హల్లులలో కంఠ్య శ్వాస మహాప్రాణ (Aspirated voiceless velar plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [kʰ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [kh].

ఉఛ్ఛారణ
ఖ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలు

మార్చు

స్థానం: మృదు తాలువు (velum)

కరణం: జిహ్వమూలము (tongue root)

సామాన్య ప్రయత్నం: మహాప్రాణ (aspirated), శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర

మార్చు

ఖ గుణింతం

మార్చు

ఖ, ఖా, ఖి, ఖీ, ఖు, ఖూ,ఖృ,ఖౄ.ఖె, ఖే, ఖై, ఖొ, ఖో, ఖౌ, ఖం, ఖః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఖ&oldid=4169127" నుండి వెలికితీశారు