, టీ, టు, టూ, టె, టే, టై, టొ, టో, టౌ, టం, టః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ట&oldid=2952577" నుండి వెలికితీశారు