మూస:తెనాలి-రేపల్లె శాఖ మార్గము

(మూస:తెనాలి-రేపల్లె బ్రాంచి మార్గము నుండి దారిమార్పు చెందింది)
colspan="2" width=100% style="color:white;background-color:#517a6a
text-align
center;"|తెనాలి-రేపల్లె శాఖ మార్గము
class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
కి.మీ. గుంటూరు వరకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
విజయవాడ-చెన్నై రైలు మార్గము వరకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
0 తెనాలి


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
విజయవాడ-చెన్నై రైలు మార్గము వరకు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
గుంటూరు రోడ్డు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
2.9 చిన్నరావూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
9.9 జంపని


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
తెనాలి -కొల్లూరు రోడ్డు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
13.8 వేమూరు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
20.2 పెనుమర్రు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
23.2 భట్టిప్రోలు


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
ఎన్‌హెచ్-214ఎ


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
28.5 పల్లికోన


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |
33.8 రేపల్లె


class="bs-overlap" style="background-color:inherit; border:0px !important; width:20px
min-width
20px
" |


Source:Google maps
తెనాలి రేపల్లె ప్యాసింజర్