అంతస్థాలలో మూర్ధన్య పార్శ్విక అల్పప్రాణ (retroflex lateral approximant) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [ɭ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [ḷ].

ళ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు

మార్చు

స్థానం: మూర్ధం (hard palate)

కరణం: మడత వేసిన నాలిక కొన (tip of the tongue curled up)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాదం (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: అంతస్థ (approximant), పార్శ్విక (lateral)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ళ&oldid=2952595" నుండి వెలికితీశారు