తెలుగు పత్రికల జాబితా

చెరుకూరి రామోజీరావు, ఈనాడు వ్యవస్థాపకుడు, ప్రచురణకర్త

దినపత్రికలు మార్చు

వారపత్రికలు మార్చు

పక్షపత్రికలు మార్చు

మాసపత్రికలు మార్చు

ద్వైమాసపత్రికలు మార్చు

త్రైమాసపత్రికలు మార్చు

అర్ధవార్షిక పత్రికలు మార్చు

వార్షిక పత్రికలు మార్చు

ఇవీ చూడండి మార్చు