హల్లులలో దంత్య శ్వాస ఊష్మ (voiceless alveolar fricative) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [s]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [s].

స
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు మార్చు

స్థానం: దంత (dental) లేదా దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: మహాప్రాణ (aspirated), శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: ఊష్మం (fricative)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర మార్చు

గుణింతం మార్చు

స, సా, సి, సీ, సు, సూ, సె, సే, సై, సొ, సో, సౌ, సం, సః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=స&oldid=4034218" నుండి వెలికితీశారు