కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం తెలుగు జాబితా - ఇతర భాషలు