ఈ వర్ణాన్ని తెలుగు, సంస్కృతాలలో , ధ్వనుల సంయుక్తాక్షరంగా పలుకుతారు. దీనిని ప్రత్యేక వర్ణంగా గుర్తింపు లేకున్నా, ఎక్కువ పదాలలో ఈ ధ్వనులు జంటగా రావడం వలన దీనికి వర్ణమాలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించారు.

తెలుగు అక్షరం"క్ష"
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు మార్చు

స్థానం: మృదు తాలువు (soft palate)

కరణం: జిహ్వమూలము (tongue root)

సామాన్య ప్రయత్నం: మహాప్రాణ (aspirated) , శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: ఊష్మం (fricative)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర మార్చు

ఈ వర్ణాన్ని తెలుగు, సంస్కృతాలలో ఇప్పుడు ప్రత్యేక ధ్వనిగా కాక , ధ్వనుల సంయుక్తాక్షరంగా పలుకుతారు. నన్నయ్య ఈ అక్షరానికి , అక్షరాలతో యతి పాటించగా, తిక్కన అక్షరంతో యతిమైత్రి కుదర్చడం ఆసక్తిదాయకమైన అంశం.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=క్ష&oldid=3687618" నుండి వెలికితీశారు