జీవశాస్త్రపు వ్యాసాల జాబితా

ఇక్కడ జీవశాస్త్రానికి సంబంధించి తెవికీలో ఉన్న వ్యాసాల జాబితా పొందుపరచబడుతుంది.

జీవశాస్త్ర పితామహుడు అరిస్టాటిల్

సాధారణ వ్యాసాలు మార్చు


జీవశాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులు మార్చు

జీవుల వర్గీకరణ మార్చు


ముఖ్యమైన వర్గాలు మార్చు

వృక్ష శాస్త్రము మార్చు

మొక్కల వ్యాసాలు మార్చు

ఔషధ మొక్కలు మార్చు

పండ్లు మార్చు

కాయగూరలు మార్చు

ధాన్యాలు మార్చు

పువ్వులు మార్చు

ఆకులు మార్చు

వంట,మసాలా దినుసులు మార్చు

కలప చెట్లు మార్చు

కీటకాలు మార్చు

పక్షులు మార్చు

జంతువులు మార్చు

వ్యాధులు మార్చు

మానవ శరీర భాగాల వ్యాసాలు మార్చు

సూక్ష్మజీవులు మార్చు


ఇతర జీవశాస్త్ర వ్యాసాలు మార్చు