తెలుగు నాటకాల జాబితా

మార్చు

మార్చు

మార్చు

కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు రచించిన తెలుగు నాటకం. తెలుగులో తొలి ఆధునిక రచనల్లో ఒకటిగా పేరుపొందింది.

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు